نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

460 115,909

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

– بخشنامه۱۰۰۰/۹۹/۱۲۱۰۱مورخ۹۹/۱۲/۲۰(تنقیح و تلخیص بخشنامه های ۱۴سازمان تامین اجتماعی ) را اینجا ببینید.

– سازمان تامین اجتماعی ، بخشنامه های سری ۱۴ خود در خصوص حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری را درقالب یک مجموعه منتشر کرد.برای دریافت این مجموعه اینجا کلیک کنید.


مقدمه :

با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ ، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است . لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار می گیرد .

فصل اول : مواد قانونی

۱-ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی :

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد . مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است .

توضبج سایت: بموجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، این ماده اصلاح شده است.

۲-ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید .

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند :

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم : موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف : شرایط لازم

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی ( پیوست شماره یک ) قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند :

۱-قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

۲-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

ب – نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ به بعد بشرح ذیل می باشد .

۱-حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱.۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵.۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( سهم پیمانکار ۳.۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد )

۲- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶.۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد (۱.۶ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )

توجه : حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهائی که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است . طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) به ماخذ ۳.۲ درصد محاسبه می گردد.

تذکر ۱ حق بیمه بیکاری از تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۶ بشرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میگردد.

تذکر ۲ طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود .

تذکر ۳ طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائیکه بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه ۱۰۲/۲۷۰۰/۵۴/۲۰۰۰ مورخ مرداد ۷۵ ( حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ) منعقد شوند بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ ۶ درصد و ۰.۶ درصد ( جمعاً ۶/۶ درصد ) خواهد بود .

تذکر۴ برابر بخشنامه شماره ۵۴/۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که بر اساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۱۰ درصد بالاتر ( پلوس ) از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود . اما گر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود .

ج : مجوزهای خاص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی ، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتیکه قرارداد بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر ۹/۹ درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان خواهند بود .

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

الف – مشمولین

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول میگردد .

ب- نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه

نحوه احتساب و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد .

۱- قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵ :

در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریباً تمامی این قراردادها به اتمام رسیده است نیاز به توضیح نیست و صرفاً جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است ( پیوست شماره ۲) فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است : ( ۲۷% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد )

۲-قراردادهای منعقده از مهر ۶۵ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳

ضریب دستمزد قراردادهائیکه از تاریخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳ منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در ۶ فصل تعیین گردیده است ( پیوست شماره ۳ ) که در صورت نیاز میتوانند به آن رجوع نمایند .

فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است :

( ۲۷% ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارد = حق بیمه قرارداد )

۳-قراردادهای منعقده از ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به بعد

بموجب مصوبات مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ ( پیوستهای شماره ۴ و ۵ ) شورایعالی تامین اجتماعی ، ضرائب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه میگردد .

۱-۳- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت مکانیکی انجام گردید بمیزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد ( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴)

۷% × کل ناخالص کارکرد=حق بیمه

۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۲-۳- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد میباشد .

۱۵% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه

۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۳-۳- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار میباشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۳ محاسبه می گردد .

۴-۳-قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کاراست ، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری ، موکت و کف پوش و کابینت در صورتیکه توسط کارفرما تهیه و بصورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمیگردد .

۵-۳-در مواردیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش ( درصد ) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه میگردد .

تذکر : چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلاً طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد .

۶-۳ طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول ودوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب ۱۴% و ۶% بابت حق بیمه و ۱/۹ آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد.

۷-۳- در مواردیکه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتیکه عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن ( مکانیکی یا غیر مکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی ) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و به شرح فوق محاسبه میگردد.

۸-۳- در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد .

۹-۳- آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود . بدیهی است این قبیل پیمانکاران می بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند . و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود . در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز میباشد .

۱۰-۳- در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی هستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.

۱۱-۳- در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز میباشد با توجه به به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار میگیرد .

بخش سوم : حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی

الف –پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی میباشند .

بخشنامه مرتبط: بخشنامه ۱۴/۷(مبنای محاسبه بیمه پیمانکاران)

بموجب مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام میگیرد بشرح ذیل خواهد بود : ضمناً اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد .

۱-اشخاص حقوقي

در صورتیکه پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تائید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع میباشد . شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بررسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۱-۱-پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارائه نماید .

۲-۱- در مواردیکه پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا(نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت نماید و تعهد نامه بند ۱ را نیز ارائه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید را در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۳-۱ – در مواردیکه پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در اینصورت می بایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی طبق تبصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد .
۲-اشخاص حقیقی

۱-۲-در صورتیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد در اینصورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آنرا پرداخت نماید صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع میباشد .

۲-۲-در مواردیکه پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است .

۲-۲- در مواردیکه پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد میبایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد .

ب- قراردادهای خرید و فروش

۱-قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل ، در صورتیکه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد .

۲-در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) قرارداد ساخت یا فروش ( ساخت در کارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد .

ج- قراردادهای گازرسانی

در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و اتصالات ، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کا به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری می باشد لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه میگردد .

۱-حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۷% محاسبه می گردد .

۲-قراردادهای نصب انشعابات ( نصب علمک ) بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ میباشد به این ترتیب که ۷۰% عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و ۳۰% عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد .

۳-قراردادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب ( علمک ) منعقده شده باشد در اینصورت با توجه به نوع کار کلاً خدماتی و غیر مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند ” ۲″ فوق عمل شود .

د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .

ه-قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه حدمات رایانه ای

قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار ( رایانه ) ، طراحی و ساخت نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتیکه پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل میگردد .

و-قراردادهای حسابرسی – تحقیقاتی و پژوهشی :

با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۲ هیأت مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود .

*- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود ، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر میشود .

۲- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود .

۳-در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه ، نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ ۷% محاسبه و وصول میگردد .

۴- در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند ) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود .

– بخشنامه ۱۴/۸ نحوه محاسبه بیمه قراردادهای تحقیقاتی پژوهشی را اینجا ببینید.

* قراردادهای حسابرسی

با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهائی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نماید توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر می گردد .

ز – کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند . در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود . چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .

فصل سوم : نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری

پندار سیستم

بخش اول : جرائم ارسال لیست:

ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد :

۱-ارسال لیست ( صورت مزد و حقوق ) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماههای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود .

۱-۱-بدیهی است لیست ماههائی که با تاخیر ارسال میگردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ماه مربوطه می باشد .

۲-۱- از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه میشود بایستی بطور کلی خودداری گردد .

مثال : شرکت ” الف ” مجری قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۵ به شعبه ذیربط تسلیم نموده است بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده و لیکن لیست مهر ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می باشد که برابر دستورالعمل جرائم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه میگردد .

۲-پیمانکارانی که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد ( ظرف مهلت قانونی ) به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه ، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد .

مثال :

شرکت ” ب ” در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد ( به مدت سه ماه ) از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خوددداری نموده است در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه ( بدون احتساب بیمه بیکاری ) به میزان ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می گردد .

۳۵۲,۵۰۰= ۱۵% × ۲,۳۵۰,۰۰۰

توجه : جریمه لیست فقط یکبار ( برای یکسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد .

بخش دوم – جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:

۱-در مورد آندسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورت حسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی داشته باشد از تاریخ ابلاغ پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غیر اینصورت مشمول جریمه تاخیر خواهند بود توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تادیه در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد.

مثال :

شرکت ” ج ” در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویبنامه مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۶ شورایعالی تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسلیم نموده است پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کارکرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال مانده بدهی ( شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ) مطالبه گردیده است .شرکت مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد مطالبه بعمل نیاورده ، لذا جریمه تاخیر تأدیه متعلقه بشرح ذیل محاسبه و مطالبه میگردد .

جریمه تاخیر تأدیه برای یکسال ۹۹۰,۰۰۰ = ۲۲% × ۴,۵۰۰,۰۰۰

( در صورت عدم واریز حق بیمه ، جریمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی و به ترتیب فوق احتساب می گردد )

۲-در مورد آندسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند ” ۱۰ ” فوق هستند ( در طول دوره اجرای قرارداد اصلالیست نداده اند ، همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند ) حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تأدیه ( نسبت به کل بدهی ) با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می گردد در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد علاوه بر جرایم اعلام شده جریمه ( تاخیر تادیه ) سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می گردد .

مثال :

شرکت ” د ” در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به عملیات تنظیمات ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوق و حق بیمه متعلق به کارکنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان ( از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ) به شعبه ذیربط ارسال و واریز ننموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور ۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال اعلام شده است . جریمه تاخیر تادیه حق بیمه پیمان مزبور بشرح ذیل محاسبه می گردد :

اصل حق بیمه از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰ = ۱۵% × ۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰

بیمه بیکاری از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ۲۱,۷۱۰,۰۰۰ = ۹ / ۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰

جمع ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال

جریمه یکسال تاخیر تادیه ۴۷,۷۶۲,۰۰۰ = ۲۲% × ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰

در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ ۴۷,۷۶۲,۰۰۰ ریال بعنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده میگردد .

توجه : در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان بصورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا ( موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ) به حساب سازمان واریز گردد ۳۰% از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد .

فصل چهارم : وظایف واگذارندگان کار ، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی

با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان ( واگذارنده کار ) پیمانکاران و سازمان در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد :

بخش اول : وظایف کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) در قبال سازمان

۱-پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و لیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را در برابر مواد ۲۸ و ۳۹ در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند .

۲-همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .

۳-پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند .

۴-در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل کارکرد ، تاریخ خاتمه و … را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمایی نمایند .

۵-در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی به واگذارندگان کار ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمانها به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان کار موظف می باشند حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان ۵ درصد و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند .

۶-در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن بعهده واگذارندگان کار خواهد بود .

تذکر : در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماخذ مصوب ۶.۶ درصد و ۱۵.۶ درصد بعهده واگذارندگان کار می باشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و بحساب سازمان واریز نماید .

بخش دوم : وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

۱-ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد .

۲- ارسال صورت مزد یا حقوق و دستمزد شاغلین در قراردادهای پیمانکاری ( اعم از عمرانی و غیر عمرانی ) برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای غیر عمرانی .

۳- پرداخت حق بیمه قرارداد که طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی برای هر یک از قراردادهای توسط سازمان محاسبه و به پیمانکاران ابلاغ می گردد.

۴- پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمانها مورد اجرا .

۵- رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها.

۶- اخذ مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای مورد اجرا .

بخش سوم : وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران :

۱-اطلاع رسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه ها و دیگر منابع بمنظور آگاهی کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) و پیمانکاران جهت اجراء و همکاری در چهار چوب مقررات تامین اجتماعی با کارفرما .

۲-تشکیل پرونده جهت هر یک از قراردادهای پیمانکاری ، پیمانکاران و دریافت لیست حقوق دستمزد و حق بیمه که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت می گردد و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوطه .

۳-پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی در مورد قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی .

۴-بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت زمان اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بدهی قرارداد .

۵-محاسبه بدهی قرارداد به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ آن به پیمانکار .

۶-پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت آن طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی .

۷-رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تلمین اجتماعی .

۸-صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارندگان کار .

۹-اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل ۵% ماده ۳۸ قانون در صورتیکه پیمانکار ترتیب پرداخت آن را پس از قطعیت ندهد .

بخش چهارم : چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکاران و واگذارندگان که به وظایف قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی ( موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن ) عمل نمی نمایند :

طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی ( مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۱۸ هیات محترم دولت ) پیوست شماره ۶ واحدهای اجرائی مکلفند بشرح ذیل اقدام نمایند :

۱-با بررسی سریع کلیه پرونده های پیمانکاری ، در مورد قراردادهائیکه حق بیمه آنها تا زمان رسیدگی قطعیت یافته و یکسال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته و واریز نشده باشد مجدداً مراتب را طبق فرم ضمیمه ( پیوست شماره ۷) به آخرین نشانی پیمانکار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مطابق فرم ضمیمه ( پیوست شماره ۸ ) به واگذارنده کار ابلاغ نمایند.

۲- واگذارندگان کار قانوناً مکلفند حداکثر ظرف بیست و پنج روز پس از ابلاغ اعلام بدهی ، آن را از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت اقدامات قانونی جهت وصول علیه آنان صورت می گیرد .

۳- در صورتیکه میزان ۵ درصد و آخرین قسط اشاره شده نزد واگذارنده که به حساب سازمان واریز گردیده کمتر از مورد مطالبه باشد جهت وصول باقیمانده بدهی باید علیه پیمانکار اقدام به عمل آید .

۴-در مورد پرونده هائیکه قرارداد آنها خاتمه یافته و بدلایلی محاسبه نشده باشد لازم است سریعاً بشرح فوق اقدام نمایند .

بدیهی است واحدهای اجرائی ( شعب ) وظیفه دارند بطور مستمر پرونده های پیمانکاری را مورد رسیدگی قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بیمه مقرر اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه از مکاتبات انجام شده بر اساس اطلاعات و مدارک موجود در پرونده از قبیل مبلغ اولیه مندرج در قرارداد و مدت ذکر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه حق بیمه و پیگیری آن بشرح فوق نمایند .

فصل پنجم : مفاصاحساب قراردادهای پیمانکار و مهندس مشاور و نحوه صدور آن

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در پایان عملیات هر قرارداد پیمانکاری واگذارندگان کار به منظور حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان موظف می باشند قبل از تسویه حساب با پیمانکاران و پرداخت مطالبات نهایی آنان ( از جمله ۵ درصد و آخرین قسط ) مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی را تا میزان ناخالص کارکرد هر پیمان اخذ نمایند .

بخش اول : فرم مفاصاحساب :

با عنایت به اهمیت و جایگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری و به منظور اقدام واحد فرم مذکور با هماهنگی و نظارت اداره کل درآمد حق بیمه و خدمات و رفاه در ستاد مرکزی تامین اجتماعی چاپ میگردد . فرم مفاصاحساب بصورت خاص و متحدالشکل و با شماره سریال ( نمونه پیوست شماره ۹ ) تهیه ، چاپ و جهت استفاده واحدهای ذیربط در سراسر کشور و در حد نیاز در اختیار ادارات کل استانها قرار می گیرد .

الف – نحوه درخواست فرم مفاصاحساب :

۱-واحدهای اجرائی مکلفند پس از مصرف ۹۰ درصد از فرمهای مفاصاحساب تحویلی با تکمیل فرم ” شماره یک ” ( پیوست شماره ۱۰ ) طبق فرم شماره ” دو ” ( پیوست ۱۱ ) درخواست ارسال فرم مفاصاحساب از اداره کل استان مربوطه نمایند .

۲-ادارات کل استانها موظف می باشند ضمن کنترل اطلاعات مندرج در فرم ” شماره یک ” درخواست مفاصاحسابهای واحدهای ذیربط را جمع آوری و ضمن درخواست و دریافت مفاصاحساب مصرفی یکساله یا ۶ ماهه واحدهای مذکور را از اداره کل خدمات و رفاه آمار مفاصاحساب برای یکسال آتی واحدهای خود را جهت تهیه ( چاپ ) نیز به اداره کل مذکور اعلام نمایند .

۳-اداره کل خدمات و رفاه بر اساس آمار و درخواستهای ارسالی از ادارات کل استانها سریعاً مفاصاحساب مورد نیاز برای یکساله یا ۶ ماهه جاری هر استان را با رعایت شماره سریال ارسال و طی رونوشت مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام خواهند نمود .

مسئولیت چاپ و تهیه فرمهای مفاصاحساب بعهده اداره کل خدمات و رفاه می باشد و با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه باید به ترتیبی برنامه ریزی و عمل نماید که واحدهای اجرائی با کمبود فرم مفاصاحساب مواجه نگردند .

۴-واحدهای اجرایی پس از اینکه حداقل ۹۰ درصد از فرم مفاصاحساب های دریافتی را مورد استفاده قرار داده باشند می بایستی فرم شماره یک ( پیوست شماره ۱۰ ) را ( با درج شماره سریال مفاصاحساب به ترتیب مشخصات پیمانکار و …. در آن ) تکمیل و آنرا همراه با درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نیاز ۶ ماهه به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۵-ادارات کل استان حسب درخواستهای صورت گرفته از سوی واحدهای ذیربط و بررسی مفاصاحسابهای صادره فرم مفاصاحساب مورد نیاز واحد را ارسال و طی رونوشت نامه مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام نمایند .

ب- نحوه نگهداری فرمهای مفاصاحساب :

با عنایت به اهمیت ویژه فرمهای مفاصاحساب ( نمونه ۲۲ درآمد ) کلیه ادارات کل استان و واحدهای اجرائی بایستی ضمن دقت و مراقبت لازم در حفظ و نگهداری فرمهای مذکور و جاوگیری از ابطال یا مفقود شدن آن موارد ذیل را رعایت نمایند .

۱-نگهداری فرمهای مفاصاحساب در استان بعهده معاونت پشتیبانی بوده و حسب درخواست واحدها و پس از تائید رئیس و کارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست کننده ارسال و تحویل نمایند .

۲-در شعب و نمایندگیها نگهداری فرمهای مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره کل استان بعهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصاحساب باید کلیه نسخه باطله را با ذکر علت ابطال به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۳-در صورت مفقود شدن فرم مفاصاحساب در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره سریال مفاصاحساب مفقود شده و معرفی فرد یا افراد خاطی به اداره کل استان مربوطه اعلام نمایند .

۴-یک نسخه از رونوشت کلیه مفاصاحسابهای صادره میبایستی به ترتیب شماره سریال در کلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداری و با رعایت دستورالعمل ساماندهی اطلاعات به بایگانی راکد ارسال گردد .

بخش دوم : نحوه تنظیم مفاصاحساب و حدود اختیار امضاء آن

الف :نحوه تنظیم فرم مفاصاحساب

پس از حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه و ضبط رسید وصولی در پرونده امر ، توسط واحدهای ذیربط فرم مفاصاحساب به عنوان واگذارنده کار صادر و در آن اطلاعات پیمان بشرح ذیل درج میگردد .

۱-نام پیمانکار

۲-خلاصه عملیات پیمان

۳-شماره و تاریخ قرارداد

۴-میزان مبلغ ناخالص کارکرد ( به حروف و عدد و پرفراژ آن )

پس از تکمیل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادی ذیربط ( پیمانکار – اداره کل استان و-) خلاصه اقدامات مطالباتی ( ماخذ احتساب حق بیمه و وصول مطالبات ) درج و سپس با امضاء مجاز و ممهور به مهر برجسته سازمان صادر میگردد .

ب- تفویض اختیار امضا و نحوه کنترل مفاصاحساب صادره :

به منظور تسریع در صدور مفاصاحساب پیمانکاران ادارات کل استان می توانند حداکثر تا سقف کارکرد به میزان مشروحه ذیل نسبت به تفویض اختیار به واحدهای اجرائی ذیربط جهت صدور مفاصاحساب اقدام نمایند :

۱-شعب درجه یک تا میزان مبلغ یک میلیارد ریال (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۲-شعب درجه دو تا میزان مبلغ هشتصد میلیون ریال (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۳-شعب درجه سه تا میزان مبلغ ششصد میلیون ریال ( ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۴-شعب درجه چهار تا میزان مبلغ پانصد میلیون ریال ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۵-نمایندگیها تا میزان چهارصد میلیون ریال ( ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

با عنایت به افزایش ضریب دستمزد توسط شورایعالی کار و سایر شرایط اقتصادی ادارات کل استانها مجاز میباشند سقف مبلغ کارکرد مفاصاحساب واحدهای تابعه را همه ساله با توجه به میزان اختیار داده شده به واحدها بشرح فوق به میزان تورم یا درصد افزایش دستمزد افزایش دهند .

فصل ششم : پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه

با عنایت به اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی مسالزم تامین منابع مورد نیاز بوده و در این راستا وصول بهنگام مطالبات سازمان بایت حق بیمه از پیمانکاران هم از نظر منابع سازمان و هم بلحاظ اینکه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت کوتاهی احتمال عدم امکان دسترسی به پیمانکار جهت وصول مطالبات افزایش می یابد و این امر باعث میگردد تمام یا قسمتی از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده کار نباشد ، رعایت موارد ذیل را در مورد قراردادهای پیمانکاری را تاکید می نماید .

۱-پرونده قراردادهای پیمانکاری بطور مستمر و در فاصله زمانی کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب زیر عمل گردد .

۱-۱-با پایان یافتن مدت زمان اجرای هر پیمان سریعاً نسبت به اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق بیمه قرارداد از کارفرما ( واگذارنده کار و پیمانکار ) اقدام گردد .

۲-۱- به محض کامل شدن اطلاعات مورد نیاز ( شامل مبلغ کل کارکرد ، تاریخ شروع و خاتمه عملیات و …) حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در این بخشنامه محاسبه و به پیمانکار و کارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پیمانکار به بدهی اعلام شده موضوع سریعاً در هیاتهای تشخیص مطالبات رسیدگی و رأی مقتضی صادر و به هر صورت پس از قطعیت بدهی اقدامات قانونی جهت وصول آن از پیمانکار و از محل ۵ درصد و آخرین قسط وی نزد کارفرما با رعایت بخش چهارم از فصل چهارم این بخشنامه اقدام نمایند .

۳-۱- در مورد پرونده های پیمانهائیکه طبق زمان پیش بینی شده در قرارداد خاتمه یافته ولیکن اطلاعات مورد نیاز از سوی کارفرما ( واگذارنده کار ) ارسال نگردیده ، لازم است سریعاً با واگذارنده کار مکاتبه و با تعیین مهلت یکماهه و ابلاغ اطلاعات اخذ و در صورت عدم همکاری حداکثر با دوبار مکاتبه با فاصله سه ماهه ، حق بیمه پیمان برابر اطلاعات مضبوط در پرونده و پیمان محاسبه و اقدامات مطالباتی برابر مقررات پیگیری گردد .

۴-۱- در مورد بدهی مستند به لیست پرونده های پیمانکاری و مهندسین مشاور که از شمول ضوابط طرحهای عمرانی خارج میباشند ، با رعایت مقررات و صدور اخطاریه پیگیری می گردد .

۲- کلیه واحدهای اجرائی فهرست بدهی مربوط به پیمانکارانی را که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به واگذراندگان کار اعلام می نمایند در پایان هر ماه طبق فرم پیوست شماره ۱۲ تهیه و به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۳- ادارات کل استان نیز ضمن کنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در واحدهای تابعه اهمیت موضوع را به نحو مقتضی به واگذارندگان کار اعلام و نتیجه عملکرد واحدهای تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم پیوست شماره ۱۳ و مشخص نمودن کل بدهی هر دستگاه واگذارنده کار تهیه و به اداره کل درآمد حق بیمه گزارش نمایند . مدیران و کارشناسان ارشد و مسئول درآمد ادارات کل استانها ، روسا و مسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این بخشنامه میباشند .

محل تبلیغ شما

460 نظرات
 1. محمود سليماني می گوید

  با سلام و تشكر از جنابعالی
  در قسمت بخش سوم : حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی
  الف –پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی میباشند .
  قسمت اول به جاي اشخاص حقوقي اشتباها اشخاص حقيقي درج شده است .

 2. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جناب آقاي سليماني عزيز
  اصلاح شد.
  باتشكر از لطف و عنايت شما

 3. d_arabdoost می گوید

  با تشكر از اينكه اين مطالب و قوانين رو جهت اطلاع بيشتر ما و ديگر همكاران و اعضا در اين قسمت ارائه ميكنيد

 4. nader می گوید

  با تشکر از اطلاعات فنی و بجای شما

 5. شهاب سالور می گوید

  با تشکر و جای بسیار تقدیر
  جامع ؛ کامل ؛ مفید و کارساز
  امیدوارم سطح فرهنگ اطلاع رسانی در جامعه ما افزایش یابد که قطعاً در خصوص قوانین و مقررات بعهده سازمانهای ذیربط میباشد

  با تشکر
  شهاب سالور

 6. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از اظهار لطف شما

 7. يعقوب می گوید

  با سلام
  با تشكر از اطلاعات ارائه شده. خواهشمند است پايه حقوق يك كارشناس كه بصورت شركتي در يك نهاد دولتي مشغول بكار مي باشد را بررسي و موارد قانوني كه به آن تعلق ميگيرد را اعلام فرماييد/.

 8. binesh می گوید

  با درود و سپاس از اطلاعات ارایه شده ،لطفا بفرمایید میشود در قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی پرداخت حق بیمه بعهده کارفرما باشد؟

  با تشکر فراوان

 9. مدیرسایت می گوید

  ضمن عرض سلام و تشکر
  این مورد در بودجه های غیر عمرانی بستگی به توافق طرفین دارد ولی در هرصورت یا پیمانکار می بایست با هر لیست , حق بیمه را بپردازد و یا کارفرما همراه با صورت وضعیتها اقدام کند.
  ازآنجایی که پیمانکار با پرداخت حق بیمه , متحمل کسر و نگهداری ۵% هم توسط کارفرما میشود ترجیح می دهد این پرداخت توسط کارفرما انجام شود.
  موفق باشید.

 10. اميركمالي می گوید

  با سلام و تشكر
  با توجه به موارد اشاره شده ميزان كسورحق بيمه از يك مشاور براي يك پروژه كه از منابع مالي غير عمومي ( منابع مالي داخلي شركتها) اقدام به ارايه خدمات مشاوره و نظارتي مينمايند به چه ميزان ميباشد.تسريع در پاسخ مزيد امتنان است.
  موفق باشيد.

 11. مدیرسایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  شركت هاي مشاور ميتوانند ، ضمن هماهنگي باكارفرما ، به جاي ارسال رونوشت قرارداد به شعبه ي محل نظارت ، آنرا به شعبه ي دفترمركزي شركت مشاور ارسال كنند و درقالب نيروي تحت پوشش موجود ، ليست بيمه ي خود را ارسال كنند.
  ضريب متعلق به قراردادهاي مورد سوال شما ۱۶،۶۷% مي باشد.
  بااحترام

 12. اميركمالي می گوید

  با تشكر از جنابعالي
  ممكن است مرجع و يا بخشنامه مورد استفاده در تعيين رقم۶۷/۱۶در صد را جهت استفاده اينجانب تعيين نمائيد
  با تشكر

 13. مدیرسایت می گوید

  لطفا به اين مطالب عنايت فرمائيد:

  ۲-۳- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد میباشد .

  ۱۵% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه

  ۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-14%D8%8C9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D9%85/

  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-14%D8%8C2%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C/

 14. فارغ بال می گوید

  با تشکر از جنابعالی خدمتتان سوالی داشتم:
  در قرارداد های که تهیه و حمل و نصب به عهده پیمانکار میباشد و قرار داد به تفکیک نباشد(مثلا تهیه و ساخت و نصب سیستم تهویه به قیمت مقطوع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال)ایا جهت تهیه مافی حساب بیمه سازمان تامین اجتماعی میتواند از کار فرما درخواست نمایید که قیمتها را به صورت جداگانه اعلام نماید؟

  شعبه تامین اجتماعی میفرماید که اگر قیمت مصالح کمتر از ۵۰ درصد باشد به کل قرار داد ضریب ۱۶.۸ میخورد؟؟؟؟؟؟

 15. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  به نظر بنده چنانچه اين درخواست از سوي تامين اجتماعي صورت بگيرد قابل اقدام است وگرنه چنانچه كارفرما بخواهد في البداهه مبالغ را تفكيك كند اين ظن را در محاسب تامين اجتماعي تقويت ميكند كه بدليل جلوگيري از تعلق حق بيمه بيشتر بوده است.
  ضمنا سوابق پيوست قرارداد منجمله نحوه احتساب و رسيدن به قيمت مورد توافق در قرارداد هم مي تواند به اين تفكيك كمك كند وگرنه كل قرارداد مشمول ۷،۷۷% بيمه خواهد بود.
  موفق باشيد.

 16. ss می گوید

  با سلام واحترام درصد فسخ قراردادهای کاری در شرکت های مشاوره مالی چند درصد از حق الزحمه تعیین شده باید تعیین شودالبته اگر قرارداد پس از پیگیری امور محوله به شرکت مشاوره مالی در اثنا کار توسط شرکت متقاضی فسخ شود.قبلا از راهنمایی شما سپاسگذارم.

 17. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و تشكر
  كاركردي كه مورد تاييد كارفرما قرار ميگيرد ، ملاك عمل است و اگر پرداختي نشود ، بيمه اي هم تعلق نمي گيرد لذا لازم است نسخه اي از نامه فسخ قرارداد توسط كارفرما به تامين اجتماعي هم ارسال شود.
  بااحترام

 18. elham می گوید

  سلام وخسته نباشید

  شرکت مهندسی مشاور که برنده قراردادهای خرید وفروش در مناقصات می شود بآیا باید قراردادهای خرید وفروش (محض )خود راهم به سازمان وشعبه مربوطه اعلام نماید

  متشکرم

 19. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  البته استحضار داريد كه استعلام حق بيمه قراردادها از تكاليف كارفرما مي باشد ولي دو رويه در اين خصوص معمول است:
  ۱- به قدري سوابق و مستندات قرارداد گويا است كه نيازي به استعلام نمي بينيد و با ضميمه مستندات آماده ارائه توضيحات و دفاع در صورت ادعاي تامين اجتماعي هستيد.
  ۲- مي توانيد با همكاري كارفرما و شرح قرارداد ، عدم شمول آنرا ازتامين اجتماعي سوال كنيد كه دراين حالت در صورتي كه فروشنده داراي كارگاه باشد و حق بيمه پرسنل را پرداخت كند مشمول بيمه نخواهد بود.
  ضمنا چطور يك شركت مهندسي مشاور ، در قرارداد هاي خريد و فروش برنده ميشود؟منظورتان نظارت براين قراردادهاست؟
  بااحترام

 20. محمد می گوید

  سلام و خسته نباشيد
  قراردادي كه تهيه مصالح كلا به عهده پيمانكار وقسمتي از كار مكانيكي و قسمتي غيرمكانيكي باشد،چه ضريب بيمه اي دارد؟درهمين قرارداد اگر ليست بيمه به موقع ارايه گردد اما پرداخت بعد از مهلت باشد،چند درصد جريمه دارد؟(۳۰ درصد بيمه ماهانه ۱۰ميليون تومان)

 21. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  به نظر بنده قراردادي كه تهيه مصالح آن بعهده پيمانكار باشد ، ديگر مشمول تفكيك به مكانيكي و غير مكانيكي نيست مگر اينكه در قراردادهاي جداگانه اي منعقد شود.
  در مورد نوع قرارداد مد نظر توضيح بيشتري مي فرمائيد؟
  ضمنا اگر پرداخت حق بيمه ها از محل كسر از صورت وضعيت و توسط كارفرما انجام شود، پيمانكار ملزم به ارائه ليست درموعد مقرر است و دراين شرايط جريمه اي متوجه وي نيست.
  بااحترام

 22. کاظم امیدی می گوید

  باسلام وخسته نباشید. به مدت دو سال در یک پروژه (سد مخزنی)مشغول به کار بودم که در تاریخ ۳۰.۸.۹۰از کار اخراج شدم تا این تاریخ دنبال مراحل تشکیل بیمه بیکاری بودم که متا سفانه اداره کار و تامیین اجتمایی اینجانب را به دللایل که یک شما در پروژه مشغول بودید دو پروژه شما فصلی میباشد و در پایان فصل کار تعطیل میباشد وسوم قسمتی از کار به اتمام رسیده را رد نمودن. این در صورتی میباشد که دلایل آنها کاملا دروغی است چون کارگاه ما در تمام فصول مشغول بکار میباشد وتا الان فقط ۵۰/ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که این مسله را کار فرما تایید مینماید . خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمایید

 23. مدیر سایت می گوید

  بااهداء سلام
  لطفا به قانون بیمه بیکاری مراجعه فرمائید.
  بااحترام

 24. مجتبی صبوری می گوید

  باسلام لطفا درصورت امکان به طور سریع و شفاف بفرمایید که رانندگانی که از طریق بنگاههای حمل بار (باربری) کالا و یا مواد اولیه برای شرکتهای تولیدی حمل می نمایند و بصورت فردی از باربری بارنامه حمل میگیرند و مبلغی را بعنوان بیمه از آنها دربارنامه کسر میگردد میبایست بیمه کسر شود یا خیرو باتشکر

 25. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده اين حق بيمه وابسته به قوانين باربري و بارنامه منضم به آن و مربوط به بيمه محموله است و ارتباطي با بيمه ي شخص راننده ندارد.
  در هرصورت ميتوانيد به صورت خويش فرمايي خود را بيمه كنيد.
  به اين مسير هم مراجعه اي بفرمائيد:
  رانندگان درون شهری برای بهره‌مندی از خدمات تأمین‌اجتماعی ثبت‌نام می‌شوند.
  موفق باشيد.

 26. نازیلاشادمهر می گوید

  سلام در قرارداد مثلا خرید ژنراتور که نصب راه اندازی وآموزش رایگان دارد آیا کارفرما بیمه کسرکندوپرداخت را منوط به مفاصا کند یا خیر ؟
  به خرید که تعلق نمی گیرد؟
  اگر کسر کند و بیمه مفاصاحساب ندهد چاره چیست؟
  مقصر کیست؟
  راهکار چیست؟
  آیا بیمه سند اصلاحی یا متمم قبول دارد؟

 27. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  در نگاه اول قاعدتا” قرارداد خريد مشمول بيمه نيست ولي آنقدردراين موضوع حرف و حديث و اعمال نظرات سليقه اي هست كه ….
  مثلا چنانچه خريد شما از توليد كننده جنس باشد و ايشان داراي كارگاه و كد بيمه باشد ، با استعلام از تامين اجتماعي و معرفي فروشنده ، ايشان در سازمان متعهد به بازرسي ازدفاترش ميشود و مفاصا حساب بدون پرداخت حق بيمه صادرميشود.
  اگر اينطور نباشد وي ملزم به ارائه مستندات و نحوه تهيه كالاست و اگر نتواند وضعيت بيمه اين كالا را مشخص كند ….
  خلاصه اينكه پيشنهاد ميكنم دراين قراردادها فاكتور از فروشنده بخواهيد و تسويه حساب آنرا منوط به اعلام نظر تامين اجتماعي كنيد.
  ضمنا قرارداد خريد را ازهر نوع خدمات و دستمزد فارغ كنيد كه منجر به تعين نرخ قراردادهاي كار با مصالح نشود.
  موفق باشيد.

 28. کاروان می گوید

  با سلام لطفا در مورد حق بیمه قرارداد های خدمات شهری بنده را رهنمای کنید چون اینقدر بخشنامه وقانون سازمان تامین اجتماعی رو خوندم همشو حفظم .شعبه ای که پرونده رو برسی کرده ضریب ۱۵/۱/۹%اعمال نموده در کمال تعجب در هیئت بدوی نیز این حکم تایید شده .حالا سوال بنده ایا بنظر شما در هیئت تجدید نظرنیز تایید میشود یا نه؟که اگر تایید مشود بدانیم که این قانون و بخشنامه ها سلیقه ای است بس !!!

 29. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  همانطور كه در بخشنامه قيد شده ، در قراردادهاي خدمات شهري از چند نرخ استفاده مبشود:

  د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

  در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .
  منتها اثبات خدمات آن و صراحت در موضوع قرارداد ، گاها باعث اظهار نظر ها مختلف ميشود مضافا” اينكه دراين موضوع ، كارفرما هم نقش دارد چراكه تفكيك مبالغ و تعين نوع خدمات در قالب نامه اي به تامين اجتماعي به عنوان عاملي تاثير گذار مطرح است.
  موفق باشيد.

 30. کاروان می گوید

  با سلام
  ببخشید :قرارداد خدمات شهری بصورت حجمی بوده کارفرما چطور میتونه تفکیک کنه؟

 31. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام مجدد
  همين ابهام باعث شده كه اين نظر را از سازمان تامين اجتماعي داشته باشيد.
  وقتي مبالغ قابل تفكيك نباشد ، بالاترين ضريب را ملاك ميگيرند!
  بااحترام

 32. محمودی می گوید

  با سلام
  من در یک شرکت فنی و مهندسی که کارهای آموزشی و پژوهشی(پیمانکاری) برای سازمانهای دولتی انجام می دهد شاغل می باشم می خواستم ببینم درصد حق بیمه ای که باید پرداخت شود چقدر می باشد(۷ یا ۱۵%). لطفا لینک یا ماده قانونی مربوطه را هم قید بفرمائید.
  باتشکر فراوان

 33. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  درصد حق بيمه چه كسي ؟
  پرسنل ؟
  شركت فني مهندسي ؟
  كارفرما؟
  ۷درصدي كه فرموديد سهم بيمه پرسنل مي باشد كه به انضمام ۲۳ % توسط كارفرما به تامين اجتماعي پرداخت ميشود.
  ۱۵% و ۱،۹ هم سهم بيمه مشاور در قراردادهاي با بودجه غير عمراني است كه توسط كارفرما كسر و به حساب تامين اجتماعي واريز ميشود.
  بااحترام

 34. محمودی می گوید

  باسلام دوباره
  منظورم این بود که شرکت فنی و مهندسی برای گرفتن مفاصا حساب چند درصد حق بیمه باید واریز کند
  من شنیدم ۷%+۱/۹

 35. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  باتوجه به نوع كاري كه در كامنت قبولي فرموديد، به نظر بنده ضريبي كه كارفرما بابت اين قرارداد ملزم به كسر آنست ۱۵%+۱،۹ خواهد بود چراكه كار دستمزدي محسوب ميشود ليكن شرايط خود را با اين قسمت از بخشنامه تطبيق بفرمائيد:
  *- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

  ۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود ، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر میشود .

  ۲- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود .

  ۳-در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه ، نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ ۷% محاسبه و وصول میگردد .

  ۴- در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند ) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود .

  موفق باشيد.

 36. حسین می گوید

  با سلام و احترام
  من حسابرس تأمین اجتماعی هستم از مطالب و گفتگو هایتان لذت بردم خواستم به عنوان هدیه و دستخوش یه ابتکار در ارتباط با محاسبه حق بیمه قراردادهای دستمزدی به شما و دوستان حسابدار بدم
  بجای ۱۵% و ۱،۹ درصد شما میتوانید عدد ناخالص صورت وضعیتتان را بر عدد ۶ تقسیم کنید . عدد بدست آمده از هر دو روش یکی است . امتحان کنید
  بازم بهتان سر میزنم

 37. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  ضمن تشكر از اظهار لطف شما ؛ همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد سوالات وابهامات همكاران در خصوص تامين اجتماعي بي شمار است و الزاما همه ي ما از همه ي امورات ، خصوصا تخصصي آن اطلاع نداريم.
  در هر صورت اميدوارم با حضور خود در رفع ابهامات دوستان و البته بنده ، مشاركت بفرمائيد.
  مثلا دليل عدم تعلق بيمه بيكاري به قراردادهاي پرسنل شركتهاي پيمانكار چيست؟
  بااحترام

 38. حسین می گوید

  سلام
  باتوجه به اینکه بیمه بیکاری به کسی تعلق میگیرد که غیر ارادی بیکار شده باشد و ماهیت قراردادهای پیمانکاری به صورتی است که از یک زمان معین آغاز و تایک زمان مشخص دیگر ادامه دارد و شخص کارگر در این گونه قراردادها اطلاع کامل دارد بعد از پایان پروژه احتمال بیکار شدنش وجود دارد پس به نحوی از انحا بیکاری با اراده خود کارگر است . همچنین بدلیل عدم وجود بازرسی کارگاهی و اثبات اشتغال کارگر در پروژه های پیمانکاری .
  ولی بدلیل پرداخت ۳۰درصد حق بیمه چنانچه در کارهای غیر پیمانکاری بیمه شود سابقه او در پروژه های پیمانکاری برای پرداخت بیمه بیکاری محفوظ است باتشکر

 39. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب حضور جنابعالي
  ضمن تشكر از توضيحات شما ؛ چنانچه استناد به قانون بيمه بيكاري دراين خصوص است پس احتساب درصد حق بيمه بيكاري (اعم از ضريب حق بيمه پيمانكار و ليست حقوق وي) منتفي است.
  وقتي قرار و از قبل مشخص است كه پرسنل اين كارگاهها بدون بيمه ي بيكار از كار منفك شوند دليل كسر و پراخت حق بيمه بيكاري چيست؟
  ضمنا چنانچه دوره قرارداد با كارفرما را ملاك مدت قرارداد با پرسنل بدانيم ، استحضار داريد كه بصورت قطع و يقين نمي تواند شروع و خاتمه يك قرارداد را مشخص كند چرا كه در عمل امكان اتمام زودتر و ديرتر از موعد موضوع قرارداد براي پيمانكار وجود دارد پس به نظر بنده پرسنل اين كارگاهها هم دقيقا از تاريخ اتمام كار خود مطلع نيستند.(هرچند كه كارفرماي پرسنل ، امكان اخراج زودتر از موعد ندارد.)
  بااحترام

 40. محمد گودرزي می گوید

  با سلام
  سوال من در خصوص قراردادهاي تحقيق و مشاوره است
  نحوه تشخيص اينكه آيا قراردادي تحقيقاتي است يا خير از ديدگاه تامين اجتماعي چيست ؟

  با تشكر

 41. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  موضوع و طرف قرارداد دراين تشخيص دخيل است.
  بااحترام

 42. سیدمهدی می گوید

  سلام بنده (حقیقی) یک قرارداد نرم افزاری با یک شرکت منعقد نموده ام آیا بیمه شامل آن می شود یا معاف است؟

 43. محمد می گوید

  ما شرکت پیمانکاری داریم و در شرکت مخابرات در زمینه برق فعالیت پیمانکاری داریم . از طریق دفتر خود را بیمه کرده و لیست بیمه را برای هر ماه ارسال مینماییم . از طرفی در کارهایی که در مخابرات انجام می دهیم برای آنها بیمه ۸ درصد جهت مفاصا حساب پرداخت مینماییم .می خواستم بدانم معافیت پرداخت مفاصا حساب بخشنامه ۱۴ شامل حال ما می شود یا نه؟ ممنون میشوم در صورت راهنماییتان
  با تشکر

 44. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  درصورتي كه پرسنل دفتر در پروژه ها مشغولند و اين موضوع مورد موافقت كارفرماست ، مي توانيدآنها را از ليست بيمه دفتر خارح و در ليست بيمه پروژه ارسال كنيد.
  بااحترام

 45. محمد می گوید

  با سلام و احترام. لطفا راهنمايي بفرماييد ۱- حق بيمه قرارداد فروش يك دستگاه كه عموم قطعات آن از خارج خريداري شده و در كارگاه شركت مورد تست و بازرسي و بسته بندي و حمل تا محل نصب قرار گرفته چگونه است؟
  ۲- وقتي قرارداد خريدي منعقد مي‌كنيم و نمي‌دانيم شركت فروشنده آن كالا(منظور كالاي تماما داخلي)، دفاتر و … دارد يا خير تكليف چيست در قرارداد براي كسورات چه تصميمي بگيريم؟آيا از صورتحساب وي بيمه كسر كنيم؟
  با احترام مجدد

 46. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  در نگاه اول قاعدتا” قرارداد خرید مشمول بیمه نیست ولی آنقدردراین موضوع حرف و حدیث و اعمال نظرات سلیقه ای هست که ….
  مثلا چنانچه خرید شما از تولید کننده جنس باشد و ایشان دارای کارگاه و کد بیمه باشد ، با استعلام از تامین اجتماعی و معرفی فروشنده ، ایشان در سازمان متعهد به بازرسی ازدفاترش میشود و مفاصا حساب بدون پرداخت حق بیمه صادرمیشود.
  اگر اینطور نباشد وی ملزم به ارائه مستندات و نحوه تهیه کالاست و اگر نتواند وضعیت بیمه این کالا را مشخص کند ….
  خلاصه اینکه پیشنهاد میکنم دراین قراردادها فاکتور از فروشنده بخواهید و تسویه حساب آنرا منوط به اعلام نظر تامین اجتماعی کنید.
  ضمنا قرارداد خرید را ازهر نوع خدمات و دستمزد فارغ کنید که منجر به تعین نرخ قراردادهای کار با مصالح نشود.
  موفق باشيد.

 47. احمد می گوید

  با سلام
  شرکت تعاونی روستایی در نظر دارد با همکاری اتحادیه شهرستان خویش (زمین از شرکت و سرمایه از اتحادیه (شراکت به نسبت سهم آورده است))نسبت به ساخت یک ساختمان تجاری چهار طبقه اقدام نماید.
  مراحل گود برداری تمام شده و آلموتور بندی در حال اجراست .
  اتحادیه با یک شخص حقیق قرارداد بسته و ایشان به عنوان پیمانکار مسئول ساخت ساختمان مذکور می باشد .
  پیمانکار نیز طی قراردادهای اشخاصی را به عنوان پیمانکار مسئول کارهایی (جوشکاری ، آلموتور بندی و …) نموده است .(پیمانکار در این قرارداد ها خود را کارفرما نامیده است )
  مبالغ قرارداد ها و هزینه ها از طرف اتحادیه به حساب شرکت واریز می شود تا شرکت آن مبالغ را پرداخت نماید .
  نحوه محاسبه مالیات و حق بیمه قرارداد ها (اعم از پیمانکار اصلی و غیره ) را اعلام فرمایید .
  با تشکر فراوان …

 48. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  صورت وضعيتهايي كه از طرف پيمانكار طرف قرارداد شما ارائه ميشود(درصورتي كه تامين مصالح هم بعهده ي وي باشد) مشمول ۷،۷۸% بيمه و ۵% ماليات است.
  حال وي ميتواند از محل همين بيمه مكسوره توسط شما (به عنوان كارفرماي اصلي) از پرداخت مجدد حق بيمه پيمانكاران فرعي (پس از هماهنگي با تامين اجتماعي)خودداري كند.
  موفق باشيد.

 49. سمانه می گوید

  سلام با تشکر از مقاله شما.این مقاله به من خیلی کمک کرد. سوالی در خصوص شرکتهای پیمانکاری دارم اگه در خصوص آن اطلاعی دارید و در اختیار بنده بگذارید به بسیار لطف میکنید . سوال من در خصوص شرکتهای پیمانکاریه که کارگر برای امور منزل به خانه ها می فرستند . می خواهم بدونم آیا جایی هست که به استخدام این کارگرها نظارت کنه . که بر فرض مثال شرایط لازم برای انجام کار مورد تقاضا رو دارد یا خیر ؟ این طور که شما ذکر کردید قانون تامین اجتماعی این شرکتها را موظف به بیمه ی کارگران خود کرده است . می خواهم بدانم قانون دیگری هست که نه از جهت بیمه بلکه از سایر جهات بر روابط این شرکتها با کارکنان خود بپردازد ؟و به گونه ای بر این روابط نظارت داشته باشد . ممنون از لطف شما

 50. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  چنانچه اين شركتها داراي اتحاديه و صنف باشند به نظر بنده اين مكان محلي براي كسب اطلاعات بيشتر است.
  موفق باشيد.

 51. s می گوید

  با سلام و ادب :
  بنده یک پیمانکار نیروهای خدماتی پشتیبانی در کشورم که در هر ماه مثلا بجای ارائه دادن ۲۰ نفر کارکرد نیروهای حقیقی در یک ماه ۲۵ نفر به تامین اجتمای لیست میدادم (یعنی خارج از نیروهای اصلی که در دستگاه کار میکردند) حال تامین اجتماعی با دست گذاشتن بر روی این کار بنده ،مرا مورد بازخواست قرارداد داده ، خواهشمندام بنده که چند مدتی از این فشار تامین اجتماعی در رنج هستم برای راهنمایی ارشادم کنید… لازم به ذکر است لطفا فقط در همین سایت عنوان نمایید.
  ایمیلم بسته است ۱۳۹۱/۰۴/۲۸

 52. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  ليستهاي شما توسط كارفرما هم تاييد ميشود؟
  ضمنا تامين اجتماعي چه ادعايي از شما دارد؟

 53. نصری می گوید

  در سال ۸۱ با سه ماه تاخیر مناقصه نیروهای خدماتی اداره ای دولتی اجرا و بنده برنده شدم ولی به دلیل گذشت بیش از دو ماه تامین اجتماعی از پذیرش لیست ماه اول خود داری نمود در پایان قرارداد مفاصا حساب اخذ و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تفاوت مفاصا به حساب سازمان واریز نمودم الان برای آن یک ماه مرتب با شکایت کارگران مواجه و جرایم سنگینی متوجه بنده شده است . پس تفاوت مفاصا برای چیست و چرا الان حقوق کارگران برای بیمه پدیرفته شده ولی در زمان ارسال لیست با تاخیر پذیرفته نمی شود

 54. حيدري می گوید

  با سلام وعرض ادب واحترام.
  باتشکر ویژه از زحمتی که بابت تهیه این مطلب کشیدید انشالله هيچ وقت کارتان زمین نماند .اما من مشکلی دارم که نتوانستم در این مطلب شما جوابم را پیدا کنم.آنهم اینست که من يك خانم هستم كه مسئوليت یک نشریه فرهنگی اجتماعي را بر عهده دارم که برای گذران امور نشریه با معاونت حمل ونقل شهرداری تهران وارد قراردادی شدم تا نسبت به انعکاس مسائل فرهنگی و آموزشی ویا فعالیتهای این حوزه توسط نویسندگان خود نشریه مطلب تهیه کرده وبه چاپ رسانم.اما این معاونت پس از اتمام قرارداد و در زمان تسويه حساب تقاضای مفاصا حساب از سوی ما كرد وما نيز برای گرفتن مفاصا به شعبه مربوطه اي كه ليست پرسنلمان آنجا رد ميكرده ايم مراجعه کردیم وشعبه هم اعلام کرد در مقابل اخذ رقم شش میلیون تومانی از قرارداد سی وشش میلیون تومانی مفاصا میدهد؟ حال آیا به نظر شما با توجه به اینکه ما ليست بیمه پرسنل خود را از قبل رد کرده ایم و همچنین از همان پرسنل موجود که ليست بیمه آنهاارسال می شده است وبا عنایت به اینکه ما یک مجله فرهنگی هستیم که در هیچکدام از این واحدهایی که در بالا نام برده ایدنمی گنجیم ونیز از سويي ديگر معاف از مالیات اداره مالیات هم هستیم چگونه سازمان تامین اجتماعی به خود اجازه میدهد چنین وجهی را مطالبه نماید واین در حالیستکه شاید کل سود اين قرارداد ما با توجه به هزينه هاي بالاي چاپ وكاغذ این رقم مورد نظر سازمان تامين اجتماعي نشود . یک دنیا ممنون اگر پاسخ و راهکاری مناسب ارائه دهید.ارادتمند

 55. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  ضمن تشكر از اظهارلطف شما؛ به نظربنده بهترين حالت در شرايطي بود كه شما براي اين قرارداد از تامين اجتماعي كد كارگاه جداگانه مي گرفتيد و ليست افراد شاغل درقرارداد را با اين كد ارسال مي كرديد.
  در هرصورت از كارفرما بخواهيد طي نامه اي ، اسامي شاغل دراين قرارداد را كه مي فرمائيد به هر صورت ليست بيمه براي آنها ارسال شده به سازمان ارسال نمايد.
  موفق باشيد.

 56. کاوه می گوید

  با سلام
  قراردادی با شرکتی جهت انجام مشاوره و خدمات در امور کامپیوتری بسته ام بصورت شخصی (یعنی در قرارداد پیمانکار شخص میباشد)
  ایا حق بیمه ۱۶.۶۷ به این نوع قرارداد تعلق میگیرد

 57. رفعت می گوید

  با سلام و تشکر از سایت خوبتان
  سوال من راجع به این است که آیا تامین اجتماعی در قراردادهای مهندسین مشاور، میتواند درصد مکانیکی بودن کار را که توسط کارفرما تایید شده است تغییر دهد؟ و اگر میتواند مبنای آن چیست؟

 58. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  قاعدتا نبايد تغيري ايجاد كند ولي در محتواي بعضي از قرارداد ها اين درصد مشخص شده است.
  مثل:

  د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
  در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .
  موفق باشيد.

 59. پوریا می گوید

  سلام :

  بنده پیمانکار قراردادی هستم که شامل خرید و نصب وسایل پارکی است و در قرارداد صراحتا و به تفکیک مبالغ خرید و نصب ذکر شده است ، کارفرما براساس هزینه نصب بیمه را محاسبه نموده و پرداخت کرده است ولی الان تامین اجتماعی برای مفاصا حساب اظهار می کند که ، بیمه به کل مبلغ پیمان تعلق گرفته و باید برای خرید هم حق بیمه پرداخت شود …
  لطفا راهنمایی بفرمایید که چه باید کرد ؟

 60. مرتضی می گوید

  با سلام
  بنده حدودا یک سال در بیمارستان دولتی تهران بعنوان تایپیست کار میکردم البته بصورت تفاهم نامه ای..به بنده گفته بودند که ماده ۳۸ تامین اجتماعی از این تفاهم نامه حذف گردیده و بنده هم توجه ای نکردم…در این تفاهم نامه بیمارستان کارفرما و بنده بصورت انحصاری پیمارنکار نامیده شدم…پس از اتمام تفاهم نامه برای دریافت آخرین چک، به بنده گفتند تا مفاصا حساب نیاورید آخرین چک رو نمی توانید دریافت کنید
  با مراجعه به بیمه تامین اجتماعی به بنده گفتند ۱۶.۶۷ درصد از کل مبلغ ناخالصی رو باید پرداخت کنید تا مفاصا حساب براتون ارسال بشود
  مبلغ ناخاصلی بنده ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ است و چیزی حدودا سه میلیون باید پرداخت کنم
  شما مرا راهنمایی کنید که اصلا میشود که من نخواهم مفاصاحساب بگیرم یا این یک الزام است؟
  یا میتوانم از بیمارستان شکایت کنم و این ماده را کلا از تفاهم نامه حذف بنمایم؟ آیا شدنی است یا خیر؟ خواهشا زودتر جوابم را بدهید چون خیلی کلافه شدم
  جوابم را همینجا بدهید

 61. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  احتمالا قرارداد شما طوري تنظيم شده كه به عنوان كاري و پرسنلي تلقي نمي شود.
  طرف قرارداد شخص است يا شركت؟
  لطفا اطلاعات بيشتري از مضمون قراردادتان بفرمائيد.

 62. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده اين تفكيك در متن قرارداد، به همان برداشت كار با مصالح خواهد انجاميد درصورتي كه بهتر بود در دوقرارداد كه الزاما قرارداد خريد آن با يك شخص نباشد، اقدام مي كرديد.
  موفق باشيد.

 63. رضا می گوید

  سلام من بیست سال بیمه پرداخت کرد و تازه بیکارشدم شغل من هم نقشه بردارو رد مهندسین مشاور هم کار می کردم ایابیمه بیکاری به من تعلق میگیرد

 64. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مرجع تشخيص برقراري بيمه بيكاري ، اداره كار است لذا بدين منظور مي بايست ظرف يكماه از تاريخ بيكاري ، اين موضوع را دراداره ي مربوطه مطرح كنيد.
  موفق باشيد.

 65. Mozafari می گوید

  با سلام و احترام
  بسیار سپاسگزارم بخاطر اطلاعات خوبی که ارایه می فرمایید.
  اطلاعات بسیار کامل، کاربردی ارایه شده اند منابع بسیار دقیق ذکر شده و بنابراین از ارایه بی دریغ اطلاعات تشکر می کنم.
  پایدار باشید.

 66. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالي
  ازاظهار لطف شما تشكر و سپاسگذاري ميكنم.
  موفق باشيد.

 67. نسرین حسینی نیا می گوید

  با سلام از اطلاعات خوب و عالی شما
  خواهش میکنم این سوال رو اگر ممکن است جوابش رو به ایمیل من ارسال کنید خیلی برام مهمه و از هرکس می پرسم درست پاسخ گو نمی باشند.
  ۱- شرکت ما یک شرکت ساختمانی است که اخیرا شروع به اجرای یک پروژه در شهری غیر از شهر تهران نموده است .
  ۱لف- شرکت دارای کد کارگاهی است و حق بیمه کارکنان مستقر در دفتر تهران را ماهانه منظم ارسال میکند
  ب- پروژه مذکور در شهر دیگر دارای تعدادی کارمند ثابت است مثل رئیس کارگاه – کارمند مالی پروژه و تحصیلدار که این سه نفر محل زندگیشان در آ« شهر بوده ولی کارمند شرکت ما می باشند و حقوق بگیر ما و لازم به ذکر است که به غیر از این افراد کارهای ساختمانی به پیمانکاران واگذار می کردد که خوب آنها خود جدا اقدام به بیمه کارگرانشان می کنند اما سوال من این است تکلیف چیست اگر اسم این افراد از تهران رد شود مشکل ایجاد میشود اگر بله لطفا راه کار را اعلام فرمایید یک دنیا تشکر از لطف شما

 68. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از لطف شما
  قاعدتا بايد با ارسال رونوشتي از قرارداد به تامين اجتماعي محل وقوع كار ، كد كارگاه جدايي براي اين پروژه بگيريد و ليست افراد شاغل را بعد از تاييد كارفرما درقالب اين كد ارسال كنيدتا خصوصا در مقطع تسويه حساب با كارفرما به مشكل نخوريد.
  موفق باشيد.

 69. mohsen می گوید

  با سلام
  آیا اجرای کارغیر قراردادی (فاکتوری)نیز مشمول حق بیمه میگردد؟
  بنده به عنوان حسابدار کارفرما موظف به کسر بیمه میباشم یا خیر زیرا پس از کسر از طرف برخی پیمانکاران با مباحثه طرف هستیم.
  به دلیل اینکه ماده ۳۸ صراحتا در مورد قراردادها توضیح داده ولی در حسابرسی قبلی بیمه از ما حق بیمه کارکردهای فاکتوری را نیز طلب کرد.
  با تشکر

 70. mohsen می گوید

  باسلام
  آیا قرارداد نشر مطالب مورد نظر کارفرما در یک سایت خبری (پیمانکار)
  مشمول حق بیمه میباشد؟
  اگر معاف باشد دریافت مفاصا لازم است؟

 71. یزدیان می گوید

  با عرض سلام وتشکر
  بیمه قراردادهای آموزشی چگونه محاسبه میشود؟
  با تشکر

 72. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه شخص طرف قرارداد باشد بنا به شرايطي مشمول نيست ولي معمولا قراردادهاي باشخصيت حقوقي با ضريب ۱۶،۶۶% مشمول بيمه هستند.
  موفق باشيد.

 73. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام

  لطفا موضوع قرارداد را با اين بخشنامه كنترل كنيد که قابل تطبيق هست:
  بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در قراردادهای مذکور)

  موفق باشيد.

 74. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  دراين خصوص تفاوت نظر و ديدگاههاي متفاوتي از سوي تامين اجتماعي مشاهده مي شود.
  قاعدتا ماده ۳۸ حق بيمه ي قراردادها را تبيين مي كند اما اين سازمان فراتر از قانون به اقلام فاكتوري هم نظر دارد.
  در هرصورت پيشنهاد ميكنم اقلام فاكتوري را ازمحل هاي معتبر و اسم و رسم دار تهيه كنيد تا درصورت اعمال حق بيمه هم بتوان آنها را به كد كارگاه خودشان منتقل كرد.
  موفق باشيد.

 75. حسین می گوید

  سلام درمورد فاکتور با به عرض برسانم که حسابرسان تأمین اجتماعی فاکتورهای دستمزدی مانند نصب و یا پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری و …. که کار در محل کارگاه واگذارنده انجام می شوند را مشمول تلقی و از فاکتور های فروش که هیچ عملیاتی روی آنه لازم نباشد حق بیمه ای مطالبه نمی کند . مگر در مواقع خاص

 76. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب و تشکر از توضیحات جنابعالی

 77. علی می گوید

  سلام و ممنون از وقتی که گذاشتید
  من شرکتی دارم که در آن حدود ۵۰ نفر پرسنل مشغول به کار هستند که نام ۲۰ نفر آنها در لیست دفتر مرکزی رد می شوند و باقی آنها در لیستهای جداگانه و در قراردادهای متفاوت پیمانکاری که می گیریم رد می شود و همیشه طبق قانون حق بیمه ای که برای آنها در پیمانها رد می شود از مبلغ مفاصاحساب کسر می شود.
  سوال اول: ایا من می توانم به طور مثال در قراردادی که رقم مفاصای آن بسیار بالا خواهد بود از همکاران اداری به لیست پیمانم اضافه کنم ؟
  با این استدلال که من که دارم حق بیمه افراد را می دهم حداقل از این طریق کمکی بشود در جهت کمتر شدن رقم مفاصاحساب
  سوال دوم: یکی از قراردادهای ما عمرانی است (حق بیمه: ۱۲% کارفرما و ۳.۶% مشاور)و برای آن یک لیست ۱۰ نفره رد کرده ایم، آیا ما باید حق بیمه متعلق به لیست را پرداخت کنیم یا کارفرما ؟ اگر ما رد کنیم چه اتفاقی می افتد آیا از همان سهم ۳.۶% مان کسر می شود ؟
  بینهایت ممنون از اطلاعات مفیدتان

 78. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ۱- درصورت موافقت و تایید کارفرما بله
  ۲- برای قرارداد عمرانی ترجیحا از کارفرما بخواهید حق بیمه را (با کسر ۳,۶% سهم شما از کارکردتان) بپردازد.
  ضمنا از ضریبی که اعلام فرمودید مشخص میشود شما درقالب مشاوره کار می کنید.
  دراین صورت ضمن هماهنگی با کارفرماهایتان , از آنها بخواهید نسخه ای از قرارداد را به شعبه دفتر مرکزی ارسال و مفاصا حساب را هم از همانجا دریافت کند.
  به این شکل مشکل کمتری درجابجایی نفرات خواهید داشت.
  موفق باشید.

 79. علی می گوید

  سلام مجدد
  بله ما تمام قراردادهامون رو از شعبه مرکزی مفاصا می گیریم
  اما یک نکته و اون اینکه تا الان بیمه برای رد کردن لیستهای جداگانه برای قراردادهای پیمانیمون از ما تایید کارفرما رو درخواست نکرده
  مثلا حتی اگه برای یک قرارداد ۱۰ میلیونی هم ۲۰ نفر لیست بیمه رد کنم، بیمه کاری به تایید کارفرما نداره و سیستم به صورت اتومات خودش مبلغ پراختی حق بیمه رو از رقم مفاصا حساب نهایی کسر می کنه
  البته بیمه همیشه از من برای قراردادهایی که برای آنها لیستی رد نکردم اما ادعا کردم که مثلا این ۵ نفر در آن مشغول به کار بودند تایید کارفرما رو خواسته ولی هیچوقت تایید اسامی لیست ارسالی رو درخواست نکرده
  حالا شما تصور کن من یکسال برای یک قرارداد بیمه جداگانه رد کردم، حالا اگر هنگام مفاصا شعبه تایید اسامی رو بخواد و کارفرما هم تایید نکنه تکلیف لیست چی میشه؟
  ممنونم از توضیحاتتون

 80. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  قبلا که لیستها بصورت دستی تحویل میشد, تایید کارفرمازیر لیستها ضروری بودولی بقول شما و از زمان حذف لیست دستی این تاییداخذ نمی شود.
  کسانی که تایید نمی شوند از لیست شما حذف و محاسبات مجدد انجام خواهد شد.
  موفق باشید.

 81. علی می گوید

  فقط تشکر از بابت راهنمایی
  خداوند شما را در راه افزایش آگاهی حفظ کنه

 82. مدیر سایت می گوید

  سپاسگذارم.

 83. یاری می گوید

  روز بخیر
  آیا در یک قرارداد مشاوره عمرانی من به عنوان پیمانکار موظف به گرفتن مفاصاحساب هستم یا کارفرما خودش از صورت وضعیتهای من ۳.۶ درصد رو کسر می کنه و به بیمه پرداخت می کنه ؟
  یعنی سیر اداری گرفتن مفاصاحساب رو من باید طی کنم یا کارفرما ؟

 84. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اخذ اين فرم بعهده ي شماست.
  موفق باشيد.

 85. شرکت تکفام ارتباط هوشمند می گوید

  پیمانکار اجرای سایت موبایل هستیم و حدود ۷۰٪ خرید تجهیزات داریم و ۳۰٪ خرید خدمات مخابرات از کل صورت وضعیت حق بیمه کسر میکند.آیا هزینه های خرید بایستی بیمه پرداخت شود؟

 86. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چنانچه قرارداد تفکیک نشده باشد بله حق بیمه با ضریب کار با مصالح کسر خواهد شد.
  موفق باشید.

 87. یاری می گوید

  روز شما بخیر
  فرض در یک قرارداد عمرانی مشاوره حق بیمه نهایی سهم مشاور (۳.۶%) ۵ میلیون تومان میشه
  چنانچه کارفرما ۳.۶ درصد از صورت وضعیتها کسر کنه به بیمه پرداخت کنه
  از این طرف هم پیمانکار به اشتباه مبلغ لیستهای بیمه را خودش پرداخت کنه
  و اگر جمع مبلغ پرداختی کارفرما و پیمانکار مثلا ۸ میلیون تومان بشه
  آیا بیمه ۳ میلیون اضافه را به پیمانکار برمی گردونه ؟
  یا اینکه حق بیمه پرسنل شاغل در پروژه را که می شد از محل ۳.۶% کسر شده پرداخت بشوند را ما خودمون به اشتباه پرداخت کردیم و دیگه پولی بر نمی گرده ؟

 88. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر نهایتا جمع پرداختی شما (اعم از کارفرما و خودتان) بیشتر از ضریب و یا جمع لیستها باشد مابه التفاوت وجه مسترد میشود منتها رویه به این صورت است که سازمان تامین اجتماعی ابتدا از کارفرما استعلام میکند که این مازاد به کارفرما مسترد شود یا مشاور؟(پیمانکار)
  موفق باشید.

 89. علیرضا می گوید

  با سلام و تشکر از سایت پر محتوای شما
  مطابق آنچه در وب سایت شما نوشته شده است با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود آن قرارداد از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود.
  با توجه به اینکه دقیقا چنین موردی برای بنده در یک قرارداد پژوهشی پیش آمده و سازمان تامین اجتماعی ۱۵ درصد حق بیمه برای بنده لحاظ نموده است، سوال بنده این است که مصوبه مزبور (یا مصوباتی از این قبیل) را در کجا میتوانم پیدا کنم تا بتوانم در فرم اعتراض به سازمان تامین اجتماعی به آن استناد کنم.
  با تشکر فراوان

 90. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشكر ازلطف شما
  به نظر بنده به همين بخشنامه ۱۴ جديد درآمد (كه توسط سازمان تامين اجتماعي صادر شده) استناد كنيد.
  ضمنااز كارفرمايتان بخواهيد نامه اي مبني برپژوهسي بودن قرارداد به اشاره بندهاي آن براي اين سازمان تنظيم و ارسال كند.
  موفق باشيد.

 91. سپیده کاظمی می گوید

  با سلام من حسابدار یک شرکت پیمانکاری هستم که بیمه کارگران رو از پیمان رد کردم الان برای بیمه بیکاری شون که میرن تامین اجتماعی میگن که چون از محل پیمان رد شده بهشون بیمه بیکار تعلق نمیگیره با این که هر ماه بیمه کارگران از همون شماره کارگاه با ردیف پیمانهای مختلف رد میشده باید چکار کرد ؟

 92. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بله این موضوع سابقه دارد و متاسفانه راهکاری برای آن ندارم.
  شاید شکایت به دیوان عدالت اداری مشکل گشا باشد.
  برای اطلاع بیشتر کامنتهای این مسیر را هم مرور کنید:
  http://www.accpress.com/news/1389/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A2%D9%86/

 93. یاری می گوید

  سلام
  برای بیمه بیکاری چقدر باید سابقه بیمه داشت
  من یکسال است در شرکتی مشغول به کار هستم. اما در این یکسال ۷ ماه برام بیمه رد شد البته در ۵ ماه اول توافق کردیم که برای من بیمه رد نشه و من هم شکایتی ندارم آیا الان از بیمه بیکاری می توانم استفاده کنم.
  در مورد سوال خانم کاظمی مگه اسم کسایی که تو پیمان رد میشه ۳% بیمه بیکاری کسر نمی شده ! پس بیمه به چه استنادی بیکاری نمی ده ؟
  سوالم رو کامل کنم
  منظور من از پیمانهای متفاوت ردیفهای متفاوت در شعبه است
  به طور مثال گاهی یک شرکت با یک کد کارگاه در بیمه، چند ردیف پیمان دارد
  آیا در این حالت می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد یا باید در ردیف آخر ۶ ماه یا مثلا یکسال سابقه داشت ؟
  ممنون

 94. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درایین نامه از ۶ ماه سابقه مشمول بیمه بیکاری است ولی استفاده از آن بنا به رای اداره کار صورت میگیرد.
  موفق باشید.

 95. رضايي می گوید

  آيا براي انجام كارهايي نظير نصب وراه اندازي درحدمعاملات جزيي بدون عقدقراردادتوسط اشخاص حقيقي ويا حقوقي درمدت ۷روزكاري نيازي به اخذ مفاصاحساب بيمه ميباشد يا خير درانجام كار بصورت استعلام بها چطور.

 96. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  درکامنتهای قبلی هم اشاره کرده ام که این موضوع معمولا با تفاسیر متعددی مواجه میشودچراکه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برقرارداد تاکید دارد ولی سابقه هم دارد که این سازمان از اقلام فاکتوری هم مدعی بیمه باشد.
  به این توصیه ی دوستمان هم توجه کنید:
  حسین پاسخ در تاريخ مهر ۴م, ۱۳۹۱ ۸:۲۷ ق.ظ:

  سلام درمورد فاکتور با به عرض برسانم که حسابرسان تأمین اجتماعی فاکتورهای دستمزدی مانند نصب و یا پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری و …. که کار در محل کارگاه واگذارنده انجام می شوند را مشمول تلقی و از فاکتور های فروش که هیچ عملیاتی روی آنه لازم نباشد حق بیمه ای مطالبه نمی کند . مگر در مواقع خاص
  موفق باشید.

 97. علی احمدی می گوید

  با سلام و احترام خواهشمند است اعلام نظر فرمائید حداکثر زمان وصول اجرائیه سازمان تامین اجتماعی چه مدت زمان میباشد
  آیا با گذشت بیش از ۱۳ سال بازهم امکان این مهم میسور است
  ایا با توجه به قانون امحا که مقرر میدارد ۱۰ سال وصول مطالبات قابل اجراءاست بازهم سازمان تامین اجتماعی میتواند با توجه به سکوت ۱۳ ساله خود مجدا” با ارائه یک اعلامیه بدون حکم محکومیت بازهم تقاضای ۱۳ سال قبل خود را بعلاوه جرایم مربوطه طلب نماید یا خیر
  قبلا” از مراحم و الطاف جناب عالی سپاسگزارم
  در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر در این مورد از طریق ایمیل بنده را مطلع فرمائید

 98. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  متاسفانه از مورد مطرح شده ی شما بی اطلاعم.
  موفق باشید.

 99. جنیدی می گوید

  با سلام
  مدت زمان دریافت بیمه بیکاری چند سال است
  اگر در مدتی که بیمه بیکاری دریافت مشغول به کار شویم بیمه باقی مانده را میتوانیم در زمان دیگری دریافت کنیم

 100. امير می گوید

  سلام
  اگه ميشه بفرمايد چند درصد بيمه از قراردادهاي بازاريابي كسر ميشود (شخص حقيقي)
  متشكر

 101. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مدت وابسته به سابقه ی بیمه پردازی شماست.
  بله

 102. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  چنانچه قرارداد با شخص حقیقی و مندرجات آن هم حکایت از به تنهایی انجام دادن کاراست مشمول کسور بیمه نیست لیکن بفرمائید که کارفرما قبل از اتمام مدت قرارداد آنرا از سازمان تامین اجتماعی استعلام کند.
  موفق باشید.

 103. حسین می گوید

  باسلام
  قرارداهای بازاریابی قرارداد کار محسوب و مطابق ماده۲۸ قانون تأمین اجتماعی مشمول ۳۰ درصد حق بیمه است

 104. حسین می گوید

  باسلام
  چنانچه در کارگاه جدید دارای حداقل ۶ ماه سابقه بیمه پردازی باشید و بیکار بشید می توانید از باقی مانده زمان بیمه بیکاریتان استفاده نمایید

 105. الهام می گوید

  با سلام
  لطفاً بفرمائید چطور می توان پيوست ها را دید و پرینت گرفت؟
  ( پیوست شماره یک )مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی

 106. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اين پيوستها بصورت عمومي منتشر نشده و يا ممكن است ما از آن بي اطلاع باشيم.
  موفق باشيد.

 107. ALi Asghar می گوید

  سلام
  مدتیه شرکت ۵ نفرم دیگه کاری انجام نمیده و طی ماههای اخیر همه یکی یکی در لیست ترک کار خوردند و فقط تا ماه گذشته لیست به اسم خودم که مدیرعامل هستم رد میشد
  تا اینکه بازرس تامین اجتماعی شرکت رو متوقف اعلام کرد و این ماه دیگه لیست بیمه من رو قبول نکردند
  حالا اگر بخوام مجدد فعالیت شرکت رو ادامه بدم چیکار باید کنم ؟
  و اگر سه ماه دیگه مثلا شرکت شروع به کار کنه در این مدت که لیستی ندادم تامین اجتماعی جریمه ای نمی زنه ؟

 108. امیر می گوید

  با سلام
  آيا مدير عامل و اعضاي هيات مديره شركت ها (یه شرط حقوق بگیر بودن) مي توانند از بیمه یک قرارداد پیمانکاری استفاده کنند؟

 109. امیر می گوید

  با سلام مجدد
  در صورت انجام این کار سازمان تامین اجتماعی شرکت را جریمه میکند ؟

 110. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر دارای شغل مشخص درپرژه و حقوق بگیر باشند و کارکرد ایشان توسط کارفرماهم تایید شود بله می توانند از لیست استفاده کنند.
  این مسیر را هم مرورکنید:
  آیننامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامين اجتماعي
  موفق باشید.

 111. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  هرموقع نیروی جدیدی به شرکت اضافه شد لیست آنرا (ترجیحا زودتر ازموعد) ارسال کنید.
  به نظرم به این شکل فعالیت مجدد شما اثبات می شود.
  موفق باشید.

 112. ALi Asghar می گوید

  سلام
  اگر یک شرکتی یکی یکی تمام نفراتش رو در ماههای مختلف ترک کار بزنه تا در نهایت هیچ کسی در شرکت باقی نمونه آیا از لحاظ بیمه ای مشکلی به وجود میاد ؟
  در مورد سوال قبلم برای من هیچ ترک کاری در لیست نخورد و به دلیل گزارش بازرسی لیست جدید رو قبول نکردند.
  متوجه نشدم که آیا مشکلی به وجود نمیاد ؟

 113. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده چون این عدم قبول به استناد گزارش بازرسی بوده خیر مشکلی نباید بوجود بیایدولی بازهم (چون بحثی اداری و تخصصی است ) از خود سازمان هم موضوع را جویا شوید.
  موفق باشید.

 114. مدیر سایت می گوید

  با سلام
  به نظرم خیر و نام ایشان درلیست را نمی پذیرد.

 115. soroosh می گوید

  با سلام . فعالیت شرکت ما (مسئولیت محدود ) ، ارایه آموزش برای کارکنان ادارات می باشد که کلیه امور و فعالیت به وسیله ی کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح ج.ا انجام می شود.
  لطفا” بفرمایید برای دریافت مفاصا حساب آیا باید مبلغی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنیم ؟
  با تشکر

 116. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده كارفرما نمي تواند به تشخيص خود قراردادهاي شما را معاف بداند بلكه لازم است با استعلام ازتامين اجتماعي موضوع را پيگيري كند.
  حال شما چنانچه (بجز پرسنل دفتري) و بنا به تشخيص اين سازمان و با ارائه احكام بازنشستگي افراد فوق بتوانيد جواب مثبت ازاين سازمان بگيريد كه فبه المراد.
  موفق باشيد.

 117. ali mohamade می گوید

  باسلام احتراما اینجانب دارای یک شرکت پیمان کاری میباشم که یک قرارداد پیمان کاری داشتم وان را به پایان رساندم طبق قرارداد مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰تومان به تامین اجتماعی پرداخت کرده ام وتنها۳۰۰۰۰۰۰۰تومان لیست بیمه رد کرده ام و میخواهم مفاصا حساب بگیرم لطفا اینجانب را راهنمای کنید طبق چه قانون و بخشنامه ای می توانم ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان باقی مانده را دریافت یابه شماره قرارداد دیگری منتقل نمایم با تشکر

 118. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  با استناد به بخشي از همين بخشنامه وجهي بابت مابه التفاوت مسترد نخواهد شد:
  چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .
  موفق باشيد.

 119. سعید می گوید

  با سلام
  بنده یک شخص حقیقی هستم و به مدت یک سال از اسفند ۹۰ تا اسفند ۹۱ با یک شرکت حقوقی که فعالیت ان هم عمده فروشی و توزیع می باشد قرار داد کاری بسته ام که شرح فعالیت انجام کلیه امور اداری مالی و حسابداری می باشد و حق الزحمه آن به طور مشخص و ثابت سه میلیون تومان در یک سال و پرداخت آن منوط به انجام کار و رضایت کارفرما است .
  و نیز شرکت فوق هیچگونه پرسنلی ندارد
  حال با این اوصاف به قرارداد بنده بیمه تعلق می گیرد ؟
  میزان آن چند درصد است ؟
  پرداخت حق بیمه بر عهده کیست ؟
  اگر خواسته باشیم هیچ گونه حق بیمه ایی به آن تعلق نگیرد چه نوع قراردادی باید تنظیم گردد .
  با تشکر

 120. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  نوع قرارداد به عنوان قرارداد كاري و پرسنلي تلقي و با توجه به نوع بيمه ي اين نوع قراردادها، ۲۳% بعهده ي كارفرما و ۷% بعهده ي شماست.
  موفق باشيد.

 121. فرهاد رستمي می گوید

  با سلام-من خودم بيكار مي باشم ونسبت به تاسيس يك واحد مرغداري اقدام نموده ام اما تامين اجتماعي اعلام ميدارد كه خودم نمي توانم بيمه گردم به نظر شما آيا اين منطقي است چون دراين كار خودم هم شاغل هستم پس تكليف مجري طرح چيست؟

 122. مدیر سایت می گوید
 123. فرامرز رمضانی می گوید

  نحوه محایبه قراردادهای آسانسور وپله برقی که حدود ۹۰درصد کار خرید تجهیزات است و۱۰درصد اجرا به چه صورت مباشد وآیا تفکیک این دو در قرارداد جهت احتساب حق بیمه موثر می باشد با تشکر

 124. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله در صورت تفكيك و ترجيحا يكي نبودن فروشنده و مجري ، قاعدتا قرار دادفروش درصورت ارائه فاكتور مشمول نيست ولي به قرارداد اجراضريب ۱۶،۶۷% تعلق ميگيرد.
  موفق باشيد.

 125. ALi Asghar می گوید

  سلام
  آیا کسی که خود کارفرمای یک کارگاه هست نمی تواند اسم خود را در لیست بیمه رد کند ؟
  چرا ؟ پس کجا باید بیمه خود را رد کند

  ممنون

 126. مهدی حسینی می گوید

  با سلام و خدا قوت به خاطر صبر و حوصله در جواب به مشکلات هموطنان.
  شرکتی حقوقی کامپیوتری بدون دفاتر هستیم قراردادی پژوهشی با ذکر دقیق پژوهشی طرح و اجرای مونیتورینگ ……. که برای اولین بار در ایران طراحی و اجرا گردیده با یکی از ارگانهای دولتی بستیم .
  در این قرارداد هم در متن مبلغ قرارداد کالا و اجرا و مبالغ آن جدا شده است.
  هم در تمام صورت وضعیت های ارسالی تماما تفکیک کالا و اجرا شده است.
  در برگ تقاضای مفاصا حساب کارفرما هم مبلغ هردو جدا شده است.
  در بند قرارداد هم ذکر شده که از کالا بیمه کسر نمیشود.
  کالا بیش از ۸۶ درصد مبلغ پیمان را تشکیل میدهد.
  کار انجام شده کاملا به صورت برنامه ریزی سیستم کامپیوتری مونیتورینگ بوده و تجهیزات تحویل کارفرما شده.
  تامین اجتماعی میگوید ۷ درصد از کل .چه باید بکنیم . خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.

 127. سید علی صدر می گوید

  سلام و عرض ادب
  نمی دونم شما در این مورد اطلاعی دارید یا خیر
  ۳ماه قبل از سمت مدیرعامل یک شرکت استعفا دادم و مهر شرکت و …. را به هیات مدیره طی صورتجلسه ای تحویل دادم (سهام دار هم هستم)اما مثلا در تاریخ امروز می خواهیم در روزنامه رسمی این اتفاقات را لحاظ کنیم و صورتجلسه انتقال سهام و تغییر مدیر عامل را لحاظ کنیم
  سوال: اگر در این سه ماه اتفاق یا تصمیم خاصی اتفاق بیافتد که به نفع شرکت نباشد آیا برای من خطری دارد؟
  اگر سایتی می شناسید معرفی کنید ممنونم

 128. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشكر
  تفكيك كالا و خدمات در يك قرارداد ، همان كار با مصالح را براي اين سازمان تداعي ميكند و ضريب مشخص شده هم براي قراردادهايي است كه در موضوع آن تامين لوازم و دستمزد تواما” ديده ميشود لذا به نظر بنده در اين مقطع كاري نمي توان كرد.
  اگر داراي دفاتر قانوني مي بوديدحداقل مي توانستيد به اين بخشنامه عمل كنيد:
  بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در قراردادهای مذکور)
  موفق باشيد.

 129. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  قاعدتا و با توجه به استعفاي شما ، لازم بوده مديرعامل جديد انتخاب و به استناد اين ماده قانون تجارت آگهي شود:
  ماده ۱۲۸ – نام ومشخصات وحدوداختیارات مدیرعامل بایدباارسال نسخه ای ازصورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمی آگهی شود.
  كه البته ازقرار زماني براي آن تعين نشده است ولي بهتر است انتشار اين آگهي دراولين فرصت انجام شود.
  موفق باشيد.

 130. علی اصغر می گوید

  سلام
  برای یک قرارداد یک میلیاردی، شعبه ۷۵میلیون تومن حق بیمه مشخص کرده
  از کارفرما نامه آوردم که حدود ۳۳ نفر در این قرارداد مشغول به کار بودند که اگر شعبه واقعا بخواد حق بیمه آنها رو حساب کنه حدود ۴۰میلیون از مبلغ مفاصا کسر میشه
  حالا سوال اینجاست که رای هیات بدوی فقط جریمه عدم ارسال لیست رو کسر کرده، آیا می تونه این کار رو بکنه و توجهی به نامه واگذارنده نکنه ؟
  اگر بریم تجدید نظر چی میشه ؟
  ضمنا تا الان برای چندین مفاصا کسر افراد شاغل در پروژه گرفتم
  ممنونم

 131. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  موضوع و جزئيات بيشتري از قرارداد را ذكر بفرمائيد.

 132. زهرا شكري می گوید

  با سلام و خسته نباشيد. ما در سال ۸۶ قراردادي با يكي از انجمن هاي خيرين مسكن ساز بسته ام و با توجه به تخفيف هاي زيادي كه انجمن از من گرفت قرار بر اين شد كه قرارداد فاقد كسورات قانوني باشد. بعد از گذشت چند ماه اين قرارداد به بنياد مسكن تفيض شد. و عملاً كارفرماي من عوض شد. حال بنياد مسكن زير بار اين كه قرارداد فاقد كسورات است نمي رود و مي گويد قرارداد بدون كسورات نمي باشد. در حالي كه توافق ما با انجمن چيزي غير از اين بوده است . با اين حال من دچار ضرر بسيار شده ام. لطفا منو راهنمايي كنيد كه بايد چه كار كنم. در ضمن مي خواستم بدونم كه چيزي راجع به معافيت بيمه و ماليات در طرحهاي مسكن مهر وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود داشتن كدام بخشنامه است؟ ممنون.

 133. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اصولا كسورات قرارداد بعهده مجري مي باشد مگر اينكه به نحوي درمتن آن به عدم تعلق اشاره شده باشد ولي درهرصورت نمي توان كسورات تكليفي قرارداد را درصورت تعلق نپرداخت.
  براي ماليات به اين مسير:
  http://www.accpress.com/news/tag/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1/

  http://www.accpress.com/news/tag/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1/

  و براي بيمه به اين مسير:
  http://www.accpress.com/news/1390/10/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa/
  مراجعه فرمائيد.
  موفق باشيد.

 134. علی اصغر می گوید

  ممنون
  با شهرداری قراردادی داشتیم در حدود ۱ میلیارد تومن که در حدود ۸۵۰ میلیون تومن فروش تجهیزات بوده و ۱۵۰ میلیون تومن نصب و راه اندازی و از اونجاییکه این دو عملیات در یک قرارداد آمده است شعبه برای آن ۷.۸ درصد حق بیمه زده است.
  از طرفی ما برای خیلی از قراردادهامون بعد از اعلام بدهی شعبه، نامه ای از واگذارنده می گرفتیم مبنی بر اینکه مثلا این ۵ نفر در طول مدت قرارداد در این قرارداد مشغول به کار بودند و این نامه را درهیات بدوی ارائه می دادیم که از این طریق مبلغ حق بیمه ایشان که در طول مدت قرارداد پرداخت شده بود از رقم مفاصا حساب کسر می شد
  یک نکته اینکه اگر برای قرارداد پیمانی لیست بیمه مجزا رد نشه شعبه حدود ۱۰ درصدی جریمه میزنه.
  حالا برای این قرارداد هم تایید نام ۳۳ نفر رو از کارفرما گرفتیم که این افراد در طول اجرای قرارداد مشغول به کار بودن و واقعیت اینه که حق بیمه پرداخت شده برای این افراد در طول مدت پروژه حدود ۴۰ میلیون تومن میشده که از طریق دفتر مرکزی رد شده و طبق روال قبلی، هیات بدوی باید رای به کسر افراد شاغل می داد. اما فقط جریمه عدم ارائه لیست رو کسر کرده و به من می گه اعتراض بزن برای هیات تجدید نظر !
  حالا سوال من اینجاست که آیا این کار شعبه قانونی بوده ؟ و آیا می تونن نامه کارفرما رو زیر سوال ببرند و اسامی این ۳۳ نفر رو قبول نکنند ؟
  و سوال دیگه اینکه اگر ما نام این ۳۳ نفر رد در لیست بیمه پیمان رد می کردیم آیا اتوماتیک پرداختی این افراد از مبلغ مفاصا کسر می شد ؟
  آیا این گفته درست است که برای پیمانهایی که لیست را به صورت مجزا رد میکنند نیازی به تایید کارفرما برای تایید افراد نیست و شعبه به صورت اتومات مبلغ پرداختی بابت لیست رو از رقم مفاصا کسر می کنه.
  سپاسگزار

 135. رقیه می گوید

  من ۶ساله درپرورش ماهی تزیینی کار میکنم الان ۴ ماه میشه کمک دولتی مارو قطع کردن من فقط ۱نفرم چراباید قطع کنن به من کمک کنین ماهی ۱۲۰-۱۲۵ واریز میکنم

 136. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  به اين ماده قانون تامين اجتماعي توجه كنيد:
  ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی
  در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید .

  طبق اين قانون براي قراردادهاي ايچنيني، ملاك ضريب است و نه ليست بيمه
  اينكه نوع قرارداد را پرسيدم به اين خاطر بود كه درقراردادهايي مثل فضاي سبز يا خدمات مي توان ضريب را تغير دادكه البته مشمول قرارداد شما نيست.
  و اينكه مي فرمائيد درفقره هاي قبلي ، ملاك را ليست بيمه قرارداده اند براي بنده هم جاي تعجب و شايد نوع قرارداد متفاوت بوده است.
  البته همان طور كه مي فرمائيد براي هر قرارداد نياز به اخذ كد مجزاي كارگاه و سپس ارسال ليست آنست كه البته مي فرمائيد دراين خصوص مشكلي پيش نيامده ولي با اين فرض هم تغيري درنرخ بيمه بوجود نخواهد آمد.
  درهرصورت چنانجه فكر ميكنيد كه مطابق قراردادهاي قبلي ، امكان پيگيري وجود دارد اقدام و درصورت امكان نتيجه راهم بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 137. جلال الدین حیدری می گوید

  با سلام و عرض ادب
  در رابطه با شمول ماده ۳۸ بر قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل نیاز به راهنمائی حضرتعالی دارم . خواهشمند است مرا راهنمایی بفرمایید .
  بر اساس مقررات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای ، کل درآمد شرکتهای حمل و نقلی که در پایانه های بار مشغول به فعالیت هستند معادل خواهد بود با ۸% از مبلغ مندرج در بارنامه ، که بعنوان مثال برای باری که اجرت حمل آن مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ تومان باشد ، کل وصولی شرکت حمل و نقل از راننده ، مبلغ ۸،۰۰۰ تومان میباشد . در صورتی که شرکت حمل و نقل با صاحبان کالا قرارداد منعقد نماید ، علیرغم اینکه هیچ مبلغ اضافی از بابت قرارداد عاید شرکت حمل و نقل نمیگردد ، متاسفانه ۵% از مبلغ مندرج در بارنامه را که همان ۵% مبلغ پیمان است را بموقع تسویه حساب قرارداد میبایست به تامین اجتمایی پرداخت نماید و با این روش عملا ۶۵% از درآمد و وصولی شرکت حمل و نقل ، به حساب تامین اجتمایی واریز میگردد . این در حالی است که اصولا میبایست مبنای محاسبه ماده ۳۸ مبلغ ۸،۰۰۰ تومان باشد نه ۱۰۰،۰۰۰ تومان ، تا حقی از شرکتهای حمل و نقل ضایع نگردد . لذا مجددا تقاضا دارم در خصوص احقاق حق شرکتهای حمل و نقل این حقیر را راهنمایی بفر مایید .
  با تشکر فراوان از امکانی که در این رابطه مهیا فرموده اید
  ارادتمند جلال الدین حیدری

 138. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشكر از اظهار لطفي كه فرموديد ؛ درصورت امكان نسخه اي از قرار داد را از طريق بخش تماس با ما سايت ارسال بفرمائيد.
  چنانچه درست متوجه شده باشم در قراردادهاي حمل و نقل ، شما واسطه ي دريافت كل كرايه از صاحب بار و سپس پرداخت حق راننده از محل آن و برداشت سهم خود هستيد.
  همين طور است؟
  بااحترام

 139. علی اصغر می گوید

  ممنون از پاسخ
  من منظور شما رو دقیق متوجه نشدم
  کاری که ما می کنیم را با یک مثال میگم
  یک قرارداد ۶ماه طول کشیده و در این مدت ۵ نفر در این قرارداد مشغول به کار بودند.
  حقوق هر کدام نفری ۵۰۰ هزارتومن بوده یعنی ماهی ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومن
  میلغ حق بیمه ماهی ۷۵۰.۰۰۰ تومن به تامین اجتماعی پرداخت شده است که برای ۶ ماه می شود ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومن
  حالا اگر رقم قرارداد ۱۰۰ میلیون تومن باشه و حق بیمه این قرارداد باشه ۷.۸ درصد برای مفاصا باید ۷.۸۰۰.۰۰۰ تومن پرداخت کنیم
  در این حالت مبلغ ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومنی که تا الان پرداخت کردیم از مبلغ اصلی کم و ما با پرداخت ۳.۳۰۰.۰۰۰ تومن مفاصا می گیریم
  این برای ما یک روال بوده منتها وقتی برای هر پیمان لیست سوا رد می کردیم
  گاهی لیست رد نمی شد و از کارفرما نامه تایید اسامی شاغل در پروژه می گرفتیم که در این حالت شعبه با مراجعه به لیستهای رد شده دفتر مرکزی میزان حق بیمه پرداختی هر نفر رو محاسبه و از رقم مفاصا کسر میکرد
  حالا سوال اصلی من اینه که شعبه الان این کار رو نکرده، آیا این کارش قانونیه ؟
  ممنون

 140. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  بنده فرض براين دانستم كه شما به مابه التفاوت ليست و ضريب معترض هستيد و معتقديد مي بايست ليست را ملاك تسوبه حساب بدانند.
  با توضيحات اخير شما ؛ به اين موضوع عنايت داشته باشيد كه اصولا قراردادي بدون ليست چه مفهمومي براي وصول حق بيمه دارد.
  وعلتي كه بعضي از قرارداد ها (مثل خريد) را مشمول نمي دانند به دليل عدم وجود همين نيروي انساني است.
  درهر حال الان شعبه بايد دنبال ليست شما باشد ونمي تواند صرفا براساس ضريب ، بيمه ي شما را وصول كند.
  اتفاقا به اين موضوع مي پردازند كه مبادا جمع ليست شما فراتر از ضريب باشد و دراين صورت ليست را ملاك قرار مي دهند.
  البته تكليف شما بوده كد كارگاه جدا بگيريد و ليست جداگانه رد كنيد ولي (بجز قراردادهاي مشاوران)بنده استناد قانوني دراينكه با نامه ي كارفرما بتوان افرادشاغل را تفكيك كردنديده ام مگر اينكه درخود شعبات دستورالعملي دراين خصوص باشد.
  موفق باشيد.

 141. علی اصغر می گوید

  روز بخیر
  ممنون از پاسخهاتون
  حقیقتش من اصلا داستان محاسبه بر مبنای لیست بیمه رو نمی دانم
  نحوه محاسبه تامین اجتماعی برای ما تا الان اینطور بوده که با توجه به نوع قرارداد و مبلغ قرارداد به آن ضریب ۷.۸ یا ۱۶.۷ می زنند – همین
  و برای مفاصا اگر لیست بیمه ای رد شده باشد، مبلغ پرداختی لیست رو از (ضریب تعلق گرفته (۷.۸ یا ۱۶.۷)x مبلغ قرارداد) کسر می کنند
  و یا اگر لیست نداده باشیم، نامه کارفرما که اسامی افراد شاغل رو در آن نوشته رو ملاک قرار می دهند و مبلغ پرداختی بابت حق بیمه آنها رو (که از دفتر مرکزی رد شده است) از مبلغ مفاصا کسر میکنند
  این مطلب رو میدونستم که اگر ضریب تعلق گرفته کمتر از مبلغ لیست بشود، تامین اجتماعی لیست را ملاک قرار می ده
  اما کلا ۲ تا مطلب را متوجه نشدم که فرمودید :
  ۱- “سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید”
  نسبت مزد چگونه محاسبه می شود ؟ در این روش مفاصا چگونه محاسبه میشود ؟ مختصرا توضیح بدید ممنونم
  ۲- فرمودید “شما به مابه التفاوت لیست و ضریب معترض هستید و معتقدید می بایست لیست را ملاک تسوبه حساب بدانند”
  منظور شما از ” لیست را ملاک تسوبه حساب بدانند ” چیه ؟
  بینهایت ممنونم

 142. مدیر سایت می گوید

  بله منظور بنده همين است.
  يعني ملاك اوليه محاسبه ، ضرب كاركرد در ضريب قرارداداست.
  بعد از بدست آوردن اين رقم آنرا با ته جمع۳۰% ليستهاي ارسالي مقايسه ميكنند تا درصورتي كه بيمه طبق ليست بيشتر ازضريب بود آنرا مطالبه كنند.
  ۱- اين ماده همان توجيه برقراري ضريب براي حق بيمه ي قراردادهاست.
  ۲- منظورم مرتبط با توضيحات ابتدايي همين كامنت است.
  موفق باشيد.

 143. زینالی می گوید

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  شرکت ما شرکت مهندسین مشاور است که هر ماهه لیست بیمه مربوط به کارکنان در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی ارائه میگردد اما در پایان قراردادها هنگام درخواست اعلام بدهی جهت پرداخت و دریافت مفاصاحساب مبلغی بابت جریمه در نظر گرفته میشود آیا این جریمه به مهنسین مشاور نیز تعلق میگیرد و با توجه باینکه حق بیمه های واریزی به سازمان تامین اجتماعی از جانب کارفرمایان در رابطه با قراردادها بیشتر از مبلغ کل حق بیمه اظهار شده توسط این شرکت در هر ماه است و لیست بیمه هر ماه بدون تاخیر ارسال میگردد دلایل شمول جریمه و همچنین راهکارهایی که از شمول جریمه جلوگیری میکند را بیان نمایید .
  با تشکر

 144. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا و در صورت طي مراحل اداري و قانوني نبايد جريمه اي بپردازيد.
  ممكن است كارفرما ضريبي كمتر و يا تاخير درپرداخت داشته باشد.
  در برگه صادره دليل اعمال اين جريمه را چه چيز مي دانند؟

 145. جلال الدین حیدری می گوید

  با سلاو احترام مجدد
  یک نسخه از قرارداد را جهت استحضارتان از طریق ایمیل ارسال خواهو کرد ولی در رابطه با سوالی که فرموده اید باستحضار میرساند که شرکت حمل و نقل در مبدا بارنامه را صادر و به راننده تحویل میدهد و همان زمان ۸% کارمزد را نقدا از راننده دریافت مینماید . سپس راننده بعد از اینکه بار را تحویل صاحب بار داد ( در مقصد ) کرایه خود را مستقیما از صاحب بار تحویل میگیرد . به همین خاطر صاحب کالا یا کارفرما هیچگونه وجهی در اختیار شرکت حمل و نقل قرار نمیدهد .یعنی هیچ رابطه مالی بین کارفرما و شرکت حمل و نقل وجود ندارد و فقط رابطه تعهدی است . با تشکر فراوان

 146. رقیه می گوید

  من رقیه جبرییلی هستم ۶ساله کارمیکنم و کمک دولتی از طرف بیمه تعلق میگرفت ولی متاسفانه ۴ماهه کمک دولتنی مارو قطع کردن میشه در این رابطه کمکم کنین

 147. امير می گوید

  سلام
  من با يك سازمان دولتي قرارداد دستمزدي پيمانكاري داشتم و الان أعلام بدهي بيمه را كه گرفتم كه ١٦/٧ درصد پيمان است و نزد كارفرما مجموعا ٢٠ درصد (شامل ألف – ٥ درصد كسورات بيمه ب-٥ درصد حسن انجام أوليه كه بأيد ٦ ماه پيش آزاد مي شد كه تاكنون نشده است ج-٥ درصد حسن انجام دوم كه ٦ ماه بعد بايد آزاد گردد. د- همچنين نزديك به ٥ درصد چك صورت وضعيت قطعي) را دارم و اينجانب درخواست كردم كه إز محل مطالبات اينجانب چكي در وجه بيمه صادر شود ولي كارفرما مي گويد كه فقط ٥ درصد كسورات بيمه و ٥ درصد حسن انجام اول را مي دهد و مابقي را خودم بأيد پرداخت كنم وبعد بيايم إز أيشان بگيرم حال با توجه به اينكه از نظر مالي در شرايط خوبي نيستم آيا مي توانم از سازمان تامين اجتماعي درخواست كنم كه بدهي إعلامي را خود از سازمان مربوطة بگيرد؟

 148. زینالی می گوید

  در برگه صادره دلیلی بابت اعمال جریمه بیان نشده اما طی پیگیریها و سوالات شفاهی که از بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی بعمل آمده دلیل اعمال جریمه را عدم ارائه لیست بیان کرده اند یعنی به گفته خودشان شرکت باید چندین لیست بیمه ( به تفکیک قراردادها و افرادی که در رابطه با آن قرارداد کار میکنند )
  ارسال کند و این روش ارسال لیستهای بیمه از جانب شرکت انجام گرفت اما بخش درآمد لیستهای بیمه مذکور را نپذیرفتند وگفتند که شما مشاور هستید و بنفع شماست که به روال گذشته یک لیست بیمه ارائه دهید وجریمه ای هم به شما تعلق نمیگیرد اما همچنان جرایم در همه برگه های بدهی اخیر وجود دارد قابل ذکر است که شرکت از بابت بیشتر قراردادها قبل از اتمام قرارداد مبالغی را بابت حق بیمه پیشاپیش به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است.

 149. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  البته اگر درموعد مقرر اقدام نكنيد سازمان تامين اجتماعي اين مبلغ را با جرائم آن از كارفرماي شما درخواست خواهد كرد.
  پيشنهاد ميكنم با توافق باكارفرما و ازمحل ۵% بيمه و ۵% وضعيت قطعي و باارائه نامه به ضميمه اعلاميه تامين اجتماعي اقدام كنيد.
  موفق باشيد.

 150. امير می گوید

  سلام دوست عزيز

  من حدود ١٢٦٠٠٠٠٠٠ تؤمان بدهي برام أعلام شد كه از اين مبلغ كارفرما در زمان بازداشتي ٧٦٠٠٠٠٠٠ تؤمان پرداخت كرد آيا من مي تونم ٥٠٠٠٠٠٠٠ تؤمان باقيمانده را تقسيط كنم ؟

 151. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب
  تصميم گيرنده اين موضوع سازمان تامين اجتماعي است.
  موفق باشيد.

 152. آناهیتا می گوید

  با سلام و تشکر و خسته نباشید
  من تقریبا تمام کامنت ها را خواندم و از شما بابت زحماتی که برای مشاوره می دهید صمیمانه تشکر می کنم.
  همان طور که فرمودید قرارداد فروش ابهامات و پیچیدگی های خاصی دارد.در حال حاضر برای یک قرارداد فروش، بیمه مطالبه مالیات ۷% کرده که اعتراض زده ایم و بیمه استعلام از کارفرما می خواهد که جزییات فاکتورهای فروش و حمل کالا را مشخص کنند. در صورتی که حمل کالا مطابق قرارداد فروش با فروشنده باشد آیا بیمه شامل این قرارداد می شود؟آیا مطابق قانونی که در همین صفحه ذیل قراردادفروش آمده اگر شرکت ما تولید کننده هم بوده باشد اما در این قرارداد بخصوص تنها فروشنده باشد و شواهد اثبات این موضوع موجود باشد، به چه نحوی می توان از پرونده دفاع کرد که حداقل هزینه را برای شرکت داشته باشد و مشمول معافیت شود؟

 153. مدیر سایت می گوید

  با سلام وتشكر
  روال مرسوم بدين شكل است كه قرارداد حمل و نصب را جداگانه تنظيم تا از قرار داد فروش منفك شود.
  به هرحال هر احتمالي بعيد نيست واگر بصورت واضح بابت اين موضوع بيمه حمل پرداخت نشده بدنبال احتساب آن هستند.
  موفق باشيد.

 154. قاسم می گوید

  سلام من یک شخصیت حقوقی هستم .یک قراردادآموزشی بایک شرکت نفتی بستم که جهت انجام قراردادمکانی را ازیک ارگان دولتی اجاره نمودم .
  حال سوال من این است که با توجه به اینکه آن ارگان دولتی معاف ازبیمه است ،جهت اخذ مفاصاحساب از تامین اجتماعی میتوان مبلغ اجاره را از میزان مبلغ پیمان کسرنمود. واینکه ماخذ حق بیمه چند درصدمیباشد .
  لطفااگر تبصره ای وجود دارد بنده را راهنمایی بفرمایید. باتشکر

 155. سعید می گوید

  سلام . من کارمند قراردادی هستم که حق بیمه از حقوقم به طور مرتب کسر میشود. چندی پیش یک قرارداد مشاوره ای بستم و کار را به تنهایی انجام داده ام. برای انجام کار نیازی به این نبوده است که حتما روزهای مشخصی و یا ساعات مشخصی از روز را در محل طرف قرار داد باشم. مبلغ قرارداد ۴ میلیون تومان است. آیا مشمول ماده ۳۸ هستم؟

 156. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  خير ولي تشخيص اين موضوع نهايتا با تامين اجتماعي است.
  موفق باشيد.

 157. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معاف بودن شركت دولتي به معني معاف بودن طرف قراردادهاي ايشان نيست.
  به نظر بنده قرارداد اجاره به تنهايي مشمول بيمه نيست ولي قاعدتا شما مكلف به بيمه نمودن كساني كه با شما كارميكنند هستيد.
  موفق باشيد.

 158. xxxxxx می گوید

  با سلام من بک شرکتی دارم که یکسال یا یک شرکت دیگر قرارداد بسته که فقط لیست بیمه کارکنان انجام می شود و سود ان به شرکت واریز می شود حال قرارداد تمدید شده و نامه ای به شرکت مبتی بر اعلام ناخالصی کار و پرداختی و … دارد این نامه جهت چه کاری است؟ قرارداد که تمام نشده چرا نامه زده؟چواب چه باید بدیهیم ؟ مبلف ناخالی چگونه به دست می اید؟ممنون

 159. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده ممكن است اين نامه جنبه معرفي شما به تامين اجتماعي براي اخذ مفاصا حساب باشد.

 160. رنجبر می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من مهندس عمران هستم و قراردادی با شرکت برق منطقه ای دارم در انجام امور مشاوره. (به طور دقیق، رسیدگی به قراردادها و صورت وضعیت های پیمانکاران طرفِ قرارداد با شرکت برق).
  کار رو شخصا و به تنهایی انجام میدم، کارگاه یا کارمندی ندارم و از طرف شرکت برق هم بیمه نشده م. طی ۲۲ ماه قرارداد، ۵٪ حق بیمه از هر صورت حساب من به طور ماهانه کسر شده. خودم هم در این مدت بیمه شخصی (خویش فرما) بودم و حق بیمه پرداخت کردم.
  در پایان قرارداد، برای گرفتن مفاصا حساب مراجعه کردم و از طرف شرکت برق، نامه ای ارائه کردم که گواهی شده کار رو به تنهایی انجام دادم و شامل ماده ۳۸ بیمه نمی‌شم. اما حق بیمه‌ای برابر ۵.۴ میلیون تومان برام حساب کردن. به این حکم اعتراض کردم و در حکم جدید عنوان شده که “پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات پیمانکار و با توجه به نامه واگذارنده کار مبنی بر اینکه کار شخصا و به تنهایی توسط پیمانکار انجام شده، مقرر می دارد برآورد شعبه به کسر حق بیمه شخص پیمانکار به ماخذ حداقل دستمزد سال ۹۱ تجدید محاسبه گردد. ”
  و در حکم جدید مبلغ ۲.۵ میلیون به عنوان حق بیمه محاسبه شده.

  الان چند سوال دارم:
  ۱- با توجه به اینکه من کار رو شخصا انجام دادم، آیا شامل ماده ۳۸ هستم؟
  ۲- با نوجه به اینکه طی این مدت حق بیمه م رو خودم پرداخت کردم، آیا نباید اون مبلغ از این مقدار کم بشه؟
  ۳- همکاران دیگر من که قراردادهای مشابه ای داشتن، همزمان با من، حکم های متفاوتی دریافت کردند (به کسر دو برابر حق بیمه). دلیل این امر چیه؟

  با تشکر از کمک شما.

 161. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا بررسي كنيد اين مبلغ برمبناي چه رقم و ضريبي است.
  به نظرم براي شما بيمه پرسنلي حساب كرده اند(يعني ماخذ ۳۰% كه ۷% آن بعهده شماست)
  اينكه برداشت خودمان براين منوال باشد كه قرارداد مشمول بيمه نيست ممكن است با سوابق و قضاوت تامين اجتماعي يكي نباشد.
  اصولا قراردادهاي اينچنيني كه موضوع آن به نوعي به عنوان واگذاري مشاغل مرسوم دستگاه به شخص است را مشمول معافيت نمي دانند و آنها را قراردادكاري تلقي ميكنند كه ضريب آن را عرض كردم.
  موفق باشيد.

 162. علی اصغر می گوید

  سلام
  حداقل دستمزد روزانه در سال ۹۲ چقدر است ؟
  میزان کمک هزینه مسکن و خواروبار چقدر است ؟
  ممنون

 163. farshid jahanfar می گوید

  با عرض سلام
  آیا کارفرما موظف است از قراردادهای حسابرسی ( حسابرسی صورتهای مالی ) ۵% حق بیمه کسر نماید .

 164. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درمتن بخشنامه در اين باره آمده:
  قراردادهای حسابرسی
  با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهائی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نماید توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر می گردد .
  باتوجه به اينكه به هرحال صدور مفاصا حساب براي اين قراردادها هم قيد شده (كه كارفرما مكلف به دريافت آنست)ممكن است كارفرما براي ترغيب و اخذمفاصا اين ضريب را كسر و نگهداري كند.
  موفق باشيد.

 165. علی اصغر می گوید

  با سلام
  یک سوال
  شخصی ۶۰ سال سن دارد و مثلا ۲۵ سال سابقه بیمه.
  آیا هنگام بازنشستگی معادل ۲۵ روز آخرین حقوق (میانگین دو سال یا ۵ سال) مستمری دریافت می کند ؟
  اگر مثلا میانگین دو سال آخر آن معادل حداقل حقوق باشد، در اینصورت ۲۵ روز آن می شود پایین تر از حداقل حقوق!، آیا طبق قانون کسی میتواند از حداقل حقوق هم کمتر دریافت کند؟

  ممنون

 166. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  از قرار محاسبات به اين صورت است كه چنانچه جهش ناگهاني در حقوق دوسال فرد وجود نداشته باشد مبنا همان دوسال است و درغيراينصورت براساس ۵سال حساب ميكنند.
  موفق باشيد.

 167. یسنا می گوید

  با سلام
  سوال من اینه که آیا شرکتهای واقع در مناطق ویژه اقتصادی که شرایط قرارداد و استخدام کارگر توسط آنها تا حدودی با وضعیت عادی اداره کار متفاوت است، توسط موسسات حسابرسی تأمین اجتماعی، حسابرسی می شوند؟

 168. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظر بنده هرموسسه اي كه تحت پوشش قوانين تامين اجتماعي است ، از حسابرسي اين سازمان مستثني نيست.

 169. سعید می گوید

  با سلام و تشکر از راهنمائیهاتون .
  از بیمه تامین اجتماعی اومدن واسه حسابرسی بیمه شرکتمون(تولیدی هستیم) .بعد از بررسی دفترمون رد شد(البته از نظر تامین اجتماعی).اعتراض زدیم . به سه تا از قراردادهامون ضریب تعلق گرفته بود و ۹۰ میلیون تومان بیمه بریده بودن که برق از سرمون پرید.حالا کار ارجاع شده به کارشناس رسمی دادگستری . لطفا راهنمائیم کنید که کارشناس چه چیزهائیو مورد بررسی قرار میده؟ لیست های بیمه ماهیانه رد شده است و مفاصا رو هم مشروط گرفتیم. انتظار چنین بیمه ای رو نداشتیم. میشه کمکم کنید چه راههائی رو میتونم برم و در مقابل کارشناس چطور دفاع کنم ؟ این رو هم بگم توی مرحله بدوی رای تائید شد اما در تجدید نظر کار ارجاع شده به کارشناس که همه میگن بعید بوده هیات تجدید نظر رای بدوی رو تائید نکرده و ما شانس آوردیم.

 170. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه قراردادي مشمول بيمه تشخيص داده شود و كارفرما تكليف خود مبني بر اخذ مفاصا حساب را رعايت نكرده باشد ، به هرحال اين مبلغ با جرايم آن وصول خواهد شد منتها شما اين حق را خواهيد داشت كه آنرا از طرف قراردادتان (درصورت پيش بيني)وصول كنيد.
  موفق باشيد.

 171. علی اصغر می گوید

  ممنون، اما سوال اصلی من اینه که اگر بیایند و معادل ۲۵ روز حقوق محاسبه کنند، و ۲۵ روز حقوق برای کسی که حداقل حقوق را می گرفته یعنی میزان دریافتی می شه کمتر از حداقل حقوق!
  آیا همچین چیزی در قانون داریم که کسی از حداقل حقوق کمتر حقوق بگیرد ؟

  ممنون

 172. مدیر سایت می گوید

  بله چون اين حقوق وابسته به كاركرد بوده وگرنه كاركرد كامل ، كمتر ازحداقل نيست.

 173. علی اصغر می گوید

  سلام
  ما یک قرارداد پیمانکاری جهت اجرای پارکومتر شهری با شهرداری بسته ایم.
  سرمایه گذاری کار تماما به عهده ما می باشد.
  وقتی کار به بهره برداری رسید و دستگاهها قابل استفاده شد، به میزان استفاده رانندگان از دستگاهها سود بدست آمده بین ما و شهرداری تقسیم خواهد شد.
  خواستم بدونم آیا به این قرارداد حق بیمه ای تعلق میگیره ؟
  طبق کدام الگو ؟
  ممنونم

 174. حجت نجار می گوید

  سلام به خدمت مدیر محترم سایت
  سوالی که داشتم از خدمتتان این است که اگر در قرار دادی به جای کلمه ی “پیمانکار” از عبارت “طرف قرار داد” یا عناوین مشابه دیگر استفاده گردد باز هم قرار داد موصوف مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می باشد؟ اضافه می نمایم که در این قرار داد اصلا از واژه پیمانکار استفاده نشده است. منتظر ارشادات حضرتعالی هستم

 175. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  بعد از بهره برداري قراردادي جداگانه با شهرداري بسته ايد يا همه ي موضوع دريك قرارداداست؟

 176. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  به نظر بنده اين موضوع تاثيري دربحث بيمه نخواهد داشت چراكه ممكن است قراردادي حتي به نام شخص باشد (يعني يك نفر مشخص) ولي از شمول بيمه مستثني نباشد.
  بحث بيمه بيشتر به نوع و تعداد افراد قرارداد بستگي دارد.
  موفق باشيد.

 177. حسین می گوید

  باسلام بنده شرکت پیمانکاری دارم که در مناقصه های دولتی کار میکنم که مدت قرارداد هیم ۴ یا ۶ ماهه است میخواستم ببینم ایا میشود بعد اخذ مفاصا حساب اقدام به رد کردن لیست بیمه نمود یا نه ؟ لطفا قانون ماده وتبصره اش را به ایمیلم بفرستی با تشکر

 178. علی اصغر می گوید

  روز بخیر
  همه موضوع در همان یک قرارداد است و سهم طرفین، پس از راه اندازی سیستم ها (که حدود ۶ ماه می باشد) به تناسب مثلا ۵۰ – ۵۰ تقیسم خواهد شد.

  ممنون

 179. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده بهتر بود قرار داد خريد تجهيزات را از موضوع بهره برداري جدا مي كرديد.
  در هر صورت چنانچه مبلغ تجهيزات در قرارداد مجزا و قابل تفكيك باشد و شهرداري هم آنرا تاييد كند ضريب ۷،۷۸% بيمه براي آن متصور است.
  موفق باشيد.

 180. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير ؛ چراكه بعد از مفاصاحساب عملا كار به اتمام رسيده و شما در ارسال ليست تاخير داريد.
  البته در صورت عدم ارسال ليست ، همزمان با درخواست و صدور مفاصا حساب ، بايد ليست را با احتساب جرائم آن رد كنيد تا مفاصاحساب صادر شود.
  استناد قانوني آن هم اينجاست :
  آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴)

 181. علی اصغر می گوید

  ممنون از پاسختون
  لطفا دقت کنید که در قرارداد هیچ اشاره ای به مبلغ خرید و راه اندازی تجهیزات نشده است و تنها اشاره شده که پس از بهره برداری سیستم ها سهم طرفین ۵۰-۵۰ خواهد بود. در این حالت چطور ؟
  ممنون

 182. مدیر سایت می گوید

  مبلغ قراردادتان برچه اساسي تعين شده است؟
  به ضمائم قرارداد و نحوه قيمت دادن و اسناد مناقصه مراجعه كنيد.
  درهرصورت بهتر است مبلغ خريد را از اقلام دستمزدي جداكنيدو ازكارفرما بخواهيد آنرا تاييد و به تامين اجتماعي اعلام كندو يا اينكه اگر در قراردادي جدا اين قسمت قابل تفكيك است اقدام كنيد چون به نظرم قسمت اعظم قراردادتان شامل بهاي تجهيزات است.

 183. علی اصغر می گوید

  از پاسخهای به موقعتون ممنونم
  در واقع کار بدین صورت است که شهرداری اصلا کاری نداشته که ما این دستگاههای پارکومتر را از کجا و به چه قیمتی خریدیم، کار ما با شهرداری بعد از راه اندازی و آماده به کار بودن دستگاهها شروع شده است، مناقصه ای هم نبوده است، در واقع ما این تجهیزات را طبق قراردادی خرید کرده ایم و یک پیمانکار برای ما نصب و راه اندازی کرده است، سپس بعد از پایان این مراحل با شهرداری وارد به همکاری شده ایم.
  به نظرم قرارداد خریدمان که مفاصایی ندارد،
  نصب و راه اندازی را هم که پیمانکار باید تهیه کند.
  اما در مورد قسمت ۵۰ -۵۰ با شهرداری نمی دونم قانون چی می گه،
  اگر اشتباه می کنم راهنمایی بفرمایید
  ممنونم

 184. مدیر سایت می گوید

  متشكرم
  بله به نظر بنده هم اگر خريد شما دردل قرار داد شهرداري نيست عملا به موضوعي جدا تبديل ميشود و شرايط خاص خودش رادارد.
  دراين خصوص بيشتر ارتباطات و قرارداد شما با پيمانكاري كه آنها را نصب و راه اندازي كرده مطرح ميشود كه نياز بوده ضوابط بيمه اي آنرا رعايت كنيد.
  درباره قرارداد ۵۰-۵۰ ، آيا دريافتي هاي دستگاهها به حساب شما واريز ميشود ياشهرداري ؟

 185. علی اصغر می گوید

  ممنون- بله مقررات بیمه ای رعایت شده است.
  دریافتی دستگاهها از فروش کارتهای شارژ حاصل می شه و مبلغ حاصل از فروش به حساب مشترک واریز می شه که طرفین در مدت زمانهای مشخص سهم الشرکه خود را برداشت می کنند.
  ممنونم

 186. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  علت سوال درباره نحوه وصول به اين خاطر بود كه آيا شهرداري درپرداخت سهم شما اختيار دسترسي دارد ياخير
  درهرصورت به نظر بنده اين قسمت از كاركرد شما مشمول بيمه است و قاعدتا تكليف عمده ي آن بعهدي كارفرماست لذا شهرداري مي بايست نسخه اي از قرارداد را به سازمان تامين اجتماعي ارسال و شما براين اساس و براي اين قرار داد كد كارگاه بگيريد و براي اشخاص مشغول به كار دراين بخش ليست بيمه رد كنيد.
  به نظر بنده ضريب بيمه اين قسمت ، ۱۶،۶۷% كاركرد خواهد بود.
  موفق باشيد.

 187. محمد آذربنیاد می گوید

  با سلام حضور همکاران محترم
  درصورتیکه مبلغ حق بیمه واریز شده در پروژه های عمرانی که ۶.۶% پیمان میباشد بیشتر از مبلغ لیست های بیمه ارسالی باشد آیا اضافه واریزی مذکور توسط پیمانکار ، از سازمان تامین اجتماعی قانونا قابل استرداد است ؟

 188. شاهین می گوید

  با سلام
  کارگاه تولیدی ما در جواب استعلام حرید شرکت ایران حودرو تعدادی تابلو برق ساحته وتحویل داده است وفاکتور آن را ارسال نموده اما ایران خودرو هنگام پرداخت مبلغ فاکتور ، ۱۰ در صد قیمت کل را جهت ارایه مفاصا حساب بیمه نگه داشته است
  ۱-مبلغ ۱۰ در صد قانونی است؟
  ۲- به فاکتور فروش هم بدهی بیمه تعلق میگیرد؟
  ۳- آیا ایران خودرو در مدت ساخت باید لیست بیمه ما را پرداخت کند؟
  با تشکر

 189. نرگس می گوید

  با سلام
  اگر يك شركت مهندسين مشاور خدماتي ارائه كند كه در گروه طرح هاي عمراني قرار گيرد و بخشي از كار به صورت مكانيكي انجام شود نحوه محاسبه حق بيمه به چه صورت خواهد بود؟
  لطفا با يك يك مثال برايم توضيح دهيد. سپاسگزارم

 190. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضريب اين بخش ۶،۶% بصورت مقطوع ووابسته به مبلغ كاركرد و قرارداد مي باشد لذا مازاد و كسري ليست تاثيري درمحاسبات ندارد.

 191. علی می گوید

  با سلام و تشکر فراوان از کمکهای فکری شما

  سوال بنده این است که آیا شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری از هیچ گونه معافیت و یا تخفیفی برخوردار هستند؟ و اساسا در بحث بیمه اجتماعی تفاوتی بین شرکت مستقر در پارک علم و فناوری و سایر شرکتها وجود دارد؟

  در خصوص شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد تجاری(مثل کیش) چطور؟

  با تشکر مجدد

 192. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  در قرارداد هاي عمراني به تفكيك ضريب به مكانيكي و غيرمكانيكي اشاره اي نشده است و اين قراردادها به نرخ مقطوع مشمول بيمه هستند.

 193. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير به نظر بنده تفاوتي در حق بيمه ندارند و از مناطق آزاد بي اطلاعم.

 194. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين موضوع بخاطر پيگيري هاي بعدي سازمان تامين اجتماعي است چراكه كارفرمايان را درخصوص بيمه فاكتورهاهم سوال و جواب ميكند
  درماده ۳۸ قيد شده تكليف كارفرما درقراردادي است كه با پيمانكار مي بنددولي سازمان مذكور اين موضوع را به فاكتورها هم تعميم ميدهد
  درهرصورت چاره اي نيست مگر اين كه از كارفرما بخواهيد شما را با اين عنوان كه اين تابلوها را دركارگاه خود ساخته و تحويل داده ايد به سازمان معرفي و درخواست مفاصا حساب كند
  دراين صورت با بازرسي ليستهاي كارگاه شما و گواهي كارفرما ، موضوع به ايران خودرو منعكس ميشود تا مطالبات شما را آزاد كند.
  البته درجريان باشيد كه سازمان تامين اجتماعي دراين صورت بازهم به دنبال سوابق حمل و نصب آنست كه چگونه انجام شده است
  موفق باشيد

 195. س.ي می گوید

  آيا قراردادهايي كه در خارج از كشور بازرسي ميشوند كارمندان خارجي يا مستقر در خارج مشمول قانون بخشودگي مي شوند؟

 196. علی اصغر می گوید

  سلام
  روز بخیر
  خواستم سوال کنم که شرکت ما تا پایان سال ۹۰ حسابرسی شده است و بابت آن هم یک مبلغی به تامین اجتماعی پرداخت کردیم. آیا این حسابرسی حکم مفاصاحسابهای قرارداد های ما که تا سال ۹۰ بوده است را دارد یا خیر؟
  ضمنا ممنون می شم اشاره کنید که چه تفاوتهایی در حسابرسی های هزینه ای و درآمدی وجود دارد ؟
  ممنون

 197. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير لازم است حسابرستان را به تامين اجتماعي معرفي تا فرم مفاصا حساب اخذ و ارائه كند.
  البته موسسات حسابرسي با ليست بيمه كارگاه خودشان حق بيمه مي پردازند .
  موفق باشيد.

 198. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چه قانون بخشودگي اي؟

 199. علی اصغر می گوید

  ببخشید فکر می کنم سوالم رو بد انتقال دادم
  ما یک شرکتی هستیم که برخی قراردادهای ما انفورماتیکی است و بنابراین باید حسابرسی تامین اجتماعی بشویم.
  از این رو تا پایان سال ۹۰ این حسابرسی از دفاتر ما انجام شده است و بابت آن مبلغی به تامین اجتماعی پرداخت کردیم.
  حالا سوال من اینجاست آیا برای قراردادهای پیمانی که تا پایان سال ۹۰ با کارفرمایان مختلف بسته ایم و تمام شده است باید مفاصا حساب دریافت کنیم و مجددا برای آنها پولی بپردازیم؟
  یا اینکه با ارائه گزارش حسابرسی و مبلغی که بابت آن پرداخت کرده ایم می توانیم برای قراردادهای دوره مذکور بدون پرداخت مبلغی مفاصاحساب بگیریم ؟

 200. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  قاعدتا بعد از طي دوره ي حسابرسي و پرداخت مبالغ مورد ادعاي اين سازمان ، لازم است نامه اي مبني بر عدم بدهي و رسيدگي به حسابها تا سال مورد حسابرسي از اين سازمان دريافت كنيد.
  براي قراردادهايتان هم اين تكليف كارفرماست كه مفاصا حساب از شما مطالبه كند و درصورتي كه درحسابرسي موصوف مبالغي بابت آنها پرداخت كرده ايد مي توان آنهارادرمفاصاحساب مذكور لحاظ كردولي نمي توان كارفرما را براي نگرفتن مفاصا حساب مجاب كرد.
  موفق باشيد.

 201. heydar می گوید

  با سلام و خسته نیاشید.
  صورت وضعیتی به من ارسال شده است که بر اساس قیمت مقطوع منعقد شده است و طرحی عمرانی می باشد(نه بر اساس فهرست بهایی می باشد و نه ضریب پیمان دارد ولی قرارداد عمرانی می باشد)
  سوال؟کسورات بیمه مشمول چند درصد می باشد.۶.۶% یا ۷.۱/۹% باتشکر

 202. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  استناد ضريب بيمه براي عمراني بودن يا نبودن آن ، بودجه تخصيص يافته براي طرح است.
  اگردولت بودجه را اختصاص داده باشد طرح را عمراني مي دانند واگر ازمنابع خود شركت(كارفرما) باشد غيرعمراني و يا اصطلاحا جاري ميگويند.
  بااين شرايط ضريب قسمت اول ۶.۶% و ضريب بخش دوم ۷.۷۸% است.
  موفق باشيد.

 203. وحید می گوید

  با سلام
  احترام در خصوص پیمانکاری قرارداد تعمیرات و نگهداری که با شرکت داشته ایم .در قرارداد ذکر شده است کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار میباشد .ولی این کسورات توسط کارفرما از صورت و ضعیتهای پیمانکار کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد. وبابت این بند ازهر صورت وضعیت اینجانب ۱۶.۶۷ درصدبابت بیمه و ۵درصد بابت سپرده ماده۳۸ کسر شده است . ولی به بیمه پرداخت نشده است و مشمول جریمه روز شمار و ابلاغ از طرف بیمه تامین اجتماعی برای این واحد پیمانکاری شده است . پس از طرح شکایت از شرکت بنا به نظر قاضی باید تمامی بدهکاری ها توسط پیمانکار با پرداخت جریمه و اصل بدهی به بیمه صورت پذیرد. و پس از دریافت مفاصا حساب فقط میتوان در مورد اصل بدهی از شرکت مجدد شاکی شد و تمامی جریمه های این کوتاهی شامل حال پیمانکار میشود . لطفا اینجانب را راهنمایی بفر مایید با تشکر

 204. samaneh می گوید

  سلام
  من دو سال در شرکتی کار میکردم که بیمه من را رد نکرد، شکایت کردم و هنوز در حال انجام کارهای آن هستم که فهمیدم شرکت را بسته و شرکت جدیدی ثبت کرده و در حال فعالیت است. حال تکلیف بیمه من چه میشود و آیا مبلغ چهل میلیونی را که به بیمه برای شزکت اول بدهکار بوده برای شرکت دوم محاسبه میشود و یا با صاحب شرکت برخوردی خواهد شد؟

 205. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  سازمان تامين اجتماعي با طي مراحل قانوني قادر به صدور اجرايه برداشت از حساب و يا توقيف اموال خواهد بود.
  موفق باشيد

 206. وحید می گوید

  با سلام
  احترام در خصوص پیمانکاری قرارداد تعمیرات و نگهداری که با شرکت داشته ایم .در قرارداد ذکر شده است کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار میباشد .ولی این کسورات توسط کارفرما از صورت و ضعیتهای پیمانکار کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد. وبابت این بند ازهر صورت وضعیت اینجانب ۱۶٫۶۷ درصدبابت بیمه و ۵درصد بابت سپرده ماده۳۸ کسر شده است . ولی به بیمه پرداخت نشده است و مشمول جریمه روز شمار و ابلاغ از طرف بیمه تامین اجتماعی برای این واحد پیمانکاری شده است . پس از طرح شکایت از شرکت بنا به نظر قاضی باید تمامی بدهکاری ها توسط پیمانکار با پرداخت جریمه و اصل بدهی به بیمه صورت پذیرد. و پس از دریافت مفاصا حساب فقط میتوان در مورد اصل بدهی از شرکت مجدد شاکی شد و تمامی جریمه های این کوتاهی شامل حال پیمانکار میشود . لطفا اینجانب را راهنمایی بفر مایید با تشکر

 207. امیر هوشنگ می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تشکر از توضیحات خوب و فنی شما .
  می خواستم بدانم که قراردادهای اجاره نیز مشمول بیمه می باشند یا خیر؟
  اگر بله نحوه محاسبه آن در قرارداد چگونه باید باشد؟

 208. مدیر سایت می گوید

  چه بگويم دوست عزيز؟!
  كارفرماست و زور زياد!

 209. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  چه نوع قرارداد اجاره اي مد نظر شماست؟

 210. وحید می گوید

  با عرض سلام و عرض ادب خدمت جنابعالی و با تشکر از راهنمایی های مفیدتان که گره گشای مشکلات حقوقی دوستان شده است.
  با این تفاسیر که در مورد خواسته اینجابب پس از دومرتبه درخواست فرموده اید .نتیجه بر آن است که در دنیایی که با زور به همه چیز و هر خواسته ای می توان رسید پس هركسي هم مانند یک کالا می باشد که زور مندان و زر مندان میتوانند با آن معامله کنند با تشکرفراوان

 211. امیر می گوید

  با سلام و تشکر از سایت خوب و پر محتوایتان
  بنده یک قرارداد ۲ میلیاردی با یک سازمان دارم که پیش نویس آن آماده شده. قراداد شامل فروش کالا و اجرا در تهران و شهرستانها برای یکسال است که در قرارداد تفکیک نشده است. بعد از جستجو دیدم که خیلی از عزیزان متاسفانه گرفتار مسائل بیمه ای شده اند. حال به کارفرما تاکید کرده ام که قراداد اجرا و نصب باید جدا باشه که اونها میگن در قالب یک قرارداد قیمت فروش کالا و حمل و اجرا رو تفکیک می کنیم که در اینصورت فکر میکنم بیمه ۷% کل قرارداد رو می گیره. ( حدود ۲۱۰ میلیون تومان)
  ۸۵% قرارداد فروش کالاست که عمدتا در کارگاه خودمان مونتاژ و ساخته میشه و ۱۵% قرارداد مربوط به اجرا در تهران و سایر شهرستانها میشه.( کار اجرایی کار دستی است و مربوط به کارهای برقی است که طبق ماده ۳۸ فکر میکنم ۱۶.۶۷% به اون بیمه تعلق می گیره)
  حال از آنجائیکه فروشنده و اجراکار یک شرکت است :
  ۱- آیا بهتره برای اجرا و حمل یک قرارداد کاملا جداگانه بسته بشه که بیمه از فروش چیزی ندونه ؟ (حق بیمه میشه ۵۰ میلیون تومان) که خیلی بهتره
  ۲- کارفرما میگه میتونیم قرارداد اجرا رو بعنوان الحاقیه به قراداد فروش بدیم؟ آیا ممکنه دوباره بیمه از کل قرارداد ۷% بگیره ؟ (حدودا میشه ۲۱۰ میلیون تومان)
  در ضمن در فاکتورها به تفکیک قیمت فروش و نصب و حمل جداگانه ذکر میشه. و کارفرما هم ۵% از اجرا بابت بیمه کم می کنه و در آخر مفاصا حساب می خواد.
  در ضمن آیا به حمل کالا حمل بیمه تعلق می گیره ؟
  بهترین راه حل چیه که بعدا به مشکل برنخوریم و خدایی نکره برشکست نشیم.

 212. محمد می گوید

  با سلام،
  بنده قصد دارم که یک قرارداد خدمات پزشکی با یک شرکت صنعتی منعقد نمایم.
  از آنجا که قرارداد به صورت دستمزد فروش خدمات می باشد مالیات به آن تعلق نمی گیرد .آیا می توان در قرارداد بندی در نظر گرفت که در آن پرداخت بیمه قرداد که به نظر می رسد مبلغی در حدود ۱۵ درصد باشد به عهده کارفرما باشد.
  اگر امکان پذیر است این بند به چه صورتی باید باشد؟

 213. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ضمن آرزوي موفقيت ؛ چرا ماليات به اين قرارداد تعلق نمي گردد؟
  خير به نظر بنده نمي توان بندي را به صراحت دراين خصوص درنظر گرفت مگر اينكه درمبلغ قرارداد اين ضريب را درنظر بگيريد.
  موفق باشيد.

 214. مهرداد می گوید

  با سلام
  من یک شخص حقیقی هستم و برای سازمان تامین اجتماعی خدمات هنری داشتم و فقط اریه فاکتور فروش برای اجرا بوده مدت اجرا هم سه ساعت بوده ایا بیمه به این مدت زمان و یا به فاکتور تعلق میگیرد .
  با سپاس

 215. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  قاعدتا نبايد بيمه به اين فاكتور تعلق بگيرد.
  موفق باشيد.

 216. سلطاني می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشيد
  تامين اجتماعي حق بيمه هاي پرداختي بيش از ضريب را بر نمي گرداند

 217. هادي فاتحي می گوید

  با سلام و عرض تشكر بابت مطالب مفيد اين سايت
  سوال اينجانب اين است كه پس از ابلاغ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين تيازهاي كشور و … و اصلاح ماده ١٠٤ قانون مالياتهاي مستقيم و باتوجه به ماده ١٤ اين فانون كه در شهريورماه ٩١ منتشر و لازم الاجرا گرديد، تكليف حق بيمه در قراردادهاي پيمانكاري چگونه خواهد بود؟ بخصوص قراردادهايي كه قبل از ابلاغ قانون منعقد و پس از آن نيز ادامه يافته اند؟ درصورت كسر حق بيمه از سوي كارفرما مطابق قانون قبلي و واريز به سازمان تامين اجتماعي، آيا قابل استرداد به نفع پيمانكار خواهد بود؟ چگونه؟
  بسيار سپاسگزارم و خواهشمندم درصورت امكان دقيقا به ابعاد مختلف سوال پاسخ داده شود.

 218. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  لطفا اگر به جواب رسيديد درهمين پست اعلام فرمائيد.

 219. ناصر می گوید

  با عرض سلام

  سوال ۱ بنده:اخيرا پيمانهايي كه در دستگاههاي دولتي بسته مي شه بعلت عدم تخصيص اعتبار هميشه دستگاه اجرايي به پيمانكار بدهكار مي ماند و در نتيجه مدت پيمان طولاني تر مي شود.مشكل از اينجا شروع مي شود كه پيمانكار آخرين كار كرد خود را به كارفرما ارايه مي دهد و ديگر نمي توان دوباره پيمان را تمديد نمود و بدليل عدم تخصيص اعتبار آخرين كاركرد پرداخت نميشه و از طرفي اخطار نامه براي برداشت از حساب از طرف بيمه دريافت مي كنيم كه مشكلات خاصي پيش مي آيد بدليل كسري حساب دولتي بدليل برداشت.راهكار چيست؟
  سوال ۲ :اخيرا اخطار نامه اي دريافت كرده ايم از بابت قرداد اجاره مكاني براي برگزاري نمايشگاه.آيا اجاره اماكن هم مشمول بيمه مب باشد؟

 220. محمد مهدی تقی زاده می گوید

  با سلام و احترام
  تشکر میکنم از اطلاعاتی که در اختیار همکاران و هموطنان خود قرار داده اید
  با ارزوی موفقیت روز افزون شما دوستان گرامی

 221. عباس معمارطلوعی می گوید

  با سلام و. تشکر از اطلاعات سودمند شما لطفا بفرمایید چه درآمدهایی مشمول پرداخت حق بیمه نیستند

 222. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از اظهارلطف شما

 223. عباس می گوید

  با سلام، در بخشنامه ۱۱.۱ که جدیدتر از بخشنامه ۵ است آمد است که عیدی و بن کارگری نیز مشمول بیمه نیستند، البته من از درآمد سوال کردم که پاسخ دادند اگر ین کارگری ماهانه پرداخت شود مشمول بیمه می شود اما اگر یکبار در سال پرداخت شود غیرمشمول است

 224. حسین می گوید

  باسلام وعرض خسته نباشید
  جهت دریافت مفاصاحساب به دو اداره مجزای تامین اجتماعی مراجعه کردم یکی ازآنها بدون اینکه درمورد مالیات برارزش افزوده قرادادهایمان استعلامی بکند مراحل قانونی را طی ومفاصا را صادرنمود ولی دیگری از کارفرما مبلغ ارزش افزوده قراداد را استعلام وبه آن ضریب زده است.
  حال سوال من اینست که این دوگانگی بابت چیست وآیا نامه، بخشنامه ویا قانونی دراین رابطه داریم که ما ویاآن شعبه ازآن بی اطلاع هستیم؟
  درصورت امکان مرجع پاسخگویی دقیق به این مسئله درسازمان تامین اجتماعی را بفرمایید. باتشکر

 225. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله بنده هم اين موضوع را شنيده ام ولي اينكه بخشنامه يا دستور العملي دارد بي اطلاعم.

 226. کریم می گوید

  سلام
  آیا نام اعضای هیات مدیره را می توان در لیست کارگاه رد کرد ؟
  با تشکر از سایت مفیدتون

 227. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مديرعامل و يكي از اعضاي هيات مديره درصورت داشتن شغل موظف قابل بيمه شدن هستند ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 228. محمد می گوید

  با سلام
  من سازنده ی دستگاه های بسته بندی هستم
  با توجه به این که شرایط ساخت کل دستگاه را در کارگاه خود ندارم قطعات دستگاه را به کارگاه های صنعتی دیگر سفارش می دهم و در کارگاه خودم اقدام به مونتاژ و تکمیل دستگاه می کنم و به فروش می رسانم

  جدیدا با شرکتی وارد قرارداد شده ام
  با اینکه قرارداد صرفا قرارداد خرید و فروش می باشد و هیچ حرفی از ساخت یا پیمانکاری وجود ندارد اما شرکت مذکور دو بند را در پرداخت ها اضافه کرده است که من را ملزم به ارائه مفاصاحساب بیمه در ازای ۵ درصد از مبلغ کل قرارداد کرده است

  همچنین در بندی دیگر اعلام کرده است که ۳ درصد از کل مبلغ قرارداد را کسر و به حساب دارایی واریز خواهد کرد

  آیا با اینکه قرارداد خرید و فروش است این بندها قانونی است ؟
  آیا شرکت مذکور ملزم به ذکر این بند ها است یا با پافشاری من می تواند آنها را حذف کند ؟

  در ضمن بنده چون به تنهایی کار می کنم و خودم کار فرما هستم نمی توانم بیمه شوم و مفاصاحساب بیمه بگیرم

 229. کریم می گوید

  سلام
  یکی از همکاران ما ۴ روز مرخصی استعلاجی بوده است
  آیا این سه روز را باید از تامین اجتماعی بگیرد یا کارفرما باید پرداخت کند ؟
  کلا سوالم این است که پرداخت دستمزد ایام مرخصی استعلاجی با کارفرماست یا تامین اجتماعی ؟

  ممنون

 230. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير كل چهار روز با تامين اجتماعي است.
  اصولا اين سازمان براي سه روز و كمتر پرداختي ندارد و آنرا به اختيار كارفرما گذاشته است.

 231. فرهاد می گوید

  با خودرو استیجاری در یک شرکت کار میکنم ۷سال بیمه تامین اجتمای دارم بعلت تصادف دیگه نمی تونم رانندگی کنم گواهی نامه دست پلیس ایا میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم در ضمن توی قرارداد کارفرما شخصی دیگر است و خودم پیمانکار هستم تورو خدا جواب بدین

 232. آرمین می گوید

  با سلام
  در قرارداد هایی که عمرانی محسوب می شوند قسمتی از کار، تولید در کارگاه صنعتی پیمانکار بوده است اما ردیف این کار جزء تعاریف فهرست بها نیست .آیا می توان این قسمت از کار را غیر عمرانی تلقی نمود و از بخش سوم ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی استفاده کرد؟ مثال:( تولید قطعات پیش ساخته بتنی در کارگاه صنعتی پیمانکار مرتبط با کار عمرانی)
  با تشکر

 233. کریم می گوید

  سلام و خسته نباشید
  اگر یک نفر در دو شرکت خصوصی مشغول به کار باشه و اسمش در هر دو شرکت به صورت ۳۰ روز کامل رد بشه، آیا مشکلی نمی خوره ؟
  می دونم که سوابقش دو برابر نمی شه، اما می خواستم بدونم تامین اجتماعی ایرادی نمی گیره که نباید در هر دو شرکت به صورت کامل رد می شده ؟
  ممنون

 234. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  منظورتان از بخش سوم ماده ۳۸ چيست؟

 235. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير به نظر نمي رسد مشكلي دراين خصوص باشد.

 236. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براي استفاده از مزاياي بيمه لازم است توسط كارفرمايي براي شما ليست رد شود.

 237. فریبرز می گوید

  باسلام واحترام
  من ازتاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۱الی ۱۳۷۷/۰۳/۳۱مشغول به کاربودم که متوجه شدم شرکت خرداد وتیر ودی الی اسفند ۷۲ وفروردین الی تیر۷۴ را بیمه برای بنده رد ننموده است .و من هیچ گونه مستنداتی ازجمله حکم کارگزینی وفیش حقوقی……. ندارم منتها فقط یک برگه که در آن شرکت مشغول بوده ام طبق تاریخ بالا . ونیز میخواستم دوماه آزمایشی جزء سابق حساب میشود ؟ نیز جهت شکایت به کجا بایستی مراجه نمایم ؟

  با احترام

 238. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  به هرحال باهمان سوابق به شعبه ي بيمه ي خود مراجعه وموضوع را مطرح كنيد.
  بله دوره آزمايشي هم جزوسابقه ي شماست و كارفرما مكلف به ارسال ليست آنست.
  موفق باشيد.

 239. حميدرضا مددي می گوید

  باسلام.سوالي داشتم كه راهنمايي بفرماييد ممنون مي شوم .شركتي هستيم كه با شخص حقيقي قرارداد اجاره بيل مكانيكي با راننده عقد نموده ايم كه دراين قرارداد شركت بعهنوان پيمانكار مي باشد .درخصوص بيمه واخذ مفاصه حساب ودرصود كسورات توضيحي بهيد كه ايا مشمول مي شوند ياخير؟

 240. لیلی می گوید

  با سلام
  من طراح گرافیک هستم. جدیدا برای یک شرکت دولتی طراحی هایی انجام دادم و در انتها فاکتوری برای آنجا فرستاده ام. پس از کارهای اداری و روند وقتی برای دریافت فاکتور رفتم متوجه شدم که سهم بیمه را از آن کم نموده اند. آیا فاکتور نیز مشمول بیمه است؟

 241. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به كارفرمايتان مراجعه و از اوبخواهيد فاكتور را از تامين اجتماعي استعلام كند.
  اگر شرايط كار ايجاب كند كه كاربه تنهايي انجام داده ايد مشمول بيمه نخواهد بود.

 242. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر قرارداد بنام شخص ووي كار را به تنهايي انجام دهد مشمول بيمه نخواهد بود ولي اگر راننده داشته باشد بيمه ۷،۷۸% مشمول آن خواهد بود.

 243. منیره می گوید

  با سلام و سپاس از راهنماییهای شما
  کسانی که بعنوان عضو هیئت علمی در مراکز دانشگاهی غیر دولتی مشغول به کارند، از چه مرحله ای (رسمی پیمانی، یا رسمی آزمایشی، و یا رسمی قطعی) سوابق بیمه ای برای آنها محاسبه می گردد؟
  بعلاوه در مورد دانشجویان بورسیه وزارت علوم، و دانشجویانی که در دانشگاه تربیت مدرس تحصیل می کنند، آیا سنوات تحصیلشان مشمول بیمه هست یا نه؟
  ممنون از پاسخگویی شما

 244. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته سوال شما خاص مراكز دانشگاهي است ولي به هرحال از لحظه شروع بكار بايستي تحت پوشش بيمه ي مرتبط خود باشند مگر اينكه نوع قراردادشان استثنا باشد.
  موفق باشيد.

 245. منیره می گوید

  با تشکر از پاسخی که به سؤال اول بنده داده اید. لطفاً در صورت امکان پاسخ سؤال دوم بنده را نیز مرحمت فرمایید. متشکرم

 246. مدیر سایت می گوید

  عذرخواهي ميكنم.
  اطلاعات دقيقي ندارم.

 247. سيلوا می گوید

  با سلام و احترام ممنون ميشم اگه بنده رو راهنمايي فرماييد
  بنده به صورت طرحهاي آماري كار كردم (شبيه سرشماري و طرحهاي آماري) البته نه چند روز و مقطعي — بلكه قراردادي كه بستند ظاهرا پيمانكاري شخصي هست و طبق ماده ۱۰۸ تامين اجتماعي مشمول بيمه نميشه ولي مستنداتي دارم كه شيوه كارم متفاوت بود و بنده هر روز سركار بودم و قراردادهام مستمر بودند و كاربه صورت روزانه به بنده واگذار ميشد ولي حق الزحمه آن يكجا و در پايان سال داده شده اكنون اداره كار عنوان كرده كه چون حق الزحمه من يكجا داده شده قرارداد پيمانكار شخصي بوده و مشمول بيمه نميشم ميشه در اين مورد اندكي منو راهنمايي كنيد

 248. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته از توضيح و نوع پرداخت معلوم است كه از ابتدا قرارداد را براين پايه بسته اند ولي چنانچه سه شرط كلي در قرارداد هاباشد مشمول بيمه هستند:
  ۱- پرداخت بصورت ماهانه باشد.
  ۲- محل فيزيكي انجام كارمشخص شده باشد.
  ۳- قرارداد مشمول ماموريت و اضافه كارباشد.
  موفق باشيد.

 249. لینا می گوید

  با سلام و شادباش
  شرکت ما یک شرکت پیمانکاری هست که یک قرارداد تعمیر و ساخت و نصب (پروژخ غیر عمرانی) منعقد کرده .
  تعمیر در محل دریا انجام میگیرد ولی نصب و ساخت در محل کارگاه (محل دفتر مرکزی شرکت).
  شرکت در نظر دارد برای استفاده از معافیت مالیاتی محل دفتر (واقع در مناطق آزاد) محل اجرای کار با توافق کارفرما محل کارگاه بزند ولی در متن قرارداد اورده مبشود تعمیر سکوهای دریایی .
  حال سوال من این است :
  ۱- میشود کلیه پرسنل که در مرحله تعمیر و نصب و ساخت در شعبه مرکزی بیمه نمود و کد پیمان گرفت؟
  ۲- درصد بیمه پیمان با توجه به تفکیک نشدن مبلغ هر مرحله (تعمیر، ساخت ، نصب) چگونه محاسبه میگردد
  ۳- آیا راهکاری که درصد کمتری تعلق گیرد وجود دارد؟

 250. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- اگر قرارداد ها اين موضوع به تفكيك تنظيم مي شد لازم بود براي قرارداد تعمير كه درمحل كار انجام ميشود كد جداگانه و مفاصا حساب بگيريد.
  ۲- براي اين نوع قرارداد درصورت عدم تفكيك بسته به اعتبار بودجه پروژه ۷،۷۸% يا ۱،۶% در نظر گرفته خواهد شد.
  ۳- از كارفرما بخواهيد طي نامه درصد انجام هرمرحله را به سازمان تامين اجتماعي اعلام كنيد.
  اگر اين تفكيك قابل قبول باشد بخش عمليات شما در كارگاه مركزي درصورت نداشتن بدهي ليست كارگاه مشمول بيمه نخواهد بود.
  موفق باشيد.

 251. اردوان کریمی می گوید

  با سلام
  حداکثر مدت زمان صدور مفاصا حساب بعد از پرداخت بدهی کامل پیمانکاران به سازمان چند روز می باشد

 252. احسان می گوید

  با سلام وعرض خسته نباشیدبه شما زحمتکشان

  یه سوال داشتم :
  من بیمه خویش فرمایی رد می کنم-این بار دو ماهه بود که به دلیل مشکلاتی که داشتم نتونستم به موقع پرداخت کنم-به همین دلیل با سه روز تاخیر پرداخت کردم-حالا که رفتم مهلت بیمه را تمدید کنم میگن این دو ماهه باطل شده وپولت روپس بگیر-حالا بایدچکارکنم که این دو ماه رو از دست ندهم.وادامه بیمه هم رد کنم.

  اززحمات شما سپاسگذارم

 253. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر
  متاسفانه خيلي به جزئيات موضوع آشنا نيستم.

 254. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  قاعدتا بعد از تسويه حساب بايد مفاصاحساب را صادركنند.

 255. fateme mojtahedi می گوید

  با عرض ادب و احترام
  از محتوای مفید سایت سپاسگزارم.من در شرکتی کار میکنم مورد حسابرسی تامین اجتماعی قرار گرفته .در برگ اعلام بدهی سازمان بابت قرارداد های اجاره خودرو بدون راننده , قرارداد های مشاوره (منحصرا به شخص بوده و از کارمند استفاده نمیشده) و خدمات پشتیبانی سیستم (شخص) بدهی ۳۰ درصدی و پیمانکاری اعلام شده.لطفا راهنمایی بفرمایید با استاد به کدام بخشنامه و ماده قانون تامین اجتماعی میتوانم لایحه خود را تنظیم کنم و تقاضا حذف بدهی فوق را داشته باشم.
  در اینترنت مفاد قانونی زیادی را مطالعه کردم اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ ماده ۱۴ و۱۴.۱ .۱۴.۲ و…اما واقعا گیج شدم و نمودم باید به کدامیک صریحا اشاره کنم.ممنون از کمک شما

 256. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازبخشنامه هاي ۱۱ و ۵ تامين اجتماعي هم استفاده كنيد.
  – در قرارداد اجاره خودرو قاعدتا از نيروي شخص ثالثي استفاده كرده ايد كه مشمول بيمه مي باشد مگر اينكه راننده مالك خودرو هم باشد.
  – در قراردادهاي مشاوره و خدمات پشتيباني اگر موضوع كاري و پرسنلي باشد بازهم مشمول ۳۰% است مگر اينكه محتواي قرارداد سه شرط را داشته باشد:
  ۱- پرداخت بصورت ماهانه نباشدومبلغ كل قرارداد مشخص و بصورت درصدي پرداخت شود.
  ۲- محل فیزیکی انجام کارمشخص نشده باشد.
  ۳- قرارداد مشمول ماموریت و اضافه کارنباشد.

 257. عبدی می گوید

  با عرض سلام و وقت بخیر
  آیا قراردادهای با عنوان پژوهشی که زمینه کاربرد آن تدوین استانداردها ملی است و کارفرما سازمان ملی استاندارد می باشد مشمول پرداخت وجه جهت دریافت مفاصاحساب می شود یا خیر؟
  با تشکر

 258. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اين مسيررا دنبال كنيد:
  http://www.accpress.com/news/tag/%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/

 259. ماهک می گوید

  آیا بخشنامه ای دراین زمینه هست که کارفرما در پیمان بتواند خود را هم بیمه نماید؟

 260. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  افرادي كه شغل موظف و رسمي(منجمله مديرعامل) در شركت دارند با تاييد كارفرما مي توانند درليست بيمه پيمان منظور شودند.

 261. محمد می گوید

  با سلام و احترام
  من دو سوال دارم لطفا پاسخ بدهید
  ۱- بنده در شرکتی کارمیکنم و بیمه برای من رد میشود ولی در چند شرکت و دانشگاه کار مشاوره و آموزشی انجام میدهم که قرارداد آنها دارای مدت نا محدود و محدود می باشد آیا قراردادهای من مشمول بیمه میشود.
  ۲- اینکه قرارداد های غیر عمرانی با پیمانکاران مشمول ۷.۸درصد و ۱۶.۶۷درصد می باشد پس چرا ۵ درصد از صورت وضعیت کسر میشود و آیا می توان به میزان ۲۵ درصد بیمه کسر نمود که در صورت عدم ارائه مفاصا حساب از آن محل جرایم را نیز تحت پوشش قرار داد؟
  با سپاس فراوان

 262. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  اگرقراردادتايتان جنبه پرسنلي و كاري نداشته باشد خير مشمول نيست.
  اگر كارفرماضريب بيمه راكسر و نپردازد به جاي آن ۵% را نگه ميدارد.
  موفق باشيد.

 263. فلاح می گوید

  باسلام وتشکر فراوان
  در شرکت ویدیو رسانه مشغول بکار هستیم
  برای تبلیغات کالایی در سریال های خود که بصورت دی وی دی در شبکه خانگی پخش میشود قرارداد بسته ور قمی دریافت میداریم
  مشتری نسبت به کسر ۵ درصد از قرارداد اقدام نموده است

  ایا درست اقدام نموده است .

 264. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته لازم است كسورات در قراردادهامشخص و توافق شود ولي اقدام ايشان هم بلااشكال است.
  شما بايد درانتهاي قرارداد مفاصاحساب تامين اجتماعي به كارفرما ارائه و ۵% را آزادكنيد.
  شرايط كاريتان را بااين بخشنامه تطبيق دهيد:
  http://www.accpress.com/news/1389/08/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87143%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B4%D9%86/

 265. رضا می گوید

  شرکتی که تاسیس آن درسال ۸۳بوده که شروع کار درسال ۸۹بوده ونوع فعالیت آن ساخت واحدهای مسکونی واداری وتجاری میباشدواین شرکت درسال۸۹مکانی راخریداری میکندجهت ساخت وپروژه هنوزتکمیل نشده وحسابدارهم مبلغ خریدرابه عنوان دارایی مشهود ثبت کرده ولی بازرس تامین اجتماعی درگزارش خودچنین عنوان کرده باتوجه به مواردمطروحه دربندهای شماره ۶و۷ گزارش ومستتربودن هزینه های دستمزدساخت ونصب وراه اندازی دراقلام دارائیهای ایجادشده درسنواتی که امکان رسیدگی به دفاتر قانونی مربوطه فراهم نگردیده به استناد تائیدیه شماره ۵۰۲۰/۱۸۸۲مورخه ۱۳۸۷/۰۶/۱۹اداره کل درآمدبیمه واصلاحیه آن گردش دارائیهای ثابت مشهود(ساختمان)درسندافتتاحیه حساب مربوط درسال ۱۳۹۰بعنوان دستمزدمصالح درستون ۵-۳کاربرک شماره ۲طبقه بندی گردید که مبلغ دارایی ۵۵۵۹۵۰۰۰۰۰۰ریال میباشد وپروژه درجریان تکمیل ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال است باتوجه به این گزارش حسابرس میتوانددارایی ثابت (ساختمان)را بعنوان دستمزدمصالح منظورکندچون مبلغ بیمه ۴۴۰میلیون تومان صادرنموده است

 266. مدیر سایت می گوید

  سلام و احترام
  اگر نقل و انتقال شما قانوني باشد و مكان هم تجاري ؛ محضر ميبايست استعلام تامين اجتماعي را هم كسب كند.

 267. جلال می گوید

  با سلام و احترام
  سوالی که دارم این است که در ماده ۳۸ آمده است که کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ (یعنی همان ۲۰ درصد و…)حق بیمه را می پردازد. ولی در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد طبقه بندی برای قراردادها ذکر شده و ارقامی هم از قبیل ۱۶ و۷.۷۶ و غیرا آمده است. رابطه این دو با هم چیست؟ یعنی مثلا کسی که یک شرکت پیمانکاری دارد در حالت عادی بیست درصد از حقوق ماهانه را برای بیمه واریز می کند و اگر قرارداد پیمانکاری با جایی منعقد کند در مقام پیمانکار ۷ یا ۱۶ درصد بیمه می دهد؟

 268. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين بخش بدين مفهوم است كه به هرحال كارفرماي بيمه شدگان موظف به بيمه كردن كاركنان خود است.

 269. ارمان می گوید

  با سلام
  من موسس یک داروخانه هستم و مکان داروخانه را از شهرداری طبق قرارداد اجاره کرده ام و ماهانه اجاره را پرداخت میکنم.برای ضمانت تخلیه چک در وجه شهرداری گذاشته ام و حالا میخواهم با پایان یافتن مدت قراردادم از ان مکان بروم.شهرداری از من مفاصا حساب تامین اجتماعی میخواهد و من تمام پرسنلم را ( ۴ نفر ) بیمه کرده ام و ماهانه لیست مربوطه را با هزینه اش به شعبه سازمانی که مربوط به منطقه من میشود پرداخته ام و هیچ بدهی ندارم.حال شهرداری میگوید من باید از شعبه ایکه دلخواه اوست مفاصا حساب بگیرم و دوم اینکه شعبه خودم نیز مفاصا حساب را فقط با درخواست از یک ارگان مثل دادگاه یا دفترخانه میدهد.سوال من اینست که ایا اجاره مکان یک قرارداد پیمانکاری یا … است درصورتیکه من به شهرداری ماهانه پول میدهم نه شهردری به من و اینکه جابجا کردن شعبه قانونی است و ایا شعبه میتواند از دادن مفاصا حساب بمن سرباز بزند؟ با تشکر

 270. علی ابوالقاسمی می گوید

  سلام.در صورتیکه هیچ نوع قراردادی بسته نشده باشد و کار به صورتی باشد که فقط فاکتور فروش صادر شود.آیا به مبلغ فاکتور بیمه تعلق خواهد گرفت؟ضمنآ ما یک شرکت تولیدی بوده و برای پرسنل حق بیمه پرداخت میکنیم

 271. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هرچند رعايت به صراحت قيد شده قرارداد، ولي مسبوق به سابقه است كه تامين اجتماعي براي فاكتورها هم رعايت ماده ۳۸ را ازكارفرما مطالبه وحق بيمه ي آنراوصول كند.

 272. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين موضوع براساس الزامات ماده ۳۷ قانون تامين اجتماعي است.
  اين مسيرهارا مرورفرمائيد:
  http://www.accpress.com/news/1390/12/%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/

 273. مداحی می گوید

  با سلام
  آیا در قراردادهای پیمانکاری می توان هزینه خرید را از دستمزد اجرا جدا نمود و هزینه خریدها را معاف از بیمه در نظر گرفت و فقط بیمه قسمت اجرا (دستمزد) را با ماخذ ۱۵ درصد پرداخت نمود

 274. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر این دو موضوع بایک پیمانکار باشد قاعدتا دررسیدگی های سازمان حسابرسی تامین اجتماعی مشخص میشود مگر اینکه بخش خرید از شخصی باشد که خود تولید کننده یا سازنده است لذا بخش خرید براساس لیست بیمه کارگاه محاسبه و درصورت نداشتن بدهی مفاصا حساب صادر میشود.

 275. مداحی می گوید

  من متوجه پاسخ نشدم ما یک پیمانکار هستیم که در اکثر قراردادهایمان که بر اساس فهرست بهای برنامه بوجه یا سایر فهرست بهاها میباشد هزینه تهیه مصالح و نصب و ساخت برعهده ماست آیا امکان جدا کردن هزینه های خرید مصالح و هزینه اجرا از یکدیگر وجود دارد به نحویکه خریدها را معاف از پرداخت بیمه در نظر گرفته و صرفا بابت هزینه اجرا بر مبنای ۱۵ درصد مفاصا حساب دریافت کنیم؟

 276. علیرضا می گوید

  با سلام وضمن تشکر از مطالب و سایت خوبتون.
  من یه کارگاه فنی دارم و بنا به سفارش تجهیزات فلزی می سازم. قیمت هم طی فاکتور فروش به کارفرما اعلام می شود. کارفرما از محل فاکتور ارسالی ۵% مبلغ را برای ارایه مفاصه حساب بیمه نزد خود نگه می دارد. مالکیت کارگاه حقیقی بوده و حق بیمه ماهیانه کارگران نیز بطور منظم به شعبه تامین اجتماعی ارسال می گردد. سوال من اینست که اولا بر اساس فاکتور فروش چگونه باید مفاصه حساب بگیرم؟ دوم اینکه آیا سازمان جهت مفاصه دادن از من پولی طلب می کند؟؟
  با تشکر مجدد.

 277. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير چون نرخ فهرست بها قابل تفكيك نيست لذا به جمع كاركرد شما ضريب ۷،۷۸% تعلق ميگيرد.

 278. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۱- ازكارفرما بخواهيد سوابق موضوع كه شما كالا را دركارگاه خود مي سازيد را به تامين اجتماعي منعكس و درخواست مفاصاحساب كند.
  ۲- اگركارگاه شما بدهي نداشته باشد براساس ليستهاي بيمه كارگاه مفاصا حساب صادر ميشود.

 279. h.hosini می گوید

  سلام
  مربی مهدکودک با سابقه ۶سال تحصیلی که دو سال آن طبق قرارداد بیمه ۱۰ روزه برای آن حساب شده و ۲ سال بیمه شده است و۴ سال قبل آن بیمه نشده و ۲۳درصد حق بیمه نقدا به آن پرداخت شده فعلا ایشان شکایت کرده و مطالبه حق بیمه ۴ سال را میکند. اداره کار هنوز دستوری صادر نکرده است . تکلیف چیست .آیا با داشتن امضا واثر انگشت که حق بیمه را دریافت کرده باز هم کارفرما جریمه میشود؟
  باتشکر

 280. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه اثبات شود كه بيمه ۱۰روزه كامل بوده و دوره قبلي نيز بطور كامل دراختيارشما بوده اند سازمان تامين اجتماعي اين مبلغ را مطالبه خواهد كرد.

 281. k.imani می گوید

  سلام و خسته نباشد
  لطفا راهتمایی بفرمایید ، آیا قرارداد فروش اینترنت شامل کسر بیمه میشود یا خیر
  در هر صورت ماده قانونی را مشخص فرمایید
  باتشکر

 282. salam می گوید

  سلام خسته نباشید من پیمانکار موسسه تعویض پلاک هستم اینجور که ما متوجه شدیم ما پیمانکارا زیر نظر پیمانکار اصلی کار میکنیم امسال بنده برای گرفتن مفاصا حساب به بیمه رفتم برای ازاد شدن مبالغی که هرماه از حقوق من کسر میکنن که ۱۵۷ هزار بابت حسن انجام کار ، ۱۵۷ هزار هم بابت بیمه ،الان ۷۰۰ هزار از من میخوان که پول خودمو به خودم برگردونن، من شنیده بودم که این مبلغ رو بایدکارفرما پرداخت کنهلطفا منو راهنمایی کنید من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم تم

 283. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  قرارداد شما با پيمانكار اصلي كاري و پرسنلي است يا خير؟
  از قراردادتان توضيح بيشتري بفرمائيد.

 284. mortazavi می گوید

  سلام
  من شرکت بازرگانی دارم خرید و فروش کالارا انجام مدهم در یکی از فروش های خود به یک نهاد دولتی که طی قرارداد انجام پذیرفته و در نهایت فاکتور فروش به کارفرما داده ام .بدلیل ارسال قرارداد توسط کارفرما به بیمه ، بیمه جهت فروش حق بیمه محاسبه نموده است با توجه به استعلام اخذ شده از کارفرما و پاسخ کارفرما مبنی بر اینکه قرارداد مذکور صرفا خرید تجهیزات بوده هنوز بیمه اصرار به پرداخت حق بیمه جهت خرید و فروش را دارد لطفا بفرمایید براساس کدام بخشنامه میتوانم حرف خود را ثابت نمایم متشکرم

 285. محمود می گوید

  با سلام و احترام
  من هم دقیقامشک شما رو دارم . خوستم بدونم مشکلتون حل شد پاسخی دریافت کردید اگه منو از اطلاعاتی که دارید بهره مند کنید خیلی ممنون میشم .

 286. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  قاعدتا قرارداد فروش مشمول بيمه نيست چون درانجام اين قرارداد نيروي انساني واسطه ي انجام نيست ولي بيمه درخصوص اين قراردادها به دنبال نحوه ي ساخت و سپس فروش كالاست حال اگر شما خودتان سازنده باشيد مي بايست بدهي كارگاهي نداشته باشيد درغير اينصورت نفر قبلي شما مسئول رفع اين مورد است.

 287. کامی می گوید

  سلام
  من پیمانکار معدن هستم و تجهیز کارگاه کلا به عهده کارفرما هستش یعنی ماشین آلات سنگین و دستگاه های حفاری و برش رو شرکت تامین و در اختیار من میزاره سوالم این بود که حق بیمه من با کدام ماخذ حساب میشه ؟؟ یعنی درصد مکانیکی و دستی بودن کار.
  ممنون

 288. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درمتن قراردادتان چه آمده؟
  كارراصرفا دستمزدي و با نيروي كارتلقي كرده؟

 289. کامی می گوید

  سلام
  متن قرارداد به این صورت هست که معدن با آدرس مشخص از طرف کارفرما که شرکت هست به شخص من به عنوان پیمانکار داده شده و پیمانکار موظف شده که مراحل استخراج سنگ رو با ماشین آلات شرکت (نیروی کار با پیمانکار هست) انجام دهد و تامین تمام وسایل و تجهیزات به عهده شرکت هست
  دستمزد به صورت برش از کوه با معیار متر مکعب با مبلغ مشخص به پیمانکار پرداخت میشود و در آخر هم لیست ماشین آلات و تجهیزاتی که از طرف شرکت در اختیار پیمانکار قرار گرفته در قرارداد آورده شده
  ممنون از راهنماییتون

 290. مدیر سایت می گوید

  به نظر بنده قراردادتان دستمزدي تلقي خواهد شدودراين شرايط چنانچه بودجه طرح غيرعمراني باشدضريب ۱۶،۶۷% ازمحل كاركردتان كسر و مشمول بيمه است.
  درقراردادهايي مثل حفاري ، وقتي ماشين آلات را خود پيمانكار تامين ميكند ضريب به ۷،۷۸% تغير ميكند.

 291. جلال شمس می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  آیا به قراردادهایی که انجام دهنده کار یک نفر است حق بیمه ای تعلق میگیرد یا خیر اگر جواب مثبت است چغدر و اگر جواب منفی است طبق چه ماده قانونی. با تشکر از راهنماییتان

 292. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين موضوع بسته به نوع و موضوع قرارداد تفاسير متفاوتي دارد.
  لطفا به موضوع قرارداد اشاره بفرمائيد.

 293. جلال شمس می گوید

  با سلام و احترام
  با تشکر از جوابتون برای مثال قرارداد مشاوره در امور سرمایه گذاری ،مشاوره در امور بازرگانی و یا مشاور مدیر عامل انعقاد قراردادها به صورت ساعتی و پرداخت به صورت ماهانه

 294. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  موضوع قراردادتان مشمول نيست ولي ماهانه و ساعتي بودن آنرا مشمول ميكند.
  قرارداد را بصورت يك رقم كل و پرداخت درصدي تغير دهيد.

 295. حسین می گوید

  با سلام و تقدیم احترام
  موضوع اختلاف بنده مربوط به بند ۴ مبحث سوم بخش دوم قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی می گردد که با رجوع به یکی از شعب تامین اجتماعی چنین بیان نمودند که بخش نامه جدید ابلاغ گردیده است و این بخش نامه اعتباری ندارد. حال سوال بنده این است که آیا واقعا بخش نامه جدیدی صادر شده یا خیر؟ و اگر بخش نامه جدید صادر گردیده است از کجا باید آن را دریافت نمایم؟
  ممنون

 296. امیر حسین می گوید

  با سلام و تشکر فراوان
  ما یک موسسه آموزش زبان خارجی هستیم که دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذیربط( ارشاد و آموزش و پرورش) هستیم. یک قرارداد با شرکت جهت اعزام استاد جهت آموزش در محل کارفرما بسته ایم و اساتید ارسالی ما هم نیز در لیست حقوق بیمه هستند . قراداد ما یک الی ۳ نفر استاد را جهت آموزش زبان طی یک ترم ۲ الی ۳ ماهه ارسال مینماید . کارفرما از هر پرداخت ۱۶.۶۷% بیمه کسر مینماید. آیا این کسربیمه صحیح است ؟ و طبق کدام بند قانون است؟ آیا نمیبایست فقط ۵% کسر نماید؟ نحوه محاسبه اخذ مفاصا حساب را نیز با فرض مبلغ قرارداد ۲ میلیون تومان و کسورات کسر شده فرضا” ۳۰۰ هزارتومان نیز بیمه پرداختی ۳۰% به تامین اجتماعی برای استاد فوق در ۳ ماهه قراداد است . لطفا” بفرمائید چقدر بایست اضافه تر بدهیم تا مفاصا حساب بگیریم و ۱۶.۶۷ های کسر شده را آزاد نمائیم . با عرض سپاس و پوزش از طولانی شدن نامه

 297. امير ملكي می گوید

  با سلام و عرض ادب

  اخيرا شركت ما مورد حسابرسي بيمه قرار گرفته و در تراز افتتاحيه سرفصل دارايي ثابت مشهود را در كاربرگ حسابرسي در قيمت دستمزد مصالح مشمول قرار داده است مي خواستم بدونم علت آن چيست وآيا بخشنامه اي در اين خصوص ارائه گرديده است يا خير لطفا كمك و راهنمايي ام بفرماييد

  باتشكراز زحمتتان

 298. علي می گوید

  باعرض سلام
  من مدت حدوددوسال ازطرف دو شركت مشاور دراداره اي كاركردم.قرارداد بين شركت مشاوراولي با اداره به ادعاي آن شركت تا۳۰/۸/۹۱ بوده ولي اداره مدعي تا۳۰/۹/۹۱باهاش قراردادداشته سراين مسئله تا الان كه بيشتراز يكسال ازخاتمه قراردادشون ميگذره هنوز حق بيمه وحقوق آو ن يكماه روبهم ندادن چيكارميتونم بكنم؟

 299. امير ملكي می گوید

  باسلام

  آيا شركت هاي تعاوني در موقع انحلال هم مورد حسابرسي بيمه قرار مي گيرند

 300. امیر ملکی می گوید

  باسلام

  نحوه محاسبه کارشناسان درآمد در خصوص دفاتر نانویس شرکتی چگونه است؟

  بخشنامه ۱۲ سازمان تامین اجتماعی چیست؟

 301. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بصورت في البداهه خير مگر اينكه براي استعلامي به اين سازمان مراجعه كنيد.

 302. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قرارداد شما قاعدتا با مشاور ووي مكلف به ارسال ليست شماست.
  براي پيگيري موضوع با سوابق حقوقي به سازمان تامين اجتماعي مراجعه كنيد.

 303. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا روش درستي نيست چراكه اولا افتتاحيه بودن آن مربوط به سالهاي قبل است كه ممكن است بيمه آن در دروه ايجادش پرداخت شده باشد دوما نياز به آناليز آنست چراكه اقلام خريد هم دراين سرفصل منظور شده است.

 304. جعفری می گوید

  با سلام و خسته نباشد . حسابدار یک شرکت کارگزاری هستم . شرکت با چند شخص حقیقی قرارداد مشاوره بسته است .آیا باید از مبلغ این قرارداد ها ۵% بابت حق بیمه کسر کنم . با توجه به اینکه این اشخاص قادر به دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نیستند مبلغ کسر شده بابت حق بیمه را باید چه کار کنم ؟ به حساب سازمان واریز کنم؟

 305. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر اين قراردادهارا يك شخص(نه شركت) به تنهايي انجام ميدهد و حقوق وي ماهانه نيست و مكان جغرافيايي خدمت وي نيز مشخص نيست ، مشمول بيمه نخواهد بود.
  شما ۵% را كسر ودرحساب خودتان نگهداري ازطرفي قبل از اتمام مدت قرارداد آنها را تحت شرايطي كه عرض كردم از سازمان تامين اجتماعي استعلام كنيد.
  درصورتي كه مشمول ندانست سپرده را به ايشان مسترد كنيد.

 306. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  خوب از همان شعبه بخشنامه جديد را (يا حداقل شماره ي آنرا) مطالبه مي كرديد.

 307. غلام رضا ندائی فر می گوید

  با سلام
  یک آرایشگاه دارم که ۵ نفر مقطعی در روزهای شلوغ و بصورت درصدی با من کار می کنند و هیچکدام تمایلی برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ندارند و به صورت کتبی اعلام وامضا نموده اند آیا در این خصوص مسئولیتی به بنده وارد است

 308. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نوع همكاري شما به هرحال كاري و دستمزدي است لذا چنانچه خودشان هم مدعي نباشند درصورت بازرسي مشمول بيمه خواهند بود.

 309. ميريكتا می گوید

  با سلام
  از همه محبت شما كه اينقدر وقت ميگذاريد وبه سؤالات به دقت پاسخ ميدهيد تشكر ميكنم
  سوال: آيا قراردادهاي پيمانكاري حمل ونقل فراورده هاي نفتي شامل كسر ۵% كسور قانوني ميباشند
  سئوال : آيا درقراردادحمل فراورده نفتي كه راننده خودش صاحب كشنده ميباشد مشمول كسر ۵% ميباشد
  سوال: آيا درقراردادحمل فراورده نفتي كه صاحب كشنده شخص ديگري است وراننده روي آن كار ميكند مشمول كسر ۵% ميباشد

 310. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر:
  ۱- بستگي به نوع قرارداد دارد ولي چنانچه در قرارداد پيش بيني شده باشد كارفرما مي توانيد براي اطمينان از درگير نشدن خودش با بيمه آنرا كم و درحساب خودش نگهداري كند تا وضعيت بيمه قرارداد تعين تكليف شود.
  ۲-خير چنانچه قرارداد به نام شخص راننده و وي سند مالكيت به نام خودش داشته باشد مشمول بيمه نيست ولي كارفرما مي تواند به منظور اطمينان آنرا از تامين اجتماعي استعلام كند.
  ۳- بله مشمول بيمه است.

 311. سيد جلال طباطبايي می گوید

  با سلام
  ضمن تشكر از وقتي كه جهت پاسخ مي گذاريد
  ۱-درقراردادهاي انبارداري وذخيره سازي پروسه ذخيره سازي مشخص شده است .وكارفرما مبلغ نا خالص قرارداد را جهت انبارداري و تخليه وبارگيري مشخص نموده است .ميزان دريافتي حق بيمه چگونه محاسبه مي شود.
  ۲- آيا در مراكز ي كه اجناس در مدت زمان معلوم ذخيره مي شوند وتمام عمليات به صورت مكانيكي انجام مي شود . وپرسنل ثابت نيز حق بيمه را پرداخت ميكنند. آيا بيمه تامين اجتماعي در زمان انبارداري تعلق مي گيرد؟

 312. نادری می گوید

  با سلام
  شرکت اینجانب در قالب یک قرارداد با موضوع: (نگهبانی، نظافت، نگهداری فضای سبز ، تاسیسات و امور اداری) با یک سازمان دولتی تحقیقاتی داشته است.
  بنده در طول پیمان دقیقا اسامی افراد شاغل در کارگاه را متناسب با شغل و دستمزد هر شغل (فضای سبز، اداری،تاسیسات، اداری نگهبانی) به انضمام مزایای آنها شامل اضافه کار و بن در لیست بیمه منظور و پس از تائید کارفرما ماه به ماه به بیمه پرداخت نموده ام .
  حال هنگام دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی بابت لیست بدهکار نیستم اما سازمان تامین اجتماعی با احتساب ضریب ۱۶.۶۷ اعلام بدهی میکند. درصورت امکان راهنمایی فرمائید.
  لازم بذکر است تجهیزات و مواد لازم توسط کارفرمای دولتی تهیه میگردیده است.
  با تشکر

 313. عباس می گوید

  با سلام و احترام
  من در یک بیمارستان دولتی مشغول به کار هستم که بخش ما حدود ده سال هست که به پیمانکار واگذار شده است. من حدود سه سال است که در این بخش مشغول کار هستم به عنوان پرسنل (به صورت شیفتی، ص یا ع یا ش) که هر ماه شیفت های ما کم یا زیاد می شود.
  هر بار که صحبت از بیمه شدن با پیمانکار کرده ایم با این حرف که ما مشمول بیمه نمی شویم قضیه را ختم کرده است.
  حالا می خواهم به شکل واضح بدانم که آیا برای من حقی به لحاظ بیمه ای هست؟
  آیا اگر شکایت کنم هزینه بیمه این سه سال به من پرداخت خواهد شد؟
  و اینکه باید از چه طریقی اقدام کنم؟
  از دقت و زحمت بی اندازه شما در پاسخ به سوالات تشکر می کنم.

 314. مصطفی عرفان می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ما یک شرکت خدمات مهندسی هستیم که ماهیانه حق بیمه پرسنل رو پرداخت میکنیم.کارهایمان هم بصورت فاکتوری است نه قراردادی.بعضی شرکتها از ما بیمه کسر میکنند.میخواستم بدونم بخشنامه ای هست برای این کار یا نه.تا اونجاییکه میدونم صورتحساب مشمول کسر حق بیمه نمیباشد.مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد.با تشکر

 315. asma می گوید

  با سلام
  من مدیر مالی یک شرکت اماراتی در ایران هستم که برنده یک مناقصه نیروگاهی از یک شرکت دولتی شده ایم. بنا به ماده ۳۸ کارفرما از هر پرداخت به ما۵ درصد و آخرین صورتحساب مارا نگه خواهد داشت.
  سوال بنده این است که من(شرکت خارجی) که در ایران قصد ثبت شعبه و یا نمایندگی را هم ندارم حال که کارفرما قرارداد من را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است من با چه کدی باید در انتهای کار به سازمان مراجعه و مفاصا حساب بگیرم.

 316. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا كارگاه محل اجراي پروژه ي شما مي تواند مبناي كار باشد لذا مي بايست به شعبه مرتبط با محل مذكور مراجعه و كد كارگاه بگيريد.

 317. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ۱- بله كارفرمايتان موظف به بيمه شماست
  ۲-حق بيمه به شما پرداخت نمي شود بلكه كارفرما را مكلف ميكنند كه دوره معوق را بپردازد كه قاعدتا ۷% آن بعهده ي شماست.
  ۳- به شعبه بيمه اي كه محل كارتان را تحت پوشش مراجعه و با سوابقي از قبيل قرارداد، ليست حقوق ، فيش بيمه و… درخواست الزام كارفرما به بيمه كنيد.

 318. وحید کریما می گوید

  سلام
  طی شش ماه اول امسال ۲ قرارداد پیمانکاری (با موضوع تامین مقالات و کتابهای دیجیتال) با یک دانشگاه به مبلغ حدود ۱۲۰ میلیون تومان داشته ام.
  طی این شش ماه بیمه خودم را رد کرده ام و مفاصای این دو قرارداد را دریافت و تسویه کرده ام.

  سوال ۱ – آیا این قرارداد و فاکتورهای صادره مشمول مالیات ارزش افزوده میشود؟
  سوال ۲ – آیا بجز حق بیمه خودم (با اعلام حداقل دستمزد) حق بیمه دیگری باید به بیمه (مثلا ۷.۷۸ درصد) پرداخت کنم؟
  سوال ۳ – طی شش ماه قرارداد بخشهایی از کار را به دوستانم سپرده ام (و بدون قرارداد و دستی به آنها پول داده ام) آیا بهتر است از آنها فاکتور مطالبه کنم (برای ثبت در دفاتر) یا مبلغ خالص دریافتی را به عنوان حقوق خودم منظور کنم؟

 319. محمدنصرت می گوید

  باسلام وتشکرفراوان اززحمات شما
  من یک شرکت(خریدوفروش پهنای بانداینترنت)ISDPهستم
  باتوجه به قوانین جاری تامین اجتماعی آیاکارفرمایان مکلف به کسر۵%سپرده بیمه ازقراردادهای فروش پهنای باند اینترنت این دسته ازشرکتهامیباشند؟
  علیرغم اینکه اکثریت کارفرمایان ازعدم اعمال ضریب وصدوربرگ مفاصاحساب نسبت به قراردادمذکور توسط شعب سازمان تامین اجتماعی اطلاع کامل دارند وتنهاپرداخت بخشی ازوجوه قراردادرابه تاخیر می اندازند .
  متشکرم

 320. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شرايط بيمه اين قبيل خدمات را اينجا ملاحظه فرمائيد.

 321. هاشم نوری می گوید

  با سلام
  ضمن تشکر از وقتی که جهت پاسخ می گذارید
  در صورتی که شرکت ما یک قرارداد مشاوره مهندسی دست دوم با شرکت مشاور اصلی در جهت انجام بخشی از کار پیمان اصلی را منعقد نماید و در صورتی که قرارداد اصلی از محل اعتبارات جاری شرکت دولتی باشد آیا کسورات بیمه تامین اجتمای از قرارداد ما (دست دوم ) نیز کسر خواهد شد با توجه به این مسئله که کسورات مربوط به تامین اجتماعی از قرارداد اصلی کسر می گردد
  ۱.آیا در قرارداد دوم نیازی به لحاظ نمودن مبلغ مربوط به کسورات بیمه در مبلغ قرارداد می باشد؟
  ۲.ودر صورت عدم کسر کسورات بیمه آیا مبلغ قرارداد باید بدون کسورات بیمه درج گردد وآیا اشاره به مواد قانونی در قرارداد ضروری می باشد.؟
  تسریع در پاسخگویی مزید امتنان خواهد بود

 322. محمد می گوید

  باسلام
  بنده مدير پروژه يك طرح تحقيقاتي بوده ام كه توسط يك شركت داراي مجوز تحقيقات از وزارت علوم انجام شده است. آيا اين پروژه مشمول بيمه خواهد شد؟

 323. رشیدی می گوید

  با سلام
  این شرکت یک قرارداد صرفا خرید با کارفرمای خود دارد و جهت دریافت مفاصا بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نموده . سازمان حق بیمه ۷.۸ درصد را در نظر گرته به دلیل بندی از قرارداد که تحویل کالا در محل انبار شرکت کارفرکا با پیمانکار می باشد . از آنجایی که قرارداد صرفا خرید بوده آیا تامین اجتماعی می تواند بر این اساس اقدام نماید

 324. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درقرارداد شما مبلغ حمل تا انبار كارفرما تفكيك شده است؟

 325. بهرام خسروی می گوید

  باسلام
  ضمن تشکر از بابت راهنمایی های حضرتعالی
  سازمان ما قصد دارد با یک فرد حقیقی یک قرارداد آموزشی منعقد کند (محل تشکیل کلاسها در داخل سازمان می باشد ) فرد مدنظر قیمت هر ساعت تدریس را خالص اعلام نموده (بدون کسورات) و اظهار داشته در صورت آوردن ماده ۳۸ در متن قرارداد لازم است خودتان درصد حق بیمه را به مبلغ ساعتی اضافه کنید ضمنا در تبصره ای در قرارداد درج شود که اگر حق بیمه بیشتر از پیش بینی بود کارفرما متعهد به پرداخت شود لذا خواهشمند است مرا راهنمایی فرمایید .
  ضمنا این فرد خود را بیمه خویش فرما نموده و حق بیمه پرداخت می نماید آیا این مسئله قرارداد را بری از حق بیمه و ارائه مفاصاحساب می کند ؟

 326. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بنده موضوع را ازچند وجه توضيح ميدهم كه موارد مشابه هم مشخص شود.
  ۱- شخص حقيقي
  اگر قرارداد با شخص حقيقي باشد سه حالت روي مي دهد:
  الف- داراي حكم استخدام كشوري و يا عضو هيات علمي باشد كه دراين صورت باارائه حكم كارگزيني و استعلام از سازمان تامين اجتماعي مشمول بيمه نخواهد بود.
  ب- چنانچه مشمول بيمه تامين اجتماعي باشد و بيمه وي از جاي ديگري ارسال ميشود كه دراينصورت تاسقف بيمه و مدت كاركرد با شما مشمول خواهد بود ونام وي مي بايست درليست بيمه خودتان درج و حق بيمه وي براساس ۷% بعهده كارگر و ۲۳% كارفرما پرداخت شود.
  ج- مشمول بيمه از محل ديگري نباشد كه كاركرد وي همانند بند ب به روز تبديل و ليست وي توسط شما رد ميشود.
  كلا اين نوع قراردادها، به استثناي بند الف ، قرارداد كاري تلقي و مشمول ضرايب ماده ۲۹ قانون تامين اجتماعي است
  ۲- شخص حقوقي
  دراين حالت كه طرف قرارداد شما شخص حقوقي است درصورتي كه نام وي درليست بيمه شركت طرف قرارداد باشد تا سقف كاركرد و تعهد طرف قرار داد مبني بر رعايت شرايط بيمه پردازي وي ، مفاصا حساب درخواست و صادر ميشود.

 327. مهدی می گوید

  باسمه تعالی
  با سلام و عرض ادب
  شرکتی خصوصی هستیم که مجوز از مراجع قانونی برای تاسیس دانشکده دریافت کرده و از طریق دانشگاه مرکزی مربوطه ، دانشجو پذیرش می کنیم .
  اساتید مختلفی با تعداد ساعات متفاوت در این دانشکده تدریس می کنند . قراردادی که با ایشان بسته می شود بصورت انفرادی و با موضوع تدریس است .
  لطفا راهنمایی بفرمایید که آیا این قراردادها مشمول بیمه می شود ؟
  با تشکر .

 328. امير می گوید

  با سلام
  بخشنامه هاي ۸/۱۴ و ۲/۱۴ سازمان تامين اجتماعي مرتبط با ماده ۳۸ را جهت بررسي و مطالعه خواستارم

  با سپاس از زحمات جنابعالي

 329. مهدی می گوید

  سلام
  آیا تولید یک محصول در محل کارخانه فرد طرف قرارداد ، در شرایطی که ماشین آلات تولید بنده در محل نصب و فعالیت کند ( مواد اولیه توسط کارگر به آن ریخته می شود و محصول بطور تماما اتوماتیک تولید و خودش در خط تولید طرف قرارداد قرار می گیرد) و مواد و مصالح تماما از طرف بنده تامین شود، قرارداد تولید مشمول بیمه تلقی می شود؟ چند درصدی؟
  با تشکر از شما برای تهیه این وبسایت پر بار

 330. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ضمن تشكر ؛ شرح بيشتري از موضوع قرارداد ، طرفين و مدت و مبلغ بفرمائيد.

 331. مهدی می گوید

  با سلام مجدد
  موضوع قرارداد تولید بطری پت جهت نوشابه می باشد.فعلا در محل کارخانه خودمان تولید و به کارخانه مشتری ارسال می کنیم.اما خواسته اند که از سال بعد تولید در محل کارخانه خودشان صورت گیرد.لذا ماشین آلات خود را بایستی در محل کارخانه تولیدی نوشابه نصب و اقدام به تولید نماییم.
  و توافق بر این است که مواد اولیه بطری ( که محصول واسطی است که آن را هم در کارخانه خودمان تولید میکنیم)از سمت خود ما تامین شود. آن یک نفر کارگر(جهت انتقال مواد اولیه به دستگاه) هم احتمالا باید توسط ما به کار گرفته شود.
  با تشکر و عرض احترام مجدد.

 332. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  سعي كنيد قرارداد را برپايه ي فروش جنس ببنديد.
  دراينصورت چون بيمه پرسنل شما از كارگاه خودتان ارسال ميشود مشمول بيمه نخواهد بود.
  موفق باشيد.

 333. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  موضوع اين بخشنامه ها ووابستگي آن به ماده ۳۸ چيست؟

 334. رضا حسینی می گوید

  سلام با تشکر و حوصله شما اینجانب دارای شرکت حمل ونقل کالا هستم که با فروشگاهی قرارداد حمل کالا بسته ام و کارگران و راننده شرکت که لیست انان هر ماهه رد میشود چگونه باید مفاصه حساب از تامین اجتماعی بگیرم و ۵% را از فروشگاه بگیرم

 335. رضا حسینی می گوید

  اصولا چه قرار دادی شامل ماده ۳۸ نمیشود یا چه مشاغلی ممنون از اینکه وقت. میگزارید

 336. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به موضوع مد نظر شما بصورت عمومي برخورد نداشته ام اما به نظرم لازم است براي اين قرارداد از تامين اجتماعي محل اجراي كاركد بگيريد و افراد مشغول را ازليست كارگاه خودتان خارج و دراين كد بيمه كنيد.

 337. ضرابی می گوید

  با سلام
  از اطلاعات ارایه شده سایت شما بهره وافر گرفتم , برایتان سلامتی و شادی از ایزد منان خواهانم .

 338. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از اظهار لطف شما

 339. محسن می گوید

  سلام
  من متوجه نمی شوم چرا تامین اجتماعی ۱۶.۹ درصد مبلغ کل قرارداد را در خدمات پیمانکاری غیر عمرانی می گیرد و چون کل کار پرداخت دستمزد کارکنان هست یک بار دیگر ما باید ۲۳ درصد از حقوق پرسنل را که از همان قرار داد می گیریم باز به تامین اجتماعی پرداخت کنیم .
  ما در یک مناقصه برنده شدیم ولی این درصد تامین اجتماعی را در برآوردمان ندیدیم و فقط دستمزد کارکنان را دیدیم . خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید حالا چه باید کرد . و اینکه آیا این این سهم کارفرما در بخش حقوق و دستمزد ربطی به آن درصد تامین اجتماعی که در کل قرارداد می گیرد دارد یا نه ؟
  ممنون
  پاسخ سریع شما موجب مزید امتنان است.

 340. مظاهر شعبانی می گوید

  با سلام
  اگر یک بیمه را دو بار پرداخت کنیم چه کار باید کنیم ؟ایا می شود کسر کرد ؟راهنمایی کنید ممنون میشوم؟
  یک با با بانک ملی پرداخت کردم یک بار هم با بانک رفا پرداخت کردم هر دو بار هم قبول کرد؟ چه کاری باید بکنم؟

 341. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا شعبه اي كه ليست شما را قبول كرده بايد راهكار ارائه دهد.
  يا وجه را برگردانند و يا شمارابستانكار كنند تا باماه بعد محاسبه كنيد.

 342. کارمند می گوید

  باسلام وخسته نباشید
  من درشرکت به صورت ساعتی کار میکنم سوال من از شما عزیزان این است که کارفرما باید مرا براساس ساعتی که کار میکنم بیمه کند یانه
  آیا بخشنامه ای در بیمه مورد نیروهاس ساعتی وجود دارد

 343. زهرا رستگار می گوید

  با سلام و عرض احترام. من در یک شرکت پیکانکاری پتروشیمی فعالیت می نمایم. قراردادی با یکی از پتروشیمی ها به صورت EPC داریم که در آن مبلغ خرید اقلام و تجهیزات به صورت یورویی و کاملا جدا و مبلغ مربوط به ساخت و نصب و مهندسی بصورت ریالی و کاملا جداگانه ذکر شده اند. نحوه پرداخت ارز به صورت واریز به حساب خارج از ایران و از طریق بانک خارج از ایران آن پتروشیمی بوده است. یعنی منشا پرداخت ارز خارجی بوده است. قرارداد رو به اتمام است و کارفرما می گوید پرداخت بیمه بخش تداکات کالا یعنی بخش ارزی با ما می باشد. ممکن است در این خصوص راهنمایی فرمایید عطف به بخشنامه فوق واردات کالا و تجهیزات در صورتی که گشایش اعتبار اسنادی باشد از بیمه معاف است در مورد ما چگونه است ؟ با سپاس و احترام فراوان

 344. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله ساعات شما را تبديل به روز و براين اساس بيمه ميكند.

 345. سمانه آقاجانی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ضمن تشکر از سایت بسیار عالی شما , من در شرکت خدماتی ارائه خدمات گمرکی ( ترخیص کالا ) کار می کنم . برای سپرده بیمه پیمانکار درصد حق بیمه چقدر می باشد ؟ ۵% یا ۱۶.۶؟ یا ۷.۸؟
  از پاسخ شما کمال امتنان را دارم؟

 346. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  سپرده اي كه كارفرما مكلف به كسر و نگهداري آن است ۵% و براي قراردادهاي عمراني است لذا نوع كار شما به نوعي است كه درصورت شمول يا بايد ليست بيمه ماهانه را پرداخت كنيد يا باكسر ضريب ، كارفرما اين كار را انجام دهد.

 347. Far می گوید

  با سلام
  در صورتی که شخصی در پروژه بیمه باشد چطور میتواند بیمه بیکاری دریافت کند؟ آیا میتوان به مدت یک یا دو ماه بیمه وی را به بیمه شرکت اصلی منتقل کرد و سپس مشمول بیمه بیکاری شود؟

 348. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  از قرار معلوم تامين اجتماعي براي قرارداد هاي پيمانكاري بيمه بيكاري متصور نيست.

 349. سعید می گوید

  باسلام.
  پروانه ساخت طبق مقررات برای احداث ساختمان دوطبقه در رشت گرفته شد،،اما به دلایل مالی ساختمان ساخته نشد.سوال اینه که چنددرصداز کل مبلغ پرداختی به بیمه را میتوانم پس بگیرم؟.طی اقدامی قرار است ۲% از کل مبلغ را بیمه عودت ندهد. ممنونم

 350. ستاره می گوید

  با سلام
  بنده در سال گذشته در سمت مدیر فروش در شرکتی مشغول به کار شدم.
  اما ایشان با بنده قرارداد پیمانکاری بسته و از من درخواست کردند که ۱۰روز در ماه با وظایف مشخص حضور داشته باشم
  بنده را بیمه هم نکردند.
  لپ تاپ نیز توسط خود بنده برده و آورده میشد.
  از مهرماه اقدام به بیمه نمودن بنده نمودند و تعداد روز به ۱۴ روز افزایش یافت.
  اما کل مبلغ بیمه را از حقوقم کسر میکرد.
  در آخر سال هم به من عیدی و سنواتی پرداخت نشد.
  من چه اقداماتی میتوانم انجام دهمن.
  آیا بابت ۵ماه اول سال ایشان موظف بودند که بنده را بیمه کنند؟
  آیا به این قراداد مفاصا تعلق میگیرد؟بنده باید آن را پرداخت کنم؟
  آیا امکان استفاده از بیمه بیکاری وجود دارد؟
  با تشکر

 351. peyman می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید . بر اساس بخشنامه ۱۴ جدیددر مورد پیمانکاران تلمبه خانه و تصفیه خانه های آب و فاضلاب که آمده در صورت تفکیک مبلغ خرید حمل و نصب در قرارداد مبلغ خرید از بیمه معاف میباشد (مشروط اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ اولیه قراردادافزایش داشته باشد ) . سوال ؟ منظور۲۵ درصد کل صورت وضعیت است یا ۲۵ درصد هر کدام از مبالغ خرید ، حمل و نصب بصورت جداگانه

 352. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دركجاي بخشنامه به اين موضوع اشاره شده؟

 353. صادق می گوید

  با سلام
  بنده پروژهایی برای شهرداری میخواهم انجام دهم به مبلغ ۱۲ میلیون تومان آنهم رنگ آمیزی جداول رنگ جدیدی که هرگز از بین نمیرود و بوجه آن از محل بوجه تحقیقاتی شهرداری تامین شده حال چطور باید قرارداد بنویسم که بیمه و دارایی ندم البته یکی از مسولین شهرداری گفت قرارداد شما شامل کسورات بیمه و دارایی میشود به نظر شما چه باید انجام دهم و من تا بحال هیچ قراردادی با کسی و ارگانی تنظیم نکرده ام و اطلاعاتم صفر است و فقط من یک ماده رنگی جدید دارم که توانسته ام شهرداری راضی کنم در حد کم با من قرار داد امضاء نماید

 354. جعفری می گوید

  باسلام
  من لیست بیمه کارکنان کارگاه صنعتی رو تحت یه قراداد پیمانکاری رد کردم ولی در لیست ارائه شده کارکرد یکی از کارگران بجای ۳۱ روز اشتباها۱۷ روز زدم آیا جریمه ای تعلق میگیره بابت این ۱۴ روز ؟

 355. علی نوزوزی می گوید

  باسلام وتشکر فراوان از بابت مطالب مفیدتون

  من به عنوان یک پیمانکار میخاهم قسمتی از کاری را که که یک پیمانکار از اداره توزیع برق برنده شده است را متقبل شوم .
  بنده که به عنوان یک شخص پیمانکار شناخته میشوم باید به جز خودم یک راننده هم داشته باشم.

  در متن قرارداد پیشنهادی به من درج شده است که ۷ درصد از مبلغ قرارداد برای بیمه و ۳ درصد از مبلغ برای مالیات از مبلغ قراردادمان به عنوان کسورات از مبلغ قرار داد مسر خاهد شد.

  همچنین نوشته شده است تسویه حساب نهایی بعد از ارایه مفاصا حساب بیمه میباشد .
  من قصد ندارم به راننده بیمه پرداخت کنم .چون رانندم متغیره .

  حالا سوالم اینه که در آخر که من برای دریافت مفاصا حساب به اداره بیمه رفتم چه مبالغی را از من خاهند گرفت . آیا پیگیر بیمه ی راننده ام خاهند شد.

  راجع به این مسایل هیچ اطلاع و پیش زمینه ای ندارم و فکر می کنم می خاهند سرم کلاه بگذارند

  قبلا از راهنماییتون بسیار سپاسگذارم

 356. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضریب بیمه قرار داد شما احتمالا۷،۷۸% است.
  لطفا ازاین موضوع اطمینان حاصل کنید.
  با فرض ضریب فوق ازمبلغ کارکرد شما این ضریب کسر خواهد شد ودرقبال آن مکلف به ارسال لیست بیمه افراد شاغل در قرارداد به تامین اجتماعی هستید.
  تاموقعی که ضریب جوابگوی جمع بیمه لیست شما بود که هیچ ولی درصورت مازاد مکلف به پرداخت آن هستید.

 357. رضا می گوید

  با سلام و احترام
  حسابدار شرکتی هستم که قراردادی با اداره کل بیمه سلامت استان جهت انجام کلیه امور خدمات بیمه اعم از مشاوره ، صدور ، چاپ و تعویض دفترچه های بیمه سلامت منعقد نموده ، با توجه به اینکه تهیه کلیه لوازم مصرفی ، سرمایه ای و محل کار (اجاره ساختمان) بر عهده پیمانکار می باشد در زمان اخذ مفاصاحساب بیمه ضریب بیمه چند خواهد بود؟ (۷.۸ یا ۱۶.۶) ممنون میشم اگر اطلاعات دسترسی به بخشنامه یا مصوبه مربوطه رو اعلام کنید .
  با تشکر فراوان

 358. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده مشمول ضریب ۷,۷۸% خواهد بود چون کار با مصالح است ولی برای اطمینان بیشتر می توانید با ارسال قرارداد و شرح جزئیات آن , ضریب بیمه را استعلام کنید.
  لطفا در صورت رسیدن به نتیجه ضریب را درهمین پست اعلام کنید.

 359. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فرض براین است که وی ۱۴ روز کارکرد داشته ولی برای جلوگیری از ضایع شدن حق وی پیشنهاد میکنم کسری بیمه ایشان را رد کنید.

 360. جعفری می گوید

  سلام
  ممنون از پاسخ شما .
  من چطور میتونم کسری ۱۴ روز رو رد کنم؟

 361. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  ازطریق لیست معوق یا اصلاحی

 362. م. رضوی می گوید

  با سلام وعرض وقت بخیر
  من می خواستم بدونم شاخه های ماده ۳۷ در مواردی که باید مفاصا حساب بیمه اخذ کرد چه مواردی هستند؟
  منظورم به غیر از کارت بازرگانی، قراردادهای پیمانکاری، گواهی پایان کار شهرداری ها ، نقل و انتقال پروانه کسب، نقل و انتقال بدهی ها و …
  می خوام بدونم از کجا می تونم یک لیست کامل از فعالیت هایی که مشمول اخذ مفاصا حساب هستند رو داشته باشم؟
  پیشاپیش ممنونم از راهنماییتون

 363. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ممنون ازشما به خاطر لیست کردن تا همین حد.
  تا بحال به این موضوع فکر نکرده بودم.درصورت امکان و بعد از رسیدن به نتیجه , موضوع کامل شده را اینجا منعکس کنید.

 364. صادقی می گوید

  با سلام و خسته نباشید . آیا پیمانکار فرعی که خودش به تنهائی کاری را انجام میدهد و هیچ کارگر و یا کارمندی ندارد هم باید از طرف کارفرما بیمه شود با خیر ؟ با تشکر

 365. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پیمانکار فرعی از طرف کارفرما بیمه نمی شود بلکه این کارفرمای اصلی است که موظف به اعمال قانون بیمه در مورد شماست.

 366. مهرداد كياني می گوید

  آيا قرارداد خريد مواد غذايي مانند برنج و گوشت .ماست و…. مشمول ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي ميشود

 367. سید محمود حسینی می گوید

  سلام میخواستم ببینم پرداخت حق بیمه قراردادهای تهیه مواد و طبخ غذا و توزیع آن به چه صورت محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود . ممن.ن . متشکرم

 368. علی می گوید

  با سلام
  کلیه کارکنان شرکت ما بدون استثنا به جهت کار تخصصی از بازنشستگان کشوری بوده و بیمه خدمات درمانی میباشند .
  آیا قراردادهای شرکت ما مشمول پرداخت حق بیمه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی میباشند.
  با تشکر.

 369. ناصرقرباني می گوید

  سلام. من پيمانكارم و به كارخونه ها خدمات كامپيوتري و پشتيباني شبكه ميدم و كلا كارم توي محيط كارخونه هاست.
  سوال ۱ = باتوجه به اينكه وسايلم رو خودم ميبرم و توي محل ابزاري نيست ، چند درصد ازمبلغ قراردادم رو بايد براي بيمه كسر بكنن؟
  سوال ۲ = كل مبلغي كه ازطرف چندتا كارخونه از من بابت بيمه كسر ميشه برابر حق بيمه كارمندم هست كه گاهي بامن به كارخونه ها مياد. چطور ميتونم از اين مبلغ براي بيمه كارمندم استفاده بكنم و نقدا پرداختي نداشته باشم؟
  اين مشكل چندتا از همكارام هستش و از من خواستن براش جواب پيدا كنم.

 370. مهدی می گوید

  با سلام
  قطعا اطلاع دارید که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که منشا تمام گرفتاری های فعالین اقتصادی در موضوع بیمه بوده اخیرا با الحاق یک تبصره مورد اصلاح قرار گرفته است:
  تبصره: مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
  سوال بنده این است که با توجه به ابلاغ قانون فوق توسط ریاست مجلس، آیا تبصره یاد شده هم اکنون هم قابل اجرا است و یا تا زمان ابلاغ ادارات داخلی سازمان تامین اجتماعی ، قانون ابلاغ شده فاقد اثر است؟
  به عبارتی آیا مشمولین تبصره فوق می توانند نسبت به اصلاح قراردادهای خود اقدام نموده و از کارفرما درخواست عدم کسر کسورات بیمه را بنمایند؟

 371. سعید می گوید

  سولم در مورد حق بیمه کارکرد مکانیکی هست . اگه کل تجهیزات از پیمانکار باشه و ۷۰% مبلغ قرارداد که هست ازش ۶۰% خرید مواد و تجهیزات باشه و۱۰% هزینه حمل اون , تا جایی که من میدونم بیمه میتونه فقط برای هزینه حمل اون حق بیمه دریافت کنه. درسته ؟

 372. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر خرید و اجرا و حمل باهم دریک قرارداد باشد ضریب ۷,۷۸% بیمه تعلق میگیرد.

 373. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا این مسیر را دنبال کنید:
  اینجا

 374. حميد رضا صادقي پور می گوید

  ما آزمايشگاهي هستيم كه با يكي از كارخانجات قراداد داريم و سه نفراز پرسنل آزمايشگاه كه بيمه تامين اجتماعي هستند هفته اي دو بار به كارخانه مراجعه و خونگيري ميكنند و كليه آزمايشات در محل آزمايشگاه كه در مالكيت ما مي باشد انجام مي شود لطفا بفرمائيد براي گرفتن مفاصا حساب چند در صد قرارداد را بايد به تامين اجتمائي بپردازيم و براساس چه بخشنامه ويا …. مي باشد .چون در اين مدت دو سال گذشته بطور متفاوت عمل كرده است.

 375. اصغر می گوید

  در بعضی از قراردادهای تعمیراتی و ساختمانی پیمانکار صرفا دستمزد اجرا میگیرد و ارزش مصالح واگذاری از طرف کارفرما با توجه به حجم قرارداد چند برابر مبلغ ناخالص قرارداد میشود و در صورتی که قرار بر محاسبه نرخ بیمه بر اساس قیمت مصالح واگداری باشد مبلغ بیمه از مبلغ کل قرارداد بیشتر میشود برای حل این مشکل چگونه باید عمل نمود لطفا من را راهنمایی کنید

 376. زهرا می گوید

  سلام می خواستم توضیحی درباره سوال اقای مهدی که در خصوص تبصره به ماده ۳۸ هست بدم مواردی که اشاره شده مربوط به بخش سوم بخشنامه ۱۴ در امد هست وهیچ الحاقیه جدیدی براش زده نشده وبه طور کامل برای اشخاص حقیقی وحقوقی توضیح داده شده وکما فی السابق هم اجرا می شه .

 377. حسین معینی می گوید

  باسلام و خسته نباشید.

  منابع قانونی افرادی که به تنهای کاری را انجام میدهند و نیازی به ردکردن بیمه نمی باشد را بفرمائید. مثلاً فردی با یک دستگاه زیراکس که متعلق به خودش میباشد کار میکند.

 378. امیر گودرزی می گوید

  باعرض سلام و خسته نباشید آیا قراردادهای ساخت قطعات که پیمانکار قطعه را در گارکاه یا شرکت خودش می سازد و تحویل کارفرما می دهی مشمول کسر حق بیمه طبق بخشنامه ۱۴ می شود یا خیر اگر می شود لطفا توضیح دهید چگونه و چند درصد قرارداد

 379. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر بابت کارگاه در تامین اجتماعی کد فعال دارید و لیست رد میکنید خیر به ساخت آن بیمه تعلق نمی گیردولی حمل ونصب آن مشمول است.

 380. قادری می گوید

  بنده پیمانکارحمل ونقل هستم که پیمان حملی راازایران به یکی ازکشورهای منطقه انجام داده ام قسمت اول حمل که درایران انجان گرفته شده مشخص است وحق بیمه رانندگان تادیه گردیده قسمت دوم کارحمل طی قراردادبنده بایک شرکت خارجی ازمبدابندرعباس وتوسط کشتی وکارگران خارجی انجام شده است لیکن سازمان تامین اجتماعی ازکل مبلغ قراردادمن باکارفرماحق بیمه رامطالبه می نماید
  آیاکاری که توسط شرکت وکارگرخارجی ودرخارج ازکشورانجام گردیده مشمول پیمانکارفرعی وحق بیمه می شودیاخیر؟
  ممنون

 381. مهدی می گوید

  با سلام
  اگر منظور شما از بخش سوم بخشنامه ۱۴ قسمت” در مورد قراردادهای پیمانکاری منعقده…. و شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارنده کار شخصا در اجرا……” است، به نظر من ارتباطی با تبصره جدید ماده ۳۸ ندارد.
  تبصره جدید ناظر به پیمانکارانی است که موضوع پیمان را در محل کارخانه خود انجام می دهند نه خودشان شخصا.
  البته برداشت بنده این است که کارفرما از انجام کسورات بیمه معاف نشده بلکه در صدور مفاصا حساب تسهیل و تسریع ایجاد شده است تا نظر اساتید موضوع و وزارت خانه چه باشد!!

 382. یوسفی می گوید

  با سلام

  حسابدار شرکت فعال در حوزه ICT (تولید نرم افزار، تعمیر سخت افزار و…)هستم که از سال ۹۱ تا پایان آذر ۹۳ در یک شعبه استان گیلان دارم و بعد از آن در شعبه دیگری . هم اکنون بسیاری از قراردادهای ما به اتمام رسیده است و اغلب قراردادنامه ها پس از اتمام پروژه به ماعودت داده می شود لذا در کد کارگاه اصلی افراد بیمه شده اند و از سویی دفاتر جهت حسابرسی به تامین اجتماعی تحویل شده است و نامه واگذارنده قرارداد مبتنی بر تایید افراد فعال پروژه نیز موجود است. شعبه فعلی بعلت عدم گرفتن کدکارگاهی در سالهای ۹۱ تا ۹۳ مبلغ مفاصا حساب را ۱۵% محاسبه و اعلام بدهی نموده است.(برای عدم ارسال لیست افرادی که مستندات بیمه آنها تحت کدکارگاه اصلی شرکت موجود است)
  خواهشمندم راهنمایی فرمایید تا در جلسه هیئت بتوانم از حق خود دفاع نمایم.

 383. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا بخشنامه زیر را ملاحظه فرمائید:
  اینجا

 384. امیر می گوید

  با سلام و احترام

  اخیرا شرکت ما حسابرسی بیمه قرار گرفته که قرار داد های اجاره داروخانه های بیمارستان را مشمول حق بیمه ندانسته ولی متاسفانه شعبه اقدام به مطالبه حق بیمه نموده و از ریس درامد خواستیم که گفت نامه اداره کل بوده و از خواستند مشمول حق بیمه باشد آیا صرفا با یک نامه اداره کل می شود اگر قانون است چرا ابلاغ نشده؟

 385. ابراهیم شاپسند می گوید

  مدیر محترم سایت با عزض سلام و ادب سوالی داشتم ایا طرح های عمرانی
  که بودجه ان ها کاملا عمرانی و با فهرست بها میباشد مشمول جرایم پرداخت و حق بیمه لیست مازاد بر ضریب می باشند یا خیر
  با تشکر

 386. محمد امیدوار می گوید

  کرایه حمل محموله صادراتی با کشتی خارجی مشمول بیمه میگردد یا خیر

 387. علی میر می گوید

  با عرض سلام بنده کارشناس حقوقی یه شرکت حمل و نقل هستم لطف کنید بفرمایید این ماده ۳۸ برای رانندگانی که خویش فرما هستن نیز صدق میکند یا راهی هست که این مبلغ بابت آنها کسر نشه چون این افراد خودشون بیمه هستن پس تعهدی وجود نداره

 388. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را درمسیر زیر مطرح کنید تایکی از دوستان پاسخ دهند:
  اینجا

 389. ali agha می گوید

  با سلام
  لطفا راهنمایی کنید.در قرارداد با نام بهینه سازی بستر مخابراتی کمپ … و با محتوای تهیه و نضب و تعویض قطعات مخابراتی آیا مشمول معافیت بخشنامه ۱۴.۳ و معافیت شرکت های انفورماتیکی میشود
  ۱- شرکت پیمانکار جز شرکتهای انفورماتیکی می باشد
  ۲- در پروژه از تابلوهای برق برای باکس تجهیزات مخابراتی استفاده می شود یعنی کاربری تابلوها برای کار مخابرات میباشد.
  بسیار ممنون

 390. محمد می گوید

  سلام
  شرکتی دارم دارای دفاتر قانونی و لیست بیمه ۳۰% ماهانه کارکنان را بطور مستمر پرداخت میکنم. در یک مورد خاص دستگاهی برای کارفرما ساخته ام به ارزش ۸ میلیون تومان و ۲ میلیون هم برای نصب و راه اندازی جمعا ۱۰ میلیون فاکتور کرده ام. کارفرما درخواست مفاصا حساب نموده و قبول هم دارد که کلیه مصالح توسط پیمانکار تهیه شده است و در نامه به تامین اجتماعی قید کرده است. حال چگونه باید اقدام کنم؟ آیا ۷.۷% از ۲ میلیون تومان را به بیمه باید پرداخت کنم؟ آیا لیست های پرداخت ماهانه را میتوانم بعنوان این بیمه ۷.۷% ارائه نمایم. قراردادی ندارم و کد بیمه ای هم طبیعتا برای این کار خاص ندارم. تشکر

 391. افشین می گوید

  سلام
  چنانچه در یک پروژه عمرانی بعنوان کارگر حقوق بگیر استخدام شویم با توجه به اینکه حق بیمه پروژه ۱.۶ درصد می باشد و کلا لیست های بیمه از پروژه پرداخت می شود ، حق بیمه سهم کارگر از حقوق دریافتی همان ۷ درصد می باشد یا اینکه جزو پروژه حساب شده و از حقوق ما کم نمی شود ؟
  چون در برخی از شرکت سهم کارگر از حقوق کسر نمی شود .
  اگر این مورد را پاسخ بدهید حداقل ۴۰ نفر دعاگوی شما خواهند بود .
  مرسی

 392. مهدی می گوید

  با سلام و احترام
  سوال بنده این است که در مورد اشخاص حقوقی که محل کارگاه در شهری به غیر از دفتر مرکزی واقع شده است، حوزه رسیدگی کننده به دفاتر و حسابرسی بیمه کیست؟
  دفاتر قانونی و اسناد مالی باید توسط بیمه محل دفتر مرکزی رسیدگی شود یا محل کارخانه؟

 393. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا مرجع رسیدگی باید جایی باشد که کد کارگاه گرفته و لیست رد میکنید.

 394. علیرضا می گوید

  شرکت یک قرارداد عمرانی داشته که اخرین تمدید زمان قرارداد مربوط به سال ۹۱ می باشد ، تحویل موقت درسال ۹۲ وتحویل قطعی درسال ۹۴انجام پذیرفته ،
  صورت وضعیت قطعی هم درسال ۹۴ازطرف کارفرما پرداخت شده که حق بیمه نیزدرهمین سال به سازمان تامین اجتماعی واریزشده است ،
  سازمان تامیم اجتماعی می گویدکه برای مفاصاحساب شماشامل جریمه ماده ۳۸بخشنامه ۱۴می شود وظاهرا مبلغ این جریمه نیز سنگین است ، شما چه راهکاری وراهنمایی برای جلوگیری ازاین جرائم میتوانید ارائه کنید-باتشکر

 395. علی می گوید

  باسلام درمورد شرکتهایی که ساخت سوله انجام می دهند تکلیف شرکتی که ساخت سوله راانجام داده وکارخانه ای که سوله دران مکان استقراریافته ازلحاظ تامین اجتماعی چیست

 396. یوسف می گوید

  در قراردادهای مشارکت که بخش تولید و اجرا تفکیک شده ولی موضوع قرارداد بصورت اجرا و تعمیر نگهداری می باشد فلذا باتوجه به اینکه بابت تولیدات موضوع قرارداد لیست بیمه ارائه مشود و بابت اجرا در ردیف کارگاهی مربوط به قرارداد لیست جداگانه ارائه می شود نظر شما در مورد حق بیمه پیمان چگونه است .لازم به ذکر است کارفرما از کل مبلغ صورت وضعیت مطابق ماده ۳۸ (۵درصد)حق بیمه کسر می نماید.باتشکر قدس

 397. یوسف می گوید

  احتراماً،به استحضار می رساند این شرکت در زمینه فعالیت های پیمانکاری (راهسازی و…)مشغول به فعالیت می باشد لذا با توجه به اینکه قالب قراردادهای منعقده این شرکت با شهرداری تهران بوده فلذا با توجه به متن قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی نامه شماره ۲۶۰۶۰/۲۲ مورخ ۱۶/۵/۹۱ به ریاست محترم جمهوری در خصوص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم ،مستدعی است با توجه به اینکه این شرکت جهت اخذ مفاصا حساب قالب قراردادها بر اساس ضرایب تعین شده در قوانین تامین اجتماعی اقدام و نسبت به پرداخت اصل و جرائم اعاده شده توسط آن سازمان محترم نموده است در خصوص اعمال ماده ۱۳و ۱۴ متن قانون یاد شده جهت قراردادهایی دارای مفاصا حساب و فاقد مفاصا حساب اعمال نظر فرمایید با تشکر

 398. مسعود حسنی می گوید

  سلام. و درود بر شما
  ایا شرکت های ساختمانی و پیمانکاری حقوقی شامل حسابرسی تامین اجتماعی میباشندیا خیر .؟واگر پیمانکار از اراییه دفاتر خوداری نماید تامین اجتماعی می تواند علالرس و بدون مدرک پیمانکار را جریمه نماید

 399. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله استثنایی دراین خصوص نیست.
  می تواند با توجه به سوابق مشابه ویا مفاصا حسابهای اخذ شده بدهی بیمه محاسبه ووصول کند.

 400. علی می گوید

  با سلام
  ایا می توان در معاملات کوچک (بصورت فاکتوری) خرید و نصب را از هم جدا کرد بطوری که به خرید کسر بیمه تعلق نگیرد و فقط به نصب تعلق بگیرد (با ذکر اینکه قراردادی بسته نشده )
  و یا بطور مثال در رنگ آمیزی یک ساختمان فقط خرید را آورده و ذکر شود که نصب بصورت رایگان انجام گرفته و کسر بیمه نگردد(در قالب معاملات کوچک)

 401. MAGID می گوید

  با سلام
  شركتي حقوقي داريم كه قراردادي با يك شركت اقماري جهت انجام پروژه ي نفتي درخصوص نصب و راه‌اندازي تجهيزات داشته‌ايم و براي اين منظور از نفرات مستقيم (كاركنان طرف قرارداد با شركت خودمان) و همچنين پيمانكاران حقيقي استفاده شده‌ است. براي قرارداد خودمان با كارفرما از سازمان تامين اجتماعي محل پروژه كد كارگاهي با رديف پيمان گرفته ايم :
  ۱. ليست حقوق و بيمه كاركنان خودمان و يكي از پيمانكاران را هر ماه ارائه داده‌ايم .
  ۲. قرارداد پيمانكاران دسته دوم (پيمانكاران خودمان) به سازمان اعلام نگرديده و بيمه‌اي نيز براي آنها پرداخت نشده غير از يكي از پيمانكاران كه قرارداد آنها نيز ارائه نشده ولي ليست بيمه كاركنان او ماهانه توسط شركت خود ما ارسال و پرداخت گرديده است .
  حال كه قرارداد خود ما با كارفرماي اصلي به اتمام رسيده است و هيچگونه فعاليت اجرايي صورت نمي‌گيرد ، به تبع آن بايد با پيمانكاران خودمان نيز تسويه حساب نمائيم . لطفاً بفرمائيد با وجود اينكه قرارداد پيمانكاران به سازمان بيمه اعلام نگرديده است جهت تسويه با آنها در كسورات قانوني علاوه بر ۳% ماليات تكليفي چند درصد بايد بابت حق بيمه پيمان از آنها كسر گردد ؟
  ضمناً شركت ما نيز هنوز مفاصاحساب از بيمه نگرفته و درصد لحاظ شده براي قرارداد مانيز مشخصاً معلوم نمي‌باشد .
  با تشكر از راهنمايي شما .

 402. ابراهیم می گوید

  با سلام آیا در ارتباط با قراردادهایی که نصب آن در یک شهرستان و ساخت آن در شهرستان دیگر میباشد به عنوان پیمانکار میتوان در شعبه ساخت اقدام به اخذ مفاصای نصب هم کرد ؟ البته با استناد به بخشنامه ۱۴/۹ این امر را ممکن دانسته اما بنده در اینترنت چیزی نتوانستم استخراج کنم

 403. محسن می گوید

  باسلام
  میزان حق بیمه برای سیلوهای ذخیره سازی که به صورت ۱۰۰ درصد مکانیزه عملیات تخیله وبارگیری را انجام میدهند و درآمدآنها تنها شامل دستمزد انبار داری میباشد چند درصد است.

 404. علی می گوید

  باسلام و خسته نباشی
  شرکت ما دارای یک قرارداد با یک شخص حقوقی می باشد که موضوع قرارداد نیز کارگزاری میباشد(خرید + بالاسری) که شرکت طرف قرارداد از هر خرید ۵ درصد بالا سری دریافت می نماید ، حال سوال اینجانب این است که آیا برای معرفی کارگزار جهت دریافت مفاصا حساب باید فقط مبلغ بالاسری را به تامین اجتماعی اعلام کرد و یا مبلغ خرید بهمراه بالاسری را. و آیا مبلغ خرید نیز در این قرارداد مشمول پرداخت بیمه می باشد و یا خیر.
  باتشکر

 405. هادی محمدی می گوید

  لطفا در صورت امکان به این سوال بنده پاسخ دهید ؛ اگر پیمانکاری همزمان دو قرارداد داشته باشد و با همان کارگران شاغل در قرارداد اول، قرارداد دوم را نیز همزمان اجرا نماید، آیا برای هر دو قرارداد باید حق بیمه محاسبه و لیست بیمه رد شود؟
  با تشکر

 406. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله چون دوپیمان جدگانه است قاعدتا کد کارگاه جدایی میگیرید ولی میتوان کارکرد ۳۰ روز را بین دوپروژه تقسیم کرد.

 407. امیر می گوید

  با سلام و خسته نباشید و تشکر بابت پرسش و پاسخ های بسیار مفیدتون .

  شرکت پیمانکاری ما یک قرارداد طرح های عمرانی منعقد کرده و کارفرما مارو مجبور به بکارگیری تعداد مشخصی نیرو در پروژه موضوع قرارداد نموده است باتوجه باینکه کل حق بیمه قراردادهای عمرانی ۶.۶درصد هستش کل حق بیمه لیست های ارسالی در کل قرارداد بسیار بالاتر از حق بیمه کل قرارداد است .
  آیا مابه التفاوت لیست بیمه و قرارداد رو باید پیمانکار پرداخت کنه یا در طرحهای عمرانی ملاک لیست بیمه نمیباشد ؟ درصورت امکان درصورت پاسخ به این سوال ماده و تبصره قانونیش رو هم اعلام کنید
  باتشکر از سایت بسیار مفیدتون

 408. مجید رفیع می گوید

  باسلام

  حسابرسی تامین اجتماعی مدعی شده که فاکتورهای خریدی که رسمی نیست و یا در گزارش فصلی نیامده مشمول ۷.۸ درصد جریمه می گردد این قانون از کجا آمده وراه مقابله با آن چیست برخی از فاکتورهای ما به دلیل اینکه خرید از شخص انجام شده رسمیت خاصی ندارد چطور می توان این مشکل را حل کرد .

 409. سمیه می گوید

  باسلام وتشکرفراوان اززحمات شما
  من یک شرکتی هستم که قرارداد فروش پهنای بانداینترنت با شرکتی داریم و بر سر کسر ۵ درصد بیمه میان ما اختلاف شده طرف قرارداد خود را مشمول این بخشنامه نمی داند آیا کارفرمایان مکلف به کسر۵%سپرده بیمه ازقراردادهای فروش پهنای باند اینترنت این دسته ازشرکتهامیباشند؟
  علیرغم اینکه اکثریت کارفرمایان ازعدم اعمال ضریب وصدوربرگ مفاصاحساب نسبت به قراردادمذکور توسط شعب سازمان تامین اجتماعی اطلاع کامل دارند وتنهاپرداخت بخشی ازوجوه قراردادرابه تاخیر می اندازند .
  خواهشمند است اعلام نظر فرمایید ما متن بخشنامه را مطالعه کردیم ولی چون صراحتا بیان نکرده پهنای باند شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با تعیین عنوان قرارداد تحت عنوان فروش پهنای باند سعی در توجیه قضیه دارند در حالی که قرارداد فروش پهنای باند ارائه خدمات اینترنتی است
  متشکرم

 410. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را هم مرورکنید:
  اینجا

 411. محمد می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید آیا از قراداد بازاریابی حق بیمه کسر میگردد ؟ اگر جواب مثبت میباشد نرخ آن چقدر میباشد با تشکر

 412. عنايت اله عبدى زاده می گوید

  باسلام و احترام و تشكر از مطالب و راهنمليى هاى مفيد و به روزتان

  شركت خدماتى ما در زمينه ذخيره سازى و نگهدارى گندم فعاليت دارد كه بابت نگهدارى و ذخيره سازى گندم حق الاجره به صورت ماهيانه دريافت ميكنيم (سيلوى فلزى گندم) قرارداد با شركت غله و خدمات بازرگانى منعقد شده كه مدت قرارداد يكسال ميباشد ٩٥٪‏ كار بصورت مكانيكى و ٥٪‏ بصورت غيرمكانيكى انجام ميشود حق بيمه كاركنان بصورت ليست ماهيانه پرداخت شده ايا حق بيمه قرارداد بايد پرداخت شود؟ به چه صورت ميباشد؟ لطفا ما رو راهنمايى كنيد.
  باتشكر فراوان

 413. احسان می گوید

  سلام
  چون شما قرارداد خدمات یکساله دارید، احتمال زیاد برای قرارداد خود کد بیمه هم گرفته اید. و احتمالا کارفرما از هر صورت وضعیت %۵ مسدود می کند برای اینکه در انتهای قرارداد مفاصاحساب تامین اجتماعی بگیرین.
  بعد از اتمام قرارداد و اعلام پایان کار توسط کارفرما، با نامه پایان کار به تامین اجتماعی مربوطه مراجعه کنید برای مفاصاحساب. تامین اجتماعی قرارداد شما را با %۱۶.۶۷ محاسبه می کند و مبالغی را که شما حق بیمه پرسنل پرداخت کردین کم می کند و مابقی را اخذ می کنه و مفاصاحساب صادر می شه.

  موفق باشین.

  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

 414. احسان می گوید

  سلام
  اگر شما به عنوان کارفرما با یک شخص حقیقی قرارداد بازارایابی دارین ، هیچ مبلغ حق بیمه ای ندارد. ولی اگر قرارداد بین دو تا شرکت است. حق بیمه %۱۶.۶۷ درصد کل دستمزد پرداختی است.

  موفق باشین.

  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

 415. احسان می گوید

  سلام
  در سال ۹۵ تمام فاکتورهای خرید زیر مبلغ یک میلیون تومان فاکتور غیر رسمی است که شما از مغازه و اشخاص می گیرین.
  طبق قوانین دارایی این فاکتورها به صورت تجمیعی در قسمت خرید مربوط به خرید و فروش فصلی ثبت می شود و درصد جریمه مشخصی برای عدم ثبت آن مشخص نشده است.
  ولی این موضوع هیچ گونه ربطی به تامین اجتماعی ندارد و معمولا تامین اجتماعی با توجه به اطلاعات مودی از قوانین جریمه هایی را در نظر میگرد که بهترین کار اینست که از مشاور تامین اجتماعی استفاده کنید و در تمام مراحل اعتراض کنید و لایحه قوی ارائه دهید.
  نهایتا نتیجه اتفاقات را برای ما هم اینجا اعلام کنید.
  <>

  موفق باشین.
  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

 416. احسان می گوید

  سلام
  در سال ۹۵ تمام فاکتورهای خرید زیر مبلغ یک میلیون تومان فاکتور غیر رسمی است که شما از مغازه و اشخاص می گیرین.
  طبق قوانین دارایی این فاکتورها به صورت تجمیعی در قسمت خرید مربوط به خرید و فروش فصلی ثبت می شود و درصد جریمه مشخصی برای عدم ثبت آن مشخص نشده است.
  ولی این موضوع هیچ گونه ربطی به تامین اجتماعی ندارد و معمولا تامین اجتماعی با توجه به اطلاعات مودی از قوانین جریمه هایی را در نظر میگرد که بهترین کار اینست که از مشاور تامین اجتماعی استفاده کنید و در تمام مراحل اعتراض کنید و لایحه قوی ارائه دهید.
  نهایتا نتیجه اتفاقات را برای ما هم اینجا اعلام کنید.

  متاسفانه قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی بسیار غیر شفاف و سلیقه ای است و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی دقیق و استفاده از راهکارهای پیشگیرانه! ای کاش یک بار برای همیشه همه کارفرماها و پیمانکار جلو این بی عدالتی مسلم تامین اجتماعی می ایستادند تا قوانین شفاف و اصلاح شود.

  موفق باشین.
  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

 417. احسان می گوید

  سلام
  در قرارداد بین دو شرکت خصوصی با توجه به مدت زمان قرارداد و نحوه پرداخت ها راه کارهای مختلفی می توان انجام داد که دو طرف کمتر اذیت شوند ولی در مورد قرارداد فعلی شما.. بله فقط مبلغ بالاسری را به تامین اجتماعی اعلام کنید و کارگزار هم مبلغ %۱۶.۶۷ مبلغ را باید جهت دریافت مفاصاحساب پرداخت کند تا مفاصاحساب بگیرد.

  موفق باشین.
  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

 418. احسان می گوید

  سلام
  قاعدتا در صورتی که فروش و نصب جدا باشد طبق بخشنامه ۱۴ تامین ضد اجتماعی حالت خاص قراردادهای غیر عمرانی حق بیمه فقط به بخش نصب تعلق می گیرد (توجه شود ۱- حتما فروش و نصب تفکیک شده باشد و ۲- قرارداد فروش باشد) و در صورتی که در این مورد قراردادی منعقد نشود به هیچ عنوان حق بیمه اصلا تعلق نمی گیرد… چرا؟ چون شما نیروهای خود را در شرکت بیمه کرده اید که کار شرکت را انجام دهند و یک بار حق بیمه آن را پرداخت کرده اید و اصلا دریافت حق بیمه از فاکتور خدمات وجاهت قانونی ندارد.
  اما تامین اجتماعی به علت عدم اطلاع کارفرمایان و پیمانکاران به دلایل مختلف آنها را جریمه می کنند.

  نهایتا پیشنهاد من اینست که شما در پیش فاکتور آیتم نصب را رایگان بزنید و بعد از انجام کار فقط فاکتور فروش به کارفرما بدهید.

  موفق باشین.
  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

 419. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر از مشارکت جنابعالی در پاسخگویی به سوالات
  بااحترام

 420. Milad می گوید

  سلام و خسته نباشید
  مشکلی برخورد کرد ک شرکت بدهی های بیمه داره ولی چند تا از مفصا حساب هرو ک شرکت های مقابل پرداخت کردن رو بیمه مفاصا نمیده
  شرکت پیمانکاریه و کارمون مشاوره اس .
  ب نظرتون چیکار میتونم انجام بدم ؟؟؟

 421. محمود سبکتکین می گوید

  با سلام و تشکر از زحمات شما
  اگر یک شرکت ساختمانی بدلیل ضرر و زیان وارده نتواند نسبت به پرداخت حق بیمه قرارداد خود اقدام نماید و از طرفی نیز کارفرما نسبت به رعایت ماده ۳۸ قانون بی تفاوت بوده و سپرده حق بیمه و آخرین قسط کار را با اعلام سازمان پرداخت ننماید بعد از دو سال جریمه متعلقه بر عهده چه طرفی خواهد بود
  لطفا در پاسخ به موارد قانونی نیز اشاره فرمائید
  با تشکر و احترام

 422. مریم امیری می گوید

  اگر متن قرارداد اجار ه غرفه منظور فضای غرفه باشدبیمه تعلق می گیرد.

 423. نساء خانی می گوید

  سلام و احترام از مطالب گفته شده بسیار بهره مند شدم. و تشکر میکنم از بیان اطلاعاتی شیوا و رسا
  سوالی دارم از خدمتتون
  در بند “ز” منظور از قراردادهای غیر مشمول عمرانی چی هست؟ ما عمرانی هستیم و کارفرما مارا موظف کرده علاوه بر ۱.۶ درصد که از صورت وضعیت ما کسر مینماید لیست بیمه ماهانه را هم پرداخت کنیم. آیا با استناد به بند “ز” میتوان ادعا کرد که از اعتبار ۱.۶ درصد باید لیست ها بدون نیاز به پرداخت به تامین اجتماعی ارسال گردد؟؟یا خیر؟؟
  اگر خیر ماده قانون یا بخشنامه ای جهت اثبات این ادعا وجود دارد که بتوانیم از محل اعتبارمان لیست بیمه را اظهار کنیم؟؟

  سپاس فراوان

 424. رها می گوید

  سلام میشه منظورتان از قرارداد خریدآن با یک شخص نباشد چیه میشه واضح تر توضیح بدید

 425. مدیر سایت می گوید

  سلام
  یعنی قراردادبادونام
  یکی خریربایک نام
  یکی اجرا بانام دیگر

 426. احمد می گوید

  درمتن مذکور راجع بع قرارداد های حسابرسی با شرکتها صحبت شده ولیکن نرخ و ماخذ محاسبه حق بیمه از قراردادهای حسابرسی توضیح داده نشده است.

 427. محسن می گوید

  برای سال ۹۶ بیمه برای ما بدهی را اعلام کرده که مربوط به حق بیمه افرادی هست که لیست آنها در کد پیمان های مختلفی رد شده است. برای این پیمان ها هم مفاصا صادر شده است. حتی بعضا لیست نفرات را از کارفرما استعلام گرفته‌اند و کارفرما هم تایید کرده است!
  سال ۹۵ هم برای یک ماه چنین بدهی را اعلام کردند. ما رفتیم هیات و جالبه که هیات میگه کار شما خلاف هست که کد پیمان گرفتید و لیست رد کردین! در حالی که مشخصا خلاف میگفت. بعد هم آمده اعلام کرده که مثلا نفراتی که شغلشون کارشناس نرم افزار و یا مشابه بوده حق بیمه‌شون قبول بشه و بقیه دوباره مطالبه بشه.
  برای دومی هنوز اعتراض را ارایه نکردیم. و جالب این هست که حق بیمه این افراد تمام و کمال در موعد قانونی پرداخت شده است! لیست همه آنها هم در پیمان رد شده است. اصلا بنده متعجب هستم که چطور کارشناس بیمه (که البته خانم جوانی هست وچیزی از قوانین هم نمی‌دانه) چطور برای چنین حالتی برای شرکت ما اعلام بدهی کرده هست! فقط به بهانه اینکه لیست افراد در دفتر مرکزی رد نشده است. الان شعبه ۳۳ هستیم. قبلا شعبه ۲۸ بودیم. در شعبه ۲۸ برای حالتهای مشابه اصلا چنین داستانی را نداشتیم.
  بنده واقعا شوکه شدم که چطور حق بیمه افرادی که پرداخت شده و مشخصا در سیستم بیمه هم وجود دارد و در کد پیمان بوده است باید باز هم مورد مطالبه قرار بگیرد!

 428. حسن پندار می گوید

  با عرض درود وخسته نباشید .بنده ۱۰ دستگاه ژنراتور برق جهت تامین برق به یک شرکت دولتی اجاره داده ام خواهشمند است بنده را راهنمایی بفرمایید که قرار داد من شامل بیمه و صدور مفاصا حساب میباشد و یا خیر ؟؟؟؟؟

 429. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ابن دستگاهها اپراتور دارندو تامین آن درقرارداد به عهده شماست؟

 430. جلیلیان می گوید

  با سلام .
  در صورت تمدید مدت قرارداد پیمانکاران بدون افزایش بار مالی قرارداد ، آیا حتماٌ نیاز به صدور الحاقیه هست . ویا فقط ابلاغ کتبی توسط کارفرما و ارائه رونوشت به سازمان تامین اجتماعی کفایت می نماید؟
  چون فقط شعبه شمیران درخواست صدور الحاقیه دارد وبقیه شعبه ها خیر

 431. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ابلاغ کارفرما کفایت میکندولی ترجیحا صورتجلسه ای تنظیم و ضمیمه کنید که دلایل تمدید مدت را تشریح کند

 432. احمدرضا کاظمی می گوید

  با سلام و خسته نباشید

  خواستم بدونم اگر شرکتهای حمل و نقل و یا اشخاص حمل و نقل کالایی را بصورت فاکتوری انجام دهند کارفرما می تواند موقع پرداخت هزینه حق بیمه از بارنامه های ارائه شده کسر و پرداخت را منوط به ارائه مفاصا حساب نماید.

  اگر قانون خاصی در این مورد هست چه در جهت تایید یا رد موضوع بفرمایید

  متشکر از توجه شما

 433. رضا ابومحمدی اردکانی می گوید

  با سلام
  ضمن تشکر از سایت بسیار خوبتان
  لطفا راهنمایی بفرمایید که در قراداد تهیه غذا ( غیر عمرانی ) آیا سپرده حق بیمه نیز بایستی از پیمانکار کسر گردد و یا خیر ؟

 434. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر
  کلا در قرارداد ها احتیاط داشته باشید که بعدا با تامین اجتماعی به مشکل نخورید لذا در ابتدای کار ، قرارداد را ازتامین اجتماعی استعلام کنید که نحوه محاسبه بیمه آن چگونه است.ضمنا کسر سپرده در طرحهای عمرانی پیش بینی شده است و در سایر موارد باید کسر و به بیمه پرداخت کنید.

 435. محمد زرگر تیزابی می گوید

  با سلام
  احتراما ، ضمن تشکر از سایت مفیدتان ، خواهشمندم راهنمایی بفرمایید قرارداد منعقده یک ساله در سال ۱۳۷۲ فیمابین یک شرکت تولیدی به عنوان کارفرما و شخص حقیقی( در قرارداد کارگزار نام برده شده است) به عنوان مامور در یک سازمان دولتی با حق الزحمه ثابت ماهانه ، آیا طبق قوانین و مقررات مشمول حق بیمه بوده و کارفرما مکلف به بیمه نمودن و یا کسر جق بیمه از قرارداد مذکور بوده است ؟
  با تشکر و احترام مجدد

 436. سمانه صرامي می گوید

  سلام و عرض ادب
  سوالي خدمت حضرتعالي دارم:
  بنده بعنوان مشاور در پروژه ارزشيابي عملكرد كاركنان يك ارگان دولتي كار انجام داده ام. اكنون كه جهت دريافت مفاصا حساب بيمه اقدام نمدم متوجه شدم بايد علاوه بر ٥٪؜ كل قرارداد نبلغي حدودي ٣.٤٠٠.٠٠٠ براي بيمه خودم كه تنها فرد مشاور در اين پروژه هستم پرداخت نمايم در صورتيكه بنده در يك واحد توليدي مشغول به كارم كه حق بيمه نيز هر ماهه برايم پرداخت مي گردد. مبلغ قرارداد حدود ١٨.٠٠٠.٠٠٠ مي باشد.
  آيا پرداخت اين حق بيمه درست و قانوني است يا اينكه چون تنها بكنفو بودم و جايي ديگر بيمه پرداخت نمودم مشمول معافيت ميشوم؟
  با سپاس فراوان

 437. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  پرداخت قبلی شما مانعی برای پرداخت بیمه بیشتر نیست چراکه تا ۷ برابر حداقل حقوق هرسال ، سقف بیمه پردازی است.
  باید قرارداد به نوعی تنظیم میشد که مشمول نباشد.

 438. اکبر می گوید

  سلام
  کارگاهی دارم که با شغل مخزن سازی مشمول کمک دولت هستم وبیمه پرسنل را بر اساس ۱۰ درصد پرداخت می کنم. اکنون قراردادی بسته ام برای ساخت دستگاهی غیر از مخزن . تهیه کلیه مصالح با خود من است. قیمت مصالح و دستمزد به تفکیک در قرارداد آمده است. محاسبه مبلغ بیمه قراردادبر چه معیاری خواهدبود؟ بیمه پرسنل در طول مدت قرارداد براساس چه معیاری باید پرداخت شود؟
  از بذل توجه شما سپاسگذارم

 439. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  باید نسخه ای از قرارداد توسط کارفرما به تامین اجتماعی ارسال یا خودتان باارائه ان ، کد کارگاه مجزابگیرید.
  حال میتوانید تعدادی ازپرسنل را که دراین قرارداد مشغول هستند را دراین کد لیست کنید
  ضریب حق بیمه ۷/۷۸% است که توسط کارفرماکسر و واریز میشودودرانتهای قرارداد براساس لیست ارسالی و ضریب پرداختی کارفرما تسویه حساب صورت میگیرد
  ضریب لیست بیمه برای پرسنل دراین قرارداد ۳۰% است ولی بازهم پرس وجوی بیشتری داشته باشید

 440. جمشید حسنگانی می گوید

  من فعلا” نظری ندارم تا بیشتر با محتوای سایت شما آشنا بشم ولی یک سوال حسابداری دارم
  حق بیمه سهم کارفرما در پروژه های عمرانی به میزان ۱۲% در حسابهای کارفرما و در حسابهای پیمانکار با چه سرفصلهایی ثبت میشود
  نمیدانم جاش بود اینجا سوال کنم یا نه
  متشکرم

 441. مدیر سایت می گوید

  سلام
  نرخ مورد اشاره شما در خصوص قراردادهای مشاوره در پروژه های با بودجه طرحهای عمرانی است وگرنه پروژهای ساخت و پیمانکاری با همین بودجه عمرانی به نرخ ۶.۶% است که ۵% آن بعهده کارفرما می باشد.
  ثبت آن دردفاتر کارفرما به دارایی در جریان ساخت منتقل می شود و در حسابهای پیمانکار به عنوان پیش پرداخت بیمه به نسبت سهم خود ثبت میشود.

 442. میلاد می گوید

  با سلام
  یک شرکت نرم افزاری پشتیبان سیستم حسابداری ما می باشد . برای دریافت مفاصا چون از شعبه مشهد لیست بیمه برای پرسنل خود رد می کند آیا نیازی می باشد که در صد مکانیکی و دستی را اعلام کنیم به بیمه .

 443. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لینک زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 444. حسین می گوید

  در صورتی به استناد ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان به قرارداد خاتمه داده شده باشد و تنها صورت وضعیت پیمانکار هم به علت بدهی مصالح تحویلی توسط کارفرما به پیمانکار منفی باشد و ضمانت نامه پیمانکار هم با رای دادگاه با شکایت شاکی از پیمانکار به عنوان تنها مطالبات پیمانکار ضبط شده باشد مسئول پرداخت حق بیمه پیمانکار چه کسی می باشد لازم به ذکر است که سازمان تامین اجتماعی با اطلاع از موارد فوق کارفرما را جهت پرداخت حق بیمه تحت فشار گذاشته و آیا کارفرما می تواند از پرداخت حق بیمه پیمانکار شانه خالی کند

 445. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  پرداخت حق بیمه براساس صورت وضعیت هست ووقتی صورت وضعیت منفی شده تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی کند.
  موضوع خاتمه پیمان و منفی شدن صورت وضعیت را با تامین اجتماعی مکاتبه کنید.

 446. ماهرانی می گوید

  با سلام و تشکر از مطالب خوبتون
  بنده سوالی در رابطه با بیمه تفاهم نامه داشتم.از آنجا که شرکت ما بنا به دلایلی امکان انعقاد سریع قرارداد با پیمانکاران اجرایی خود را ندارد بر آن شدیم ابتدا توافق نامه ای با پیمانکاران خود منعقد نماییم که در آن چهارچوب کامل کار ، تعهدات طرفین مدت زمان به طور کامل مشخص گردد ولی بدون مبلغ باشد تا زمان انعقاد قرارداد اصلی.
  حال سوال بنده این است اگر در طول مدت توافق نامه حادثه ای برای نیروهای پیمانکار رخ دهد آیا این تفاهم نامه قابل ارائه به سازمان تامین اجتماعی بوده و سندیت قانونی برای حل و فصل موارد قانونی حادثه کار دارد و آیا مسئولیتی در این خصوص متوجه کارفرما می گردد؟

 447. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نسخه ای از تفاهم نامه می بایست همزمان با انعقاد و تبادل ، برای تامین اجتماعی هم ارسال شود و پیمانکار هم از تاریخ شروع بکار، لیست پرسنل شاغل در پروژه راارسال نماید وگرنه نافذ نیست.

 448. صادق می گوید

  باسلام
  آیا واردات شکر خام مشمول پرداخت بیمه است ؟

 449. مجتبی نجفی می گوید

  باسلام
  عرض ادب و احترام
  یک سوال داشتم در خصوص سپرده های تامین اجتماعی بابت قراردادها.
  بنده از سال ۸۹ تا ۹۴ مبالغی را سپرده کردم که یک بخشی از آن را مفاصا دارم و پرداخت نموده ام و الباقی در حساب ها باز مانده است،نه پیمانکار پیگیره نه سازمان .لذا با توجه به اینکه حسابرسی ده ساله شده ام و مبالغی را برای ما تعیین کردن که برخی از انها نیز مربوط به سپرده ها می باشد را تقسیط و درحال پرداخت بوده است.
  سوال این است که این مبالغ سپرده که باز هستند و مربوط به آن دوره می باشد را باید چه کار کنم.که در رسیدگی های موسسه حسابرسی و دارایی و بیمه مشکلی نخورم ومانده ام صفر شود.
  ارادتمند

 450. شکری می گوید

  سلام و عرض ادب. سوالی دارم. ما شرکت حقوقی هستیم. برای برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری یا مجازی شنیدم که نیاز نیست که حق بیمه به فاکتور اضافه بشه. میگفتن بخشنامه ۱۴ بیان کرده ولی پیدا نکردم. میشه راهنماییم کنید مستندی هست برای این قضیه؟ خیلی واجبه ممنون

 451. اسفندانی می گوید

  سلام و روزبخیر
  من سوال داشتم در مورد اینکه شرکتهای که سرویس اینترنت از هر نوع پهنای باند دارند باید از فاکتورهای فروش ۵ درصد حق بیمه کسر گردد . بعضی از شرکتها کسر می شود بعضی دیگر خیر سال ۹۵ بخشنامه ۱۴/۹و ۱۱//۳ بود ولی شامل حال خیلی از فاکتورهای نمی شود چرا

 452. رمضانی می گوید

  سلام روز بخیر

  بابت قرارداد های اجاره فضای تبلیغاتی سپرده بیمه چند درصد می بایست کسر گردد؟

 453. کارفرما می گوید

  با سلام
  سوال : در یک قرارداد با موضوع تهیه اسناد و نقشه ها و براورد و ارزیابی برای مناقصه یک پروژه ساختمانی با یک پیمانکار حقیقی قرار بستیم که امورات فنی و ارزیابی و تهیه اسناد و مدارک و نقشه های مناقصه را پیمان بسته است آیا مشمول چند درصد بیمه تامین اجتماعی می باشد ؟ ماخذ ۶.۶% یا ۱۶.۶۷% چون پیمان غیرعمرانی است . منظور این است که آیا در این فرایند ماشین الات و تجهیزات تهیه نقشه و ارزیابی و کامپیوتر و نرم افزارها بعنوان تجهیزالت و ماشین الات مطرح میشود؟ ضمنا پیمانکار در کارگاه ثاثبت خود این امورات را انجا میدهد؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.

 454. manager می گوید

  باسلام
  قراردادهای با اشخاص حقیقی در صورت عدم استفاده از نیرو و تایید اینکه کار شخصا و به تنهایی توسط پیمانکار حقیقی به انجام رسیده باشه مشمول بیمه نیست
  بازهم برای اطمینان بیشتر قبل از اینکه قرار داد به اتمام برسد بیمه آنرا از تامین اجتماعی با اشاره به شرایط قرارداد استعلام کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.