حسابان وب

بخشنامه ۱۴،۵ (حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست (PCو EPC)

62 8,613

حسابداراپ

۱-نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی کلید در دست( PC و EPC)در پروژه های گازرسانی،انتقال نیرو،تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت

۲-نحوه احتساب جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

نظر به اینکه در راستای سیاستهای دولت مبنی بر واگذاری بخشی از امور مربوط به گاز و برق به بخش خصوصی ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت توانیر و شرکتهای برق منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب کشور در قراردادهایی که با پیمانکاران جهت اجرای پروژه های گازرسانی و برق رسانی و احداث تصفیه خانه و تلمبه خانه ، منعقد مینمایند بر خلاف روال گذشته که تجهیزات را رأسا خریداری و در اختیار پیمانکار قرار می دادند ، قرارداد ساخت یا خرید تجهیزات توأم با اجرا یا حمل و نصب بصورت کلید در دست ( خرید کالا و تجهیزات و اجرا ) بصورت یک قرارداد واحد با با پیمانکار منعقد مینمایند و در قرارداد منعقده مبلغ قرارداد به تفکیک قیمت تجهیزات و اجرا درج و صورت کارکردهای موقت و قطعی نیز بر همان مبنا و حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش نسبت به مبلغ اولیه مندرج در قرارداد پرداخت میگردد بنا به درخواست شرکتهای مذکور و پس از بررسی نمونه قراردادهای منعقده توافق و مقرر گردید حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه ۱۴۹ درآمد و ۱۴ جدید درآمد و تائید مراتب در رای شماره ۸۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب زیر محاسبه و وصول گردد لذا لازم است واحدهای اجرائی بهنگام محاسبه حق بیمه پیمانهای مزبور موضوع را رعایت و به ترتیب زیر عمل نمایند .

الف ) قراردادهای بصورت کلید در دست ( PC و EPC ) پروژه های گازرسانی

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در این صورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار ( مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد ) از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه میگردد .

۱-حق بیمه قراردادهای گازرسانی شامل پروژه های خطوط انتقال ( بین شهری و کمربندی شهرها ) گاز رسانی شهری ، گازرسانی به روستاها و صنایع و شرکتهای صنعتی به ماخذ ۷ درصد ناخالص کارکرد اجرا و خدمات طبق صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار محاسبه گردد .

۲-در قراردادهای نصب انشعاب و علمک معادل ۷۰ درصد کارکرد اجرا و خدمات مکانیکی منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و ۳۰درصد مابقی کارکرد غیر مکانیکی منظور و حق بیمه بماخذ ۱۵ درصد محاسبه گردد .

۳-در قراردادهایی که منحصراً نصب کنتور و رگلاتور باشد حق بیمه نسبت به ناخالص کارکرد اجرا و نصب بماخذ ۱۵ درصد محاسبه گردد .

۴-در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان ۱/۹ حق بیمه محاسبه شده میباشد .

ب ) قراردادهای بصورت کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه قیمت تجهیزات در قرارداد به تفکیک درج شده باشد در اینصورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار ( مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه کارکرد اجرا و خدمات به ترتیب زیر محاسبه میگردد :

۱-در مورد قراردادهای خطوط انتقال نیرو معادل ۷۵ درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷ درصد و نسبت به ۲۵ درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی میباشد حق بیمه بماخذ ۱۵ درصد محاسبه میگردد .

۲-در مورد قراردادهای نصب و راه اندازی پستهای انتقال نیرو معادل ۸۰ درصد از کارکرد اجرا و خدمات بابت کارکرد مکانیکی و با مصالح منظور و حق بیمه آن به ماخذ ۷۰ درصد و نسبت به ۳۰ درصد مابقی کارکرد که غیر مکانیکی میباشد حق بیمه بماخذ ۱۵ درصد محاسبه می گردد .

۳-در کلیه موارد فوق بیمه بیکاری به میزان ۱/۹ حق بیمه محاسبه شده میباشد .

ج) قراردادهای پروژه های ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب و فاضلاب

در کلیه قراردادهای مذکور چنانچه لیست تجهیزات به تفکیک در قرارداد درج شده باشد در اینصورت تا میزان مندرج در صورت وضعیت قطعی کارکرد یا گواهی واگذارنده کار ( مشروط بر اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ مندرج در قرارداد افزایش داشته باشد ) بابت ارزش تجهیزات از محاسبه حق بیمه معاف میباشد و حق بیمه بخش طراحی و مهندسی ، نصب و آموزش و آزمایش و راه اندازی تصفیه خانه و تلمبه خانه و نظارت در بهره برداری و به ماخذ ۱۵ درصد کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه محاسبه گردد .

د) قراردادهای حمل و نقل ریلی

نظر به اینکه طبق بررسیهای بعمل آمده در خصوص قراردادهای حمل و نقل ریلی پیمانکاران مربوطه ۶۰ الی ۸۰ درصد از مبلغ کارکرد قرارداد منعقده با واگذارندگان کار را بابت استفاده از امکانات ریلی و نیروی کششی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران پرداخت می نمایند لذا باید نسبت به ناخالص کارکرد قراردادهای حمل و نقل مذکور پس از کسر سهم راه آهن بابت خدمات ارائه شده ( با تایید راه آهن ) حق بیمه بماخذ ۷ درصد سهم پیمانکار محاسبه و وصول و مفاصاحساب نسبت به کل کارکرد قرارداد صادر گردد .

ه ) قراردادهای مشاوره مدیریت

۱- قراردادهایی بعنوان قرارداد مشاوره مدیریت شناخته می شوند که شرکت مجری قرارداد ( پیمانکار ) در اداره ثبت شرکتها جهت انجام خدمات مدیریت به ثبت رسیده و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران بوده و قرارداد آنها نیز در ارتباط با موضوعات زیر باشد :

محل تبلیغ شما

۱- مدیریت پروژه ( شامل مطالعات امکان سنجی مدیریت پروژه و مهندسی ارزش )

۲-مدیریت برنامه ریزی ( شامل مدیریت با برنامه ریزی استراتژیک برنامه ریزی سازمانی و مدیریت بر هدف )

۳- مدیریت تولید ( شامل برنامه ریزی تولید ، برنامه ریزی سیستم انبار و کنترل موجودی ، طراحی و جانمایی کارخانه و مطاله کار و زمان )

۴- مدیریت نیروی انسانی ( شامل تنظیم آئین نامه های استخدامی ، ساختار سازمانی ، برنامه ریزی انسانی ، طرح ریزی آموزش و توسعه منابع انسانی ، نیاز سنجی آموزشی ، طبقه بندی مشاغل ، سیستم حقوق و دستمزد ، ارزیابی عملکرد کارکنان و آئین نامه های انظباطی )

۵-مدیریت کیفیت و بهره وری ( شامل مدیریت با کنترل کیفیت ، سیستم های تضمین با مدیریت کیفیت ISO9000,QS 9000,VDA,SOGEDOC,ISOTS16949,HACCP,TR9000,TL9000, مدیریت کیفیت جامع ، کاهش ضایعات ، مدل های تعالی سازمانی یا جایزه کیفیت ، نظام پیشنهادات ، تولید ناب ، نظام مدیریت مشارکتی ( کمیته های QCC ) ، بهبود بهره وری ، اندازه گیری بهره وری ، ارزیابی عملکرد سازمان )

۶-مدیریت نگهداری و تعمیرات ( شامل برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیران تعمیرات بهره ور جامع ، برنامه ریزی ، بازرسی بر مبنای ریسک )

۷- مدیریت مالی ( شامل خدمات حسابداری ، سیستم های مالی ، حسابداری بازرگانی ، حسابداری صنعتی ، حسابرسی ، طراحی پروژه های سرمایه گذاری ، مشاوره های مالی و مالیاتی )

۸- مدیریت بازرگانی ( شامل مذاکره و عقد قرارداد سیستم مدیریت صادرات و واردات ، سیستم بازاریابی ، سیستم مدیریت امور گمرکی ، سیستم مدیریت حمل و نقل )

۹- مدیریت اطلاعات ، آمار و انفورماتیک ( شامل سیستم های نرم افزاری ، سیستم های سخت افزاری ، مدیریت شبکه ، سیستم های اطلاعات مدیریت MIS نظام های آماری ، ثبتی نمودن اقلام آماری )

۱۰- مدیریت انرژی ( شامل سیستم مدیریت انرژی در صنعت سیستم مدیریت انرژی غیر صنعتی )

۱۱- مدیریت زیست محیطی ( تحلیل اثر زیست محیطی تاسیسات و طرح های ML4 استانداردهای مدیریت زیست محیطی ISO 14000 مدیریت ایمنی و حرفه ای OHSAS18000 )

-مدیریت شهری

– نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشاوره مدیریت که شرایط بند ” ۱″ فوق را دارند به ترتیب زیر میباشند :

۱-۲- در مواردی که شرکت مشاور مدیریت دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد در اینصورت میباید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر اساس ماخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد خودداری و یا وصول حق بیمه بر اساس گزارش بازرسی از دفاتر قانونی آنها مفاصاحساب قرارداد صادر گردد .

۲-۲- در مواردی که شرکت مشاور مدیریت فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر قانونی خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق بند ” ۲-۲ ” قسمت ” ب ” بخش دوم از فصل دوم بخشنامه ۱۴ جدید درآمد بماخذ ۱۵ درصد محاسبه مطالبه گردد . بدیهی است چنانچه شرکت مشاور مدیریت در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد میبایستی از حق بیمه محاسبه شدده به ترتیب فوق کسر و مانده مطالبه گردد .

و) نحوه محاسبه جرائم حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

باتوجه به ماده “۱۱” قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و چگونگی واریز حق بیمه در قراردادهای مشمول ماده ” ۳۸ ” مقرر میگردد جرائم تاخیر تادیه و عدم ارسال لیست پیمانکاران به شرح آتی محاسبه و مطالبه گردد :

۱-جریمه عدم ارسال لیست

در صورتیکه پیمانکاران در طول دوره اجرای قرارداد حداقل جهت یک ماه لیست کارکنان شاغل در عملیات قرارداد را در مهلت مقرر ماده “۳۹ ” قانون تامین اجتماعی به شعب سازمان ارسال نمایند از شمول جریمه عدم ارسال لیست معاف بوده و در غیر اینصورت مطابق مصوبه مورخر ۱۳۷۳/۰۹/۰۵ مجلس محترم شورای اسلامی و با در نظر گرفتن میزان اصل حق بیمه ماهیانه حسب مورد جریمه به ماخذ ۵% ، ۱۰% ، ۱۵% ، و ۳۰% محاسبه و مطالبه میگردد بدیهی است در صورتیکه لیست کارکنان با تاخیر ارسال گردد جریمه دیر کرد منحصراً نسبت به حق بیمه مندرج در لیست همان ماه خواهد شد .

۲-جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه

۱-۲- در قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و همچنین قراردادهای غیر عمرانی که حق بیمه توسط واگذارنده کار از هر صورت وضعیت با صورتحساب پیمانکار و مشاور کسر و به حساب سازمان واریز میگردد با پیمانکار لیست ارسال و حق بیمه لیستهای ارسالی را نیز پرداخت مینماید . پس از محاسبه حق بیمه وفق مقررات مربوطه در صورت وجود مانده بدهی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری در محاسبه اولیه جریمه ای بابت تاخیر تادیه محاسبه نمیگردد و پس از ابلاغ مانده بدهی به پیمانکار ، چنانچه ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت ننماید مشمول جریمه تاخیر تادیه میگردد باین ترتیب که اگر تاریخ خاتمه قرارداد با تحویل موقت قبل از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ باشد جریمه تاخیر و تادیه طبق قانون مصوب ۱۳۷۴/۰۵/۰۹ نسبت به کل مانده بدهی و اگر تاریخ خاتمه قرارداد یا تحویل موقت از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ به بعد باشد طبق ماده ” ۱۱″ قانون نوسازی صنایع برای هر ماده تاخیر بمیزان ۲ درصد محاسبه میگردد .

۲-۲- در مورد قراردادهای غیر عمرانی که حق بیمه ای توسط واگذارنده کار و یا پیمانکار به ترتیب مندرج در بند ” ۱-۲″ به سازمان پرداخت نشده است در محاسبه اولیه جریمه تاخیر و تادیه برای مدت یکسال محاسبه و مطالبه میگردد باین ترتیب که اگر تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از ۱۳۸۴/۰۷/۰۱ باشد بر مبنای کل حق بیمه قرارداد جریمه تاخیر تادیه به ماخذ مندرج در قانون مصوب ۱۳۷۳/۰۵/۰۹( ۷% ، ۱۲% ، ۱۷% ، ۲۲% ) و چنانچه از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ به بعد باشد طبق ماده “۱۱ ” قانون نوسازی صنایع به ماخذ ۲ درصد در هر ماه پس از گذشت۳۰ روز از تاریخ تحویل موقت یا خاتمه کار و حداکثر برای ۱۲ ماه محاسبه و از کارفرما مطالبه میگردد . چنانچه پیمانکار ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ بدهی آن را پرداخت نکند در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد قبل از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ میباشد جریمه تاخیر بر مبنای کل بدهی ( اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ) طبق قانون مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۰۹و در مورد بدهیهایی که تاریخ تحویل موقت یا خاتمه قرارداد از ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ به بعد میباشد طبق ماده ” ۱۱″ قانون نوسازی صنایع و ماهانه بماخذ ۲درصد تعلق میگیرد مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین بیمه ای و کارشناسان ارشد درآمد ادارات استانها ، روسا ، معاونین بیمه ای و مسئولین درآمد شعب میباشند .

62 نظرات
 1. majidi می گوید

  سلام و خسته نباشید،

  چطوری میشه در شرکتهای پیمانکاری درآمد را افزایش و هزینه ها را کاهش داد؟
  لطفا راهنمائیم کنید.
  با تشکر

 2. hashemi می گوید

  سلام و خسته نباشید
  شرکتی پیمانکار هستیم ، تجهیزات مورد استفاده در پروژه ها از خارج تامین میشود و هزینه خرید نسبت به هزینه اجرا بسیار بالاتر میباشد ، با توجه به اینکه در قراردادها مبلغ خرید و نصب و راه اندازی را جداگانه درج میکنیم و در انتهای کار نیز تائیدیه هزینه خرید و نصب و راه اندازی را از کارفرما میگیریم ، معذالک تامین اجتماعی باز هم نرخ حق بیمه را از کل قرارداد محاسبه مینماید
  آیا مواد قانونی وجود دارد که با استناد به آن جلوی این مسئله را گرفت ؟
  با تشکر

 3. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  در بخشنامه ۱۴ آمده:
  ب- قراردادهای خرید و فروش

  ۱-قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل ، در صورتیکه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد .

  ۲-در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) قرارداد ساخت یا فروش ( ساخت در کارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد .

  شايد قرارداد شما را منطبق با بخشنامه كليد دردست ندانسته اند.

 4. مهتاب می گوید

  سلام خسته نباشید من یه شرکت کامپیوتری دارم که با ادارات قصد بستن قرارداد و در خصوص انجام پروژه آرشیو الکترونیکی دارم میخواستم بدونم شامل بیمه میشه ؟بیمه اش چطور محاسبه میشه ممنون میشم جواب بدید

 5. سمیعی می گوید

  با سلام
  خواستم ببینم حق بیمه قراردادهای ذیل چند درصد است:
  ۱. تعمیر و نگهداری مرکز تلفن شرکت برق منطقه ای
  ۲. اخذ مجوز و پروانه بهره برداری بی سیم برای شرکت برق منطقه ای
  ۳.ارایه خدمات مشاوره ای مهندسی ارتباطات،دیسپاچینگ و اتوماسیون شبکه برق
  ممنون میشم

 6. هنگامه علی بیک می گوید

  با سلام
  همسر من دارای خودرو شخصی می باشدواز طریق یک شرکت خدماتی همسر من را در اختیار یک ارگان دولتی به عنوان خودرو استجاری قراداده وماهیانه بیست میلیون ریال دریافت می کند.خواستم بدونم که حق بیمه او ماهیانه چقدر می باشد؟ آیا کارفرما مکلف به بیمه کردن او برای بیست میلون ریال است؟در ضمن کلیه مصالح به عهده همسرم می باشد.خواهشمندم در اسرع وقت من را مطلع کنید.
  با تشکر

 7. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر طرف حساب همسر شما شركت خدماتي است و حقوق ايشان را مي دهد موظف به ارسال ليست بيمه مي باشد.
  اگر مستقيما به كارفرماي دولتي كارميكند و صاحب ماشين است مشمول بيمه نخواهد يود.

 8. mousavi می گوید

  ابلاغيه در خصوص بيمه تمام خطر در مدت غير مجاز در قراردادهاي پيمانكاري چيست؟

 9. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متوجه سوالتان نشدم
  اگر منظورتان صدور و يا تمديد اين بيمه نامه باشد بحثي جدا ازبيمه هاي تامين اجتماعي است.
  اين بيمه نامه به هزينه كارفرما ولي توسط پيمانكار براي پوشش خسارتهاي طبيعي احتمالي درحين انجام پروژه تهيه و تمديد ميشود.
  حال گاها ممكن است اگر تاخير دراجراي پروژه ازسوي پيمانكار باشد ، هزينه تمديد آنرا بحساب پيمانكار منظوركنند.

 10. محمود صداقتی می گوید

  با سلام و عرض ادب

  بنده مدیرعامل شرکت دانش بنیان راهبرد پردازش هزاره سوم ، مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی می باشم. یک قرارداد پژوهشی در زمینه نرم افزار با اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی از طریق شرکت منعقد شده است. سوال من این است که وضعیت بیمه قراردادهای پژوهشی که با شرکت های خصوصی منعقد می شود به چه صورت می باشد؟ آیا این قراردادها از بیمه معاف هستند؟ خبری در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است که در مجلس شورای اسلامی لایحه ای تصویب شده که به قراردادهای پژوهشی از بیمه معاف هستند آیا این لایحه تبدیل به بخشنامه شده است؟ این خبر در سایت شما هم موجود است.
  متاسفانه اداره کل سازمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی هیچ گونه پاسخ شفافی نمی دهد و ۱۵ درصد کل قرارداد را بابت بیمه طلب می کند که با درنظر گرفتن این درصد بالا ، ضرر و زیان زیادی به شرکت وارد می شود. بیمه قراردادهای نرم افزاری ۷ درصد می باشد که این سازمان آن را نیز درنظر نمی گیرد. خواهشمند است بنده را در خصوص بیمه این قرارداد راهنمایی بفرمایید . منتظر پاسخ شما عزیزان می باشم.
  با تشکر

 11. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اين مسير را مروركنيد.

 12. کیوان می گوید

  باسلام
  من حسابدار یک شرکت پیمانکاری سازه های فلزی هستم میتوانم خواهش کنم حق بیمه قراردادهای با مصالح وبدون صالح چند درصد میباشد وسوال دیگر اینکه چون شرکت ما یک شرکت تولید ی میباشد میتواند متریال از بیرون تهیه کرده وبرای فروش اقدام نماید دراینصورت آیا نیاز به قرارداد خریداردارد یانه.
  متشکرم

 13. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  – براي نرخ بيمه ها اينجا كليك كنيد.
  – اين موضوع بستگي به سياستهاي شركت شما دارد كه براي خريدهايتان قرارداد ببنيد يا نه.

 14. کنترل هوشمند مهر می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  مقدار بیمه و مالیات پروژه ای که تماما کار خدماتی فنی است چطور میشود؟مبلغ خدمات فنی پروژه حدود ۱۴۰میلیون تومان است.
  با تشکر فراوان

 15. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ماليات = ۳%
  بيمه :
  ۱- بودجه طرح عمراني = ۳،۶%
  ۲- بودجه طرح جاري= ۱۶،۶۷%

 16. کنترل هوشمند مهر می گوید

  با سلام و تشکر از جوابتان-مالیات در پروژه خدماتی ۸درصد محاسبه نمیشود؟؟؟

 17. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين ضريبي كه فرموديد بيشتر به ماليات ارزش افزوده مي ماند كه كسر نمي شود بلكه درصورت تعلق توسط شما از كارفرما وصول ميشود.

 18. کنترل هوشمند مهر می گوید

  با سلام و خسته نباشید.
  بنده یک کار خدماتی به مبلغ ۸میلیون تومان برای آب و فاضلاب انجام داده ام سوالم این است:
  ۱- مقدار مالیاتی که آب و فاضلاب از بنده کم میکند چقدر است؟
  ۲- مقدار مالیاتی که خودم بابت این کار به اداره مالیات باید پرداخت کنم چقدر است؟(در وقت تسویه حساب با مالیات)
  ۳- به آب و فاضلاب بابت این کار باید بیمه هم پرداخت کنم یا خیر؟چقدر؟
  ببخشد که طولانی شد.ممنونم

 19. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- ۳% علي الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتها
  ۲-بستگي به عملكرد يكساله شما كه قابل اتكاء به مدارك و اسناد باشد دارد.
  ۳-قرارداد با شخص حقيقي است يا حقوقي؟ وخود آب و فاضلاب قراردادتان را به تامين اجتماعي ارسال كرده است؟

 20. کنترل هوشمند مهر می گوید

  کار خدماتی انجام شده قرارداد نداشته و طبق خواسته آب و فاضلاب بصورت یک فاکتور ارائه خواهد شد.ضمنا کار تعمیرات برقی بوده است. با تشکر

 21. کنترل هوشمند مهر می گوید

  فاکتور بنام شرکت میباشد.
  اگر شخصی باشد چطور میشود. ممنون از پاسخگویی

 22. arash می گوید

  با سلام و خسته نباشید.

  بنده یک شرکت دارم که در زمینه برق و سیستمهای کنترل فعال دارد پروژه ای برای شرکت نفت می باشد که باید براورد قیمت صورت بپذیرد برآورد قمیت بصورت خالص ۲۵ میلیون خرید ۵۰ میلیون کار مهندسی در دفتر و ۲۵ میلیون کار در سایت دارد گه جمعا ۱۰۰ میلیون برآورد می شود حال چگونگی محاسبه بیمه و مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و قیمت نهایی را می خواستم بدانم.
  با تقدیم احترام

 23. مدیر سایت می گوید

  هرچند الزام ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي درخصوص قراردادهاست ولي كارفرماي شما درصورتي كه فاكتور را از بيمه استعلام نكند مشمول نيست و درصورت استعلام هم مشمول ۱۶،۶۷% بيمه خواهيد بود.

 24. قاسم می گوید

  با سلام
  در قراردادهای EPC جنانچه قیمت هر یک از اجزاء گفته شده به تفکیک در قرارداد مشخص شده باشد آیا به بخش P بیمه تعلق می یپگیرد یا خیر؟ به استناد کدام بخشنامه یا دستورالعمل؟

 25. بهاری می گوید

  با سلام . می خواستم بدانم آیا کلا پروژه های شرکت نفت عمرانی حساب می شوند یا غیر عمرانی ؟

 26. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر منظورتان بودجه ي پروژه است قاعدتا آنرا درموقع درج آگهي و يا دراسناد مناقصه مشخص ميكنند.

 27. احسان می گوید

  سلام
  در صورتی این بند مصداق پیدا می کند که موضوع قرارداد فقط خرید و فروش باشد.
  اما به نظر قراردادهای آقای هاشمی فروش و نصب و راه اندازی است که در این صورت ۷.۷۸ درصد به کل قرارداد بیمه تعلق می گیرد.

 28. احسان می گوید

  سلام،
  مطابق بند ۳-۲ بخش دوم قراردادهای غیر عمرانی ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به این قرارداد ۷ درصد ناخالص کل کارکرد به اضافه یک نهم آن که برابر با ۷.۷۸ درصد می شود بیمه تعلق می گیرد.

 29. کمال کمالی می گوید

  با سلام و خسته نباشید:

  من به عنوان یه پیمانکار با یک شرکت کشاورزی خصوصی جهت شخم زدن زمین با تراکتور قرارداد بستم. میزان مالیات و حق بیمه آن که به عهده بنده است چقدر میشود؟ چند درصد کارکرد؟ لطفا راهنمایی کنید با تشکر

 30. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اما و اگر خصوصا در بحث بيمه زياد دارد!
  قرارداد بنام شخص است يا شركت؟
  خودتان كار ميكنيد و مالك تراكتور هستيد؟

 31. کنترل هوشمند مهر می گوید

  با سلام و احترام
  در پروژه های صنعتی و خدماتی نزدیک به ۱۷درصد از مبلغ قرارداد را بیمه میگیرد که باعث بالا رفتن قیمت کار میشود.سوال بنده این است که بیمه این مبلغ را بابت چه خدماتی کسر میکند؟بعبارت دیگر بنده بعنوان یک پیمانکار باید از شرکت بیمه انتظار چه خدماتی را داشته باشم در قبال این ۱۷درصد؟؟؟

 32. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  با اين ضريب مي توانيد ليستهاي بيمه ي مربوط به اين پروژه را بدون پرداخت ۳۰% ارسال كنيد.
  انتظار ديگري متصور نيست.

 33. کنترل هوشمند مهر می گوید

  با تشکر از سایت خوبتان
  منظور از ۳۰ درصد چیست؟

 34. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  منظور ۳۰% حق بيمه اي كه براساس ته جمع ليست پرداخت ميكنيد(بااحتساب ۷%سهم كارگر)

 35. مصطفی افخمی می گوید

  با سلام در بخشنامه ۱۴/۵ بیمه بیش از ۲۵ درصد اضافه کاری چگونه محاسبه میشود؟ آیا تعدیل جزئی از پیمان بوده و بیمه آن چگونه محاسبه میشود؟

 36. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  كل كاركرد اعم از ۲۵% و تعديل ملاك محاسبات است.

 37. عباس حسنی می گوید

  سلام دهیاری ها که بودجه خود را از دولت دریافت می کنند آیا برای پروژه های خود باید بیمه بپردازند
  در صورتی که برای اجرای یک عملیات دهیار (بلحاظ منابع مالی کم) شخصا اقدام به اجرای آن بجای پیمانکار و با کمک کشاورزان روستا با اجرت روزمزد انجام می دهد (قراردادی وجود ندارد) آیا باید حق بیمه این پروژه پرداخت شود؟

 38. امير می گوید

  بخشنامه ۸/۱۴ و ۲/۱۴ مربوط به ماده ۳۸ چيست؟

 39. کنترل هوشمند مهر می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  کسوراتی که باید روی حق الزحمه یک فاکتور رسمی برای کار خدماتی اضافه شوند چه چیزهایی هستند؟ مثلا مالیات برارزش افزوده که ۸درصد است یا بیمه که حدود ۱۷درصد است.چیز دیگری هم هست؟ مثلا مالیات بر درآمد هم باید اضافه شود؟

 40. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قانونا تنها مي توانيد ماليات ارزش افزوده را به مبلغ اضافه و در فاكتور درج كنيد و مابقي موارد درصورت توافق بصورت مستتر درقيمت لحاظ مي شوند.

 41. کنترل هوشمند مهر می گوید

  با سلام
  مالیات بر ارزش افزوده به چه دلیل گرفته میشود؟واقعا چه نفعی برای ما دارد؟یا صرفا منبع درآمد اداره مالیات است؟

 42. رئیسی می گوید

  سلام.حق بیمه قراردادهای شرکتهایی که ثبت شرکت و یا ثبت علائم و برند و… را انجام میدهند بر اساس کدام بخشنامه سازمان تامین اجتماعی محاسبه میگردد.

 43. سعید می گوید

  با سلام
  احتراما، در مورد حق الوکاله با افراد حقیقی توضیح میفرمایید که شامل حق بیمه و مالیات میشود یا خیر. ضمنا آیا این هزینه ها قابل ذکر در دفاتر قانونی میباشد؟
  با تشکر فراوان

 44. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اگر فرد مورد نظر شما وکیل دادگستری عضوکانون وکلا باشد فقط مشمول مالیات تکلیفی ۵% خواهد بود و بیمه ایشان مشمول کانون فوق الذکر است.
  منعی هم در اظهار آن دردفاتر قانونی ندارید.

 45. سعید می گوید

  اگر وکیل نباشد و صرفا جهت انجام پاره ای از امور کاری به وی وکالت رسمی داده باشم چطور؟

 46. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراینصورت به نوع قراردادتان با وی بستگی دارد که میتواند کاری(پرسنلی) و یا پیمانکاری باشد.

 47. علی می گوید

  با سلام اینجانب قراردادی جهت رنگ امیزی ساختمان ها بایکی از ارگانهابسته ام (قرارداد به صورت شخصی است نه شرکتی و کلیه مصالح به عهده پیمانکار است ) لطفا نحوه محاسبه بیمه مالیات ومالیات برارزش افزوده را توضیح دهید باتشکر

 48. مهدی می گوید

  سلام.در مورد قراردادهای پیمانکاری از بودحه جاری چه با مصالح چه دستمزدی کارفرما سهمی از پرداخت حق بیمه دارد یا نه؟(مثل بودجه عمرانی که۵درصد کارفرما و۱.۶درصد پیمانکار )یا اینکه کل حق بیمه بر عهده پیمانکار است؟؟؟
  با تشکر

 49. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  خیر در قرارداد بودجه جاری سهمی بعهده کارفرما نیست.

 50. رضا می گوید

  سلام قربان خسته نباشید
  من پیمانکار شرکت توزیع برق ام
  یک قرارداد با این کارفرما دارم که در فهرست بها کالا ب تفکیک و دستمزد به تفکیک قید شده است و قراردادم تمامی شرایط بخش نامه ی ۱۴/۵ را دارد
  ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کرمان بخشنامه ۱۴/۵ رو کلا ” قبول نداره
  لطفا راهنمایی میکنید که چطوری میتونم از طریق قانونی کاری کنم که این سازمان این بخش نامه رو قبول کند
  باتشور فراروان

 51. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده قرارداد شما شرایط بخشنامه قراردادهای کلید دردست را نداردومشمول همان بخشنامه ۱۴ است.

 52. قادری می گوید

  بنده پیمانکارحمل ونقل هستم که پیمان حملی راازایران به یکی ازکشورهای منطقه انجام داده ام قسمت اول حمل که درایران انجان گرفته شده مشخص است وحق بیمه رانندگان تادیه گردیده قسمت دوم کارحمل طی قراردادبنده بایک شرکت خارجی ازمبدابندرعباس وتوسط کشتی وکارگران خارجی انجام شده است لیکن سازمان تامین اجتماعی ازکل مبلغ قراردادمن باکارفرماحق بیمه رامطالبه می نماید
  آیاکاری که توسط شرکت وکارگرخارجی ودرخارج ازکشورانجام گردیده مشمول پیمانکارفرعی وحق بیمه می شودیاخیر؟

 53. ماریه فرتوت می گوید

  با سلام. من حسابدار یک شرکت حمل ونقل مواد نفتی هستم حمل ونقل ما ازطریق نفتکش انجام میشود نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاری مارو لطفا توضیح دهید. متشکرم

 54. سامان می گوید

  با سلام
  من برای یک قرارداد ردیف پیمان در محل اجرا پروژه در شیراز گرفته ام وای یک قرارداد دست دوم هم دارم که باید به من مفاصا حساب دهد چگونه می توانم حق بیمه مفاصا حساب قرارداد دوم را در ردیف پیمان گرفته شده در شیراز اعمال کنم

 55. مهدی می گوید

  با سلام
  آیا یک شخص حقیقی بدون داشتن کد اقتصادی بایک سازمان دولتی قرارداد اجرای پروژه صنعتی یا تعمیر و نگهداری ببندد؟بنده میخواهم با سازمان آب و فاضلاب این قرارداد را ببندم ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

 56. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هنوز برای اشخاص حقیقی کد مجزایی صادر نشده وهمان کد ملی ملاک است.

 57. مهدی می گوید

  با سلام
  می خواستم سوال کنم برای پروژه های گازرسانی بیمه به چه صورت محاسبه می شود ؟

  برای تعدیل قطعی چطور محاسبه می شود همون پروژه های گازرسانی ؟
  ممنون
  با تشکر

 58. حسین می گوید

  با سلام
  اینجانب پس از پرداخت حق بیمه و مالیات قراردادها ، مبلغ حق بیمه و مالیات پرداختی را در سرفصل دارایی های ثابت آورده ام حال پس از حسابرسی دفاتر توسط اداره تامین اجتماعی مبالغ بیمه و مالیات پرداختی بیرون کشیده شده و اعلام کرده باید حق بیمه آن ها را پرداخت نمایم . ممنون می شوم دوستان راهنمایی نماییند .

 59. حسن می گوید

  سلام.میخواستم بدانم حق بیمه اجرای خط تذیه و شبکه توزیع گاز چقدر است؟اگه امکانش هست زود جواب دهید.باتشکر فراوان

 60. سحر ق می گوید

  با سلام ما یه شرکت مشاوره راه هستیم .در پروژه های غیر عمرانی چند درصد از مبلغ قراردا د بیمه اش به عهده مشاور میباشد .

 61. نوروز نوروزپور می گوید

  سلام آیا صورت وضعیت تعدیل پروژه که خارج از مبلغ اصل پیمان می باشد شامل کسر حق بیمه میباشد .چرا؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.