حسابان وب

مرور رده

مجامع بين المللي حسابداري

پیشنهاد هیأت استانداردهای حسابداری بین‌المللی برای اصلاح سه استاندارد

در راستای بخشی از فرآیند بهبود استانداردها که هر ساله  توسط هیأت استانداردهای حسابداری بین‌المللی صورت می‌گیرد، این هیأت پیشنهادهای خود را مبنی بر اصلاح سه استاندارد بین‌المللی…