حسابان وب

بخشنامه ۴۲۰۶۸/۲۳۰/د مورخ ۹۳/۱۲/۳(بند ۲ ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 563
آکادمی محسن قاسمی

احتراماً، ضمن ارسال نامه شماره ۲۰۲۳۳۸/۶ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ معاون محترم اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص دريافت فهرست کمکهاي دريافتي دانشگاهها در اجراي بند ۲ ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله اعلام مي دارد :


    مطابق بند ۲ ضوابط اجرايي مذکور “صد در صد وجوهي که توسط موديان مالياتي به منظور مصرف در     امور مشروحه زير به حسابهاي خاصي که در تهران از طرف وزارت يا سازمان ذيربط و در استانها از طرف ادارات کل يا سازمانهاي مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالي توسط روساي آنها افتتاح مي گردد واريز مي شود از درآمد مشمول ماليات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالياتي که مودي انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد. برداشت از حسابهاي فوق با امضاء مشترک بالاترين مقام مسئول دستگاه و ذيحساب مربوط صورت مي پذيرد و دستگاه دريافت کننده مکلف است صورت کمکهاي دريافتي خود در هر سال را حداکثر تا آخر تيرماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالياتي کشور و در استان ها به اداره کل امور مالياتي استان تسليم نمايد.

موارد مصرف وجوه واريزي ياد شده عبارتنداز: تعمير، تجهيز، احداث و يا تکميل آن دسته از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاه ها و مراکز بهزيستي و کتابخانه ها و مراکز فرهنگي و هنري که بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود.”

فینتو

    با عنايت به مراتب فوق در مواردي که در اجراي اين بند دانشگاههاي دولتي که داراي رديف بودجه مصوب مي باشند، صورت کمکهاي دريافتي را به ادارات امور مالياتي ارسال مي نمايند، ادارات امور مالياتي مکلف به اخذ آن بوده و ضرورتي به تاييد ليست توسط ذيحساب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نمي باشد.

 

حسين وکيلي

معاون ماليات هاي مستقيمارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.