مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

مالیات بر ظاهر

دکتر داوود سوری - تحلیلگر مسائل اقتصادی تامین مالی مخارج حکومت از منشأ مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی و استقلال بودجه از درآمد‌های نفتی چند دهه است که همواره به‌صورت لسانی…