نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۹۱۵۳ /۴۳۴۸/۲۱۱ مورخ۸۳/۱۱/۴(فعاليت هاي انتشاراتي وفهرست فعاليت هاي معاف)

1 4,307

حسابداراپ

دستور العمل اجرايي اصلاح شده موضوع ماده ۱۲ آئين نامه تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحي قانوني مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ درخصوص فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري که با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه گرديده جهت اطلاع و اقدام به پيوست ارسال مي گردد.

 

 

حيدري کردزنگنه

 

 

 

دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰(معافيت موضوع بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون)

ماده ۱- تعريف فعاليتهاي انتشاراتي،مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري موضوع اين دستورالعمل به شرح زير است :

الف – فعاليت انتشاراتي : مجموعه فعاليتهايي که در فرآيند آفرينش فکري ، توليد فني، پخش و فروش کتاب انجام ميشود تا به صورت مکتوب و يا الکترونيکي عرضه و در بازار به دست مصرف کننده برسد.

ب – فعاليت مطبوعاتي : مجموعه فعاليتهايي که در توليد و اشاعه خبر و اطلاع رساني،انتشار و عرضه مطبوعات و نشريات شامل روزنامه و مجله يا ديگر انواع آن به صورت چاپي ، الکترونيکي و يا از طريق رسانه هاي ديگر در دسترس و بهره برداري مردم قرار مي گيرد.

بخشنامه ۱۵۸۲۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۸/۶ (معافیت مالیاتی درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیتهای مطبوعاتی)

 

ج – فعاليت فرهنگي : مجموعه فعاليتهايي که براي توسعه ارتباطات فرهنگي،ترويج ،عرضه ، ارزشيابي، پژوهش ،نقد و بررسي آثار فرهنگي و هنري ، اجراي صحنه اي و مبادلات فرهنگي و يا براي پر کردن اوقات فراغت و آموزش هاي فرهنگي و هنري در جهت افزايش آگاهي هاي عمومي صورت مي گيرد.(نظير جشنواره ها،نمايشگاه ها،مسابقات،نقد و بررسي،مراسم و مجامع)

د- فعاليت هنري : مجموعه فعاليتهايي که درفرآيند خلاقيت ، توليد ، تکثير ، اجراي صحنه اي، نمايش و توزيع آثار سينمايي ، سمعي و بصري ، موسيقيايي ، هنري نمايشي ، هنرهاي تجسمي و مرمت و بازسازي آثار تاريخي ، فرهنگي و باستاني انجام مي گردد.

ماده ۲- درآمد حاصل از فعاليت هاي انفرادي و يا جمعي موضوعات مذکور در ماده يک اين دستورالعمل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که داراي مجوز فعاليت(يا پروانه تاسيس)از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد و بصورت مکتوب،سمعي،بصري و صحنه اي توليد،توزيع و عرضه مي گردد از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره۱:فهرست فعاليت هاي مشمول معافيت اين دستورالعمل به شرح جدول پيوست مي باشد.

تبصره۲- درآمد اشخاص حقوقي و حقيقي حاصل از فعاليت هاي مندرج در جدول پيوست در صورت داشتن قرارداد با اشخاص موضوع اين ماده نيز از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

تبصره۳- معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره ۲ اين ماده در فعاليت هاي انتشاراتي موضوع بند الف ماده يک دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاريخ مجوز پروانه نشر در قرار داد آنها خواهد بود.

تبصره۴- معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره۲ اين ماده در فعاليت هاي مطبوعاتي موضوع بند ب ماده يک اين دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاريخ مجوز فعاليت در امور انتشار مطبوعات يا خبرگزاري و يا اطلاع رساني در قرارداد آنها خواهد بود.

تبصره۵- معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره ۲ اين ماده در فعاليت هاي فرهنگي موضوع بند ج ماده يک اين دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاريخ مجوزهاي تاسيس مستقل يا موردي فعاليت ها در قرارداد آنها خواهد بود.

پندار سیستم

تبصره۶- معافيت مالياتي اشخاص موضوع تبصره ۲ اين ماده در فعاليت هاي هنري موضوع بند د ماده يک اين دستورالعمل مشروط به ذکر شماره و تاريخ مجوزهاي توليد،نمايش،اجراي صحنه اي،تکثير،توزيع و فروش اثر هنري در قرارداد آنها خواهد بود.

تبصره۷- برخورداري از معافيت مالياتي درآمد حاصل از ساير فعاليت هاي هنري اعم از احياء و مرمت آثار تاريخي،فرهنگي و باستاني منوط به ارائه مجوز از سوي ميراث فرهنگي کشور خواهد بود.

تبصره۸- اجراي ضوابط مندرج در تبصره هاي ۵،۴،۳ و ۶ اين ماده از اول سال مالي ۱۳۸۳ و بعد الزامي بوده و براي سالهاي مالي ۱۳۸۱و ۱۳۸۲ پس از اخذ تأييديه انجام فعاليت اشخاص مشمول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور کنترل و اعمال معافيت،فهرست مشخصات کامل کليه مجوزهاي صادره در خصوص فعاليتهاي موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم هر سال را حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد در قالب بانکهاي اطلاعاتي در تهران به سازمان امور مالياتي کشور و در مراکز استان ها به ادارات کل امور مالياتي تسليم مي نمايد.

ماده ۳- اشخاص موضوع  اين دستورالعمل مکلف به انجام ساير تکاليف مربوط از جهت تسليم به موقع  اظهارنامه و  ترازنامه  و  حساب سود و  زيان يا اظهارنامه  حسب  مورد  مي باشند.عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم و آئين نامه موضوع ماده ۱۳۹ قانون مزبور از سوي اشخاص موضوع اين دستورالعمل در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد.

ماده ۴- به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم کليه اشخاص حقوقي و حقيقي (موضوع بند “الف” ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم) که داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند در صورت پرداخت وجوهي بابت فعاليتهاي مندرج در فهرست موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم،الزامي به کسر ماليات علي الحساب (موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم) نداشته و ليکن به موجب تبصره يک ماده مذکور مکلفند ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد،رونوشت آن را به اداره امور مالياتي ذيربط با اخذ رسيد تسليم نمايند.

تبصره:در قراردادهاي اشاره شده در اين دستورالعمل لازم است که مشخصات و نشاني کامل و شماره مجوز صادره در خصوص فعاليتهاي موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص طرفين قرارداد درج گردد.

ماده ۵- اشخاصي که مبادرت به توزيع،پخش و فروش کتاب يا نشريات و مطبوعات مي نمايند از تاريخ اخذ مجوز از وزارت خانه مزبور نسبت به درآمد حاصل از فعاليت هاي موضوع فهرست ضميمه مشمول استفاده از تسهيلات مقرر در اين دستورالعمل خواهند بود.

ماده ۶- حقوق بگيراني که براي انجام فعاليت هاي موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون ياد شده در استخدام اشخاص حقيقي يا حقوقي مي باشند مشمول مقررات ماليات بر درآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم(مواد ۸۲الي ۹۲) قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مشمول معافيت موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون مذکور نخواهند بود.

ماده ۷- مفاد اين دستورالعمل نسبت به درآمدهاي اشخاص مربوط به فعاليت هاي موضوع بند “ل” ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که از ۱/۱/۸۱ به بعد تحصيل مي شود جاري خواهد بود.

ماده ۸- فهرست فعاليت هاي انتشاراتي،مطبوعاتي،فرهنگي و هنري موضوع اين دستورالعمل هر دو سال يکبار توسط سازمان امور مالياتي کشور با همکاري و پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين و اعلام خواهد شد.

 

عيسي شهسوار خجسته

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

احمد جامعي

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

فهرست فعاليتهاي مشمول معافيت موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحي قاتون مالياتهاي مستقيم

 

 

رديف طبقه فعاليت نوع فعاليت

فعاليتهاي مشمول

۱ انتشاراتي انتشار کتاب نويسندگي(تحقيق،تأليف، ترجمه،تصحيح،گردآوري)ويراستار،صفحه آرايي، صفحه بندي،حروف چيني،خطاطي،طراحي جلد،بازنويسي- نشرکتاب اعم از کاغذي يا الکترونيکي – پخش و فروش کتاب
۲ مطبوعاتي ۱-۲ توليد و نشر خبر و اطلاعات توليد خبر- عکاسي- نقد و بررسي خبر- خبرگزاري- تفسير- توليد و پردازش اطلاعات- اطلاع رساني مکتوب يا الکترونيکي که شامل آگهي و تبليغات نخواهد شد.
۲-۲- انتشارنشريات و مطبوعات نويسندگي- گزارشگري- تفسير و نقد خبر- روزنامه نگاري – عکاسي- گرافيست و کاريکاتور مطبوعاتي- نشر و پخش و فروش نشريات و مطبوعات
۳ فرهنگي ۱-۳- مسابقات فرهنگي و هنري مسابقات کتاب خواني، قرآني و هنري
۲-۳- جشنواره هاي فرهنگي و هنري مراسم – نمايشگاه- مسابقات و نشست ها که به صورت داخلي و بين المللي انجام مي گيرد.
۳-۳- نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري نمايشگاه کتاب،مطبوعات،هنرهاي تجسمي
۴-۳- مراسم و مجامع فرهنگي و هنري شبهاي شعر و ادب- نقد و بررسي کتاب و آثار هنري و سينمايي- بزرگداشت ها- يادبودها- همايش ها- کنگره ها و ساير نشست هاي فرهنگي و هنري
۵-۳- راه اندازي کتابخانه عمومي و اداره آن را در بر مي گيرد.
۴ هنري ۱- ۴- توليد،تکثر، توزيع و نمايش فيلم فيلم نامه نوسي- تهيه کنندگي- کارگرداني- صدابرداري- صداگذاري- فيلمبرداري- طراحي صحنه، و لباس- تدوينگري- مديريت تدارکات- فيلمبرداري- جلوه هاي ويژه- بازيگري- بدل کاري- چهره پردازي-  خدمات لابراتوري فيلم سازي- عکاسي – گويندگي- منشي گري صحنه- مديريت توليد فيلم- آهنگسازي- دوبلوري- انيميشن سازي- مستندسازي- مونتاژگري- بازيگرداني – نورپردازي- دستياري گارکردان و صدابرداري و نمايش فيلم و پخش و فروش آثار تصويري.
۲-۴- توليد،تکثير، توزيع،اجراي صحنه اي موسيقي،پخش و فروش آثارصوتي آهنگ سازي- تنظيم کننده آهنگ- نوازندگي- شعر- خوانندگي- ضبط و صداگذاري و تکنولوژي-  پخش و فروش آثار صوتي.
۳- ۴- تئاتر و نمايش صحنه اي نمايشنامه نويسي- کارگرداني – تهيه کنندگي – صدابرداري – طراحي صحنه نورپردازي – بازيگري- مديريت تدارکات – چهره پردازي-  نمايش صحنه اي(scene)- روخوني – پرده خواني- تعزيه- خيمه شب بازي – عروسکي – سياه بازي و خياباني.
۴- ۴ – هنرهاي تجسمي نقاشي- طراحي- خوشنويسي- مجسمه سازي- نگارگري.
محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. حسین می گوید

    سلام
    آیا مسابقات علمی شامل این نوع معافیت میشوند؟ً
    مثل مسابقات رباتیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.