نرم افزارحسابداری صدگان

بازنشستگي (مواد۷۶ تا ۷۹)

206 17,463

حسابداراپ

توضیح سایت:

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰(تجمیع وتلخیص بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی) را اینجا ببینید.


ماده‌ ۷۶ـ

مشمولين‌ اين‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرايط‌ زير حق‌ استفاده‌ از مستمري‌ بازنشستگي‌ را خواهند داشت‌.


۱ـ حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بيمه‌ مقرر را قبل‌ از تاريخ‌ تقاضاي‌ بازنشستگي‌ پرداخته‌ باشند. (به جزء ۳ بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ همين ماده رجوع شود)

۲ـ سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌وپنج‌ سال‌ تمام‌ رسيده‌ باشد.

تبصره‌ ـ در مورد افرادي‌ كه‌ قبل‌ از تقاضاي‌ بازنشستگي‌ حداقل‌ مدت‌ بيست‌ سال‌ متوالي‌ يا بيست‌ و پنج‌ سال‌ متناوب‌ در مناطق‌ بد آب‌ و هوا كار كرده‌اند و يا آنكه‌ به‌ كارهاي‌ سخت‌ و مخل‌ سلامتي‌ (زيان‌آور) اشتغال‌ داشته‌اند سن‌ بازنشستگي‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تمام‌ خواهد بود. كساني‌ كه‌ سي‌ سال‌ تمام‌ كار كرده‌ و حق‌ بيمه‌ مقرر را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورت‌ داشتن‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تمام‌ مي‌توانند تقاضاي‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ كنند. مناطق‌ بد آب‌ و هوا و كارهاي‌ زيان‌آور به‌ موجب‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ مصوب‌ هيأت‌ وزيران‌ تعيين‌ خواهد شد.

(اين تبصره با قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي … مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ اصلاح شده است كه متن آن عبارتست از:

تبصره ۱- كساني كه ۳۰ سال تمام كار كرده و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند.

پندار سیستم

تبصره ۲- افرادي كه حداقل ۲۰ سال متوالي و ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا كار كرده و يا آنكه به كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامتي) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق‌بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتيكه سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. مناطق بد آب و هوا و كارهاي سخت و زيان‌آور به موجب آيين‌نامه مربوطه خواهد بود. افزايش هزينه ناشي از اين تبصره از كاهش هزينه سازمان ناشي از اجراء تبصره ۱ همين ماده تأمين خواهد شد).

(اين تبصره تغيير يافته نيز در مورخ ۱۴/۷/۸۰ به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقي ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ در مورد كارهاي سخت و زيان‌آور اصلاح شده است متن تبصره جديد عبارتست از:

قانون «اصلاح تبصره ۲ الحاقي ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمين‌اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱» (مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰):

ماده واحده ـ تبصره ۲ الحاقي ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمين‌اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره ۲-

الف) كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيتهاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با بكارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.

۱- كارفرمايان كليه كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعلام گرديده يا خواهند گرديد، مكلفند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين  زمينه اقدام نمايند.

۲- كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به بيمه شدگان، ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمين‌اجتماعي)، نسبت به انجام معاينات دوره‌اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يك بار باشد، نيز به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام نمايند. وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند تمهيدات لازم را در انجام اين بند توسط كارفرمايان اعمال نمايند.

ب ـ حمايتها

۱- افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.(لينك مرتبط)

۲- در صورتي كه بيمه‌شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور گردند با تأييد كميسيونهاي پزشكي (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمين اجتماعي) به هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد.

۳- در مورد ساير بيمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.

۴- از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهاردرصد (۴%) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يكجا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.

۵- تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

۶- بيمه‌شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي‌توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره ۲ همچنين چهار درصد (۴%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يكجا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي‌ام بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و جزء ۱ و ۳ بند (ب) تبصره ۲ آن در تاريخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ عيناً به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است). (آيين نامه در صفحه ۳۸۴ درج شده است)

تبصره ۳- بيمه‌شدگاني كه داراي ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشند مي‌توانند بدون در نظرگرفتن شرط سني مقرر در قانون تقاضاي بازنشستگي نمايند. (اصلاحي ۱۶/۱۲/۱۳۷۱).

(تبصره ۴ به موجب ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده ۷۶ قانون تأمين‌اجتماعي مصوب ۱/۷/۱۳۷۶ اضافه شده است. متن تبصره عبارتست از:

تبصره ۴- زنان كارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه كار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق‌بيمه با ۲۰ روز حقوق مي‌توانند بازنشسته شوند).

رأی شماره۶۷۴ مورخ ۹۱/۱۱/۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم)

ماده‌ ۷۷ـ

ميزان‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ سي‌وپنجم‌ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌شده‌ ضرب در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ مشروط‌ بر آنكه‌ از صددرصد متوسط‌ مزد يا حقوق‌ تجاوز ننمايد.

(اين ماده حسب قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ۷۶ قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۷۱تغيير كرده است. متن جديد عبارتست از:

ماده ۷۷-  ميزان مستمري بازنشستگي عبارتست از يك سي‌ام متوسط مزد يا حقوق بيمه‌شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از (۳۰/۳۵) سي و پنج، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد.

تبصره‌ ـ متوسط‌ مزد يا حقوق‌ براي‌ محاسبه‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ عبارت‌ است‌ از مجموع‌ مزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ كه‌ براساس‌ آن‌ حق‌ بيمه‌ پرداخت‌ گرديده‌ ظرف‌ آخرين‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌بيمه‌ تقسيم‌ بر بيست‌ و چهار).

ماده‌ ۷۸ـ

كارفرما مي‌تواند بازنشستگي‌ بيمه‌شدگاني‌ را كه‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسيدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ به‌ كار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضا نمايد.

(به موجب قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع مصوب ۲۶/۵/۸۲، متن زير به عنوان تبصره به اين ماده اضافه شده است:

تبصره ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف است با درخواست كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره‌برداري بيمه شدگاني را كه حائز شرايط مقرر در ماده ۷۶ ق.ت.ا مصوب ۳/۴/۵۴ باشند بازنشسته نمايد. چگونگي تأمين منابع مربوط به هزينه‌هاي احتمالي ناشي از اجراي اين تبصره به تصويب دولت خواهد رسيد).

ماده‌ ۷۹ـ

در مورد مستخدمين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اكثريت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصي‌ شده‌ يا بشود به‌ ترتيب‌ زير رفتار خواهد شد:

۱ـ مستخدمين‌ مشمول‌ ماده‌ ۳۳ مقررات‌ استخدامي‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ و مستخدمين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مورد عمل‌ خود خواهند بود.

۲ـ مستخدمين‌ شركت‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ هستند مشمول‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ خواهند شد.

۳ـ ساير مستخدمين‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمايت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشي‌ از پيري‌ و ازكارافتادگي‌ و فوت‌ خواهند شد. (مشمولين قانون حمايت كارمندان … به دليل الغاء تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشكيلات وزارت بهداري مصوب ۱۷/۱/۱۳۶۵ مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته‌اند)

۴ـ نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتي‌ مستخدمين‌ مذكور در بندهاي‌ ۱ و ۳ و ميزان‌ پرداخت‌ كسور بازنشستگي‌ توسط‌ مستخدم‌ و كارفرما و همچنين‌ ترتيب‌ تعيين‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ مستخدمين آنان‌ به‌ موجب‌ آئين‌نامه‌اي‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعي‌ با همكاري‌ سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور به‌ تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ تأمين‌اجتماعي‌ مي‌رسد. (آيين نامه در صفحه ۲۹۸ درج شده است) (نيز به قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۵ مراجعه شود)محل تبلیغ شما

206 نظرات
 1. hossein abdand می گوید

  کسانی که سن آنها از ۸۰ سال باالا رفت نمی تواند حق بیمه پرداخت کند واز خدمات بیمه برخوردار شود ضمنا مورد مذکور ۸سال پرداخت بیمه داشته

 2. مسعود اردبیل می گوید

  سلام
  پدر من ۶۰سالش تموم شده و کارگر معدن سنگ هست و فقط ۷سال و۷ماه سابقه داره.ما باید چگونه برای بازنشستگیش اقدام کنیم.لطفا راهنمایی کنید…..

  با تشکر

 3. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  آخرین شرایط را دراین مسیر ملاحظه فرمائید:
  شرایط بازنشستگى بیمه شدگان تامین اجتماعى تعیین شد.
  موفق باشید.

 4. مریم می گوید

  سلام من ۴۳ سال سن و دارای ۱۴سال سابقه بیمه دارم.آیا با پرداخت حق بیمه یکجا برای ۶سال باقیمانده برای کسب ۲۰سال سابقه می توانم هم اکنون بازنشسته شود ؟ لطفا اگر راهی برای این مورد هست برایم توضیح دهید . با تشکر فراوان

 5. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مروري دراين مسير بفرمائيد:
  آغاز اجرای بازنشستگی با ۱۰ سال بیمه‌پردازی درسال
  موفق باشيد.

 6. عبدالله می گوید

  با سلام اين سن ۵۰ يا ۶۰ سالگي براي بازنشستگي يعني چه اگر كسي كه بيست سال سخت و زيان آور كار كرده باشد و ۴۰ سال سن داشته باشد نمي تواند بازنشسته شود

 7. مصطفی احمدی مهر می گوید

  باعرض سلام،
  من ۵۶ سال سن دارم و ۱۵ سال بیمه اجباری که درکارهای ساختمانی برام پرداخت شده.میخوام ببینم برای بازنشستگی بایدچیکارکنم.میتونم سالهای باقیمانده رو الان یکجاپرداخت کنم و بازنشسته بشم؟
  باتشکرازشما

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر بااين شرايط قابل تطبيق هستيد اقدام بفرمائيد ونهايتااز سازمان تامين اجتماعي هم پرس و جو كنيد:
  بیمه‌شدگان دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شوند.

 9. مرادشاهینی می گوید

  سلام من ۶ سال سابقه بیمه دارم و ۶۰ سال سن دارم می خواهم سابقه بیمه ام را تا ۱۰ سال بخرم و تقاضای بازنشستگی بدهم . ولی نمی دانم حقوق بازشستگی هم چقد ر خواهد بود حدودا ؟؟ آیابه ۵۰۰ هزار تومان در ماه می رسد ؟

 10. اسی می گوید

  سلام
  در سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی کل سوابق بیش از یازده سال است ولی سازمان تامین اجتماعی سوابق را هفت سال اعلام میکند! دلیل این اختلاف چیست؟ با تشکر

 11. نوشین می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  ۱-در سامانه سوابق در یک ماه را دو جور متفاوت بیمه برای من نوشته شده است ( یعنی در یک جدول دو بیمه زیر هم برای یک ماه مشترک در سال ) کدام درست است.؟
  ۲-ایا با ۵۰ سال سن و حق بیمه متناوب بیست سال می توان بازنشسته شد؟

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- مهم اینست که در یکسال ازنظر سابقه کسری نداشته باشید و جمع ردیفهای یکسال به سابقه واقعی شما منجر شود.
  ۲-خیر به نظر نمی رسد ولی بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید

 13. مسعود می گوید

  با سلام اگر شخصی در ۲ جای مخالف بیمه اش پرداخت شود ، آیا در زمان بازنشستگی برای پرداخت مستمری میانگین هر ۲ سال آخر هر دو جا را محاسبه خواهند کرد ؟

 14. مینیاتور می گوید

  با سلام و عرض ادب
  پدر من در سال ۸۴ بر اثر سکته قلبی فوت شدند.۲۱ سال سابقه بیمه داشتندو الان حقوق مستمری بازماندگان بعد از افزایش ۲۵ درصدی به ۶۰۰ تومان رسیده. با توجه به بخشنامه های جدید بازماندگان میتوانندچند سال باقی بیمه ایشان را پرداخت کنند تا به عوان باز نشسته حقوق بگیرند.اگر میشود اقدامی کرد لطفا راهنمایی بفرمائید.
  خواهش میکنم سوال من را جواب دهیدشاید کمی از مشکلات مادرم حل شود.اگر ممکن است پاسخ را به ایمیل اینجانب ارسال کنید.

 15. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم.
  يعني به جاي ايشان حق بيمه پرداخت كنيد؟
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم افرادي كه تحت سرپرستي ايشان بوده اند تا رسيدن به سن قانوني يا ازدواج و (يا خداي ناكرده) فوت ازاين مستمري استفاده خواهند كرد.

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله ولي درجريان باشيد كه اگر حقوق دوسال جهشي زياد شده باشد ميانگين ۵ملاك است.

 17. چگینی می گوید

  سلام من ۱۴ سال سابقه دارم و۳۶ سال سن آیا میتونم با ۱۴ روزحقوق بازنشسته بشم

 18. مدیر سایت می گوید

  سلام
  خير

 19. علیرضا می گوید

  باسلام وخسته نباشید آیا فردی با ۲۳ سال پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی وشاغل در نهاد عمومی غیر دولتی با ۴۳سال سن میتواند حتی با ۲۰ روز حقوق بازنشسته شود.باتشکر

 20. مریم تاخیری می گوید

  اینجانب با ۲۰ سال سابقه کاروبیمه تامین اجتماعی اما شاغل درشرکت دولتی هستم . آیا می توانم با ۲۰ سال و۲۰ر وز حقوق بازنشسته شوم .۴۳ ساله هستم.آیا سنوات خدمت به من پرداخت میشودیانه؟

 21. نیلوفر می گوید

  با سلام بنده ۱۷ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۵ سال سن دارم آیا می توانم درخواست بازنشستگی کنم ؟ با چند روز حقوق؟

 22. مالكي می گوید

  سلام
  من با دو شركت همزمان همكاري ميكنم اولي از ۲۵ سال قبل و دومي هم از ۵ سال قبل از هر دو شركت به تناسب حقوق دريافتي بيمه پرداخت ميشود در پايان ۳۰ سال خدمت يعني ۵ سال بعد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي در اين حالت چگونه خواهد بود؟

 23. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگردوسال آخر حقوق شما غيرعادي افزايش نيافته باشد متوسط حقوق بيمه پردازي شما ملاك خواهد بود درغيراينصورت ۵سال آخر
  موفق باشيد.

 24. زهرا می گوید

  با سلام بنده ۳۲ سال سن دارم و دارای ۹ سال سابقه بیمه هستم از لحاظ روحی و عصبی در محیط کارم ضربه شدیدی به من وارده شده و سالها دچار بیماری عصبی هستم و تحت درمان می باشم چگونه میتوان درخواست بازنشستگی بدهم لطفاً مراحل کار را به من بگوئید و مرا راهنمایی کنید ممنونم

 25. كمال می گوید

  با سلام واحترام.به استحضار مي رساند مادر اينجانب داراي حدود ۸سال سابقه بيمه قالي بافي وسن ايشان ۵۷ سال مي باشد.با عنايت به تصويب قاون جديد بيمه بازنشتگي با سابقه ۱۰ سال،آيا ايشان امكان پرداخت ۲ سال بيمه باقي مانده وبرقراري حقوق بازنشتگي دارد؟ درصورت تحقق موضوع فوق حقوق بازنشتگي ايشان به ميزان مي باشد واز كي برقرار مي شود؟با تشكر.

 26. حبیب می گوید

  با سلام و احترام. بنده الان ۶۸ سال سن دارم و ۱۵ سال سابقه کار. می خواستم ببینم با این شرایط بازنشستگی حقوق من تکمیل می شود یا خیر؟

 27. محمد محمدی می گوید

  آیا قالی بافی جزو مشاغل سخت و زیان آور می باشد

 28. علی محمد جواداسلامی می گوید

  باسلام وتشکر از زحمات :حدود سی سال سابقه پرداخت بیمه دارم وشغلم نقشه برداری است که تمام مدت درخارج ازتهران وبیشتر زمان در پروژه های عمرانی علی الخصوص پروژه های نفت وگاز بودهاست.آیاشرایط شغلهای سخت وزیان آور به من تعلق میگیرد ؟

 29. رئیسی می گوید

  با سلام . بنده تا چند ماه آینده ۵۰ سالم تمام می شود و تا آن موقع حدود ۳۰ سال و ۵ ماه سابقه تامین اجتماعی دارم . ۲ سال آخر حقوقم حدودا سالی ۳۰ تا ۳۵ در صد به حقوقم اضافه شده با پست مدیر بازرگانی . سال ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ ( ۳ سال )هم بدلیل بیکار شدن حقوق حداقل بیکاری می گرفتم . در واقع اگز قرار برمحاسبه ۵ سال آخر باشد حقوق من خیلی کم محاسبه خواهد شد بدلیل اینکه از سال ۲۶ام تا ۲۸ ام من بیکار بودم و حقوق حداقل بیکاری می گرفتم سوال من این است که : مبنای ۵ سال آخر در کدام ماده قانون وجود دارد . _ ( ظاهرا ۲۴ ماه آخر در قانون ذکر شده ) دوم اینکه مبنای محاسبه ۵ سال شامل بنده هم با این توضیخات داده شده می شود . سوم اینکه جهت متضرر نشده در هنگام محاسبه حقوق بازنشستگی بنده می توانم به کارم در این شرکت خصوصی ادامه دهم . با تشکر

 30. محمد قناد می گوید

  من ۶۰ سال دارم ۳۰ سال کار کردم ولی کار فرمایان بیمه مرا واریز نمی کردند در نتیجه سوابق کم آوردم با شمارش خودم ۱۸ سال دارم آیا می توانم با حقوق کامل باز نشسته شوم

 31. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما ميتوانيد ازكارفرماياني كه بيمه شما را واريز نكرده اند شكايت كنيد تا از طريق سازمان تامين اجتماعي كسري هاي سوابق شما جبران شود.
  موفق باشيد.

 32. حمید رضا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  سن پدر اینجانب ۵۴ میباشد و سابقه بیمه ایشان طبق سیستم سازمان تامین اجتماعی حدودا ۲۹ سال و ۱۲ روز تا پایان مهر ماه ۱۳۹۲ میباشد.آیا میتوان این چند ماه باقی مانده را خرید و زودتر مراحل بازنشستگی را آغاز کرد؟ایشان به عنوان کارفرمای یک شرکت تولیدی مشغول به کار هستند تا چه حدودی میتوان میزان دستمزد حقوق ایشان را در مدت زمان باقی مانده افزایش داد(جهت افزایش حقوق بازنشستگی)؟

 33. اکبر علیزاده می گوید

  با سلام ببخشید بنده خبرنگار هستم پدرم حقوق بازنشستگی میگیرد و مشکل آلزایمر پیدا کرده و متاسفانه کل حقوق وی را مادر ناتنی با وکالت میگیرد حتی هزینه های درمانش را نمیدهد لطفا راهکارد بفرمایید

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  سوال شما از جهاتي حقوقي است.
  لطفا با يك مشاور حقوقي مطرح بفرمائيد.

 35. عبدالرضا صفدريان می گوید

  با سلام اينجانب ۳۲ سال سابقه وپرداخت حق بيمه دارم وسن من ۴۷ سال است جانباز هستم ۱۵درصد ازينياد و۲۲ درصداز ارتش وازاده هم هستم از نظر جسمي وروحي ديگه توان كار كردن ندارم حال مرا راهنمايي نماييد بازنشستگي با ۳۲ سال إمكان پذير هست يا نه منتظر جواب شما مسئولين محترم هستم

 36. حسن می گوید

  پدر من ۷سال سابقه بیمه داشته و بدون اینکه بازنشسته بوده باشد در سن ۶۸ سالگی متاسفانه فوت شده است آیا می توان مابقی کسری سابقه ایشان را (تا حداقل سنوات بیمه لازم جهت برخورداری از بازنشستگی) خریداری نمایم تا مادرم و خواهرم امکان بهره مندی از بازنشستگی پدرم را ببرند؟

 37. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درزمان فوت رابطه ي كاري داشته اند از مستمري بازماندگان استفاده خواهند كرد.

 38. علی می گوید

  در تاریخ ۱/۱/۹۲ با داشتن ۶۰ سال تمام و ۱۸ سال سابقه بیمه ای تقاضای بازنشستگی کردم تا این تاریخ که ۱/۱۱/۹۲ است و با وجود مراجعات مکرر به سازمان هموز جواب درستی دریافت نکرده و میگویند بخشنامه نیامده است به نظر شما به کجا مراجعه کنم و چه کاری میتوانم انجام دهم؟؟؟؟

 39. س.پ می گوید

  با سلام. ضمن عرض خسته نباشید اینجانب س.پ مردی به سن ۵۹ سال و ۱۰ ماه با سابقه حق بیمه دهی سازمان تامین اجتماعی ۲۹ سال و ۴ ماه میباشم. میانگین مبلغ دریافتی ماهانه ام از شرکت های خصوصی در سال ۸۸ “۹۸۷۵۰۰۰” و در سال ۸۹ “۱۱۵۰۰۰۰۰” و در سال ۹۰ “۱۲۰۰۰۰۰۰” و در سال ۹۱ “۱۸۷۵۰۰۰۰” و در سال ۹۲ “۲۴۶۰۰۰۰۰” میباشد که بنا به درخواستم از شرکت ها حق بیمه ام را بر حسب مبلغ دریافتی ام پرداخت گردیده است. لذا خواهشمندم بفرمایید که بنده با چه شرایتی و معدل چند سال آخر بازنشسته خواهم شد ؟

 40. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته عرايض بنده بعنوان تشخيص رسمي نيست ولي به نظر معدل دوسال آخر ملاك خواهد بود.

 41. س-ح می گوید

  باسلام آیا به کارکران روز مزد با ۲۷ سال سابقه پرداخت بیمه پاداش ومزایا تعلق میگیرد .باتشکر

 42. نوشین می گوید

  سلام
  با ۶۰ سال سن و پرداخت ۱۸ سال حق بیمه آیا ۳۰ روز محاسبه خواهدشد و چون مجرد هستم حقوق کامل میدهند یا درصدی از حقوق ؟

 43. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  بازنشستگي تابعي از مدت پرداخت حق بيمه است لذا به نظر بنده با ۱۸ روز حقوق (اگر شرايطش را داشته باشيد) بازنشسته خواهيدشد.

 44. علی می گوید

  با سلام و سپاس

  اینجانب یک مهندس برق هستم با ۳۵ سال سابقه کار و در حال بازنشسته شدن هستم و برای یک شرکت خصوصی کار میکنم که در دو سال آخر با ارتقا شغلی در ماهشهر کار کرده ام و قانون طبقه بندی مشاغل در مورد شرکت ما اعمال نمیشود,آیا باید متوسط دو سال را دریافت کنم؟

  با تشکر

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  طبق ضوابط جديد اين سازمان اگر دوسال آخر حقوق جهشي نداشته باشد و يا مبتني برمواردي مثل اجراي طبقه بندي مشاغل براي همه باشد همان دوسال ملاك است درغيراينصورت ۵سال مبنا مي باشد.

 46. علی می گوید

  با سلام و سپاس از زحمات شما

  همانگونه که میدانید قانون جدید سخت و زیان آور برای کسانی که کمتر از ۲۰ سال سابقه سخت و زیان آور داشته باشند و سن آنها ۵۰ و بیشتر باشد اجرا میشود.

  فرض کنید شخصی ۲۶ سال سابقه دارد و با اعمال این قانون سابقه آن ۳۵ سال میشود(دو سال آخر ۲۶ سال جهش دارد) آیا باید میانگین دو سال آخر را دریافت کند؟

  با تقدیم احترام

 47. احمدی می گوید

  با سلا م لطفا در خصوص قوانین بازنشستگی نقشه بردارن و نوع بیمه آنها بفرمایید با تشکر

 48. عبدالحسین می گوید

  سلام آیا با ۳۰ سال سابقه بیمه با زیر ۵۰ سال سن ایا امکان بازنشستگی هست؟ اینجانب قبل از سربازی سابقه ی بیمه داشته ام و بعد از سربازی هم دارم ایا باید حق بیمه ی سربازی را پرداخت نمایم؟ با تشکر – عبدالحسین قنبری

 49. محسن می گوید

  با سلام میخواستم بپرسم کسیکه اول سال بازنشسته میشود جرا افزایش حقوق بیمه شاملش نمیشود و ازطرف کارفرما نیز افزایش ناچیز است وحدودا اختلاف ۲۰۰۰۰۰۰ریال تا ۵۰۰۰۰۰۰ریال با فرد بازنشسته اسفند سال قبل دارد متشکر

 50. احمدی می گوید

  با سلا م لطفا در خصوص قوانین بازنشستگی نقشه بردارن و نوع بیمه آنها بفرمایید با تشکر

 51. هادی می گوید

  برای بنده از ۲ کارگاه مجزا حق بیمه واریز میشود آیا این باعث تسریع بازنشستگی میشود؟

 52. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير اين موضوع باعث افزايش مقرري بازنشستگي شما البته درزمان مقرر خواهد شد.

 53. عبدالحسین می گوید

  سلام چرا جواب پیام من و نمیدید؟

 54. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوست عزيزپاسخ شما درهمين متن آمده است:
  تبصره ۱- کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتیکه سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.

 55. علیرضا می گوید

  باسلام و تشکر اینجانب ۴۸ سال سندارم و ۲۸ سال بیمه پرداخت کردم ودوسال بیمه بیکاری استفاده کردم ایا بیمه بیکاری جزو سابقه محسوب میشه والان ۷ساله بیمه رانندگانم باید تا ۵۰ سالگی صبرکنم یا راهی هست ممنونم

 56. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مدت بيمه بيكاري شما جزو سابقه محسوب ميشود.

 57. نسرین می گوید

  سلام چند سال می شه از بیمه بیکاری استفاده کرد در ضمن من در کارخانجاتی کار کردم که بیمه من رو رد نکردند و تازگی که سوابقم را جمع میکنم متوجه شدم ایا می شه اقدامی بکنم ممنون از پاسخ گویی شما

 58. هومن می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده قبل اینکه خدمت سربازی برم اقدام به ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی نمودم و بعد سه ماه ازخدمتم مدارکو دادم و بیمه (تامین اجتماعی)شدم سوال بنده در خصوص خرید بیمه سربازی هستش که اگه بیمه سربازی رو بخرم چه جوری باهم جمع میشن در صورتی که بنده یازده ماه خدمت کردم و سه اول سربازی بیمه نداشتم و هشت ماه بعدش بیمه کارگر ساختمانی رد کردم.
  اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

 59. محسن می گوید

  باسلام و احترام- بنده ۴۹/۵ سال سن و ۲۸/۵ سال سابقه عادی دارم.بخشی از سوابق توسط کمیته استانی بعنوان مشاغل سخت و زیان اور تایید شده و هم اکنون توسط شعب مربوطه در حال تطبیق شغل ادعایی با لیست بیمه و پرونده فنی و احکام پرسنلی میباشد.در فروردین سال جاری حدود ۳ سال از سوابق توسط یکی از شعب بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تایید و جهت ثبت و اعلام بدهی به آخرین شعبه پرداخت بیمه ارسال شده است که با توجه به تاییدیه فوق سابقه فعلی من کمی بیش از ۳۰ سال میشود.سوال بنده اینست:
  ۱- در صورتی که بعلت مشکلات کاری و روحی و پیچ و خم اداری در تامین اجتماعی نخواهم پیگیر سایر سوابق سختی کارم باشم آیا به همین سابقه بنده مشمول تناوب در مشاغل سخت و زیان آور میشوم و میتوانم با توجه به بند ۱ ماده ۱۳ تبصره ۲ اصلاحی مصوب تقاضای بازنشستگی ارایه دهم.
  ۲- اگر جواب سوال ۱ منفی است آیا با تایید حدود ۴ سال دیگر از سوابقم که طی چند ماه آینده تایید خواهد شد مشمول بند فوق میشوم یا خیر و باید منتظر رسیدن سنم به ۵۰ سال باشم.
  ۳- نحوه تفسیر تناوب مشاغل سخت و زیان آور چگونه است و مسئولیت این تفسیر با کدام معاونت شعب است و حداقل چند سال سابقه مشاغل سخت و زیان آور لازم است تا مشمول تناوب سابقه شده و بدون شرط سنی بازنشسته شد.باتشکر

 60. مجید می گوید

  من ۶۱سالم۱۵سال سابقه دارم
  شرایط بازنشستکی من چگونه میباشد

 61. علی نمازی می گوید

  با سلام و عرض ادب
  من کارمند صدا و سیما هستم.قبل از استخدام در یک شرکت خصوصی کار میکردم ولی با توجه به اینکه در آن زمان اطلاعی از مزایای بیمه نداشتم از سوی شرکت بیمه نشدم. اکنون به شرکت مراجعه کرده ام و آنها قبول کرده اند بیمه سالیان گذشته مرا پرداخت کنند. آیا در صورتیکه این بیمه از سوی شرکت خصوصی پرداخت شود می توان آنرا بعنوان سنوات در صدا و سیما ارائه و از آن بهره مند شوم؟
  با تشکر

 62. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع تابع ضوابط محل كارجديدتان است كه آنرا بپذيرد ياخير.

 63. مریم می گوید

  با عرض سلام، پدر من ۱۹ سال سابقه بیمه ارتش رو داره، بعد از بازخریدی حق بیمه پرداخت نکرده، حالا که ۱۷ سال از اون تاریخ میگذره و سن ایشان ۵۸ سال است آیا میتواند با پرداخت یکجای حق بیمه تقاضای بازنشسته کند؟

 64. ez می گوید

  با عرض سلام، ببخشید اگر شخصی که در مشاغل سختی و زیان آور مشغول به کار باشد و در حال طی کردن مراحل بازنشستگی متاسفانه بنابه دلایل مشکلات شرکت، چند ماه آخر کاری ایشان بیمه بیکاری به او تعلق بگیرد.
  آیا حقوق ۵۵% بیمه بیکاری چند ماه آخر خدمت ایشان در محاسبه حقوق بازنشستگی موثر است یا خیر؟ ممنون

 65. مسعود ایوبی ایوبلو می گوید

  با سلام حدود ۲۵ سال در جنوب کشور کارکرده و سابقه دارم اینترنتی تقاضای سختی کار نموده ام که (چنانچه بررسی و موافقت نمایند بیش از ۱۲ سال را مناطق گازهای سمی و اشعه گاما و میادین مین مرزی جنوب کار کرده ام ) – قلبم را هم عمل کرده ام اما متاسفانه برای سختی کار بعد از یکسال ثبت نام در سایت اینترنتی هیچ جوابی نگرفته ام لطفا راهنمایی ام کنید چگونه میتوانم با سی روز حقوق در ماه بازنشسته شوم ۵۴ ساله هستم با شماره بیمه ۶۳۷۰۲۵۵۹

 66. محمد می گوید

  سلام من ۱۳سال سابقه بیمه نیروهای مسلح دارم و۵سال تامین اجتماعی برای انتقال سابقه بیمه به تامین اجتماعی چه مبلغی بایدبپردازم؟ایابا۲۰سال سابقه امکان بازنشستگی درسن۴۴سالگی هست؟

 67. فزهاد شعبانی می گوید

  با سلام

  باتوجه به اینکه شغل نقشه برداری در مناطق مختلف در کارگاه ها را دارم واکنون امکان دسترسی به محل شعبه های مختلف کار بسیار دشواری می باشد .
  آیاراه کار دیگری غیر ازمراجع به شعبه های تامین اجتماعی وجود دارد.
  ودرکل مناطق بد آب وهوا زیر مجموع مشاغل سخت برای نقشه برداری به حساب می آید.

  باتشکر

 68. هوشنگ می گوید

  ۶۰سال سن دارم ودقیقا ۲۸سال ۱ماه بیمه پرداخت کرده ام آیا سازمانی که در آن کار میکنم میتواند مرا باز نشست کند .لطفا اعلام فرمایید

 69. قاسم می گوید

  سلام من ۲۹سال و چهارماه سابقه کار دارم البته با سربازی ،۵۰ سالم هست، ۸ ماه مانده بازنشست شوم،با وجود شبکاری و بیماری فشارخون میتونم زودتر بازنشست بشم?
  ممنون.

 70. محمد می گوید

  با سلام وخسته نباشید من ۱۴سال و۸ ماه درنیروی انتظامی خدمت کردهام وهم اکنون ۱۲ سال سابقه واریزی تامین اجتماعی رادارم ایا چگونه می توانم سنواتم رایکی کنم در ضمن ۵۳سال دارم.

 71. توانایی می گوید

  با سلام
  من با ۲۹ سال و ۴ماه سابقه پرداخت و وارد سن ۵۰ سالگی شدن می توانم بازنشسته بشم

 72. داود اسدی می گوید

  من ۶۶ سال سن دارم و ۲۲ حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت نموده ام میخواهم باز نشسته شوم میخواهم بدانم حقوق ام چقدر خواهد شد

 73. ميترا می گوید

  سلام خسته نباشي من ١٢سال سابقه پرداخت بيمه دارم والان ٦١ سال دارم مى توانم براى بازنشتگى اقدام كنم يا بايت بقيه سال ها را حق بيمه بدهم لطفا من را راهنمايى فرماييد سپاس از شما

 74. محمد می گوید

  باسلام.پدر من ۶۲ سال سن دارد.درحال حاضر ۱۸.۵ سال سابقه بیمه دارد که یک سال و نیم اخر بیمه بیکاری گرفته است.در حال حاضر به دلیل بدهی مالی در زندان میباشد.کارمند بیمه به من گفته با شرایط کنونی ۴۳۰ هزارتومان حقوق بازنشستگی بهش تعلق میگیرد.اگر ۲۰ سال تمام شود ۶۰۰ هزارتومان تعلق میگیرد.راهی برای اینکه مابه التفاوت تا ۲۰ سال را بدهیم یا راه دیگری که حقوقش بیشتر شود وجود دارد؟درحال حاضردرشرایط مالی خوبی نیستیم.ممنونم.

 75. محمود غنی زاده می گوید

  سلام
  ۵۷سال سن دارم با۲۵ سال بیمه موجه که ۵سال آن درگرورای دیوان می باشد درچه صورنی میتوانم
  مستمری بگیرسازمان شوم

 76. محمود غنی زاده می گوید

  البته ۵سال اشاره شده جدااز۲۵سال سابقه بیمه می باشد

 77. محمود غنی زاده می گوید

  مدیریت محترم سایت
  ۵۷ساله هستم با۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه آیا میتوانم بازنشسته شوم

 78. محمد حسنخانی می گوید

  با سلام اینجانب ۲۵سال سابقه دارم آیا می توانم باقی مانده ۵سال را یکجا به حساب سازمان پرداخت نمایم بازنشته شوم با سن ۴۷سال لطا” راهنمایی فرمائید باتشکر

 79. وحید می گوید

  با سلام پدر من ۲۰ سال سابقه داردشناسنامه ایشان در کودکی به علت مشکلات بعد ۱۰ سال گرفتن و ما هم تونستیم در سال ۸۷ سن واقعیش را حل کنیم الان بیمه قبول نمی کند میگه باید با سن اولیه شناسنامه بازنشسته شوی الان با سن واقعی ۶۳ سال میشود لطفا راهنمایی کنیداگه راهی دارد

 80. نوروزیان می گوید

  سلام من بیست و چهار سال سابقه ی خدمت دارم یک ماه است که بیکار هستم و چهل و شیش سال سن دارم میخواستم بدونم میشه بازنشسته شم و اگر نمیشه چجوری میتونم از بیمه ی بیکاری استفاده کنم

 81. مصطفی می گوید

  سلام یکی از اقوام ما ۵۳ سال سن دارد وچند ماه مانده به بازنشستگی آیا میتواند این چند ماه را یکجا پرداخت کند و باز نشسته شود

 82. زینب می گوید

  با سلام
  اگر شخصی از ۲ شرکت بیمه برایش رد شود و مجموع به سقف بیمه نرسد ایا برای بازنشستگی مجموع درامد محاسبه میشود؟و خواهشا شماره و تارخ قانون یا بخشنامه نیز اعلام گردد.
  با تشکر

 83. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير ولي بازهم از شعبه بيمه پردازي ايشان سوال كنيد.

 84. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به شرطي كه در مقطع بازنشستگي باشيد مجموع محاسبه مي شود ليكن اگر دردوسال آخر بازنشستگي اين موضوع اتفاق افتاده باشد (افزايش جهشي) ملاك آنها معدل پنج سال است.

 85. میلاد ملک زاده می گوید

  با سلام
  آیا سابقه بیمه قبل از خدمت سربازی در سال های محاسبه ی بازنشستگی محاسبه میگردد ؟؟

 86. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درحين كار به خدمت رفته باشيد بله وگرنه بايد مدت سربازي را باخريد آن به سابقه تان اضافه كنيد.

 87. یحیی زاده می گوید

  باسلام
  پدرم ۳۰ سال سابقه پرداخت بیمه دارد وسنش ۵۷سال می باشد درخواست بازنشستگی خودرا به تامین اجتماعی داده است وفرم جمع اوری سوابق را پر کرده است تا جواب سازمان تامین اجتماعی بیاد باید سرکارش حضور داشته باشه درصورت ترک کار چی میشه یا کارفرما بگه ۳۰سالت تموم شده باید بری کاری هم نداشته باشه سازمان تامین اجتماعی جواب درخواست بازنشستگی رابده یانه .ایا این قانون وجوددارد که تا زمان اعلام جواب به نامه درخواست بازنشستگی کارگرباید سرکارش حضورداشته باشه تا جواب سازمان تامین اجتماعی کتبا اعلام بشه.
  لطفا راهنمایی فرمائید.
  با تشکر

 88. حیدرجهانگرد می گوید

  باعرض سلام خواستم بدونم که مدت بیمه برای بازنشستگی طلاب وروحانیون چندسال است لطفا راهنمایییم کنیدباتشکر

 89. ناهید می گوید

  سلام مادرم با داشتن ۸ سال و ۴ ماه سابقه بیمه قالیبافیبه دلایلی بیمه شون قطع شده و ۵۹سال سن دارند ایا نوع بیمه ای است که به سن ایشون بخوره و انجام بدهند تا بازنشسته بشن ؟خواهش میکنم راهنمایی کنید

 90. رضا می گوید

  سلام بنده کارمن مخابرات هستم با حدود ۳۱ سال سابقه .تقاضای بازنشستگی دادم ومورد موافقت تامین اجتماعی قرار گرفته ولی مخابرات حکم بازنشستگی من را تا کنون امضاء نکرده .از چه مرجعه ای ویا به چه ارگانی می توانم برای رسیدگی وملزم نمودن مخابرات به امضاء حکم بازنشستگی من شکایت نمایم اگر پاسخ دهید ممنون می شوم

 91. جوان می گوید

  با عرض سلام و ادب ؛
  تعدادی از همکاران که بازنشسته تامین اجتماعی در شهرستان … میباشند بدلیل نیاز شرکت مجددا بصورت مشاور و ناظر در دعوت بکار گردیده اند . اما تامین اجتماعی استان مبادرت به مسدود و قطع نمودن حقوق مستمری آنها نموده است در حالی که قطع نمودن حقوق بایستی توسط مقام قضایی صورت پذیرد (به گفته وکیل آنها) . لطفا راهنمایی و راهکارهای قانونی به منظور برقراری حقوق و احیانا بازگشت به کار در زمان بازنشستگی را بطور واضح اعلام فرمایید . با احترام

 92. بیگلری می گوید

  با سلام احتراما آیا در قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور محدودیت سنی جهت اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد؟
  بنده در سن کمتر از ۱۸ سال سابقه کار دارم و در شغل نانوایی مشغول بوده ام و بیمه سخت زیان آور رد شده است لطفا راهنمایی نمایید. با تشکر

 93. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مروری درمسیر زیر داشته باشید:
  اینجا

 94. علی پور می گوید

  سلام من باخرمت سربازی ۲۸ماه درجبهه ۷سال سختی کارو۱۶سال عادی سابقهب بیمه با۴۸ساله می تانوانم درخواست بزنشسگی کنم سختی کارم با سابقه عادی جمعان سی ۳۰سابقه بیمه تا الان که مشغول به کار بخش خصوص هستم کی بازنشته میشوم با تشکر

 95. کریم می گوید

  سلام. ۲۷ سابقه پرداخت حق بیمه دارد.اخیرا کارگاهی که در آن مشغول به فعالیت بودم تعطیل شده و کارفرما تهدید کرده که شکایت نکنم.میخواستم بدانم آیا امکان دارد سه سال کسری از سی سال را بصورت یکجا پرداخت کرده وبازنشسته شوم.ضمنا سن بنده ۵۷ سال است.(خواهشا سریعا پاسخ داده راه حلی به من نشان دهید)

 96. بهادر کریمی عمله می گوید

  با سلام درخواست بازنشستگی سختی شغل را دارم ۲۴ ساله که در شهرداری کازرون مشغول کار هستم و به دلایل سختی کار دیگر توانایی کار را ندارم و حکم کارگزینی مرا تغییر داده اند از شروع کار مکانیزه تا ۹ سال و بعد از ۹ سال حکم خوده اداره خودسرانه به نگهبانی تغییر داده اند و پستم و حکمم متفاوت هست در صورتی که شغلم و کارم نظافت چی میباشد و کارم خیلی سخت شده از شما خواهشمند پیگیر یا نظره خود را بدهید تا مشکلم حل شود تا بازنشسته شوم.(ممنون از لطف و زحمات فراوان شما)

 97. سعید م می گوید

  سلام من ۶۵ سال دارم و بازنشسته صنعت نفت هستم.در حال حاضر در شرکتی خصوصی در زمینه بازرسی های نفتی مشغول به کار می باشم.و چون خودم بیمه نفت دارم .شرکت برای من حق بیمه پرداخت نمی کند.ایا همکاران می توانند علیه من شکایت کنند که من بی کار شوم.؟

 98. علی پور می گوید

  با۷سال سختی کار و۲۸ماه خدمت سربازی درجنگ و۲۰سال بیم عادی می توانم در خواست باز نشستگی کنم

 99. حسین دلبری می گوید

  با سلام از سال ۶۴ تا الان که سال ۹۴ میباشد سی سال میگزرد اماسابقه پرداخت بیمه من در شرکتهای مختلف کلا ۲۲ سال است لذابه علت بیکار شدن قطع و وصل شد ه و حق بیمه مقطعی پرداخت شذه است . سوالم این است آیا من میتوانم ماههایی را که حق بیمه واریز نشده خودم پول واریز کنم تا جزو سوابقم منظور گردد و زودتر به بازنشستگی برسم ضمنا الان سنم ۵۰ سال شده است . با تشکر از راهنمایی مدیر محترم سایت

 100. حسین دلبری می گوید

  سلام ۵۰سال سن دارم و بیمه ام قطع و وصل شده و کلا در طی سی سال ۲۲ سال سابقه دارم آیا میشود ایامی که بیمه ام قطع میشده خریداری نمایم تا سابقه ام به سی سال برسد و بازنشسته شوم .

 101. معصومه فلاحت می گوید

  با سلام و خسته نباشید من ۷سال سابقه ی بیمه دارم و به دلایلی نتونستم ادامه کار بدم لطفا راهنماییم کنید که چطور میتونم یا ادامه بیمه رو شخصا رد کنم یا چطور میتونم برای بیمه بازنشتگی اقدام کنم با تشکر

 102. میلاد می گوید

  سلام پدر من کارمند شهرداری وفوق لیسانس است و ۳۴سال و ۵ماه سابقه پرداخت بیمه دارد .ازشرایط محیط کار ناراضی است . ایا در صورت بازخرید کردن از شهرداری می تواند حق بیمه خود را در شرکت خصوصی و یا از کار در مغازه خود پرداخت کند ؟ حداکثر تا چند سال می توان حق بیمه پرداخت کرد تا در محاسبه حقوق بازنشستگی محاسبه شود؟ تاچند سالگی می توان حق بیمه پرداخت کرد ؟

 103. حمید می گوید

  سلام
  دوست من در حال حاضر ۷۰ سال دارد بیمه تامین اجتماعی او در سال ۸۰ برای او پرست شده به مدت ۲۳ سال ولی خودش خبر نداشته تا به تازگی مطلع شده و درخواست باز نشستگی کرده
  آیا مدت زمان بین ۶۰ تا ۷۰ که او مشمول مستمری میشه یعنی از سال ۸۴ تا ۹۴ به ایشان پرداخت میگردد واگن پرداخت میگردد ماده قانونی آن را بگویید تا بتوانیم استفاده کنیم
  یا…..
  با تشکر از سایت پر محتوا و جامع شما

 104. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را اینجا مطرح و منتظر پاسخ باشید:
  اینجا

 105. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را اینجا مطرح و منتظر پاسخ باشید:
  اینجا

 106. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را اینجا مطرح و منتظر پاسخ باشید:
  اینجا

 107. جواد می گوید

  سلام. ۳۴ سال سن دارم با ۲۵ سال سابقه بیمه بیکاری رو دریافت نکردم میخوام بیمه بیکاری بگیرم بعد از بیمه بیکاری بازنشستگی شامل من میشه اون موقع سنم ۴۰میشه با تشکر با ۳۰سال سابقه میشه

 108. سارا می گوید

  باسلام.پدرم با ۵۶سال سن و ۲۱ سال حق پرداخت بیمه درمشاغل سخت(کارخانه برنج کوبی) می تواند بازنشسته شود؟باتشکر

 109. فرامرز پيشگو می گوید

  با سلام وادب.سن من ۵۱ سال است وسابقه بيمه پرداخت شده من ۲۷ سال وتاكنون هم از بيمه بيكاري استفاده ننموده ام آيا مي توانم مانده سابقه بيمه را يكجا پرداخت نمايم

 110. بيژن می گوید

  با سلام وادب . سن من ۵۱ سال است وسابقه بيمه ۲۷ سال آيا مي توانم مانده سابقه بيمه را يكجا پرداخت نمايم

 111. مریم می گوید

  با سلام
  پدر بنده ۷۲ ساله میباشند و تمام دوران مشغول ب کشاورزی بوده اند . اکنون ک بازنشست شده اند ایا مستمری بازنشسنگی شامل حال ایشان میشود ؟
  ۵ سال تحت بیمه روستایی بوده و ۵ سال بیمه تامین اجنماعی داشتند .

 112. انصاری می گوید

  مادر من ۵۵ سال تمام و ده سال سابقه بیمه دارد البته بیمه خویش فرما آیا بهتر است که تقاضای بازنشستگی دهد یا اینکه به پرداخت حق بیمه برای افزایش سابقه ادامه دهد؟

 113. جواد می گوید

  سلام.
  کسانی که مشمول قانون مار سخت و زیان آور بوده اند، ولی کارفرما حق بیمه را به عنوان مشاغل سخت و زیان آور نپرداختند و به عنوان کار ساده پرداختند، تکلیف چیست و چگونه اعاده ی حق کنیم؟

 114. مهدی می گوید

  سلام
  من ۶۱ سالم در ۶۰ سالگی با ۱۵ سال سابقه یبازنشست شدم، الان یک سال بازنشسته ام،می خواستم ببنم می تونم ۵ سال از حق بیمه را پرداخت کنم تا ۲۰ سال بازنشتگی برام در نظر گرفته شود.

 115. میثم می گوید

  باسلام اگر دوشرکت هم زمان حق بیمه من را ب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند اشکالی در بیمه من بوجود می آید؟

 116. فرشاد می گوید

  با سلام
  آیا به بیمه شدگان مشاغل آزاد همگام بازنشستگی حق سنوات تعلق میگیرد؟

 117. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر تا سقف بیمه امکان ارسال دویا چند لیست وجود دارد.

 118. مهدی می گوید

  سلام. بله میشود شما میتونید بخرید اما پول زیادی باید بدهید با مدارک شناسایی به شعبه برید

 119. مهدی می گوید

  نه کسی نمینواند علیه شما شکایت کند اصلا برای چی باید کسی ایمکارو بکنه

 120. مهدی می گوید

  سلام. شما وقتی بازنشست شدین دیگه پرونده شما بسته میشه شما دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید

 121. مهدی می گوید

  سلام . میشه لیست ارسال میشه اما توجه کنید که یک ماه ۳۰ روز هستش اگه از ۲۰ جاهم برای شما بیمه رد بشه ۳۰ روز فقط ثبت میشه یک سال ۳۶۵ روز بیشتر از ۳۶۵ روز در سال که نمیشه بیمه رد کرد نمیشه برای یک سال که ۶۰۰ روز بیمه رد کرد .

 122. مهدی می گوید

  سلام . شما باید به اداره کار شکایت کنید.

 123. مهدی می گوید

  سلام.مادر شما میتواند با همون ۱۰ سال بازنشست بشه اما حقوق کم میدن اگه بیمه پردازی رو با دستمزد بالاتر از دستمزد مصوب وزارت کار ادامه بدین حقوقشون بالاتر میشه.

 124. مهدی می گوید

  سلام. بیمه روستایی شامل بازنشستگی نمیشه اما اون ۵ سال سوابق محسوب میشه براشون اما حداقل سابقه برای بازنشستگی ۱۰ سال هستش . اگه عقب افتاده داره میتونه عقب افتاده هارو پرداخت کنه تا به ۱۰ سال برسه اگه نداره که با اون ۵ سال نمیدونم دیگه سازمان قبول کنه بازنشست بشه یا نه اگر هم با ۵ سال بازنشست بشن حقوقشون خیلی کم میشه

 125. مهدی می گوید

  سلام. بله فکر کنم بشه شما باید ۳ سال رو هم پرداخت کنید بشه شعبه مراجعه کنید برای راهنمایی بیشتر

 126. مهدی می گوید

  سلام . بیمه بیکاری شرایط خاص خودشو داره مثلا شما باید اولا بیمه اجباری باشین بعدش باید کارفرما حتما باید شمارو اخراج کنه و شما باید شکایت کنید به اداره کار.تا بیمه بیکاری بدن . فقط بیمه اجباری بیمه بیکاری داره .

 127. مهدی می گوید

  سلام. بله شما فکر کنم تحت شرایط خواصی بتونید . اما چون بیمه شما اجباری بوده نمیدونم که بشه این کارو انجام داد یانه چون بیمه اجباری یکم سخت گیریش زیاده. حال شما برین شعبه محل بیمه پردازی تون و به اونا بگین

 128. مهدی می گوید

  سلام. میشه به شعبه مراجعه کنید.

 129. مهدی می گوید

  سلام. طبق قانون نباید سازمان حقوق شان را قطع کند اون شعبه تخلف مرتکب شده. همچین قانونی نیستش که کسی بازنشست شد اگه کار کنه حقوقش قطع میشود .

 130. مهدی می گوید

  سلام. مخابرات باید امضا کند درصورت امضا نکردن شما میتونید به مقامات بالاتر شکایت کنید.

 131. مهدی می گوید

  سلام باید ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی رو داشته باشن

 132. مهدی می گوید

  سلام. پدر شما ۳۰ سال سوابق دارن چه سرکارشان باشند و چه نباشند شعبه باید مستمری بازنشستگی رو برقر کنه اینکه بعد از بازنشستگی کار کنه یا نه اون دیگه بستگی به کار فرما داره

 133. بهزاد می گوید

  آیا با ۵۲ سال سن و ۲۸ سال سابقه پرداخت بیمه می توان بازنشست شد؟ آیا سکته قلبی تاثیری در آن دارد؟

 134. الهام می گوید

  سلام. مادر من ۴۸ سال سن دارد. و حدود ۲۰ سال سابقه بیمه دارد. شرایط بازنشستگی او چگونه است؟ کار در مراکز شبانه روزی بهزیستی شامل سختی کار نمیشود؟ ممنون

 135. امین سوری می گوید

  با سلام
  در مورد نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی سئوالی از شما دارم .آیا ماده قانونی وجود دارد در مورد پرش میزان حقوق در لیست بیمه در ۵ سال آخر؟
  آیا میتوانید مرجعی یا کتابی معرفی کنید که بشود طریقه محاسبه مستمری را با توجه به داشتن پرش در ۵ سال یا نداشتن پرش در حقوق داخل لیست بیمه به ما نشان بدهد؟اگر ممکن است شماره ماده آن را نیز بگوئید ممنون میشوم.

 136. اسماعیل می گوید

  سلام من راننده کامیون هستم و ۱۹سال سابقه واریز حق بیمه دارم .آیا میتوانم با واریز کلی مبلغ باقیمانده بمدت یکسال با مزایای ۲۰سال بازنشسته بشوم.باتشکر

 137. بایرام می گوید

  ۶۲سال سن دارم و۱۸سال سابقه کامیون دار هستم .آیا میتونم با پرداخت یکجای دو سال حق بیمه با مزایای ۲۰سال بازنشسته شوم

 138. مجید می گوید

  با سلام . من در یک دفتر ب مدت ۳ سال است کار میکنم که صاحب دفتر مرا بیمه نکرده است و می گوید الان میخواهم بیمه ات کنم. ایا میتوانم آن سه سال گذشته را یکجا بریزم. ممنون میشم راهنماییم بکنین چون برام خیلی مهمه

 139. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اینجا

 140. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سوالتان را اینجا مطرح کنید:
  اینجا

 141. ALI می گوید

  سلام یکی از بستگان من تقریبا” ۱۵ سال متوالی حق بیمه پرداخت نموده و جدیدا” فوت نموده است آیا مستمری که به همسر و فرزندان آن تعلق می گیرد به مدت سابقه بیمه آن پرداخت می شود و یا ۳۰ روز کامل پرداخت می شود

 142. ش ق می گوید

  سلام.مادر من ۷ سال سابقه کار و بیمه دارن میخواستم بدونم ۳ سال باقیمانده حدودا مبلغش چقدر میشه ومیزان حقوقی که دریافت خواهند کرد چه مبلغی هست؟و چه مدت بعد از پرداخت کسری میتونن حقوق دریافت کنن؟ممنون میشم اگه راهنمایی کنیدچون من متوجه فرمول ها وآمار و ارقام که درسایت خوندم نشدم.

 143. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله تعلق می گیرد و این موضوع وابسته به مدت سابقه نیست.

 144. علی می گوید

  سلام اگر خانمی ۱ سال و ۶ ماه سابقه بیمه داشته باشه چجور باید باز نشسته بشن؟

 145. فریبا می گوید

  سلام میخواستم بدونم که با سابقه ۲۵ سال بیمه برای خانمها شنیدم سی روز حقوق می دن آیا درسته ممنون

 146. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اینجا کلیک کنید.

 147. محسن می گوید

  با سلام
  من در دو سال آخر خدمت هستم و جز مشاغل سخت و زیان آور هم هستم اما در این پنج سال آخر خدمت یک سال آن به علت بیماری استراحت پزشکی داشته ام .
  تامین اجتماعی میگوید چون این یک سال استراحت پزشکی داشتم مشمول میانگین پنج سال برای بازنشستگی میشوم و این یک سال استراحت را حقوق مزایایم را صفر محسوب میکنند آیا در این رابطه قانونی وجود دارد یا خیر

 148. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فکر نمی کنم چنین مبنایی باشد.شما سابقه قانونی موضوع را بخواهید.
  این لینک را هم مطالعه کنید:
  اینجا

 149. مصطفی می گوید

  سلام
  بنده یازده سال سابقه بیمه جوشکاری دارم و ۵۵ سال سن دارم.
  بهترین روش برای بازنشستگی بنده چه روشی هست؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

 150. پروانه می گوید

  با سلام
  من حدود ۱۵ سال سابقه کار بعنوان کارمند درنیرو ی نظامی داشتم . به لحاظ مشکلات مربوطه و نگهداری از فرزندانم ناچار به بازخرید خدمت شدم با توجه به اینکه برای تسویه حساب همسرم مراجعه کرده است نمیدانم که پول صندوق بیمه ام را نیز دریافت کرده است یا نه . ایشان هم یاد ندارد . حال با عنایت به اینکه بنده حدود ۵۷ سال سن دارم آیا تحت موارد مذکور ، می توانم تقاضای بازنشستگی نمایم . خواهشمند است بنده را راهنمایی نمایید. باتشکر

 151. تارا می گوید

  با سلام من با ۴۸ سال سن و ۲۴ سال سابقه ایا با حقوق ۲۴ روز میتونم بازنشست بشم؟

 152. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 153. فاطمهه می گوید

  سلام و خسته نباشید
  من ۳۷ سال دارم و جمعا پنج سال سابقه بیمه دارم ضمنا کارگر یه یه کارخانه خصوصی میباشم میخاهم بدانم تا چه سنی باید کارکنم تا بازنشسته شوم؟

 154. عل می گوید

  با سلام و خسته نباشید . من یک کارگر نانوایی دارم که ۱۷ ساله بیمه هستش ایشون الان درخواست بازنشستگی از کار سخت و زیان آور کرده و بیمه ۱۶ میلیون برای من فیش داده تا پول رو بریزم بخاطر ایشون. ایا این قانونیه که این پول رو من بریزم؟

 155. شیرین ربیعی می گوید

  سلام و خسته نباشید
  از مطلب خوبتون ممنونم. سوالی داشتم که از هرکس و هرجا پرسیدم حتی کارکنان تامین اجتماعی پاسخ درستی ندادند و یا میگفتند که نمیدانند. اینکه افرادی که بازنشسته میشوند طبق قانون میتوانند به صورت یکجا مستمری خود را دریافت کنند و محاسبه آن به صورت اخرین حقوق ضربدر کل سال های کار است برای همه افراد است یا خیر؟ به عنوان مثال از اطرافیانمان دیدم که آموزش پرورشی ها علاوه بر مستمری ماهیانه با ۲۵سال سابقه ۱۰۰میلیون یکجا دریافت کرده اند. و یا راننده اتوبوس بین شهری بعد از ۲۵سا مستمری اش را یکجا ۱۰۰میلیون دریافت کرد و بقیه عمر با آن سرمایه زندگی میکند. لطفا راهنمایی بفرمایید پدر بنده ده سال سابقه کار دارد و تازه بازنشست شده است میخواستم بدانم چه اقداماتی انجام بدیم؟ به کجا مراجعه کنیم برای این امر. اصلا قوانینش چه هستند؟ خیلی لطف بزرگی میکنید پاسخ بدید به خصوص که در شهر ما اطلاعات ضعیف بود. با تشکر فراوان

 156. میثم می گوید

  با سلام و احترام
  من دو جا مشغول به کارم ( شرکت دولتی و دانشگاه آزاد) هر دو جا بیمه من را رد می کنند.
  ۱- از لحاظ قانونی، دانشگاه می تواند سوابق شرکت من را استعلام کند یا استفاده کند؟
  ۲- از لحاظ قانونی، تامین اجتماعی می تواند سوابق شرکت من را به دانشگاه اعلام کند؟
  ۳- در این مورد حریم خصوصی وجود ندارد؟
  ۴- (وقتی از مسوول بیمه می پرسم می گوید اگر یکی از کارفرمایان استعلام کند ما تمام سوابق را می دهیم. چه مرتبط با آن کارفرما چه مرتبط با کارفرمای دیگر) این قانونی است؟

 157. مسلم می گوید

  سلام .آیا برای محاسبه مقدار سابقه بیمه ازفرمول یانرم افزار خاصی استفاده می شود.راهنمایی کنید باتشکر

 158. بهزاد 61 می گوید

  سلام وعرض ادب اینجانب ۵۰ ساله و ۳۰ سال سابقه بیمه دارم و با تقاضای بازنشستگی موافقت شده و هم زمان در چهار کارگاه با هر کدام بالای ۱۰ سال سابقه دارم . سوالم اینه مبلغ مستمری من به چه صورت محاسبه میشود من سقف بیمه را پرداخت کردم / لطفآ با ماده قانونی راهنمایم کنید ممنون میشوم

 159. حمیدرضا می گوید

  بنده ۲۷ سال سابقه بیمه کشوری دارم و خودم رو در سال ۷۶ بازخرید کردم . در ضمن حدود سه سال بیمه تامین اجتماعی دارم. ایا میتوانم سه سال بیمه تامین اجتماعی رو به صندوق کشوری اناقال دهم تا بازنشسته شوم؟ با تشکر

 160. امیر می گوید

  سلام.احتراما”آیاپس ازاحرازسنوات سخت وزیان آورتوسطکمیته های اداره کار ونیزشعبهء ذیربط تامین اجتماعی اگرسن وسابقه فردبه حدنصاب نرسیده باشد.پس ازگذشت چندسال ونیل به حدنصاب مذکوربازنشستگی نامبرده مقدورهست (منطقابایدمیسرباشد)یامجددا”بایدمراتب احرازسنوات سخت وزیان آور تکرارشود؟بااحترام خالصانه

 161. omid می گوید

  با سلام من در شرکت خودرو سازی کارمیکردم الان ۳۱ سال و ۸ ماه سابقه دارم تا ۳۰ آبان ۹۴ بیمه پرداخت کردم و ۱۵ آذر درخواست بازنشستگی کردم
  سال ۸۹ مدیر بودم و ۲۰درصد کمتر از ماگزیمم برایم حق بیمه رد میشد سال ۹۰ قائم مقام مدیر عامل شدم و این عدد ۱۵ درصد شد در اول دی ماه ۹۲ چون تخصص طراحی و اجرای پروژه های نفتی را داشتم حکم ارتقاءشغلی (قائم مقام و مدیر پروژه قشم ) را گرفتم و حق بیمه ام مگزیمم شد سال ۹۳ دولت افزایش حقوق داد و همینطور سال ۹۴
  یعنی از دی ماه ۹۲ تا ۳۰ آبان ۹۴ من ماگزیمم بیمه را پرداخت کرم آیا حقوق بازنشستگی من میانگین ۲ سال آخر است؟
  واحد مستمری میگوید شما این ارتقاء شغلی را یا زیرکی انجام داده اید ما میانگین ۵ سال را حساب میکنیم
  در صورتیکه من مستندات و حکم ارتقاء دارم و حتی حاضرم ببرمشان قشم ۳۰%از پالایشگاهی که نظارت ومدیریت کردم را نشان دهم و حتی عکسهای کارهای انجام شده و قراردادهایی که با پیمانکاران بستم هم موجود است .من چکار باید بکنم حرف آنها این است که پرش حقوقی شما از دی ماه ۹۲ به ۹۳ ۲۰%اضافه است و ما در کمیته مستمری درگیری داریم
  لطفا درارائه پاسخ تسریع فرمائید جمعه۲۷ آذر ۹۴ باتشکر

 162. گرجی می گوید

  سلام، خسته نباشید
  یه سوال داشتم از خدمتتون. پدر من ۸ ساله فوت شدن و مادر و خواهر و برادرم که در حال تحصیله از حقوق بازماندگان استفاده میکنند. خواهرم الان مشغول به کار شده. آیا باید برای بیمه ای که کارفرما میکند بیمه خودش رو قطع کنه؟ شامل دو دفترچه ای ها نمیشه؟

 163. نادری می گوید

  با سلام٬ میخواستم بدونم سالهای ۴۹و۵۰ که بیمه ها به صورت اینترنتی نبوده چگونه متوجه بشیم کارفرما مارو بیمه کرده یا نه
  الان کد کارگاه دارم٬ اما ادارات جوابگو نیستند

 164. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قبلا بصورت دستی و در پرونده های بیمه شده ثبت می شد به شعبه تامین اجتماعی تان مراجعه کنید.

 165. جوادنظري می گوید

  باسلام: سازمان تامين اجتماعي طي حكم قطعي ديوان ملزم به محاسبه وبرداخت مستمري بازماندكان ازسال۷۰تاريخ فوت لغايت۹۲تاريخ وصول حق بيمه ازكارفرماكه جمعأ بمدت ۲۲سال ميباشد كرديده است اكنون باتوجه به اينكه حق بيمه معوقه۵ سال آخرازكارفرمابه نرخ سال۹۲محاسبه وبرداخت شده است آيامستمري حقوق اين ۲۲سال نيزبه نرخ سال۹۲محاسبه وبرداخت ميشودياخير؟لطفأفرمول محاسبه ايام موصوف روبفرماييدضمنأاكرشامل بخشنامه۶۵/۱سازمان تامين اجتماعي هم ميشه ياخير؟ممنون ميشم راهنمايي بفرماييد/ص

 166. ندا می گوید

  سلام. بیمه خانم اگر به صورت متوالی نباشد تا چند سال کاری میتواند بیمه بازنشستگی بگیرد؟؟

 167. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به سن ۵۵ سال برسید با ۲۰ سال سابقه بازنشست خواهید شد.لطفا لینک زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 168. علی می گوید

  باسلام ودرود بنده حدود ۲۲سال سابقه کار که حدود ۷سال ان را به صورت اختیاری پرداخت کردم و۳۸ سال سن دارم العان به دلیل بیماری یکی دیسک کمر و هپاتیدسی دیگر قادر به کار و هزینهای درمانی نیستم لط کنید منو راهنمایی کنید که ایا بازنشستگی به من تعلق میگیرد یا نه با کمال تشکر از راهنمایی شما

 169. غلامحسین رحیم زاده می گوید

  با سلام وسپاس.برای شخصی با ۲۴ سال سابقه وسن۵۷ سال میزان مستمری چگونه محاسبه می گردد.

 170. محمود اصغری می گوید

  با درود

  ۱۵ سال سابقه بیمه در عسلویه و کارگر پتروشیمی هستم و سه سال است که ۷۰ درصد بینایی یک چشمم را از دست دادم،آیا الان امکان بازنشستگی را دارم؟

 171. sahar می گوید

  با سلام
  شوهر من هم بیمه رانندگان برای خودش رد می کند و هم جایی که کار می کند برایش بیمه کارگاهی رد می شود
  چون بیمه کارگاهی دائمی نیست و ممکنه در یک سال ۳ ماه کار باشد که بر مبنای ان بیمه رد شود بقیه مدت بیکاری به رانندگی مشغول است.
  در هنگام بازنشستگی ایا بیمه های کارگاهی هم محاسبه می شوند به عنوان سابقه؟
  ممنونم

 172. نازنین می گوید

  باسلام و احترام
  اگر شخصی ۱۸ سال سابقه کار مداوم در یک شرکت داشته باشد و ۵۲ساله باشد(آقا) آیا میتواند دوسال سابقه کاری را که برای بازنشستگی کم دارد بصورت یکجا پرداخت کرده و باز نشسته شود؟ لطفا پاسخ دهید
  با تشکر و سپاس

 173. نادیا ج می گوید

  با سلام. مادرم با ۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه در اداره دولتی و ۵۳ سال سن شرایط بازنشستگی پیش از موعد را دارد؟

 174. ایرج می گوید

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما
  اینجانب مدت ۱۵ سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور هستم .مدتی است بعلت بیماری که این بیماری ناشی از کارنمی باشد محل کارم را براساس نظرپزشک معالج تغییرداده ام .ایا میشود این مدت را نیز جزو کارهای سخت و زیان آور محسوب کرد .

 175. sahar می گوید

  سلام پدر من وضع مشابه این مورد داره راه حلی که پیدا کردم از طریق بیمه و اداره کار اینه که دوسال اخر از بیمه بیکاری استفاده کنه ضمن اینکه دوسال کمبود سابقه جبرا میشه ماهیانه حقوق هم دریافت می کنه ولی بهم گفتن اگر زیر ده سال بیمه داشتین مثلا ۷ سال می تونستید بقیشو تا ده سال بشه بخرید اینجوری نمیشه

 176. محمد علی عبیری می گوید

  با سلام و احترام
  من سال ۷۹ استخدام یه شرکت قطعات خودرو در قسمت فنی شدم وهنوز هم در این شرکت مشغول کارم ویک سال ونیم هم در جای دیگر سابقه بیمه دارم همراه با دو سال خدمت سربازی ودر این زمان دوچار ناراحتی شدید ریه شدم لطفا بفرمائید راهی برای باز نشستگی بنده وجود دارد من متولد سال ۱۳۵۲ هستم .با تشکر از زحمات شما

 177. مصطفی میرسعیدی می گوید

  با سلام
  اگر فرد متقاضی بازنشستگی ۷۳۰۰ روز در کارهای سخت وزیان آور کار کرده باشد حتی اگر ۴۰ ساله باشد . می تواند بازنشسته گردد

 178. غلامعلی سیاوشی می گوید

  با سلام پدر من حدودا۶۸سال سن دارن و الان حدودا” ۷سال سابقه بیمه اش را که در زمانهای قدیم بوده تامین اجتماعی تایید کرده و برای ۳سال دیگه اش گفتن ۷میلیون باید بریزه حساب تا بازنشستگی ۱۰ ساله بشه و بیمه سربازیش را چون ۶۰ سال رد کرده قابل خریدن نیست آیا این درسته من جایی ندیدم در ضمن ۶ماه هم سابقهحضور داوطلبانه در جبهه دارن ضمنا”دو سالی هم هست بیمه بازنشستگی روستاییان و کشاورزان راسالی ۳۰۰۰۰۰تومان میریزه حساب لطفا” راهنمایی بفرمایید. خیلی ممنون میشم ازتون

 179. ابالفضل می گوید

  سلام من بعد از هشت سال خدمت در ارتش به دلیل بیماری صعب العلاج و به تشخیص کمیسیون پزشکی نیروهای مسلح بازنشسته شدم اما از فیش حقوقی من هنوز بیمه بازنشستگی کسر میشه، وقتی به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برای این موضوع مراجعه کردم به من جواب دادن که شما بعنوان وظیفه بگیر محسوب میشید و این بیمه بازنشستگی تا ۲۵ سال خدمت از فیش شما کسر خواهد شد!!
  حال دو سوال در ذهن من است:
  ۱- با توجه به اینکه حق بیمه کسر شده از فیش من به حساب صندوق بیمه بازنشستگی نیروهای مسلح واریز میشه، آیا میتونم با دادن حق بیمه بازنشتگی به صندوق تامین اجتماعی اونجا هم خودم را بیمه کنم؟(مثلا در شرکت مشغول کار بشم و اونجا برام بیمه رد کنن؟
  ۲- اگر بخواهم در شرکت جدیدی استخدام بشم و نخواسته باشم بیمه برام رد بشه( با توجه به اینکه بیمه در شرکتها اجباریه) تکلیف چیست؟ باید چیکار کنم
  اصلا آیا بیمه تامین اجتماعی دیگر به درد من میخورد؟ارزشش را دارد؟خواهشا منو از سر در گمی دربیارید
  اگه به ایمیلم جواب را بزنید بسیار ممنون میشم

 180. حسین ازادفلاح می گوید

  با سلام از تاریخ ۱/۱/۷۵بیست سال است در اتش نشانی مشغولم و تا سال ۸۶حکم کار گزینی مامور کنترل بود که اصلاح احکامم را با سختی گرفتم ولی اداره بیمه قبول نمی کند لطفا راهنمای کنید

 181. محمد خانی می گوید

  با عرض سلام
  مدت ۲۵ سال مداوم در یک مرکز خصوصی رادیولوژی با عنوان کمک تکنسین مشغول به کار هستم با سن ۴۵ سال در صدد بازنشستگی هستم
  میتوانم از مزایای بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور استفاده کنم ؟

 182. رسولی می گوید

  با سلام احترام
  مادرم دارای ۱۹ سال سابقه کار و ۵۵ سال تمام می باشد سوالم این است که آیا می تواند حق بیمه یکسال را یکجا پرداخت کرده و با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شود؟

 183. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر باید بصورت عادی به ۲۰ سال سابقه برسند.

 184. شهیار می گوید

  سلام
  با ارزوی قبولی طاعات وعبادات
  اگر کسی بازنشسته باشد و حداقل حقوق (۲۵۰۰۰۰ تومان)
  دریافت نماید در صورت فوت همین مبلغ به خانواده اش تعلق میگیرد؟
  خواهشمند است راهنمایی بفرمایید

 185. پریسا می گوید

  سلام. پدرم متولد خرداد ۱۳۳۷ هستند. ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناوب دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر به بیماری سرطان مثانه و سرطان غده آدرنال مبتلا هستند:
  ۱. امکان بازنشستگی پیش از موعد وجود دارد یا درخواست ازکارافتادگی بدهند؟
  ۲. میزان مبلغ دریافتی در بازنشستگی و از کارافتادگی چقدر است؟
  ۳.سختی کار در محاسبه مستمری ازکارافتادگی لحاظ میشود یا خیر؟

 186. ليلا می گوید

  خانم ها به طور كل بايد ۳۰ سال سابقه داشته باشند يا ۲۵ سال ؟

 187. مقدسی می گوید

  با سلام اینجانی در دو کارگاه کار میکردم سوال اینست که تاریخ بازنشتگی من در دو تاریخ است البته فعلا چون با تامین اجتماعی اختلاف داریم و موضوع در دیوان تحت رسیدگی است ولی فعلا یکی تاریخ بازنشستگی اول آذر ۹۴ و دیگری اول اردیبهشت ۹۵ میباشد چگونگی مبنای محاسبه دوسال دو کارگاه و جمع ایندو را لطفا راهنمایی فرمایید متشکرم

 188. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده این موضوع وابسته به همان شکایت و تاریخ قطعی بازنشستگی شماست

 189. نوید می گوید

  یا سلام

  لطفا اگر ممکنه در مورد ((معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد خرید سابقه شاغلینی که در قید حیات هستند نیز اظهار کرد: این افراد چه کمتر از ۱۰ سال و چه بیشتر از آن حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند تا ۳۰ و ۳۵ سال سابقه خود را خریداری و حقوق بازنشستگی دریافت کنند.)) که در این لینک mshrgh.ir/260170 منتشر شده است توضیح بفرمایید.
  پدر بنده دارای ۹ سال سابقه بیمه میباشد که تصمیم داریم تا سقف ۳۵ را در صورت امکان خریداری کنیم. اما در مراجعه به سازمان تامین اجتماعی جواب درستی به ما نمیدهند.

  ممنون میشوم

 190. مینا احمدی می گوید

  سلام خسته نباشید من ۱۴ سال سابقه ۶ سال سختی کار دارم جمعا میشن ۲۰سال ایا می توانم ۱۰ سال دیگه را با پول بخرم درضمن ۴۱ سالم هست.باتشکر

 191. زین العابدین واحد رضایی می گوید

  باعرض سلام و خسته نباشید. من با سن ۶۴ سال و سابقه بیمه حدودا ۱۷ سال و ۹ ماه سابقه بیمه سوالی که داشتم اگر بخواهم در خواست بازنشستگی بدم با چه حقوقی بازنشسته می کنند. با تشکر

 192. ضیا می گوید

  باسلام من ۲۸ سال سابقه کار دارم و دوسال دراخر بیمه بیکاری گرفته ام ایامی توانم درخواست بازنشستگی کنم وازطرفی مبنای محاسبه حقوق مستمری من چه زمانی خواهد بود چون من دوسال اخر بیمه بیکاری گرفته ام

 193. ندا می گوید

  ۲۰ سال سابقه کار دارم و ۴۰ سال سن دارم و ۲ سال مانده به درخواست بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه حال اگر کارفرکارفرما قصد تعدیل نیرو داشته باشد آیا پس از دریافت بیمه بیکاری می توان درخواست بازنشستگی بدهم

 194. محمد می گوید

  با سلام .
  آیا کارگری در میدان میوه و تره بار با توجه به فشار زیاد کار جزء مشاغل سخت و زیان اور محسوب هست یا خیر ؟
  با تشکر

 195. محمد مرادی می گوید

  با سلام . همسر بنده با سابقه کار ۲۲ سال و ۱۲۶ روز و بر اساس رای دیوان عدالت اداری و با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور و احتساب ۵ سال ارفاق بازنشسته شده اند و در حال حاضر برای ایشان در حکم برقراری بازنشستگی میزان سابقه پرداخت حق بیمه ۲۷/۱۲۶ سال قید شده است .و مستمری ایشان بر این اساس پرداخت میشود. سئوال بنده این است با توجه به قاون مشاغل سخت و زیان آور که سابقه خدمت *۱/۵ میگردد و عملا باید سابقه ایشان با ۲۲ سال باید ۳۳ سال محاسبه میشد؟
  و سئوال بعدی اینست که آیا حق شکایت برای اصلاح مستمری برای لحاظ ضریب ۱/۵ برای سنوات خدمت برای همسرم وجود دارد یا خیر؟یعنی عملا مستمری ایشان به جای سابقه ۲۲ سال بر مبنای ۳۳ سال به اضافه سنوات ارفاقی محاسبه شود.با تشکر

 196. بهرامی می گوید

  بله. میتوانید بعد از دریافت زمان بیمه بیکاری بازنشسته شوید. اما چون میانگین حقوق شما طی زمان بیمه بیکاری کمتر از حقوق فعلی شما میباشد در حقوق بازنشستگی شما که میانگین دو سال آخر میباشد تاثیر منفی دارد.

 197. امیر می گوید

  سلام ما استخدامی استانداری هستیم حکم ما اتش نشان است در ضمن بیمه ما تامین اجتماعی میباشد ایا ما جز مشاغل سخت هستیم

 198. محمد سلیمانی می گوید

  با سلام سوالی داشتم ازقانونگذار محترم که به چه دلیل از نظر انها بین بنگاههای کار برزگ و با تعداد کارگربیشتر و سرمایه ای عظیم و کسب سود و درامد زیاد و کارگاههایی کوچک با درامد بسیار مختصر که با اوضاع اقتصادی جدید و تصمیم های اشتباه دولت در رساندن هر چه زودتر مشاغل ازاد و کوچک مانند نانوایی که بطور مثال قیمت نان بدلایلی هر هفت یا هشت سال اعلام میشود در صورتی که حتما شاهد تورم افسار گسیخته چند سال اخیر و مهمتر انیکه هزنیه هر سال و حقوق کارگران همسو با تورم افزوده شده و از کارفرمای فلک زده گرفته میشود و درامد همچنان همان درامد هفت یا هشت سال پیش است ودر این میان هم اگه یه مبلغی مثال سیزده میلیون بعنوان چهار درصد هم از کار فرما طلب میشود به نظر مجریان و قانو نگذاران این عدالت است در مسیر عدالت حرکت کردند یا به خاک سیاه نشاندن کار فرمایان کارگاههای کوچکی مثل نانوایی است که باید هست و نیستش را فروخته و این ارقام را برای دو یا سه کارگر تهیه کرده و به سازمان مظلوم و دولت مظلوم تقدیم کند با هرچه معیار و استدالالی توجیح میکنید فقط خدا رو بلای سر ناظر بر اعمال خود قرار دهید و عدالت را رعایت کنید از

 199. سهراب کلهر می گوید

  با سلام
  من ۲۶سال سابقه بیمه دارم و ۴۷سال سن،به علت مشکلاتی که در شغلمان بوجود امده ایا کارفرما میتواند برای من درخواست بازنشستگی نماید و ایا با این درخواست حق و حقوقی بابت پایان کار از این جانب کم میشود؟اگر کارفرما مغازه را تعطیل کند تکلیف من چه میشود؟

 200. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر
  اگر تعطیل شد به اداره کار مراجعه کنید

 201. محمدعلی می گوید

  به نام خدا
  با سلام و سپاس از زحمات شما
  بنده طلبه حوزه علمیه قم هستم و ۱۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه از طریق حوزه را دارم.
  اکنون می خواهم به عنوان معلم در آموزش و پرورش استخدام شوم.
  آیا سوابق بیمه حوزوی من در آموزش پرورش لحاظ خواهد شد؟
  با تشکر

 202. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر اموزش و پرورش سوابق کاری شما را به عنوان سابقه می پذیرد و موثر در حکم حقوقی شماست به نظر قابل نقل وانتقال است.

 203. زارعی می گوید

  با سلام و احترام
  ۷ سال سابقه در آموزش و پرورش دارم بیمه خدمات درمانی بوده ام اوایل انقلاب اخراج شده ام آیا میتوانم پول باز خریدی خودم را از آنها بگیرم و یا آیا میتوانم باز نشستگی بگیرم سن من ۶۵ سال است. چه کنم؟ متشکرم

 204. بهادر می گوید

  سلام و خسته نباشید .مادر اینجانب از پرسنل ادارات دولتی هستند و ۶۲ سال سن دارند و شهریور۹۹ امسال ۳۰ سال خدمت ایشان کامل میشود . اداره مذکور شدیدا پیگیر بازنشسته کردن ایشان هست. در صورتی که ایشان تمایلی به بازنشستگی قبل ار ۳۰ سال ندارند وعلاقمند به ادامه کارشان هستند . سوال من این است آیا کارفرما میتواند در خواست باز نشستگی کند و یا زودتر از موعد مقرر از ۳۰سال نسبت به باز نشسته کردن ایشان اقدام کند ؟ آیا ایشان میتوانند بر خلاف میل کارگزینی شرکت مشغول به کار باقی بمانند و نسبت به باز نشستگی مقاومت کنند؟
  متشکرم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.