حسابان وب

بخشنامه ۶۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۴(معافيت موضوع تبصره۳ماده۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم)

0 1,109
آکادمی محسن قاسمی

  بدينوسيله نظـــر شوراي عالي مالياتـــي موضوع صورتجلسه شـــماره ۳- ۲۰۱ مورخ ۱۷-۵-۱۳۹۴(تصويرپيوست)در اجراي بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با معافيت درآمد حاصل از فعاليت تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي که داراي پروانه بهره­ برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي­باشند(موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون مذکور) در مواقعي که تأسيسات مذکور به صورت اجاره در اختيار غير قرار مي­گيرد، جهت اجراء ابلاغ مي­گردد:


فینتو

“صرفاً درآمد حاصل از فعاليت تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره­ برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(هرچند پروانه به نام موجر باشد) مشمول معافيت مذکور مي­باشد.”

بنابراين درآمد حاصل از واگذاري تأسيسات مذکور به اشخاص ثالث مشمول معافيت مزبور نخواهدبود.


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.