نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۴۵۸۵ /۱۰۹۴/۲۱۱ مورخ۸۳/۳/۲۷(ضوابط اجرائي اصلاح شده ماده ۱۷۲ و کمکهاي نقدي و غير نقدي)

0 2,889

حسابداراپ

ضوابط اجرائي اصلاح شده ماده ۱۷۲اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۷۱ جهت اجرا به پيوست ابلاغ ميگردد.
حيدري کرد زنگنه
اين بخشنامه اصلاحيه دارد.
 
اصلاح ضوابط اجرايي ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ موضوع ماده ۵۰ قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي
۱- وجوهيکه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي و يا کمک و نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت مي شود ، با تسليم قبض بانکي به اداره امور مالياتي ذيربط از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالياتي که مودي انتخاب خواهد کرد کسر مي گردد .
۲- صددرصد وجوهيکه توسط موديان مالياتي به منظور مصرف در امور مشروحه زير به حسابهاي خاصي که در تهران از طرف وزارت يا سازمان ذيربط و در استانها از طرف ادارات کل يا سازمانهاي مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالي توسط روساي آنها افتتاح مي گردد واريز مي شود از در آمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالياتي که مودي انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد . برداشت از حسابهاي فوق با امضاء مشترک بالاترين مقام مسئول دستگاه و ذيحساب مربوط صورت مي پذيرد و دستگاه دريافت کننده مکلف است صورت کمکهاي دريافتي خود در هر سال را حداکثر تا آخر تير ماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالياتي کشور و در استانها به اداره کل امور مالياتي استان تسليم نمايد . موارد مصرف وجوه واريزي ياد شده عبارتند از : تعمير ، تجهيز ، احداث و يا تکميل آن دسته از مدارس ، دانشگاهها ، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها . مراکز بهزيستي و کتابخانه ها و مراکز فرهنگي و هنري که بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود .
اصلاحيه بند ۲ فوق را اينجا ببينيد.
۳- وجيهي که جهت بهداشت و درمان و بهزيستي بيماران به انجمن حمايت از بيماران کليوي ، بنياد امور بيماريهاي خاص ، موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ، کانون بهبود و پرورش هموفيليان ايران ، انجمن امداد به بيماران سرطاني ايران ( انجمن امداد ايران) و انجمن حمايت از بيماران سرطاني يزد که مورد تاييد وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکي مي باشند پرداخت مي شود ، مشروط به رعايت موارد ذيل از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالياتي منتخب مودي کسر مي شود .

پندار سیستم

۱-۳- کمک هاي نقدي موديان به اشخاص موضوع اين بند حداکثر تا بيست درصد (۲۰%) درآمد مشمول ماليات منبع مالياتي انتخاب شده مودي ، قابل کسر از در آمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود .
۲-۳- موسسات ياد شده (دريافت کننده کمک) مکلفند فهرست وجوه دريافتي هر ماه را تا پايان ماه بعد و بر اساس دستورالعملي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و ابلاغ خواهد نمود ، به سازمان مزبور اعلام و وجوه دريافتي را بر اساس نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي به مصرف بهداشت و درمان و بهزيستي بيماران مستمند و تهيه وسايل پزشکي مورد نياز مزبور برسانند و تائيديه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دريافتي هر سال را تا پايان تير ماه سال بعد به اداره کل امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند .
۴- کمکهاي اعطائي غير نقدي جهت انجام امور مذکور در بند هاي ۲ و ۳ از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد .
۵- در صورتيکه اموال منقول يا غير منقول يا منافع اموال به عنوان کمک غير نقدي به موسسات مذکور در بندهاي ۲ و۳ اعطاء گردد ، ارزش اموال غير منقول اموال طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري به تاريخ انتقال ، تقويم و در مورد انتقال اموال منقول مبناي محاسبه قيمت روز اعطاء آنها خواهد بود . و در صورتي که نسبت به مورد اخير بين ادارات امور مالياتي و اعطاء کنندگان راجع به ميزان قيمت اختلاف بروز نمايد ، مرجع رسيدگي به اختلاف هيئت سه نفري حل اختلاف مالياتي خواهد بود که راي آن قطعي و لازم الجرا بوده و در ساير مراجع مالياتي قابل طرح نخواهد بود .
۶- ادارات امور مالياتي با دريافت اصل قبوض بانکي پرداخت وجوه و يا اصل گواهينامه و يا اسناد تحويل کمکهاي غيرنقدي و ضبط آن در پرونده مالياتي (در مورد موسسات موضوع بند ۳ اين ضابطه با کسب تاييديه از مرجع ناظر ذيربط) مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختي يا ارزش کمکهاي غير نقدي از در آمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت يا اعطاء کمک از منبع منتخب مودي اقدام خواهند نمود .
۷- تاريخ اجراي اين اصلاحيه از پانزدهم خردادماه سال ۱۳۸۳ خواهد بود .
 
صفدر حسيني مسعود پزشکيان وزير امور اقتصادي و دارايي وزير بهداشت ، درمان آموزش پزشکي مرتضي حاجي جعفر توفيقي وزير آموزش و پرورش وزير علوم ، تحقيقات و فن آوري

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.