ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۱۴ جدید درآمد

 • دسته بندی: بخشنامه تامين اجتماعي, سایر قوانین

توضیح سایت: سازمان تامین اجتماعی ، بخشنامه های سری ۱۴ خود در خصوص حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری را درقالب یک مجموعه منتشر کرد.

برای دریافت این مجموعه اینجا کلیک کنید.


مقدمه :

با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال ۱۳۳۲ ، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جز اولین گروههایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ، بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است . لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره قرار می گیرد .

فصل اول : مواد قانونی

۱-ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی :

در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد . هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد . مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) و موسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی و ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند . میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیات تجدید نظر موضوع ماده ۳۳ قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد . مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است .

توضبج سایت: بموجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، این ماده اصلاح شده است.

۲-ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی

در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید .

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها

قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند :

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

بخش سوم : موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

الف : شرایط لازم

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی ( پیوست شماره یک ) قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند :

۱-قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

۲-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

ب – نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ به بعد بشرح ذیل می باشد .

۱-حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد )

۲- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد (۱٫۶ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )

توجه : حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهائی که قبل از ۱۳۶۳/۰۴/۱۶ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است . طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) به ماخذ ۳٫۲ درصد محاسبه می گردد.

تذکر ۱ حق بیمه بیکاری از تاریخ ۱۳۶۹/۰۵/۰۶ بشرح مندرج در بند ۱ و ۲ محاسبه میگردد.

تذکر ۲ طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۵/۱۸ شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود .

تذکر ۳ طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائیکه بمنظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه ۱۰۲/۲۷۰۰/۵۴/۲۰۰۰ مورخ مرداد ۷۵ ( حداکثر ۲۰۰۰ متر مربع ) منعقد شوند بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتیکه بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها بترتیب به ماخذ ۶ درصد و ۰٫۶ درصد ( جمعاً ۶/۶ درصد ) خواهد بود .

تذکر۴ برابر بخشنامه شماره ۵۴/۲۸۰۰-۶۷۷۲-۱ مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که بر اساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۱۰ درصد بالاتر ( پلوس ) از قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود . اما گر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود .

ج : مجوزهای خاص قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع ، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی ، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرفنظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتیکه قرارداد بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر ۹/۹ درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی سازمان خواهند بود .

بخش دوم : قراردادهای غیر عمرانی

الف – مشمولین

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول میگردد .

ب- نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه

نحوه احتساب و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد .

۱- قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵ :

در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریباً تمامی این قراردادها به اتمام رسیده است نیاز به توضیح نیست و صرفاً جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است ( پیوست شماره ۲) فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است : ( ۲۷% × ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد )

۲-قراردادهای منعقده از مهر ۶۵ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳

ضریب دستمزد قراردادهائیکه از تاریخ ۱۳۶۵/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۷۰/۰۱/۲۳ منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در ۶ فصل تعیین گردیده است ( پیوست شماره ۳ ) که در صورت نیاز میتوانند به آن رجوع نمایند .

فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است :

( ۲۷% ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارد = حق بیمه قرارداد )

۳-قراردادهای منعقده از ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به بعد

بموجب مصوبات مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ ( پیوستهای شماره ۴ و ۵ ) شورایعالی تامین اجتماعی ، ضرائب واحدی همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه میگردد .

۱-۳- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت مکانیکی انجام گردید بمیزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد ( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴)

۷% × کل ناخالص کارکرد=حق بیمه

۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۲-۳- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد میباشد .

۱۵% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه

۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

۳-۳- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار میباشد ، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارافزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند ۱-۳ محاسبه می گردد .

۴-۳-قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد همچنین قیمت مصالح انحصاری ، اختصاصی ، آسانسور و تاسیسات ، ماشین آلات ، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کاراست ، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری ، موکت و کف پوش و کابینت در صورتیکه توسط کارفرما تهیه و بصورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمیگردد .

۵-۳-در مواردیکه موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( با وسائل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش ( درصد ) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه میگردد .

تذکر : چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلاً طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد .

۶-۳ طبق تبصره ۶ مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول ودوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب ۱۴% و ۶% بابت حق بیمه و ۱/۹ آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه میگردد.

۷-۳- در مواردیکه تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تامین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتیکه عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن ( مکانیکی یا غیر مکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی ) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ و به شرح فوق محاسبه میگردد.

۸-۳- در مواردیکه پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر میگردد .

۹-۳- آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات ، وزارتخانه و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود . بدیهی است این قبیل پیمانکاران می بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روز مزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند . و صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود . در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز میباشد .

۱۰-۳- در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی هستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ شورایعالی تامین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیستهای ارسالی پیمانکار خواهد بود.

۱۱-۳- در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز میباشد با توجه به به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار میگیرد .

بخش سوم : حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی

الف –پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی میباشند .

بخشنامه مرتبط: بخشنامه ۱۴/۷(مبنای محاسبه بیمه پیمانکاران)

بموجب مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۰۷ شورایعالی تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی ، فنی و تولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام میگیرد بشرح ذیل خواهد بود : ضمناً اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر میگردد .

۱-اشخاص حقوقی

در صورتیکه پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تائید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع میباشد . شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بررسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۱-۱-پیمانکار طبق محتویات پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهد نامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارائه نماید .

۲-۱- در مواردیکه پیمانکار طبق پرونده های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را بصورت یکجا(نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت نماید و تعهد نامه بند ۱ را نیز ارائه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید را در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع خواهد بود .

۳-۱ – در مواردیکه پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تائید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در اینصورت می بایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تامین اجتماعی طبق تبصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی ، فنی و صنعتی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد .
۲-اشخاص حقیقی

۱-۲-در صورتیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی بعمل آمده باشد در اینصورت چنانچه طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هر گونه بدهی قطعی بوده و یا آنرا پرداخت نماید صدور مفاصاحساب قرارداد آنها بلامانع میباشد .

۲-۲-در مواردیکه پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع است .

۲-۲- در مواردیکه پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد میبایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد .

ب- قراردادهای خرید و فروش

۱-قراردادهای خرید و فروش اجناس ، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود . همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل ، در صورتیکه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد .

۲-در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) قرارداد ساخت یا فروش ( ساخت در کارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نماید در مورد قسمت ساخت طبق بند ” الف ” و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ عمل خواهد شد ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد .

ج- قراردادهای گازرسانی

در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد میگردد لوله و اتصالات ، نوار زرد اخطار ، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کا به پیمانکار تحویل میگردد جزء مصالح انحصاری می باشد لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه میگردد .

۱-حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۷% محاسبه می گردد .

۲-قراردادهای نصب انشعابات ( نصب علمک ) بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ میباشد به این ترتیب که ۷۰% عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و ۳۰% عملیات غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد .

۳-قراردادهای نصب رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب ( علمک ) منعقده شده باشد در اینصورت با توجه به نوع کار کلاً خدماتی و غیر مکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ با ماخذ ۱۵% محاسبه میگردد . چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب تواماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند ” ۲″ فوق عمل شود .

د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .

ه-قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه حدمات رایانه ای

قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار ( رایانه ) ، طراحی و ساخت نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد ، در صورتیکه پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل میگردد .

و-قراردادهای حسابرسی – تحقیقاتی و پژوهشی :

با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۰۲ هیأت مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود .

*- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود ، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر میشود .

۲- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود .

۳-در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه ، نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ ۷% محاسبه و وصول میگردد .

۴- در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند ) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود .

– بخشنامه ۱۴/۸ نحوه محاسبه بیمه قراردادهای تحقیقاتی پژوهشی را اینجا ببینید.

* قراردادهای حسابرسی

با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهائی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نماید توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر می گردد .

ز – کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد .پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند . در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود . چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .

فصل سوم : نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری

بخش اول : جرائم ارسال لیست:

ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد :

۱-ارسال لیست ( صورت مزد و حقوق ) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماههای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود .

۱-۱-بدیهی است لیست ماههائی که با تاخیر ارسال میگردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ماه مربوطه می باشد .

۲-۱- از دریافت لیستهایی که بیش از یک ماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه میشود بایستی بطور کلی خودداری گردد .

مثال : شرکت ” الف ” مجری قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاریخ ۱۳۷۹/۰۹/۲۵ به شعبه ذیربط تسلیم نموده است بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده و لیکن لیست مهر ماه با تاخیر ارسال شده و مشمول جریمه می باشد که برابر دستورالعمل جرائم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه میگردد .

۲-پیمانکارانی که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد ( ظرف مهلت قانونی ) به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه ، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد .

مثال :

شرکت ” ب ” در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد ( به مدت سه ماه ) از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خوددداری نموده است در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه ( بدون احتساب بیمه بیکاری ) به میزان ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می گردد .

۳۵۲,۵۰۰= ۱۵% × ۲,۳۵۰,۰۰۰

توجه : جریمه لیست فقط یکبار ( برای یکسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد .

بخش دوم – جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:

۱-در مورد آندسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورت حسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی داشته باشد از تاریخ ابلاغ پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غیر اینصورت مشمول جریمه تاخیر خواهند بود توجه خواهند داشت که جریمه تاخیر تادیه در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد.

مثال :

شرکت ” ج ” در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویبنامه مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۶ شورایعالی تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسلیم نموده است پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کارکرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال مانده بدهی ( شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ) مطالبه گردیده است .شرکت مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد مطالبه بعمل نیاورده ، لذا جریمه تاخیر تأدیه متعلقه بشرح ذیل محاسبه و مطالبه میگردد .

جریمه تاخیر تأدیه برای یکسال ۹۹۰,۰۰۰ = ۲۲% × ۴,۵۰۰,۰۰۰

( در صورت عدم واریز حق بیمه ، جریمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی و به ترتیب فوق احتساب می گردد )

۲-در مورد آندسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند ” ۱۰ ” فوق هستند ( در طول دوره اجرای قرارداد اصلالیست نداده اند ، همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند ) حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تأدیه ( نسبت به کل بدهی ) با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می گردد در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد علاوه بر جرایم اعلام شده جریمه ( تاخیر تادیه ) سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می گردد .

مثال :

شرکت ” د ” در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به عملیات تنظیمات ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوق و حق بیمه متعلق به کارکنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان ( از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ) به شعبه ذیربط ارسال و واریز ننموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور ۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال اعلام شده است . جریمه تاخیر تادیه حق بیمه پیمان مزبور بشرح ذیل محاسبه می گردد :

اصل حق بیمه از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰ = ۱۵% × ۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰

بیمه بیکاری از ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۷۸/۰۷/۳۰ ۲۱,۷۱۰,۰۰۰ = ۹ / ۱۹۵,۳۹۰,۰۰۰

جمع ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال

جریمه یکسال تاخیر تادیه ۴۷,۷۶۲,۰۰۰ = ۲۲% × ۲۱۷,۱۰۰,۰۰۰

در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ ۴۷,۷۶۲,۰۰۰ ریال بعنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده میگردد .

توجه : در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان بصورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا ( موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی ) به حساب سازمان واریز گردد ۳۰% از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد .

فصل چهارم : وظایف واگذارندگان کار ، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی

با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان ( واگذارنده کار ) پیمانکاران و سازمان در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد :

بخش اول : وظایف کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) در قبال سازمان

۱-پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و لیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را در برابر مواد ۲۸ و ۳۹ در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند .

۲-همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند .

۳-پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند .

۴-در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل کارکرد ، تاریخ خاتمه و … را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمایی نمایند .

۵-در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی به واگذارندگان کار ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمانها به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان کار موظف می باشند حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان ۵ درصد و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند .

۶-در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن بعهده واگذارندگان کار خواهد بود .

تذکر : در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماخذ مصوب ۶٫۶ درصد و ۱۵٫۶ درصد بعهده واگذارندگان کار می باشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و بحساب سازمان واریز نماید .

بخش دوم : وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی

۱-ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد .

۲- ارسال صورت مزد یا حقوق و دستمزد شاغلین در قراردادهای پیمانکاری ( اعم از عمرانی و غیر عمرانی ) برابر ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد قراردادهای غیر عمرانی .

۳- پرداخت حق بیمه قرارداد که طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی برای هر یک از قراردادهای توسط سازمان محاسبه و به پیمانکاران ابلاغ می گردد.

۴- پرداخت غرامت موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمانها مورد اجرا .

۵- رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها.

۶- اخذ مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای مورد اجرا .

بخش سوم : وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران :

۱-اطلاع رسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه ها و دیگر منابع بمنظور آگاهی کارفرمایان ( واگذارندگان کار ) و پیمانکاران جهت اجراء و همکاری در چهار چوب مقررات تامین اجتماعی با کارفرما .

۲-تشکیل پرونده جهت هر یک از قراردادهای پیمانکاری ، پیمانکاران و دریافت لیست حقوق دستمزد و حق بیمه که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت می گردد و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوطه .

۳-پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی در مورد قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی .

۴-بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت زمان اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بدهی قرارداد .

۵-محاسبه بدهی قرارداد به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ آن به پیمانکار .

۶-پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت آن طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی .

۷-رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تلمین اجتماعی .

۸-صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارندگان کار .

۹-اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل ۵% ماده ۳۸ قانون در صورتیکه پیمانکار ترتیب پرداخت آن را پس از قطعیت ندهد .

بخش چهارم : چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکاران و واگذارندگان که به وظایف قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی ( موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن ) عمل نمی نمایند :

طبق تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی ( مصوب مورخ ۱۳۷۳/۰۳/۱۸ هیات محترم دولت ) پیوست شماره ۶ واحدهای اجرائی مکلفند بشرح ذیل اقدام نمایند :

۱-با بررسی سریع کلیه پرونده های پیمانکاری ، در مورد قراردادهائیکه حق بیمه آنها تا زمان رسیدگی قطعیت یافته و یکسال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته و واریز نشده باشد مجدداً مراتب را طبق فرم ضمیمه ( پیوست شماره ۷) به آخرین نشانی پیمانکار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مطابق فرم ضمیمه ( پیوست شماره ۸ ) به واگذارنده کار ابلاغ نمایند.

۲- واگذارندگان کار قانوناً مکلفند حداکثر ظرف بیست و پنج روز پس از ابلاغ اعلام بدهی ، آن را از محل ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت اقدامات قانونی جهت وصول علیه آنان صورت می گیرد .

۳- در صورتیکه میزان ۵ درصد و آخرین قسط اشاره شده نزد واگذارنده که به حساب سازمان واریز گردیده کمتر از مورد مطالبه باشد جهت وصول باقیمانده بدهی باید علیه پیمانکار اقدام به عمل آید .

۴-در مورد پرونده هائیکه قرارداد آنها خاتمه یافته و بدلایلی محاسبه نشده باشد لازم است سریعاً بشرح فوق اقدام نمایند .

بدیهی است واحدهای اجرائی ( شعب ) وظیفه دارند بطور مستمر پرونده های پیمانکاری را مورد رسیدگی قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بیمه مقرر اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه از مکاتبات انجام شده بر اساس اطلاعات و مدارک موجود در پرونده از قبیل مبلغ اولیه مندرج در قرارداد و مدت ذکر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه حق بیمه و پیگیری آن بشرح فوق نمایند .

فصل پنجم : مفاصاحساب قراردادهای پیمانکار و مهندس مشاور و نحوه صدور آن

طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در پایان عملیات هر قرارداد پیمانکاری واگذارندگان کار به منظور حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان موظف می باشند قبل از تسویه حساب با پیمانکاران و پرداخت مطالبات نهایی آنان ( از جمله ۵ درصد و آخرین قسط ) مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی را تا میزان ناخالص کارکرد هر پیمان اخذ نمایند .

بخش اول : فرم مفاصاحساب :

با عنایت به اهمیت و جایگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری و به منظور اقدام واحد فرم مذکور با هماهنگی و نظارت اداره کل درآمد حق بیمه و خدمات و رفاه در ستاد مرکزی تامین اجتماعی چاپ میگردد . فرم مفاصاحساب بصورت خاص و متحدالشکل و با شماره سریال ( نمونه پیوست شماره ۹ ) تهیه ، چاپ و جهت استفاده واحدهای ذیربط در سراسر کشور و در حد نیاز در اختیار ادارات کل استانها قرار می گیرد .

الف – نحوه درخواست فرم مفاصاحساب :

۱-واحدهای اجرائی مکلفند پس از مصرف ۹۰ درصد از فرمهای مفاصاحساب تحویلی با تکمیل فرم ” شماره یک ” ( پیوست شماره ۱۰ ) طبق فرم شماره ” دو ” ( پیوست ۱۱ ) درخواست ارسال فرم مفاصاحساب از اداره کل استان مربوطه نمایند .

۲-ادارات کل استانها موظف می باشند ضمن کنترل اطلاعات مندرج در فرم ” شماره یک ” درخواست مفاصاحسابهای واحدهای ذیربط را جمع آوری و ضمن درخواست و دریافت مفاصاحساب مصرفی یکساله یا ۶ ماهه واحدهای مذکور را از اداره کل خدمات و رفاه آمار مفاصاحساب برای یکسال آتی واحدهای خود را جهت تهیه ( چاپ ) نیز به اداره کل مذکور اعلام نمایند .

۳-اداره کل خدمات و رفاه بر اساس آمار و درخواستهای ارسالی از ادارات کل استانها سریعاً مفاصاحساب مورد نیاز برای یکساله یا ۶ ماهه جاری هر استان را با رعایت شماره سریال ارسال و طی رونوشت مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام خواهند نمود .

مسئولیت چاپ و تهیه فرمهای مفاصاحساب بعهده اداره کل خدمات و رفاه می باشد و با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه باید به ترتیبی برنامه ریزی و عمل نماید که واحدهای اجرائی با کمبود فرم مفاصاحساب مواجه نگردند .

۴-واحدهای اجرایی پس از اینکه حداقل ۹۰ درصد از فرم مفاصاحساب های دریافتی را مورد استفاده قرار داده باشند می بایستی فرم شماره یک ( پیوست شماره ۱۰ ) را ( با درج شماره سریال مفاصاحساب به ترتیب مشخصات پیمانکار و …. در آن ) تکمیل و آنرا همراه با درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نیاز ۶ ماهه به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۵-ادارات کل استان حسب درخواستهای صورت گرفته از سوی واحدهای ذیربط و بررسی مفاصاحسابهای صادره فرم مفاصاحساب مورد نیاز واحد را ارسال و طی رونوشت نامه مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام نمایند .

ب- نحوه نگهداری فرمهای مفاصاحساب :

با عنایت به اهمیت ویژه فرمهای مفاصاحساب ( نمونه ۲۲ درآمد ) کلیه ادارات کل استان و واحدهای اجرائی بایستی ضمن دقت و مراقبت لازم در حفظ و نگهداری فرمهای مذکور و جاوگیری از ابطال یا مفقود شدن آن موارد ذیل را رعایت نمایند .

۱-نگهداری فرمهای مفاصاحساب در استان بعهده معاونت پشتیبانی بوده و حسب درخواست واحدها و پس از تائید رئیس و کارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست کننده ارسال و تحویل نمایند .

۲-در شعب و نمایندگیها نگهداری فرمهای مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره کل استان بعهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصاحساب باید کلیه نسخه باطله را با ذکر علت ابطال به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۳-در صورت مفقود شدن فرم مفاصاحساب در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره سریال مفاصاحساب مفقود شده و معرفی فرد یا افراد خاطی به اداره کل استان مربوطه اعلام نمایند .

۴-یک نسخه از رونوشت کلیه مفاصاحسابهای صادره میبایستی به ترتیب شماره سریال در کلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداری و با رعایت دستورالعمل ساماندهی اطلاعات به بایگانی راکد ارسال گردد .

بخش دوم : نحوه تنظیم مفاصاحساب و حدود اختیار امضاء آن

الف :نحوه تنظیم فرم مفاصاحساب

پس از حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه و ضبط رسید وصولی در پرونده امر ، توسط واحدهای ذیربط فرم مفاصاحساب به عنوان واگذارنده کار صادر و در آن اطلاعات پیمان بشرح ذیل درج میگردد .

۱-نام پیمانکار

۲-خلاصه عملیات پیمان

۳-شماره و تاریخ قرارداد

۴-میزان مبلغ ناخالص کارکرد ( به حروف و عدد و پرفراژ آن )

پس از تکمیل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادی ذیربط ( پیمانکار – اداره کل استان و-) خلاصه اقدامات مطالباتی ( ماخذ احتساب حق بیمه و وصول مطالبات ) درج و سپس با امضاء مجاز و ممهور به مهر برجسته سازمان صادر میگردد .

ب- تفویض اختیار امضا و نحوه کنترل مفاصاحساب صادره :

به منظور تسریع در صدور مفاصاحساب پیمانکاران ادارات کل استان می توانند حداکثر تا سقف کارکرد به میزان مشروحه ذیل نسبت به تفویض اختیار به واحدهای اجرائی ذیربط جهت صدور مفاصاحساب اقدام نمایند :

۱-شعب درجه یک تا میزان مبلغ یک میلیارد ریال (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۲-شعب درجه دو تا میزان مبلغ هشتصد میلیون ریال (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۳-شعب درجه سه تا میزان مبلغ ششصد میلیون ریال ( ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۴-شعب درجه چهار تا میزان مبلغ پانصد میلیون ریال ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

۵-نمایندگیها تا میزان چهارصد میلیون ریال ( ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال

با عنایت به افزایش ضریب دستمزد توسط شورایعالی کار و سایر شرایط اقتصادی ادارات کل استانها مجاز میباشند سقف مبلغ کارکرد مفاصاحساب واحدهای تابعه را همه ساله با توجه به میزان اختیار داده شده به واحدها بشرح فوق به میزان تورم یا درصد افزایش دستمزد افزایش دهند .

فصل ششم : پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه

با عنایت به اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی مسالزم تامین منابع مورد نیاز بوده و در این راستا وصول بهنگام مطالبات سازمان بایت حق بیمه از پیمانکاران هم از نظر منابع سازمان و هم بلحاظ اینکه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت کوتاهی احتمال عدم امکان دسترسی به پیمانکار جهت وصول مطالبات افزایش می یابد و این امر باعث میگردد تمام یا قسمتی از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده کار نباشد ، رعایت موارد ذیل را در مورد قراردادهای پیمانکاری را تاکید می نماید .

۱-پرونده قراردادهای پیمانکاری بطور مستمر و در فاصله زمانی کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب زیر عمل گردد .

۱-۱-با پایان یافتن مدت زمان اجرای هر پیمان سریعاً نسبت به اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق بیمه قرارداد از کارفرما ( واگذارنده کار و پیمانکار ) اقدام گردد .

۲-۱- به محض کامل شدن اطلاعات مورد نیاز ( شامل مبلغ کل کارکرد ، تاریخ شروع و خاتمه عملیات و …) حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در این بخشنامه محاسبه و به پیمانکار و کارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پیمانکار به بدهی اعلام شده موضوع سریعاً در هیاتهای تشخیص مطالبات رسیدگی و رأی مقتضی صادر و به هر صورت پس از قطعیت بدهی اقدامات قانونی جهت وصول آن از پیمانکار و از محل ۵ درصد و آخرین قسط وی نزد کارفرما با رعایت بخش چهارم از فصل چهارم این بخشنامه اقدام نمایند .

۳-۱- در مورد پرونده های پیمانهائیکه طبق زمان پیش بینی شده در قرارداد خاتمه یافته ولیکن اطلاعات مورد نیاز از سوی کارفرما ( واگذارنده کار ) ارسال نگردیده ، لازم است سریعاً با واگذارنده کار مکاتبه و با تعیین مهلت یکماهه و ابلاغ اطلاعات اخذ و در صورت عدم همکاری حداکثر با دوبار مکاتبه با فاصله سه ماهه ، حق بیمه پیمان برابر اطلاعات مضبوط در پرونده و پیمان محاسبه و اقدامات مطالباتی برابر مقررات پیگیری گردد .

۴-۱- در مورد بدهی مستند به لیست پرونده های پیمانکاری و مهندسین مشاور که از شمول ضوابط طرحهای عمرانی خارج میباشند ، با رعایت مقررات و صدور اخطاریه پیگیری می گردد .

۲- کلیه واحدهای اجرائی فهرست بدهی مربوط به پیمانکارانی را که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به واگذراندگان کار اعلام می نمایند در پایان هر ماه طبق فرم پیوست شماره ۱۲ تهیه و به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند .

۳- ادارات کل استان نیز ضمن کنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در واحدهای تابعه اهمیت موضوع را به نحو مقتضی به واگذارندگان کار اعلام و نتیجه عملکرد واحدهای تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم پیوست شماره ۱۳ و مشخص نمودن کل بدهی هر دستگاه واگذارنده کار تهیه و به اداره کل درآمد حق بیمه گزارش نمایند . مدیران و کارشناسان ارشد و مسئول درآمد ادارات کل استانها ، روسا و مسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این بخشنامه میباشند .

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: 6 اکتبر 2010
 • ۴۴۱ نظر
 • آمار : 174,576 بازدید
 • محمود سليماني در ساعت 2:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2011

  با سلام و تشکر از جنابعالی
  در قسمت بخش سوم : حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی
  الف –پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی ، صنعتی و فنی میباشند .
  قسمت اول به جای اشخاص حقوقی اشتباها اشخاص حقیقی درج شده است .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 7th, 2011 9:56 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جناب آقای سلیمانی عزیز
  اصلاح شد.
  باتشکر از لطف و عنایت شما

  [پاسخ]

  d_arabdoost در ساعت 3:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2011

  با تشکر از اینکه این مطالب و قوانین رو جهت اطلاع بیشتر ما و دیگر همکاران و اعضا در این قسمت ارائه میکنید

  [پاسخ]

  nader در ساعت 2:23 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2011

  با تشکر از اطلاعات فنی و بجای شما

  [پاسخ]

  شهاب سالور در ساعت 10:11 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2011

  با تشکر و جای بسیار تقدیر
  جامع ؛ کامل ؛ مفید و کارساز
  امیدوارم سطح فرهنگ اطلاع رسانی در جامعه ما افزایش یابد که قطعاً در خصوص قوانین و مقررات بعهده سازمانهای ذیربط میباشد

  با تشکر
  شهاب سالور

  [پاسخ]

  مدیر سایت در ساعت 12:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2011

  عرض سلام و تشکر از اظهار لطف شما

  [پاسخ]

  يعقوب در ساعت 12:54 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2011

  با سلام
  با تشکر از اطلاعات ارائه شده. خواهشمند است پایه حقوق یک کارشناس که بصورت شرکتی در یک نهاد دولتی مشغول بکار می باشد را بررسی و موارد قانونی که به آن تعلق میگیرد را اعلام فرمایید/.

  [پاسخ]

  binesh در ساعت 6:32 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2011

  با درود و سپاس از اطلاعات ارایه شده ،لطفا بفرمایید میشود در قرارداد پیمانکاری غیر عمرانی پرداخت حق بیمه بعهده کارفرما باشد؟

  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیرسایت پاسخ در تاريخ اکتبر 30th, 2011 9:12 ب.ظ:

  ضمن عرض سلام و تشکر
  این مورد در بودجه های غیر عمرانی بستگی به توافق طرفین دارد ولی در هرصورت یا پیمانکار می بایست با هر لیست , حق بیمه را بپردازد و یا کارفرما همراه با صورت وضعیتها اقدام کند.
  ازآنجایی که پیمانکار با پرداخت حق بیمه , متحمل کسر و نگهداری ۵% هم توسط کارفرما میشود ترجیح می دهد این پرداخت توسط کارفرما انجام شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  اميركمالي در ساعت 10:01 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  با سلام و تشکر
  با توجه به موارد اشاره شده میزان کسورحق بیمه از یک مشاور برای یک پروژه که از منابع مالی غیر عمومی ( منابع مالی داخلی شرکتها) اقدام به ارایه خدمات مشاوره و نظارتی مینمایند به چه میزان میباشد.تسریع در پاسخ مزید امتنان است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مدیرسایت پاسخ در تاريخ نوامبر 6th, 2011 10:18 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  شرکت های مشاور میتوانند ، ضمن هماهنگی باکارفرما ، به جای ارسال رونوشت قرارداد به شعبه ی محل نظارت ، آنرا به شعبه ی دفترمرکزی شرکت مشاور ارسال کنند و درقالب نیروی تحت پوشش موجود ، لیست بیمه ی خود را ارسال کنند.
  ضریب متعلق به قراردادهای مورد سوال شما ۱۶،۶۷% می باشد.
  بااحترام

  [پاسخ]

  اميركمالي در ساعت 10:22 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  با تشکر از جنابعالی
  ممکن است مرجع و یا بخشنامه مورد استفاده در تعیین رقم۶۷/۱۶در صد را جهت استفاده اینجانب تعیین نمائید
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیرسایت پاسخ در تاريخ نوامبر 8th, 2011 8:21 ق.ظ:

  لطفا به این مطالب عنایت فرمائید:

  ۲-۳- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد میباشد .

  ۱۵% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه

  ۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-14%D8%8C9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%BE%D9%8A%D9%85/

  http://www.accpress.com/news/1389/07/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-14%D8%8C2%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C/

  [پاسخ]

  فارغ بال در ساعت 2:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  با تشکر از جنابعالی خدمتتان سوالی داشتم:
  در قرارداد های که تهیه و حمل و نصب به عهده پیمانکار میباشد و قرار داد به تفکیک نباشد(مثلا تهیه و ساخت و نصب سیستم تهویه به قیمت مقطوع ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال)ایا جهت تهیه مافی حساب بیمه سازمان تامین اجتماعی میتواند از کار فرما درخواست نمایید که قیمتها را به صورت جداگانه اعلام نماید؟

  شعبه تامین اجتماعی میفرماید که اگر قیمت مصالح کمتر از ۵۰ درصد باشد به کل قرار داد ضریب ۱۶٫۸ میخورد؟؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 13th, 2011 11:46 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  به نظر بنده چنانچه این درخواست از سوی تامین اجتماعی صورت بگیرد قابل اقدام است وگرنه چنانچه کارفرما بخواهد فی البداهه مبالغ را تفکیک کند این ظن را در محاسب تامین اجتماعی تقویت میکند که بدلیل جلوگیری از تعلق حق بیمه بیشتر بوده است.
  ضمنا سوابق پیوست قرارداد منجمله نحوه احتساب و رسیدن به قیمت مورد توافق در قرارداد هم می تواند به این تفکیک کمک کند وگرنه کل قرارداد مشمول ۷،۷۷% بیمه خواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ss در ساعت 12:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2011

  با سلام واحترام درصد فسخ قراردادهای کاری در شرکت های مشاوره مالی چند درصد از حق الزحمه تعیین شده باید تعیین شودالبته اگر قرارداد پس از پیگیری امور محوله به شرکت مشاوره مالی در اثنا کار توسط شرکت متقاضی فسخ شود.قبلا از راهنمایی شما سپاسگذارم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 13th, 2011 12:07 ب.ظ:

  ضمن عرض سلام و تشکر
  کارکردی که مورد تایید کارفرما قرار میگیرد ، ملاک عمل است و اگر پرداختی نشود ، بیمه ای هم تعلق نمی گیرد لذا لازم است نسخه ای از نامه فسخ قرارداد توسط کارفرما به تامین اجتماعی هم ارسال شود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  elham در ساعت 1:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2011

  سلام وخسته نباشید

  شرکت مهندسی مشاور که برنده قراردادهای خرید وفروش در مناقصات می شود بآیا باید قراردادهای خرید وفروش (محض )خود راهم به سازمان وشعبه مربوطه اعلام نماید

  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 31st, 2011 9:07 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  البته استحضار دارید که استعلام حق بیمه قراردادها از تکالیف کارفرما می باشد ولی دو رویه در این خصوص معمول است:
  ۱- به قدری سوابق و مستندات قرارداد گویا است که نیازی به استعلام نمی بینید و با ضمیمه مستندات آماده ارائه توضیحات و دفاع در صورت ادعای تامین اجتماعی هستید.
  ۲- می توانید با همکاری کارفرما و شرح قرارداد ، عدم شمول آنرا ازتامین اجتماعی سوال کنید که دراین حالت در صورتی که فروشنده دارای کارگاه باشد و حق بیمه پرسنل را پرداخت کند مشمول بیمه نخواهد بود.
  ضمنا چطور یک شرکت مهندسی مشاور ، در قرارداد های خرید و فروش برنده میشود؟منظورتان نظارت براین قراردادهاست؟
  بااحترام

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 11:35 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  سلام و خسته نباشید
  قراردادی که تهیه مصالح کلا به عهده پیمانکار وقسمتی از کار مکانیکی و قسمتی غیرمکانیکی باشد،چه ضریب بیمه ای دارد؟درهمین قرارداد اگر لیست بیمه به موقع ارایه گردد اما پرداخت بعد از مهلت باشد،چند درصد جریمه دارد؟(۳۰ درصد بیمه ماهانه ۱۰میلیون تومان)

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 6th, 2012 9:14 ق.ظ:

  باسلام و تشکر
  به نظر بنده قراردادی که تهیه مصالح آن بعهده پیمانکار باشد ، دیگر مشمول تفکیک به مکانیکی و غیر مکانیکی نیست مگر اینکه در قراردادهای جداگانه ای منعقد شود.
  در مورد نوع قرارداد مد نظر توضیح بیشتری می فرمائید؟
  ضمنا اگر پرداخت حق بیمه ها از محل کسر از صورت وضعیت و توسط کارفرما انجام شود، پیمانکار ملزم به ارائه لیست درموعد مقرر است و دراین شرایط جریمه ای متوجه وی نیست.
  بااحترام

  [پاسخ]

  کاظم امیدی در ساعت 11:24 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  باسلام وخسته نباشید. به مدت دو سال در یک پروژه (سد مخزنی)مشغول به کار بودم که در تاریخ ۳۰٫۸٫۹۰از کار اخراج شدم تا این تاریخ دنبال مراحل تشکیل بیمه بیکاری بودم که متا سفانه اداره کار و تامیین اجتمایی اینجانب را به دللایل که یک شما در پروژه مشغول بودید دو پروژه شما فصلی میباشد و در پایان فصل کار تعطیل میباشد وسوم قسمتی از کار به اتمام رسیده را رد نمودن. این در صورتی میباشد که دلایل آنها کاملا دروغی است چون کارگاه ما در تمام فصول مشغول بکار میباشد وتا الان فقط ۵۰/ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که این مسله را کار فرما تایید مینماید . خواهشمندم بنده را راهنمایی فرمایید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 14th, 2012 1:42 ب.ظ:

  بااهداء سلام
  لطفا به قانون بیمه بیکاری مراجعه فرمائید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  مجتبی صبوری در ساعت 12:11 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  باسلام لطفا درصورت امکان به طور سریع و شفاف بفرمایید که رانندگانی که از طریق بنگاههای حمل بار (باربری) کالا و یا مواد اولیه برای شرکتهای تولیدی حمل می نمایند و بصورت فردی از باربری بارنامه حمل میگیرند و مبلغی را بعنوان بیمه از آنها دربارنامه کسر میگردد میبایست بیمه کسر شود یا خیرو باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 18th, 2012 9:50 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  به نظر بنده این حق بیمه وابسته به قوانین باربری و بارنامه منضم به آن و مربوط به بیمه محموله است و ارتباطی با بیمه ی شخص راننده ندارد.
  در هرصورت میتوانید به صورت خویش فرمایی خود را بیمه کنید.
  به این مسیر هم مراجعه ای بفرمائید:
  رانندگان درون شهری برای بهره‌مندی از خدمات تأمین‌اجتماعی ثبت‌نام می‌شوند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: فوریه 2012

  سلام در قرارداد مثلا خرید ژنراتور که نصب راه اندازی وآموزش رایگان دارد آیا کارفرما بیمه کسرکندوپرداخت را منوط به مفاصا کند یا خیر ؟
  به خرید که تعلق نمی گیرد؟
  اگر کسر کند و بیمه مفاصاحساب ندهد چاره چیست؟
  مقصر کیست؟
  راهکار چیست؟
  آیا بیمه سند اصلاحی یا متمم قبول دارد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 21st, 2012 10:13 ق.ظ:

  باسلام
  در نگاه اول قاعدتا” قرارداد خرید مشمول بیمه نیست ولی آنقدردراین موضوع حرف و حدیث و اعمال نظرات سلیقه ای هست که ….
  مثلا چنانچه خرید شما از تولید کننده جنس باشد و ایشان دارای کارگاه و کد بیمه باشد ، با استعلام از تامین اجتماعی و معرفی فروشنده ، ایشان در سازمان متعهد به بازرسی ازدفاترش میشود و مفاصا حساب بدون پرداخت حق بیمه صادرمیشود.
  اگر اینطور نباشد وی ملزم به ارائه مستندات و نحوه تهیه کالاست و اگر نتواند وضعیت بیمه این کالا را مشخص کند ….
  خلاصه اینکه پیشنهاد میکنم دراین قراردادها فاکتور از فروشنده بخواهید و تسویه حساب آنرا منوط به اعلام نظر تامین اجتماعی کنید.
  ضمنا قرارداد خرید را ازهر نوع خدمات و دستمزد فارغ کنید که منجر به تعین نرخ قراردادهای کار با مصالح نشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  کاروان در ساعت 12:07 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2012

  با سلام لطفا در مورد حق بیمه قرارداد های خدمات شهری بنده را رهنمای کنید چون اینقدر بخشنامه وقانون سازمان تامین اجتماعی رو خوندم همشو حفظم .شعبه ای که پرونده رو برسی کرده ضریب ۱۵/۱/۹%اعمال نموده در کمال تعجب در هیئت بدوی نیز این حکم تایید شده .حالا سوال بنده ایا بنظر شما در هیئت تجدید نظرنیز تایید میشود یا نه؟که اگر تایید مشود بدانیم که این قانون و بخشنامه ها سلیقه ای است بس !!!

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 5th, 2012 8:22 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  همانطور که در بخشنامه قید شده ، در قراردادهای خدمات شهری از چند نرخ استفاده مبشود:

  د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

  در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .
  منتها اثبات خدمات آن و صراحت در موضوع قرارداد ، گاها باعث اظهار نظر ها مختلف میشود مضافا” اینکه دراین موضوع ، کارفرما هم نقش دارد چراکه تفکیک مبالغ و تعین نوع خدمات در قالب نامه ای به تامین اجتماعی به عنوان عاملی تاثیر گذار مطرح است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  کاروان پاسخ در تاريخ مارس 5th, 2012 11:03 ق.ظ:

  با سلام
  ببخشید :قرارداد خدمات شهری بصورت حجمی بوده کارفرما چطور میتونه تفکیک کنه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 5th, 2012 12:06 ب.ظ:

  عرض سلام مجدد
  همین ابهام باعث شده که این نظر را از سازمان تامین اجتماعی داشته باشید.
  وقتی مبالغ قابل تفکیک نباشد ، بالاترین ضریب را ملاک میگیرند!
  بااحترام

  محمودی در ساعت 5:53 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام
  من در یک شرکت فنی و مهندسی که کارهای آموزشی و پژوهشی(پیمانکاری) برای سازمانهای دولتی انجام می دهد شاغل می باشم می خواستم ببینم درصد حق بیمه ای که باید پرداخت شود چقدر می باشد(۷ یا ۱۵%). لطفا لینک یا ماده قانونی مربوطه را هم قید بفرمائید.
  باتشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 5th, 2012 8:57 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام
  درصد حق بیمه چه کسی ؟
  پرسنل ؟
  شرکت فنی مهندسی ؟
  کارفرما؟
  ۷درصدی که فرمودید سهم بیمه پرسنل می باشد که به انضمام ۲۳ % توسط کارفرما به تامین اجتماعی پرداخت میشود.
  ۱۵% و ۱،۹ هم سهم بیمه مشاور در قراردادهای با بودجه غیر عمرانی است که توسط کارفرما کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز میشود.
  بااحترام

  [پاسخ]

  محمودی پاسخ در تاريخ آوریل 5th, 2012 11:16 ق.ظ:

  باسلام دوباره
  منظورم این بود که شرکت فنی و مهندسی برای گرفتن مفاصا حساب چند درصد حق بیمه باید واریز کند
  من شنیدم ۷%+۱/۹

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 5th, 2012 2:20 ب.ظ:

  عرض ادب مجدد
  باتوجه به نوع کاری که در کامنت قبولی فرمودید، به نظر بنده ضریبی که کارفرما بابت این قرارداد ملزم به کسر آنست ۱۵%+۱،۹ خواهد بود چراکه کار دستمزدی محسوب میشود لیکن شرایط خود را با این قسمت از بخشنامه تطبیق بفرمائید:
  *- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:

  ۱- در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود ، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصاحساب مربوط صادر میشود .

  ۲- در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی ، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی میباشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصاحساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود .

  ۳-در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه ، نرم افزار و برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ به ماخذ ۷% محاسبه و وصول میگردد .

  ۴- در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار ( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند ) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی حاصل نمی گردد از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود .

  موفق باشید.

  حسین در ساعت 10:20 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام و احترام
  من حسابرس تأمین اجتماعی هستم از مطالب و گفتگو هایتان لذت بردم خواستم به عنوان هدیه و دستخوش یه ابتکار در ارتباط با محاسبه حق بیمه قراردادهای دستمزدی به شما و دوستان حسابدار بدم
  بجای ۱۵% و ۱،۹ درصد شما میتوانید عدد ناخالص صورت وضعیتتان را بر عدد ۶ تقسیم کنید . عدد بدست آمده از هر دو روش یکی است . امتحان کنید
  بازم بهتان سر میزنم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 11th, 2012 10:28 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  ضمن تشکر از اظهار لطف شما ؛ همانطور که ملاحظه می فرمائید سوالات وابهامات همکاران در خصوص تامین اجتماعی بی شمار است و الزاما همه ی ما از همه ی امورات ، خصوصا تخصصی آن اطلاع نداریم.
  در هر صورت امیدوارم با حضور خود در رفع ابهامات دوستان و البته بنده ، مشارکت بفرمائید.
  مثلا دلیل عدم تعلق بیمه بیکاری به قراردادهای پرسنل شرکتهای پیمانکار چیست؟
  بااحترام

  [پاسخ]

  حسین در ساعت 6:20 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  سلام
  باتوجه به اینکه بیمه بیکاری به کسی تعلق میگیرد که غیر ارادی بیکار شده باشد و ماهیت قراردادهای پیمانکاری به صورتی است که از یک زمان معین آغاز و تایک زمان مشخص دیگر ادامه دارد و شخص کارگر در این گونه قراردادها اطلاع کامل دارد بعد از پایان پروژه احتمال بیکار شدنش وجود دارد پس به نحوی از انحا بیکاری با اراده خود کارگر است . همچنین بدلیل عدم وجود بازرسی کارگاهی و اثبات اشتغال کارگر در پروژه های پیمانکاری .
  ولی بدلیل پرداخت ۳۰درصد حق بیمه چنانچه در کارهای غیر پیمانکاری بیمه شود سابقه او در پروژه های پیمانکاری برای پرداخت بیمه بیکاری محفوظ است باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 23rd, 2012 7:54 ق.ظ:

  سلام و عرض ادب حضور جنابعالی
  ضمن تشکر از توضیحات شما ؛ چنانچه استناد به قانون بیمه بیکاری دراین خصوص است پس احتساب درصد حق بیمه بیکاری (اعم از ضریب حق بیمه پیمانکار و لیست حقوق وی) منتفی است.
  وقتی قرار و از قبل مشخص است که پرسنل این کارگاهها بدون بیمه ی بیکار از کار منفک شوند دلیل کسر و پراخت حق بیمه بیکاری چیست؟
  ضمنا چنانچه دوره قرارداد با کارفرما را ملاک مدت قرارداد با پرسنل بدانیم ، استحضار دارید که بصورت قطع و یقین نمی تواند شروع و خاتمه یک قرارداد را مشخص کند چرا که در عمل امکان اتمام زودتر و دیرتر از موعد موضوع قرارداد برای پیمانکار وجود دارد پس به نظر بنده پرسنل این کارگاهها هم دقیقا از تاریخ اتمام کار خود مطلع نیستند.(هرچند که کارفرمای پرسنل ، امکان اخراج زودتر از موعد ندارد.)
  بااحترام

  [پاسخ]

  محمد گودرزي در ساعت 4:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با سلام
  سوال من در خصوص قراردادهای تحقیق و مشاوره است
  نحوه تشخیص اینکه آیا قراردادی تحقیقاتی است یا خیر از دیدگاه تامین اجتماعی چیست ؟

  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 28th, 2012 10:45 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  موضوع و طرف قرارداد دراین تشخیص دخیل است.
  بااحترام

  [پاسخ]

  سیدمهدی در ساعت 3:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  سلام بنده (حقیقی) یک قرارداد نرم افزاری با یک شرکت منعقد نموده ام آیا بیمه شامل آن می شود یا معاف است؟

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 4:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  ما شرکت پیمانکاری داریم و در شرکت مخابرات در زمینه برق فعالیت پیمانکاری داریم . از طریق دفتر خود را بیمه کرده و لیست بیمه را برای هر ماه ارسال مینماییم . از طرفی در کارهایی که در مخابرات انجام می دهیم برای آنها بیمه ۸ درصد جهت مفاصا حساب پرداخت مینماییم .می خواستم بدانم معافیت پرداخت مفاصا حساب بخشنامه ۱۴ شامل حال ما می شود یا نه؟ ممنون میشوم در صورت راهنماییتان
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 17th, 2012 11:04 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  درصورتی که پرسنل دفتر در پروژه ها مشغولند و این موضوع مورد موافقت کارفرماست ، می توانیدآنها را از لیست بیمه دفتر خارح و در لیست بیمه پروژه ارسال کنید.
  بااحترام

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 8:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  با سلام و احترام. لطفا راهنمایی بفرمایید ۱- حق بیمه قرارداد فروش یک دستگاه که عموم قطعات آن از خارج خریداری شده و در کارگاه شرکت مورد تست و بازرسی و بسته بندی و حمل تا محل نصب قرار گرفته چگونه است؟
  ۲- وقتی قرارداد خریدی منعقد می‌کنیم و نمی‌دانیم شرکت فروشنده آن کالا(منظور کالای تماما داخلی)، دفاتر و … دارد یا خیر تکلیف چیست در قرارداد برای کسورات چه تصمیمی بگیریم؟آیا از صورتحساب وی بیمه کسر کنیم؟
  با احترام مجدد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 22nd, 2012 7:42 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  در نگاه اول قاعدتا” قرارداد خرید مشمول بیمه نیست ولی آنقدردراین موضوع حرف و حدیث و اعمال نظرات سلیقه ای هست که ….
  مثلا چنانچه خرید شما از تولید کننده جنس باشد و ایشان دارای کارگاه و کد بیمه باشد ، با استعلام از تامین اجتماعی و معرفی فروشنده ، ایشان در سازمان متعهد به بازرسی ازدفاترش میشود و مفاصا حساب بدون پرداخت حق بیمه صادرمیشود.
  اگر اینطور نباشد وی ملزم به ارائه مستندات و نحوه تهیه کالاست و اگر نتواند وضعیت بیمه این کالا را مشخص کند ….
  خلاصه اینکه پیشنهاد میکنم دراین قراردادها فاکتور از فروشنده بخواهید و تسویه حساب آنرا منوط به اعلام نظر تامین اجتماعی کنید.
  ضمنا قرارداد خرید را ازهر نوع خدمات و دستمزد فارغ کنید که منجر به تعین نرخ قراردادهای کار با مصالح نشود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  احمد در ساعت 8:57 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2012

  با سلام
  شرکت تعاونی روستایی در نظر دارد با همکاری اتحادیه شهرستان خویش (زمین از شرکت و سرمایه از اتحادیه (شراکت به نسبت سهم آورده است))نسبت به ساخت یک ساختمان تجاری چهار طبقه اقدام نماید.
  مراحل گود برداری تمام شده و آلموتور بندی در حال اجراست .
  اتحادیه با یک شخص حقیق قرارداد بسته و ایشان به عنوان پیمانکار مسئول ساخت ساختمان مذکور می باشد .
  پیمانکار نیز طی قراردادهای اشخاصی را به عنوان پیمانکار مسئول کارهایی (جوشکاری ، آلموتور بندی و …) نموده است .(پیمانکار در این قرارداد ها خود را کارفرما نامیده است )
  مبالغ قرارداد ها و هزینه ها از طرف اتحادیه به حساب شرکت واریز می شود تا شرکت آن مبالغ را پرداخت نماید .
  نحوه محاسبه مالیات و حق بیمه قرارداد ها (اعم از پیمانکار اصلی و غیره ) را اعلام فرمایید .
  با تشکر فراوان …

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 4th, 2012 11:10 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  صورت وضعیتهایی که از طرف پیمانکار طرف قرارداد شما ارائه میشود(درصورتی که تامین مصالح هم بعهده ی وی باشد) مشمول ۷،۷۸% بیمه و ۵% مالیات است.
  حال وی میتواند از محل همین بیمه مکسوره توسط شما (به عنوان کارفرمای اصلی) از پرداخت مجدد حق بیمه پیمانکاران فرعی (پس از هماهنگی با تامین اجتماعی)خودداری کند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سمانه در ساعت 1:45 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  سلام با تشکر از مقاله شما.این مقاله به من خیلی کمک کرد. سوالی در خصوص شرکتهای پیمانکاری دارم اگه در خصوص آن اطلاعی دارید و در اختیار بنده بگذارید به بسیار لطف میکنید . سوال من در خصوص شرکتهای پیمانکاریه که کارگر برای امور منزل به خانه ها می فرستند . می خواهم بدونم آیا جایی هست که به استخدام این کارگرها نظارت کنه . که بر فرض مثال شرایط لازم برای انجام کار مورد تقاضا رو دارد یا خیر ؟ این طور که شما ذکر کردید قانون تامین اجتماعی این شرکتها را موظف به بیمه ی کارگران خود کرده است . می خواهم بدانم قانون دیگری هست که نه از جهت بیمه بلکه از سایر جهات بر روابط این شرکتها با کارکنان خود بپردازد ؟و به گونه ای بر این روابط نظارت داشته باشد . ممنون از لطف شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 10th, 2012 10:46 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  چنانچه این شرکتها دارای اتحادیه و صنف باشند به نظر بنده این مکان محلی برای کسب اطلاعات بیشتر است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  s در ساعت 3:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  با سلام و ادب :
  بنده یک پیمانکار نیروهای خدماتی پشتیبانی در کشورم که در هر ماه مثلا بجای ارائه دادن ۲۰ نفر کارکرد نیروهای حقیقی در یک ماه ۲۵ نفر به تامین اجتمای لیست میدادم (یعنی خارج از نیروهای اصلی که در دستگاه کار میکردند) حال تامین اجتماعی با دست گذاشتن بر روی این کار بنده ،مرا مورد بازخواست قرارداد داده ، خواهشمندام بنده که چند مدتی از این فشار تامین اجتماعی در رنج هستم برای راهنمایی ارشادم کنید… لازم به ذکر است لطفا فقط در همین سایت عنوان نمایید.
  ایمیلم بسته است ۱۳۹۱/۰۴/۲۸

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 18th, 2012 10:16 ب.ظ:

  عرض سلام و احترام
  لیستهای شما توسط کارفرما هم تایید میشود؟
  ضمنا تامین اجتماعی چه ادعایی از شما دارد؟

  [پاسخ]

  نصری در ساعت 11:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  در سال ۸۱ با سه ماه تاخیر مناقصه نیروهای خدماتی اداره ای دولتی اجرا و بنده برنده شدم ولی به دلیل گذشت بیش از دو ماه تامین اجتماعی از پذیرش لیست ماه اول خود داری نمود در پایان قرارداد مفاصا حساب اخذ و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تفاوت مفاصا به حساب سازمان واریز نمودم الان برای آن یک ماه مرتب با شکایت کارگران مواجه و جرایم سنگینی متوجه بنده شده است . پس تفاوت مفاصا برای چیست و چرا الان حقوق کارگران برای بیمه پدیرفته شده ولی در زمان ارسال لیست با تاخیر پذیرفته نمی شود

  [پاسخ]

  حيدري در ساعت 7:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2012

  با سلام وعرض ادب واحترام.
  باتشکر ویژه از زحمتی که بابت تهیه این مطلب کشیدید انشالله هیچ وقت کارتان زمین نماند .اما من مشکلی دارم که نتوانستم در این مطلب شما جوابم را پیدا کنم.آنهم اینست که من یک خانم هستم که مسئولیت یک نشریه فرهنگی اجتماعی را بر عهده دارم که برای گذران امور نشریه با معاونت حمل ونقل شهرداری تهران وارد قراردادی شدم تا نسبت به انعکاس مسائل فرهنگی و آموزشی ویا فعالیتهای این حوزه توسط نویسندگان خود نشریه مطلب تهیه کرده وبه چاپ رسانم.اما این معاونت پس از اتمام قرارداد و در زمان تسویه حساب تقاضای مفاصا حساب از سوی ما کرد وما نیز برای گرفتن مفاصا به شعبه مربوطه ای که لیست پرسنلمان آنجا رد میکرده ایم مراجعه کردیم وشعبه هم اعلام کرد در مقابل اخذ رقم شش میلیون تومانی از قرارداد سی وشش میلیون تومانی مفاصا میدهد؟ حال آیا به نظر شما با توجه به اینکه ما لیست بیمه پرسنل خود را از قبل رد کرده ایم و همچنین از همان پرسنل موجود که لیست بیمه آنهاارسال می شده است وبا عنایت به اینکه ما یک مجله فرهنگی هستیم که در هیچکدام از این واحدهایی که در بالا نام برده ایدنمی گنجیم ونیز از سویی دیگر معاف از مالیات اداره مالیات هم هستیم چگونه سازمان تامین اجتماعی به خود اجازه میدهد چنین وجهی را مطالبه نماید واین در حالیستکه شاید کل سود این قرارداد ما با توجه به هزینه های بالای چاپ وکاغذ این رقم مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نشود . یک دنیا ممنون اگر پاسخ و راهکاری مناسب ارائه دهید.ارادتمند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 25th, 2012 10:34 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  ضمن تشکر از اظهارلطف شما؛ به نظربنده بهترین حالت در شرایطی بود که شما برای این قرارداد از تامین اجتماعی کد کارگاه جداگانه می گرفتید و لیست افراد شاغل درقرارداد را با این کد ارسال می کردید.
  در هرصورت از کارفرما بخواهید طی نامه ای ، اسامی شاغل دراین قرارداد را که می فرمائید به هر صورت لیست بیمه برای آنها ارسال شده به سازمان ارسال نماید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  کاوه در ساعت 1:29 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  با سلام
  قراردادی با شرکتی جهت انجام مشاوره و خدمات در امور کامپیوتری بسته ام بصورت شخصی (یعنی در قرارداد پیمانکار شخص میباشد)
  ایا حق بیمه ۱۶٫۶۷ به این نوع قرارداد تعلق میگیرد

  [پاسخ]

  رفعت در ساعت 4:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  با سلام و تشکر از سایت خوبتان
  سوال من راجع به این است که آیا تامین اجتماعی در قراردادهای مهندسین مشاور، میتواند درصد مکانیکی بودن کار را که توسط کارفرما تایید شده است تغییر دهد؟ و اگر میتواند مبنای آن چیست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 14th, 2012 8:42 ق.ظ:

  باسلام و تشکر
  قاعدتا نباید تغیری ایجاد کند ولی در محتوای بعضی از قرارداد ها این درصد مشخص شده است.
  مثل:

  د-قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
  در اینگونه قراردادها نیز معادل ۷۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ ۷% و معادل ۳۰% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ ۱۵% محاسبه و وصول میگردد .
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  پوریا در ساعت 3:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  سلام :

  بنده پیمانکار قراردادی هستم که شامل خرید و نصب وسایل پارکی است و در قرارداد صراحتا و به تفکیک مبالغ خرید و نصب ذکر شده است ، کارفرما براساس هزینه نصب بیمه را محاسبه نموده و پرداخت کرده است ولی الان تامین اجتماعی برای مفاصا حساب اظهار می کند که ، بیمه به کل مبلغ پیمان تعلق گرفته و باید برای خرید هم حق بیمه پرداخت شود …
  لطفا راهنمایی بفرمایید که چه باید کرد ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 1st, 2012 11:45 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  به نظر بنده این تفکیک در متن قرارداد، به همان برداشت کار با مصالح خواهد انجامید درصورتی که بهتر بود در دوقرارداد که الزاما قرارداد خرید آن با یک شخص نباشد، اقدام می کردید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رها پاسخ در تاريخ ژانویه 30th, 2018 8:42 ق.ظ:

  سلام میشه منظورتان از قرارداد خریدآن با یک شخص نباشد چیه میشه واضح تر توضیح بدید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 2nd, 2018 3:49 ب.ظ:

  سلام
  یعنی قراردادبادونام
  یکی خریربایک نام
  یکی اجرا بانام دیگر

  مرتضی در ساعت 6:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2012

  با سلام
  بنده حدودا یک سال در بیمارستان دولتی تهران بعنوان تایپیست کار میکردم البته بصورت تفاهم نامه ای..به بنده گفته بودند که ماده ۳۸ تامین اجتماعی از این تفاهم نامه حذف گردیده و بنده هم توجه ای نکردم…در این تفاهم نامه بیمارستان کارفرما و بنده بصورت انحصاری پیمارنکار نامیده شدم…پس از اتمام تفاهم نامه برای دریافت آخرین چک، به بنده گفتند تا مفاصا حساب نیاورید آخرین چک رو نمی توانید دریافت کنید
  با مراجعه به بیمه تامین اجتماعی به بنده گفتند ۱۶٫۶۷ درصد از کل مبلغ ناخالصی رو باید پرداخت کنید تا مفاصا حساب براتون ارسال بشود
  مبلغ ناخاصلی بنده ۱۶٫۱۰۰٫۰۰۰ است و چیزی حدودا سه میلیون باید پرداخت کنم
  شما مرا راهنمایی کنید که اصلا میشود که من نخواهم مفاصاحساب بگیرم یا این یک الزام است؟
  یا میتوانم از بیمارستان شکایت کنم و این ماده را کلا از تفاهم نامه حذف بنمایم؟ آیا شدنی است یا خیر؟ خواهشا زودتر جوابم را بدهید چون خیلی کلافه شدم
  جوابم را همینجا بدهید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 1st, 2012 11:37 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  احتمالا قرارداد شما طوری تنظیم شده که به عنوان کاری و پرسنلی تلقی نمی شود.
  طرف قرارداد شخص است یا شرکت؟
  لطفا اطلاعات بیشتری از مضمون قراردادتان بفرمائید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 2:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  سلام من بیست سال بیمه پرداخت کرد و تازه بیکارشدم شغل من هم نقشه بردارو رد مهندسین مشاور هم کار می کردم ایابیمه بیکاری به من تعلق میگیرد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 4th, 2012 8:21 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  مرجع تشخیص برقراری بیمه بیکاری ، اداره کار است لذا بدین منظور می بایست ظرف یکماه از تاریخ بیکاری ، این موضوع را دراداره ی مربوطه مطرح کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  Mozafari در ساعت 4:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  با سلام و احترام
  بسیار سپاسگزارم بخاطر اطلاعات خوبی که ارایه می فرمایید.
  اطلاعات بسیار کامل، کاربردی ارایه شده اند منابع بسیار دقیق ذکر شده و بنابراین از ارایه بی دریغ اطلاعات تشکر می کنم.
  پایدار باشید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 17th, 2012 7:14 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  ازاظهار لطف شما تشکر و سپاسگذاری میکنم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  نسرین حسینی نیا در ساعت 11:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  با سلام از اطلاعات خوب و عالی شما
  خواهش میکنم این سوال رو اگر ممکن است جوابش رو به ایمیل من ارسال کنید خیلی برام مهمه و از هرکس می پرسم درست پاسخ گو نمی باشند.
  ۱- شرکت ما یک شرکت ساختمانی است که اخیرا شروع به اجرای یک پروژه در شهری غیر از شهر تهران نموده است .
  ۱لف- شرکت دارای کد کارگاهی است و حق بیمه کارکنان مستقر در دفتر تهران را ماهانه منظم ارسال میکند
  ب- پروژه مذکور در شهر دیگر دارای تعدادی کارمند ثابت است مثل رئیس کارگاه – کارمند مالی پروژه و تحصیلدار که این سه نفر محل زندگیشان در آ« شهر بوده ولی کارمند شرکت ما می باشند و حقوق بگیر ما و لازم به ذکر است که به غیر از این افراد کارهای ساختمانی به پیمانکاران واگذار می کردد که خوب آنها خود جدا اقدام به بیمه کارگرانشان می کنند اما سوال من این است تکلیف چیست اگر اسم این افراد از تهران رد شود مشکل ایجاد میشود اگر بله لطفا راه کار را اعلام فرمایید یک دنیا تشکر از لطف شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 20th, 2012 8:44 ق.ظ:

  عرض سلام و تشکر از لطف شما
  قاعدتا باید با ارسال رونوشتی از قرارداد به تامین اجتماعی محل وقوع کار ، کد کارگاه جدایی برای این پروژه بگیرید و لیست افراد شاغل را بعد از تایید کارفرما درقالب این کد ارسال کنیدتا خصوصا در مقطع تسویه حساب با کارفرما به مشکل نخورید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  mohsen در ساعت 3:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  با سلام
  آیا اجرای کارغیر قراردادی (فاکتوری)نیز مشمول حق بیمه میگردد؟
  بنده به عنوان حسابدار کارفرما موظف به کسر بیمه میباشم یا خیر زیرا پس از کسر از طرف برخی پیمانکاران با مباحثه طرف هستیم.
  به دلیل اینکه ماده ۳۸ صراحتا در مورد قراردادها توضیح داده ولی در حسابرسی قبلی بیمه از ما حق بیمه کارکردهای فاکتوری را نیز طلب کرد.
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 24th, 2012 8:46 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  دراین خصوص تفاوت نظر و دیدگاههای متفاوتی از سوی تامین اجتماعی مشاهده می شود.
  قاعدتا ماده ۳۸ حق بیمه ی قراردادها را تبیین می کند اما این سازمان فراتر از قانون به اقلام فاکتوری هم نظر دارد.
  در هرصورت پیشنهاد میکنم اقلام فاکتوری را ازمحل های معتبر و اسم و رسم دار تهیه کنید تا درصورت اعمال حق بیمه هم بتوان آنها را به کد کارگاه خودشان منتقل کرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ سپتامبر 25th, 2012 8:27 ق.ظ:

  سلام درمورد فاکتور با به عرض برسانم که حسابرسان تأمین اجتماعی فاکتورهای دستمزدی مانند نصب و یا پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری و …. که کار در محل کارگاه واگذارنده انجام می شوند را مشمول تلقی و از فاکتور های فروش که هیچ عملیاتی روی آنه لازم نباشد حق بیمه ای مطالبه نمی کند . مگر در مواقع خاص

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 25th, 2012 9:35 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب و تشکر از توضیحات جنابعالی

  mohsen در ساعت 3:32 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  باسلام
  آیا قرارداد نشر مطالب مورد نظر کارفرما در یک سایت خبری (پیمانکار)
  مشمول حق بیمه میباشد؟
  اگر معاف باشد دریافت مفاصا لازم است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 24th, 2012 8:44 ب.ظ:

  با سلام و احترام

  لطفا موضوع قرارداد را با این بخشنامه کنترل کنید که قابل تطبیق هست:
  بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در قراردادهای مذکور)

  موفق باشید.

  [پاسخ]

  یزدیان در ساعت 12:42 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2012

  با عرض سلام وتشکر
  بیمه قراردادهای آموزشی چگونه محاسبه میشود؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 24th, 2012 8:39 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه شخص طرف قرارداد باشد بنا به شرایطی مشمول نیست ولی معمولا قراردادهای باشخصیت حقوقی با ضریب ۱۶،۶۶% مشمول بیمه هستند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی در ساعت 6:18 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  سلام و ممنون از وقتی که گذاشتید
  من شرکتی دارم که در آن حدود ۵۰ نفر پرسنل مشغول به کار هستند که نام ۲۰ نفر آنها در لیست دفتر مرکزی رد می شوند و باقی آنها در لیستهای جداگانه و در قراردادهای متفاوت پیمانکاری که می گیریم رد می شود و همیشه طبق قانون حق بیمه ای که برای آنها در پیمانها رد می شود از مبلغ مفاصاحساب کسر می شود.
  سوال اول: ایا من می توانم به طور مثال در قراردادی که رقم مفاصای آن بسیار بالا خواهد بود از همکاران اداری به لیست پیمانم اضافه کنم ؟
  با این استدلال که من که دارم حق بیمه افراد را می دهم حداقل از این طریق کمکی بشود در جهت کمتر شدن رقم مفاصاحساب
  سوال دوم: یکی از قراردادهای ما عمرانی است (حق بیمه: ۱۲% کارفرما و ۳٫۶% مشاور)و برای آن یک لیست ۱۰ نفره رد کرده ایم، آیا ما باید حق بیمه متعلق به لیست را پرداخت کنیم یا کارفرما ؟ اگر ما رد کنیم چه اتفاقی می افتد آیا از همان سهم ۳٫۶% مان کسر می شود ؟
  بینهایت ممنون از اطلاعات مفیدتان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 2nd, 2012 8:54 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  ۱- درصورت موافقت و تایید کارفرما بله
  ۲- برای قرارداد عمرانی ترجیحا از کارفرما بخواهید حق بیمه را (با کسر ۳,۶% سهم شما از کارکردتان) بپردازد.
  ضمنا از ضریبی که اعلام فرمودید مشخص میشود شما درقالب مشاوره کار می کنید.
  دراین صورت ضمن هماهنگی با کارفرماهایتان , از آنها بخواهید نسخه ای از قرارداد را به شعبه دفتر مرکزی ارسال و مفاصا حساب را هم از همانجا دریافت کند.
  به این شکل مشکل کمتری درجابجایی نفرات خواهید داشت.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اکتبر 2nd, 2012 10:41 ق.ظ:

  سلام مجدد
  بله ما تمام قراردادهامون رو از شعبه مرکزی مفاصا می گیریم
  اما یک نکته و اون اینکه تا الان بیمه برای رد کردن لیستهای جداگانه برای قراردادهای پیمانیمون از ما تایید کارفرما رو درخواست نکرده
  مثلا حتی اگه برای یک قرارداد ۱۰ میلیونی هم ۲۰ نفر لیست بیمه رد کنم، بیمه کاری به تایید کارفرما نداره و سیستم به صورت اتومات خودش مبلغ پراختی حق بیمه رو از رقم مفاصا حساب نهایی کسر می کنه
  البته بیمه همیشه از من برای قراردادهایی که برای آنها لیستی رد نکردم اما ادعا کردم که مثلا این ۵ نفر در آن مشغول به کار بودند تایید کارفرما رو خواسته ولی هیچوقت تایید اسامی لیست ارسالی رو درخواست نکرده
  حالا شما تصور کن من یکسال برای یک قرارداد بیمه جداگانه رد کردم، حالا اگر هنگام مفاصا شعبه تایید اسامی رو بخواد و کارفرما هم تایید نکنه تکلیف لیست چی میشه؟
  ممنونم از توضیحاتتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 2nd, 2012 11:00 ق.ظ:

  عرض ادب مجدد
  قبلا که لیستها بصورت دستی تحویل میشد, تایید کارفرمازیر لیستها ضروری بودولی بقول شما و از زمان حذف لیست دستی این تاییداخذ نمی شود.
  کسانی که تایید نمی شوند از لیست شما حذف و محاسبات مجدد انجام خواهد شد.
  موفق باشید.

  علی پاسخ در تاريخ اکتبر 2nd, 2012 11:09 ق.ظ:

  فقط تشکر از بابت راهنمایی
  خداوند شما را در راه افزایش آگاهی حفظ کنه

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 2nd, 2012 11:11 ق.ظ:

  سپاسگذارم.

  یاری در ساعت 3:40 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  روز بخیر
  آیا در یک قرارداد مشاوره عمرانی من به عنوان پیمانکار موظف به گرفتن مفاصاحساب هستم یا کارفرما خودش از صورت وضعیتهای من ۳٫۶ درصد رو کسر می کنه و به بیمه پرداخت می کنه ؟
  یعنی سیر اداری گرفتن مفاصاحساب رو من باید طی کنم یا کارفرما ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 4th, 2012 9:16 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  اخذ این فرم بعهده ی شماست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  شرکت تکفام ارتباط هوشمند در ساعت 10:26 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  پیمانکار اجرای سایت موبایل هستیم و حدود ۷۰٪ خرید تجهیزات داریم و ۳۰٪ خرید خدمات مخابرات از کل صورت وضعیت حق بیمه کسر میکند.آیا هزینه های خرید بایستی بیمه پرداخت شود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 6th, 2012 12:51 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  چنانچه قرارداد تفکیک نشده باشد بله حق بیمه با ضریب کار با مصالح کسر خواهد شد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  یاری در ساعت 1:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  روز شما بخیر
  فرض در یک قرارداد عمرانی مشاوره حق بیمه نهایی سهم مشاور (۳٫۶%) ۵ میلیون تومان میشه
  چنانچه کارفرما ۳٫۶ درصد از صورت وضعیتها کسر کنه به بیمه پرداخت کنه
  از این طرف هم پیمانکار به اشتباه مبلغ لیستهای بیمه را خودش پرداخت کنه
  و اگر جمع مبلغ پرداختی کارفرما و پیمانکار مثلا ۸ میلیون تومان بشه
  آیا بیمه ۳ میلیون اضافه را به پیمانکار برمی گردونه ؟
  یا اینکه حق بیمه پرسنل شاغل در پروژه را که می شد از محل ۳٫۶% کسر شده پرداخت بشوند را ما خودمون به اشتباه پرداخت کردیم و دیگه پولی بر نمی گرده ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 9th, 2012 8:56 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  اگر نهایتا جمع پرداختی شما (اعم از کارفرما و خودتان) بیشتر از ضریب و یا جمع لیستها باشد مابه التفاوت وجه مسترد میشود منتها رویه به این صورت است که سازمان تامین اجتماعی ابتدا از کارفرما استعلام میکند که این مازاد به کارفرما مسترد شود یا مشاور؟(پیمانکار)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سلطاني پاسخ در تاريخ آگوست 18th, 2013 6:28 ب.ظ:

  با سلام و عرض خسته نباشید
  تامین اجتماعی حق بیمه های پرداختی بیش از ضریب را بر نمی گرداند

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت 9:10 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  با سلام و تشکر از سایت پر محتوای شما
  مطابق آنچه در وب سایت شما نوشته شده است با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی ( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود آن قرارداد از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود.
  با توجه به اینکه دقیقا چنین موردی برای بنده در یک قرارداد پژوهشی پیش آمده و سازمان تامین اجتماعی ۱۵ درصد حق بیمه برای بنده لحاظ نموده است، سوال بنده این است که مصوبه مزبور (یا مصوباتی از این قبیل) را در کجا میتوانم پیدا کنم تا بتوانم در فرم اعتراض به سازمان تامین اجتماعی به آن استناد کنم.
  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 11th, 2012 10:31 ق.ظ:

  با سلام و تشکر ازلطف شما
  به نظر بنده به همین بخشنامه ۱۴ جدید درآمد (که توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شده) استناد کنید.
  ضمنااز کارفرمایتان بخواهید نامه ای مبنی برپژوهسی بودن قرارداد به اشاره بندهای آن برای این سازمان تنظیم و ارسال کند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سپیده کاظمی در ساعت 10:08 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  با سلام من حسابدار یک شرکت پیمانکاری هستم که بیمه کارگران رو از پیمان رد کردم الان برای بیمه بیکاری شون که میرن تامین اجتماعی میگن که چون از محل پیمان رد شده بهشون بیمه بیکار تعلق نمیگیره با این که هر ماه بیمه کارگران از همون شماره کارگاه با ردیف پیمانهای مختلف رد میشده باید چکار کرد ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 20th, 2012 10:19 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  بله این موضوع سابقه دارد و متاسفانه راهکاری برای آن ندارم.
  شاید شکایت به دیوان عدالت اداری مشکل گشا باشد.
  برای اطلاع بیشتر کامنتهای این مسیر را هم مرور کنید:
  http://www.accpress.com/news/1389/10/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%A2%D9%86/

  [پاسخ]

  یاری در ساعت 2:43 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  سلام
  برای بیمه بیکاری چقدر باید سابقه بیمه داشت
  من یکسال است در شرکتی مشغول به کار هستم. اما در این یکسال ۷ ماه برام بیمه رد شد البته در ۵ ماه اول توافق کردیم که برای من بیمه رد نشه و من هم شکایتی ندارم آیا الان از بیمه بیکاری می توانم استفاده کنم.
  در مورد سوال خانم کاظمی مگه اسم کسایی که تو پیمان رد میشه ۳% بیمه بیکاری کسر نمی شده ! پس بیمه به چه استنادی بیکاری نمی ده ؟
  سوالم رو کامل کنم
  منظور من از پیمانهای متفاوت ردیفهای متفاوت در شعبه است
  به طور مثال گاهی یک شرکت با یک کد کارگاه در بیمه، چند ردیف پیمان دارد
  آیا در این حالت می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد یا باید در ردیف آخر ۶ ماه یا مثلا یکسال سابقه داشت ؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 21st, 2012 12:06 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  درایین نامه از ۶ ماه سابقه مشمول بیمه بیکاری است ولی استفاده از آن بنا به رای اداره کار صورت میگیرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رضايي در ساعت 4:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  آیا برای انجام کارهایی نظیر نصب وراه اندازی درحدمعاملات جزیی بدون عقدقراردادتوسط اشخاص حقیقی ویا حقوقی درمدت ۷روزکاری نیازی به اخذ مفاصاحساب بیمه میباشد یا خیر درانجام کار بصورت استعلام بها چطور.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 22nd, 2012 8:44 ق.ظ:

  عرض سلام و احترام
  درکامنتهای قبلی هم اشاره کرده ام که این موضوع معمولا با تفاسیر متعددی مواجه میشودچراکه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برقرارداد تاکید دارد ولی سابقه هم دارد که این سازمان از اقلام فاکتوری هم مدعی بیمه باشد.
  به این توصیه ی دوستمان هم توجه کنید:
  حسین پاسخ در تاریخ مهر ۴م, ۱۳۹۱ ۸:۲۷ ق.ظ:

  سلام درمورد فاکتور با به عرض برسانم که حسابرسان تأمین اجتماعی فاکتورهای دستمزدی مانند نصب و یا پشتیبانی ، تعمیر و نگهداری و …. که کار در محل کارگاه واگذارنده انجام می شوند را مشمول تلقی و از فاکتور های فروش که هیچ عملیاتی روی آنه لازم نباشد حق بیمه ای مطالبه نمی کند . مگر در مواقع خاص
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی احمدی در ساعت 5:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2012

  با سلام و احترام خواهشمند است اعلام نظر فرمائید حداکثر زمان وصول اجرائیه سازمان تامین اجتماعی چه مدت زمان میباشد
  آیا با گذشت بیش از ۱۳ سال بازهم امکان این مهم میسور است
  ایا با توجه به قانون امحا که مقرر میدارد ۱۰ سال وصول مطالبات قابل اجراءاست بازهم سازمان تامین اجتماعی میتواند با توجه به سکوت ۱۳ ساله خود مجدا” با ارائه یک اعلامیه بدون حکم محکومیت بازهم تقاضای ۱۳ سال قبل خود را بعلاوه جرایم مربوطه طلب نماید یا خیر
  قبلا” از مراحم و الطاف جناب عالی سپاسگزارم
  در صورت تمایل به اطلاعات بیشتر در این مورد از طریق ایمیل بنده را مطلع فرمائید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 30th, 2012 8:10 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب حضور جنابعالی
  متاسفانه از مورد مطرح شده ی شما بی اطلاعم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  جنیدی در ساعت 4:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  با سلام
  مدت زمان دریافت بیمه بیکاری چند سال است
  اگر در مدتی که بیمه بیکاری دریافت مشغول به کار شویم بیمه باقی مانده را میتوانیم در زمان دیگری دریافت کنیم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 5th, 2012 10:42 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  مدت وابسته به سابقه ی بیمه پردازی شماست.
  بله

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ نوامبر 6th, 2012 2:26 ب.ظ:

  باسلام
  چنانچه در کارگاه جدید دارای حداقل ۶ ماه سابقه بیمه پردازی باشید و بیکار بشید می توانید از باقی مانده زمان بیمه بیکاریتان استفاده نمایید

  [پاسخ]

  امير در ساعت 7:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  سلام
  اگه میشه بفرماید چند درصد بیمه از قراردادهای بازاریابی کسر میشود (شخص حقیقی)
  متشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 5th, 2012 10:43 ق.ظ:

  با سلام واحترام
  چنانچه قرارداد با شخص حقیقی و مندرجات آن هم حکایت از به تنهایی انجام دادن کاراست مشمول کسور بیمه نیست لیکن بفرمائید که کارفرما قبل از اتمام مدت قرارداد آنرا از سازمان تامین اجتماعی استعلام کند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسین پاسخ در تاريخ نوامبر 6th, 2012 2:24 ب.ظ:

  باسلام
  قرارداهای بازاریابی قرارداد کار محسوب و مطابق ماده۲۸ قانون تأمین اجتماعی مشمول ۳۰ درصد حق بیمه است

  [پاسخ]

  الهام در ساعت 9:46 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  با سلام
  لطفاً بفرمائید چطور می توان پیوست ها را دید و پرینت گرفت؟
  ( پیوست شماره یک )مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 8th, 2012 9:40 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  این پیوستها بصورت عمومی منتشر نشده و یا ممکن است ما از آن بی اطلاع باشیم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ALi Asghar در ساعت 10:11 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  سلام
  مدتیه شرکت ۵ نفرم دیگه کاری انجام نمیده و طی ماههای اخیر همه یکی یکی در لیست ترک کار خوردند و فقط تا ماه گذشته لیست به اسم خودم که مدیرعامل هستم رد میشد
  تا اینکه بازرس تامین اجتماعی شرکت رو متوقف اعلام کرد و این ماه دیگه لیست بیمه من رو قبول نکردند
  حالا اگر بخوام مجدد فعالیت شرکت رو ادامه بدم چیکار باید کنم ؟
  و اگر سه ماه دیگه مثلا شرکت شروع به کار کنه در این مدت که لیستی ندادم تامین اجتماعی جریمه ای نمی زنه ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 11th, 2012 11:12 ق.ظ:

  با سلام واحترام
  هرموقع نیروی جدیدی به شرکت اضافه شد لیست آنرا (ترجیحا زودتر ازموعد) ارسال کنید.
  به نظرم به این شکل فعالیت مجدد شما اثبات می شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 9:24 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  با سلام
  آیا مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها (یه شرط حقوق بگیر بودن) می توانند از بیمه یک قرارداد پیمانکاری استفاده کنند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 11th, 2012 11:09 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  اگر دارای شغل مشخص درپرژه و حقوق بگیر باشند و کارکرد ایشان توسط کارفرماهم تایید شود بله می توانند از لیست استفاده کنند.
  این مسیر را هم مرورکنید:
  آیننامه ادامه بیمه به طور اختیاری سازمان تامین اجتماعی
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 9:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  با سلام مجدد
  در صورت انجام این کار سازمان تامین اجتماعی شرکت را جریمه میکند ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 12th, 2012 9:12 ق.ظ:

  با سلام
  به نظرم خیر و نام ایشان درلیست را نمی پذیرد.

  [پاسخ]

  ALi Asghar در ساعت 2:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  سلام
  اگر یک شرکتی یکی یکی تمام نفراتش رو در ماههای مختلف ترک کار بزنه تا در نهایت هیچ کسی در شرکت باقی نمونه آیا از لحاظ بیمه ای مشکلی به وجود میاد ؟
  در مورد سوال قبلم برای من هیچ ترک کاری در لیست نخورد و به دلیل گزارش بازرسی لیست جدید رو قبول نکردند.
  متوجه نشدم که آیا مشکلی به وجود نمیاد ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 12th, 2012 8:49 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده چون این عدم قبول به استناد گزارش بازرسی بوده خیر مشکلی نباید بوجود بیایدولی بازهم (چون بحثی اداری و تخصصی است ) از خود سازمان هم موضوع را جویا شوید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  soroosh در ساعت 11:54 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2012

  با سلام . فعالیت شرکت ما (مسئولیت محدود ) ، ارایه آموزش برای کارکنان ادارات می باشد که کلیه امور و فعالیت به وسیله ی کارکنان بازنشسته نیروهای مسلح ج.ا انجام می شود.
  لطفا” بفرمایید برای دریافت مفاصا حساب آیا باید مبلغی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنیم ؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 29th, 2012 9:07 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده کارفرما نمی تواند به تشخیص خود قراردادهای شما را معاف بداند بلکه لازم است با استعلام ازتامین اجتماعی موضوع را پیگیری کند.
  حال شما چنانچه (بجز پرسنل دفتری) و بنا به تشخیص این سازمان و با ارائه احکام بازنشستگی افراد فوق بتوانید جواب مثبت ازاین سازمان بگیرید که فبه المراد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ali mohamade در ساعت 4:59 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  باسلام احتراما اینجانب دارای یک شرکت پیمان کاری میباشم که یک قرارداد پیمان کاری داشتم وان را به پایان رساندم طبق قرارداد مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰تومان به تامین اجتماعی پرداخت کرده ام وتنها۳۰۰۰۰۰۰۰تومان لیست بیمه رد کرده ام و میخواهم مفاصا حساب بگیرم لطفا اینجانب را راهنمای کنید طبق چه قانون و بخشنامه ای می توانم ۲۰۰۰۰۰۰۰تومان باقی مانده را دریافت یابه شماره قرارداد دیگری منتقل نمایم با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 2nd, 2012 9:57 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  با استناد به بخشی از همین بخشنامه وجهی بابت مابه التفاوت مسترد نخواهد شد:
  چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴ بهنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ ۱۵ درصد ۷ درصد پرداخت شده باشد همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و بهنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود .
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت 1:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام
  بنده یک شخص حقیقی هستم و به مدت یک سال از اسفند ۹۰ تا اسفند ۹۱ با یک شرکت حقوقی که فعالیت ان هم عمده فروشی و توزیع می باشد قرار داد کاری بسته ام که شرح فعالیت انجام کلیه امور اداری مالی و حسابداری می باشد و حق الزحمه آن به طور مشخص و ثابت سه میلیون تومان در یک سال و پرداخت آن منوط به انجام کار و رضایت کارفرما است .
  و نیز شرکت فوق هیچگونه پرسنلی ندارد
  حال با این اوصاف به قرارداد بنده بیمه تعلق می گیرد ؟
  میزان آن چند درصد است ؟
  پرداخت حق بیمه بر عهده کیست ؟
  اگر خواسته باشیم هیچ گونه حق بیمه ایی به آن تعلق نگیرد چه نوع قراردادی باید تنظیم گردد .
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 5th, 2012 4:37 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  نوع قرارداد به عنوان قرارداد کاری و پرسنلی تلقی و با توجه به نوع بیمه ی این نوع قراردادها، ۲۳% بعهده ی کارفرما و ۷% بعهده ی شماست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  فرهاد رستمي در ساعت 10:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام-من خودم بیکار می باشم ونسبت به تاسیس یک واحد مرغداری اقدام نموده ام اما تامین اجتماعی اعلام میدارد که خودم نمی توانم بیمه گردم به نظر شما آیا این منطقی است چون دراین کار خودم هم شاغل هستم پس تکلیف مجری طرح چیست؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 16th, 2012 5:57 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا این مسیر را مرورکنید:
  http://www.accpress.com/news/tag/%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87/

  [پاسخ]

  فرامرز رمضانی در ساعت 9:16 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  نحوه محایبه قراردادهای آسانسور وپله برقی که حدود ۹۰درصد کار خرید تجهیزات است و۱۰درصد اجرا به چه صورت مباشد وآیا تفکیک این دو در قرارداد جهت احتساب حق بیمه موثر می باشد با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 18th, 2012 9:42 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله در صورت تفکیک و ترجیحا یکی نبودن فروشنده و مجری ، قاعدتا قرار دادفروش درصورت ارائه فاکتور مشمول نیست ولی به قرارداد اجراضریب ۱۶،۶۷% تعلق میگیرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  ALi Asghar در ساعت 4:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  سلام
  آیا کسی که خود کارفرمای یک کارگاه هست نمی تواند اسم خود را در لیست بیمه رد کند ؟
  چرا ؟ پس کجا باید بیمه خود را رد کند

  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 20th, 2012 7:32 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  این مسیر را مرور فرمائید:
  بخشنامه ۹مشترک فنی ودرآمد(بیمه کارفرمایان صنفی(اشخاص حقیقی)و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی)

  [پاسخ]

  مهدی حسینی در ساعت 12:21 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام و خدا قوت به خاطر صبر و حوصله در جواب به مشکلات هموطنان.
  شرکتی حقوقی کامپیوتری بدون دفاتر هستیم قراردادی پژوهشی با ذکر دقیق پژوهشی طرح و اجرای مونیتورینگ ……. که برای اولین بار در ایران طراحی و اجرا گردیده با یکی از ارگانهای دولتی بستیم .
  در این قرارداد هم در متن مبلغ قرارداد کالا و اجرا و مبالغ آن جدا شده است.
  هم در تمام صورت وضعیت های ارسالی تماما تفکیک کالا و اجرا شده است.
  در برگ تقاضای مفاصا حساب کارفرما هم مبلغ هردو جدا شده است.
  در بند قرارداد هم ذکر شده که از کالا بیمه کسر نمیشود.
  کالا بیش از ۸۶ درصد مبلغ پیمان را تشکیل میدهد.
  کار انجام شده کاملا به صورت برنامه ریزی سیستم کامپیوتری مونیتورینگ بوده و تجهیزات تحویل کارفرما شده.
  تامین اجتماعی میگوید ۷ درصد از کل .چه باید بکنیم . خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 23rd, 2012 8:31 ق.ظ:

  با سلام و تشکر
  تفکیک کالا و خدمات در یک قرارداد ، همان کار با مصالح را برای این سازمان تداعی میکند و ضریب مشخص شده هم برای قراردادهایی است که در موضوع آن تامین لوازم و دستمزد تواما” دیده میشود لذا به نظر بنده در این مقطع کاری نمی توان کرد.
  اگر دارای دفاتر قانونی می بودیدحداقل می توانستید به این بخشنامه عمل کنید:
  بخشنامه۱۴/۳جدیددرآمد(دستورالعمل نحوه شناسائی قراردادهای فناوری و محاسبه حق بیمه اطلاعات و ارتباطات(ICT)وکارکنان شاغل در قراردادهای مذکور)
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سید علی صدر در ساعت 12:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  سلام و عرض ادب
  نمی دونم شما در این مورد اطلاعی دارید یا خیر
  ۳ماه قبل از سمت مدیرعامل یک شرکت استعفا دادم و مهر شرکت و …. را به هیات مدیره طی صورتجلسه ای تحویل دادم (سهام دار هم هستم)اما مثلا در تاریخ امروز می خواهیم در روزنامه رسمی این اتفاقات را لحاظ کنیم و صورتجلسه انتقال سهام و تغییر مدیر عامل را لحاظ کنیم
  سوال: اگر در این سه ماه اتفاق یا تصمیم خاصی اتفاق بیافتد که به نفع شرکت نباشد آیا برای من خطری دارد؟
  اگر سایتی می شناسید معرفی کنید ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 23rd, 2012 9:16 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  قاعدتا و با توجه به استعفای شما ، لازم بوده مدیرعامل جدید انتخاب و به استناد این ماده قانون تجارت آگهی شود:
  ماده ۱۲۸ – نام ومشخصات وحدوداختیارات مدیرعامل بایدباارسال نسخه ای ازصورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت هااعلام وپس ازثبت درروزنامه رسمی آگهی شود.
  که البته ازقرار زمانی برای آن تعین نشده است ولی بهتر است انتشار این آگهی دراولین فرصت انجام شود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی اصغر در ساعت 5:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  سلام
  برای یک قرارداد یک میلیاردی، شعبه ۷۵میلیون تومن حق بیمه مشخص کرده
  از کارفرما نامه آوردم که حدود ۳۳ نفر در این قرارداد مشغول به کار بودند که اگر شعبه واقعا بخواد حق بیمه آنها رو حساب کنه حدود ۴۰میلیون از مبلغ مفاصا کسر میشه
  حالا سوال اینجاست که رای هیات بدوی فقط جریمه عدم ارسال لیست رو کسر کرده، آیا می تونه این کار رو بکنه و توجهی به نامه واگذارنده نکنه ؟
  اگر بریم تجدید نظر چی میشه ؟
  ضمنا تا الان برای چندین مفاصا کسر افراد شاغل در پروژه گرفتم
  ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 24th, 2012 8:11 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  موضوع و جزئیات بیشتری از قرارداد را ذکر بفرمائید.

  [پاسخ]

  علی اصغر پاسخ در تاريخ دسامبر 25th, 2012 1:03 ب.ظ:

  ممنون
  با شهرداری قراردادی داشتیم در حدود ۱ میلیارد تومن که در حدود ۸۵۰ میلیون تومن فروش تجهیزات بوده و ۱۵۰ میلیون تومن نصب و راه اندازی و از اونجاییکه این دو عملیات در یک قرارداد آمده است شعبه برای آن ۷٫۸ درصد حق بیمه زده است.
  از طرفی ما برای خیلی از قراردادهامون بعد از اعلام بدهی شعبه، نامه ای از واگذارنده می گرفتیم مبنی بر اینکه مثلا این ۵ نفر در طول مدت قرارداد در این قرارداد مشغول به کار بودند و این نامه را درهیات بدوی ارائه می دادیم که از این طریق مبلغ حق بیمه ایشان که در طول مدت قرارداد پرداخت شده بود از رقم مفاصا حساب کسر می شد
  یک نکته اینکه اگر برای قرارداد پیمانی لیست بیمه مجزا رد نشه شعبه حدود ۱۰ درصدی جریمه میزنه.
  حالا برای این قرارداد هم تایید نام ۳۳ نفر رو از کارفرما گرفتیم که این افراد در طول اجرای قرارداد مشغول به کار بودن و واقعیت اینه که حق بیمه پرداخت شده برای این افراد در طول مدت پروژه حدود ۴۰ میلیون تومن میشده که از طریق دفتر مرکزی رد شده و طبق روال قبلی، هیات بدوی باید رای به کسر افراد شاغل می داد. اما فقط جریمه عدم ارائه لیست رو کسر کرده و به من می گه اعتراض بزن برای هیات تجدید نظر !
  حالا سوال من اینجاست که آیا این کار شعبه قانونی بوده ؟ و آیا می تونن نامه کارفرما رو زیر سوال ببرند و اسامی این ۳۳ نفر رو قبول نکنند ؟
  و سوال دیگه اینکه اگر ما نام این ۳۳ نفر رد در لیست بیمه پیمان رد می کردیم آیا اتوماتیک پرداختی این افراد از مبلغ مفاصا کسر می شد ؟
  آیا این گفته درست است که برای پیمانهایی که لیست را به صورت مجزا رد میکنند نیازی به تایید کارفرما برای تایید افراد نیست و شعبه به صورت اتومات مبلغ پرداختی بابت لیست رو از رقم مفاصا کسر می کنه.
  سپاسگزار

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 26th, 2012 10:47 ق.ظ:

  عرض ادب مجدد
  به این ماده قانون تامین اجتماعی توجه کنید:
  ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی
  در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید .

  طبق این قانون برای قراردادهای ایچنینی، ملاک ضریب است و نه لیست بیمه
  اینکه نوع قرارداد را پرسیدم به این خاطر بود که درقراردادهایی مثل فضای سبز یا خدمات می توان ضریب را تغیر دادکه البته مشمول قرارداد شما نیست.
  و اینکه می فرمائید درفقره های قبلی ، ملاک را لیست بیمه قرارداده اند برای بنده هم جای تعجب و شاید نوع قرارداد متفاوت بوده است.
  البته همان طور که می فرمائید برای هر قرارداد نیاز به اخذ کد مجزای کارگاه و سپس ارسال لیست آنست که البته می فرمائید دراین خصوص مشکلی پیش نیامده ولی با این فرض هم تغیری درنرخ بیمه بوجود نخواهد آمد.
  درهرصورت چنانجه فکر میکنید که مطابق قراردادهای قبلی ، امکان پیگیری وجود دارد اقدام و درصورت امکان نتیجه راهم بفرمائید.
  موفق باشید.

  علی اصغر پاسخ در تاريخ دسامبر 29th, 2012 1:40 ب.ظ:

  ممنون از پاسخ
  من منظور شما رو دقیق متوجه نشدم
  کاری که ما می کنیم را با یک مثال میگم
  یک قرارداد ۶ماه طول کشیده و در این مدت ۵ نفر در این قرارداد مشغول به کار بودند.
  حقوق هر کدام نفری ۵۰۰ هزارتومن بوده یعنی ماهی ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ تومن
  میلغ حق بیمه ماهی ۷۵۰٫۰۰۰ تومن به تامین اجتماعی پرداخت شده است که برای ۶ ماه می شود ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومن
  حالا اگر رقم قرارداد ۱۰۰ میلیون تومن باشه و حق بیمه این قرارداد باشه ۷٫۸ درصد برای مفاصا باید ۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومن پرداخت کنیم
  در این حالت مبلغ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومنی که تا الان پرداخت کردیم از مبلغ اصلی کم و ما با پرداخت ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ تومن مفاصا می گیریم
  این برای ما یک روال بوده منتها وقتی برای هر پیمان لیست سوا رد می کردیم
  گاهی لیست رد نمی شد و از کارفرما نامه تایید اسامی شاغل در پروژه می گرفتیم که در این حالت شعبه با مراجعه به لیستهای رد شده دفتر مرکزی میزان حق بیمه پرداختی هر نفر رو محاسبه و از رقم مفاصا کسر میکرد
  حالا سوال اصلی من اینه که شعبه الان این کار رو نکرده، آیا این کارش قانونیه ؟
  ممنون

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 30th, 2012 7:48 ق.ظ:

  عرض ادب مجدد
  بنده فرض براین دانستم که شما به مابه التفاوت لیست و ضریب معترض هستید و معتقدید می بایست لیست را ملاک تسوبه حساب بدانند.
  با توضیحات اخیر شما ؛ به این موضوع عنایت داشته باشید که اصولا قراردادی بدون لیست چه مفهمومی برای وصول حق بیمه دارد.
  وعلتی که بعضی از قرارداد ها (مثل خرید) را مشمول نمی دانند به دلیل عدم وجود همین نیروی انسانی است.
  درهر حال الان شعبه باید دنبال لیست شما باشد ونمی تواند صرفا براساس ضریب ، بیمه ی شما را وصول کند.
  اتفاقا به این موضوع می پردازند که مبادا جمع لیست شما فراتر از ضریب باشد و دراین صورت لیست را ملاک قرار می دهند.
  البته تکلیف شما بوده کد کارگاه جدا بگیرید و لیست جداگانه رد کنید ولی (بجز قراردادهای مشاوران)بنده استناد قانونی دراینکه با نامه ی کارفرما بتوان افرادشاغل را تفکیک کردندیده ام مگر اینکه درخود شعبات دستورالعملی دراین خصوص باشد.
  موفق باشید.

  علی اصغر پاسخ در تاريخ دسامبر 30th, 2012 11:40 ق.ظ:

  روز بخیر
  ممنون از پاسخهاتون
  حقیقتش من اصلا داستان محاسبه بر مبنای لیست بیمه رو نمی دانم
  نحوه محاسبه تامین اجتماعی برای ما تا الان اینطور بوده که با توجه به نوع قرارداد و مبلغ قرارداد به آن ضریب ۷٫۸ یا ۱۶٫۷ می زنند – همین
  و برای مفاصا اگر لیست بیمه ای رد شده باشد، مبلغ پرداختی لیست رو از (ضریب تعلق گرفته (۷٫۸ یا ۱۶٫۷)x مبلغ قرارداد) کسر می کنند
  و یا اگر لیست نداده باشیم، نامه کارفرما که اسامی افراد شاغل رو در آن نوشته رو ملاک قرار می دهند و مبلغ پرداختی بابت حق بیمه آنها رو (که از دفتر مرکزی رد شده است) از مبلغ مفاصا کسر میکنند
  این مطلب رو میدونستم که اگر ضریب تعلق گرفته کمتر از مبلغ لیست بشود، تامین اجتماعی لیست را ملاک قرار می ده
  اما کلا ۲ تا مطلب را متوجه نشدم که فرمودید :
  ۱- “سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه وصول نماید”
  نسبت مزد چگونه محاسبه می شود ؟ در این روش مفاصا چگونه محاسبه میشود ؟ مختصرا توضیح بدید ممنونم
  ۲- فرمودید “شما به مابه التفاوت لیست و ضریب معترض هستید و معتقدید می بایست لیست را ملاک تسوبه حساب بدانند”
  منظور شما از ” لیست را ملاک تسوبه حساب بدانند ” چیه ؟
  بینهایت ممنونم

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 31st, 2012 9:19 ق.ظ:

  بله منظور بنده همین است.
  یعنی ملاک اولیه محاسبه ، ضرب کارکرد در ضریب قرارداداست.
  بعد از بدست آوردن این رقم آنرا با ته جمع۳۰% لیستهای ارسالی مقایسه میکنند تا درصورتی که بیمه طبق لیست بیشتر ازضریب بود آنرا مطالبه کنند.
  ۱- این ماده همان توجیه برقراری ضریب برای حق بیمه ی قراردادهاست.
  ۲- منظورم مرتبط با توضیحات ابتدایی همین کامنت است.
  موفق باشید.

  زهرا شكري در ساعت 10:00 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام و خسته نباشید. ما در سال ۸۶ قراردادی با یکی از انجمن های خیرین مسکن ساز بسته ام و با توجه به تخفیف های زیادی که انجمن از من گرفت قرار بر این شد که قرارداد فاقد کسورات قانونی باشد. بعد از گذشت چند ماه این قرارداد به بنیاد مسکن تفیض شد. و عملاً کارفرمای من عوض شد. حال بنیاد مسکن زیر بار این که قرارداد فاقد کسورات است نمی رود و می گوید قرارداد بدون کسورات نمی باشد. در حالی که توافق ما با انجمن چیزی غیر از این بوده است . با این حال من دچار ضرر بسیار شده ام. لطفا منو راهنمایی کنید که باید چه کار کنم. در ضمن می خواستم بدونم که چیزی راجع به معافیت بیمه و مالیات در طرحهای مسکن مهر وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود داشتن کدام بخشنامه است؟ ممنون.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 25th, 2012 7:27 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  اصولا کسورات قرارداد بعهده مجری می باشد مگر اینکه به نحوی درمتن آن به عدم تعلق اشاره شده باشد ولی درهرصورت نمی توان کسورات تکلیفی قرارداد را درصورت تعلق نپرداخت.
  برای مالیات به این مسیر:
  http://www.accpress.com/news/tag/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1/

  http://www.accpress.com/news/tag/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1/

  و برای بیمه به این مسیر:
  http://www.accpress.com/news/1390/10/%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa/
  مراجعه فرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رقیه در ساعت 6:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  من ۶ساله درپرورش ماهی تزیینی کار میکنم الان ۴ ماه میشه کمک دولتی مارو قطع کردن من فقط ۱نفرم چراباید قطع کنن به من کمک کنین ماهی ۱۲۰-۱۲۵ واریز میکنم

  [پاسخ]

  جلال الدین حیدری در ساعت 12:01 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام و عرض ادب
  در رابطه با شمول ماده ۳۸ بر قراردادهای پیمانکاری حمل و نقل نیاز به راهنمائی حضرتعالی دارم . خواهشمند است مرا راهنمایی بفرمایید .
  بر اساس مقررات قانونی بخش حمل و نقل جاده ای ، کل درآمد شرکتهای حمل و نقلی که در پایانه های بار مشغول به فعالیت هستند معادل خواهد بود با ۸% از مبلغ مندرج در بارنامه ، که بعنوان مثال برای باری که اجرت حمل آن مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ تومان باشد ، کل وصولی شرکت حمل و نقل از راننده ، مبلغ ۸،۰۰۰ تومان میباشد . در صورتی که شرکت حمل و نقل با صاحبان کالا قرارداد منعقد نماید ، علیرغم اینکه هیچ مبلغ اضافی از بابت قرارداد عاید شرکت حمل و نقل نمیگردد ، متاسفانه ۵% از مبلغ مندرج در بارنامه را که همان ۵% مبلغ پیمان است را بموقع تسویه حساب قرارداد میبایست به تامین اجتمایی پرداخت نماید و با این روش عملا ۶۵% از درآمد و وصولی شرکت حمل و نقل ، به حساب تامین اجتمایی واریز میگردد . این در حالی است که اصولا میبایست مبنای محاسبه ماده ۳۸ مبلغ ۸،۰۰۰ تومان باشد نه ۱۰۰،۰۰۰ تومان ، تا حقی از شرکتهای حمل و نقل ضایع نگردد . لذا مجددا تقاضا دارم در خصوص احقاق حق شرکتهای حمل و نقل این حقیر را راهنمایی بفر مایید .
  با تشکر فراوان از امکانی که در این رابطه مهیا فرموده اید
  ارادتمند جلال الدین حیدری

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 27th, 2012 9:29 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  ضمن تشکر از اظهار لطفی که فرمودید ؛ درصورت امکان نسخه ای از قرار داد را از طریق بخش تماس با ما سایت ارسال بفرمائید.
  چنانچه درست متوجه شده باشم در قراردادهای حمل و نقل ، شما واسطه ی دریافت کل کرایه از صاحب بار و سپس پرداخت حق راننده از محل آن و برداشت سهم خود هستید.
  همین طور است؟
  بااحترام

  [پاسخ]

  جلال الدین حیدری پاسخ در تاريخ ژانویه 1st, 2013 7:13 ب.ظ:

  با سلاو احترام مجدد
  یک نسخه از قرارداد را جهت استحضارتان از طریق ایمیل ارسال خواهو کرد ولی در رابطه با سوالی که فرموده اید باستحضار میرساند که شرکت حمل و نقل در مبدا بارنامه را صادر و به راننده تحویل میدهد و همان زمان ۸% کارمزد را نقدا از راننده دریافت مینماید . سپس راننده بعد از اینکه بار را تحویل صاحب بار داد ( در مقصد ) کرایه خود را مستقیما از صاحب بار تحویل میگیرد . به همین خاطر صاحب کالا یا کارفرما هیچگونه وجهی در اختیار شرکت حمل و نقل قرار نمیدهد .یعنی هیچ رابطه مالی بین کارفرما و شرکت حمل و نقل وجود ندارد و فقط رابطه تعهدی است . با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  محمود پاسخ در تاريخ ژوئن 16th, 2014 11:54 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  من هم دقیقامشک شما رو دارم . خوستم بدونم مشکلتون حل شد پاسخی دریافت کردید اگه منو از اطلاعاتی که دارید بهره مند کنید خیلی ممنون میشم .

  [پاسخ]

  زینالی در ساعت 10:29 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2012

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  شرکت ما شرکت مهندسین مشاور است که هر ماهه لیست بیمه مربوط به کارکنان در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی ارائه میگردد اما در پایان قراردادها هنگام درخواست اعلام بدهی جهت پرداخت و دریافت مفاصاحساب مبلغی بابت جریمه در نظر گرفته میشود آیا این جریمه به مهنسین مشاور نیز تعلق میگیرد و با توجه باینکه حق بیمه های واریزی به سازمان تامین اجتماعی از جانب کارفرمایان در رابطه با قراردادها بیشتر از مبلغ کل حق بیمه اظهار شده توسط این شرکت در هر ماه است و لیست بیمه هر ماه بدون تاخیر ارسال میگردد دلایل شمول جریمه و همچنین راهکارهایی که از شمول جریمه جلوگیری میکند را بیان نمایید .
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 31st, 2012 12:40 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا و در صورت طی مراحل اداری و قانونی نباید جریمه ای بپردازید.
  ممکن است کارفرما ضریبی کمتر و یا تاخیر درپرداخت داشته باشد.
  در برگه صادره دلیل اعمال این جریمه را چه چیز می دانند؟

  [پاسخ]

  زینالی پاسخ در تاريخ ژانویه 6th, 2013 3:46 ب.ظ:

  در برگه صادره دلیلی بابت اعمال جریمه بیان نشده اما طی پیگیریها و سوالات شفاهی که از بخش درآمد سازمان تامین اجتماعی بعمل آمده دلیل اعمال جریمه را عدم ارائه لیست بیان کرده اند یعنی به گفته خودشان شرکت باید چندین لیست بیمه ( به تفکیک قراردادها و افرادی که در رابطه با آن قرارداد کار میکنند )
  ارسال کند و این روش ارسال لیستهای بیمه از جانب شرکت انجام گرفت اما بخش درآمد لیستهای بیمه مذکور را نپذیرفتند وگفتند که شما مشاور هستید و بنفع شماست که به روال گذشته یک لیست بیمه ارائه دهید وجریمه ای هم به شما تعلق نمیگیرد اما همچنان جرایم در همه برگه های بدهی اخیر وجود دارد قابل ذکر است که شرکت از بابت بیشتر قراردادها قبل از اتمام قرارداد مبالغی را بابت حق بیمه پیشاپیش به حساب تامین اجتماعی واریز کرده است.

  [پاسخ]

  رقیه در ساعت 5:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2013

  من رقیه جبرییلی هستم ۶ساله کارمیکنم و کمک دولتی از طرف بیمه تعلق میگرفت ولی متاسفانه ۴ماهه کمک دولتنی مارو قطع کردن میشه در این رابطه کمکم کنین

  [پاسخ]

  امير در ساعت 5:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2013

  سلام
  من با یک سازمان دولتی قرارداد دستمزدی پیمانکاری داشتم و الان أعلام بدهی بیمه را که گرفتم که ١۶/٧ درصد پیمان است و نزد کارفرما مجموعا ٢٠ درصد (شامل ألف – ۵ درصد کسورات بیمه ب-۵ درصد حسن انجام أولیه که بأید ۶ ماه پیش آزاد می شد که تاکنون نشده است ج-۵ درصد حسن انجام دوم که ۶ ماه بعد باید آزاد گردد. د- همچنین نزدیک به ۵ درصد چک صورت وضعیت قطعی) را دارم و اینجانب درخواست کردم که إز محل مطالبات اینجانب چکی در وجه بیمه صادر شود ولی کارفرما می گوید که فقط ۵ درصد کسورات بیمه و ۵ درصد حسن انجام اول را می دهد و مابقی را خودم بأید پرداخت کنم وبعد بیایم إز أیشان بگیرم حال با توجه به اینکه از نظر مالی در شرایط خوبی نیستم آیا می توانم از سازمان تامین اجتماعی درخواست کنم که بدهی إعلامی را خود از سازمان مربوطه بگیرد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 8th, 2013 7:46 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  البته اگر درموعد مقرر اقدام نکنید سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را با جرائم آن از کارفرمای شما درخواست خواهد کرد.
  پیشنهاد میکنم با توافق باکارفرما و ازمحل ۵% بیمه و ۵% وضعیت قطعی و باارائه نامه به ضمیمه اعلامیه تامین اجتماعی اقدام کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  امير در ساعت 8:04 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2013

  سلام دوست عزیز

  من حدود ١٢۶٠٠٠٠٠٠ تؤمان بدهی برام أعلام شد که از این مبلغ کارفرما در زمان بازداشتی ٧۶٠٠٠٠٠٠ تؤمان پرداخت کرد آیا من می تونم ۵٠٠٠٠٠٠٠ تؤمان باقیمانده را تقسیط کنم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 30th, 2013 1:53 ب.ظ:

  عرض سلام وادب
  تصمیم گیرنده این موضوع سازمان تامین اجتماعی است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  آناهیتا در ساعت 2:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2013

  با سلام و تشکر و خسته نباشید
  من تقریبا تمام کامنت ها را خواندم و از شما بابت زحماتی که برای مشاوره می دهید صمیمانه تشکر می کنم.
  همان طور که فرمودید قرارداد فروش ابهامات و پیچیدگی های خاصی دارد.در حال حاضر برای یک قرارداد فروش، بیمه مطالبه مالیات ۷% کرده که اعتراض زده ایم و بیمه استعلام از کارفرما می خواهد که جزییات فاکتورهای فروش و حمل کالا را مشخص کنند. در صورتی که حمل کالا مطابق قرارداد فروش با فروشنده باشد آیا بیمه شامل این قرارداد می شود؟آیا مطابق قانونی که در همین صفحه ذیل قراردادفروش آمده اگر شرکت ما تولید کننده هم بوده باشد اما در این قرارداد بخصوص تنها فروشنده باشد و شواهد اثبات این موضوع موجود باشد، به چه نحوی می توان از پرونده دفاع کرد که حداقل هزینه را برای شرکت داشته باشد و مشمول معافیت شود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 28th, 2013 12:53 ب.ظ:

  با سلام وتشکر
  روال مرسوم بدین شکل است که قرارداد حمل و نصب را جداگانه تنظیم تا از قرار داد فروش منفک شود.
  به هرحال هر احتمالی بعید نیست واگر بصورت واضح بابت این موضوع بیمه حمل پرداخت نشده بدنبال احتساب آن هستند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  قاسم در ساعت 1:18 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2013

  سلام من یک شخصیت حقوقی هستم .یک قراردادآموزشی بایک شرکت نفتی بستم که جهت انجام قراردادمکانی را ازیک ارگان دولتی اجاره نمودم .
  حال سوال من این است که با توجه به اینکه آن ارگان دولتی معاف ازبیمه است ،جهت اخذ مفاصاحساب از تامین اجتماعی میتوان مبلغ اجاره را از میزان مبلغ پیمان کسرنمود. واینکه ماخذ حق بیمه چند درصدمیباشد .
  لطفااگر تبصره ای وجود دارد بنده را راهنمایی بفرمایید. باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 7th, 2013 11:32 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  معاف بودن شرکت دولتی به معنی معاف بودن طرف قراردادهای ایشان نیست.
  به نظر بنده قرارداد اجاره به تنهایی مشمول بیمه نیست ولی قاعدتا شما مکلف به بیمه نمودن کسانی که با شما کارمیکنند هستید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت 3:31 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2013

  سلام . من کارمند قراردادی هستم که حق بیمه از حقوقم به طور مرتب کسر میشود. چندی پیش یک قرارداد مشاوره ای بستم و کار را به تنهایی انجام داده ام. برای انجام کار نیازی به این نبوده است که حتما روزهای مشخصی و یا ساعات مشخصی از روز را در محل طرف قرار داد باشم. مبلغ قرارداد ۴ میلیون تومان است. آیا مشمول ماده ۳۸ هستم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 7th, 2013 11:29 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  خیر ولی تشخیص این موضوع نهایتا با تامین اجتماعی است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  تاریخ: مارس 2013

  با سلام من بک شرکتی دارم که یکسال یا یک شرکت دیگر قرارداد بسته که فقط لیست بیمه کارکنان انجام می شود و سود ان به شرکت واریز می شود حال قرارداد تمدید شده و نامه ای به شرکت مبتی بر اعلام ناخالصی کار و پرداختی و … دارد این نامه جهت چه کاری است؟ قرارداد که تمام نشده چرا نامه زده؟چواب چه باید بدیهیم ؟ مبلف ناخالی چگونه به دست می اید؟ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 14th, 2013 9:14 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده ممکن است این نامه جنبه معرفی شما به تامین اجتماعی برای اخذ مفاصا حساب باشد.

  [پاسخ]

  رنجبر در ساعت 3:38 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2013

  با سلام و خسته نباشید
  من مهندس عمران هستم و قراردادی با شرکت برق منطقه ای دارم در انجام امور مشاوره. (به طور دقیق، رسیدگی به قراردادها و صورت وضعیت های پیمانکاران طرفِ قرارداد با شرکت برق).
  کار رو شخصا و به تنهایی انجام میدم، کارگاه یا کارمندی ندارم و از طرف شرکت برق هم بیمه نشده م. طی ۲۲ ماه قرارداد، ۵٪ حق بیمه از هر صورت حساب من به طور ماهانه کسر شده. خودم هم در این مدت بیمه شخصی (خویش فرما) بودم و حق بیمه پرداخت کردم.
  در پایان قرارداد، برای گرفتن مفاصا حساب مراجعه کردم و از طرف شرکت برق، نامه ای ارائه کردم که گواهی شده کار رو به تنهایی انجام دادم و شامل ماده ۳۸ بیمه نمی‌شم. اما حق بیمه‌ای برابر ۵٫۴ میلیون تومان برام حساب کردن. به این حکم اعتراض کردم و در حکم جدید عنوان شده که “پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات پیمانکار و با توجه به نامه واگذارنده کار مبنی بر اینکه کار شخصا و به تنهایی توسط پیمانکار انجام شده، مقرر می دارد برآورد شعبه به کسر حق بیمه شخص پیمانکار به ماخذ حداقل دستمزد سال ۹۱ تجدید محاسبه گردد. ”
  و در حکم جدید مبلغ ۲٫۵ میلیون به عنوان حق بیمه محاسبه شده.

  الان چند سوال دارم:
  ۱- با توجه به اینکه من کار رو شخصا انجام دادم، آیا شامل ماده ۳۸ هستم؟
  ۲- با نوجه به اینکه طی این مدت حق بیمه م رو خودم پرداخت کردم، آیا نباید اون مبلغ از این مقدار کم بشه؟
  ۳- همکاران دیگر من که قراردادهای مشابه ای داشتن، همزمان با من، حکم های متفاوتی دریافت کردند (به کسر دو برابر حق بیمه). دلیل این امر چیه؟

  با تشکر از کمک شما.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ مارس 18th, 2013 12:50 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  لطفا بررسی کنید این مبلغ برمبنای چه رقم و ضریبی است.
  به نظرم برای شما بیمه پرسنلی حساب کرده اند(یعنی ماخذ ۳۰% که ۷% آن بعهده شماست)
  اینکه برداشت خودمان براین منوال باشد که قرارداد مشمول بیمه نیست ممکن است با سوابق و قضاوت تامین اجتماعی یکی نباشد.
  اصولا قراردادهای اینچنینی که موضوع آن به نوعی به عنوان واگذاری مشاغل مرسوم دستگاه به شخص است را مشمول معافیت نمی دانند و آنها را قراردادکاری تلقی میکنند که ضریب آن را عرض کردم.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی اصغر در ساعت 2:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2013

  سلام
  حداقل دستمزد روزانه در سال ۹۲ چقدر است ؟
  میزان کمک هزینه مسکن و خواروبار چقدر است ؟
  ممنون

  [پاسخ]

  farshid jahanfar در ساعت 2:54 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  با عرض سلام
  آیا کارفرما موظف است از قراردادهای حسابرسی ( حسابرسی صورتهای مالی ) ۵% حق بیمه کسر نماید .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 18th, 2013 10:28 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  درمتن بخشنامه در این باره آمده:
  قراردادهای حسابرسی
  با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهائی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نماید توسط کارکنان آنها انجام میگیرد چنانچه موسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهای آنان صادر می گردد .
  باتوجه به اینکه به هرحال صدور مفاصا حساب برای این قراردادها هم قید شده (که کارفرما مکلف به دریافت آنست)ممکن است کارفرما برای ترغیب و اخذمفاصا این ضریب را کسر و نگهداری کند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی اصغر در ساعت 5:01 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام
  یک سوال
  شخصی ۶۰ سال سن دارد و مثلا ۲۵ سال سابقه بیمه.
  آیا هنگام بازنشستگی معادل ۲۵ روز آخرین حقوق (میانگین دو سال یا ۵ سال) مستمری دریافت می کند ؟
  اگر مثلا میانگین دو سال آخر آن معادل حداقل حقوق باشد، در اینصورت ۲۵ روز آن می شود پایین تر از حداقل حقوق!، آیا طبق قانون کسی میتواند از حداقل حقوق هم کمتر دریافت کند؟

  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 2nd, 2013 7:53 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  از قرار محاسبات به این صورت است که چنانچه جهش ناگهانی در حقوق دوسال فرد وجود نداشته باشد مبنا همان دوسال است و درغیراینصورت براساس ۵سال حساب میکنند.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی اصغر پاسخ در تاريخ می 13th, 2013 3:33 ب.ظ:

  ممنون، اما سوال اصلی من اینه که اگر بیایند و معادل ۲۵ روز حقوق محاسبه کنند، و ۲۵ روز حقوق برای کسی که حداقل حقوق را می گرفته یعنی میزان دریافتی می شه کمتر از حداقل حقوق!
  آیا همچین چیزی در قانون داریم که کسی از حداقل حقوق کمتر حقوق بگیرد ؟

  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 14th, 2013 7:45 ق.ظ:

  بله چون این حقوق وابسته به کارکرد بوده وگرنه کارکرد کامل ، کمتر ازحداقل نیست.

  یسنا در ساعت 8:35 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام
  سوال من اینه که آیا شرکتهای واقع در مناطق ویژه اقتصادی که شرایط قرارداد و استخدام کارگر توسط آنها تا حدودی با وضعیت عادی اداره کار متفاوت است، توسط موسسات حسابرسی تأمین اجتماعی، حسابرسی می شوند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 5th, 2013 8:43 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  به نظر بنده هرموسسه ای که تحت پوشش قوانین تامین اجتماعی است ، از حسابرسی این سازمان مستثنی نیست.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت 9:47 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  با سلام و تشکر از راهنمائیهاتون .
  از بیمه تامین اجتماعی اومدن واسه حسابرسی بیمه شرکتمون(تولیدی هستیم) .بعد از بررسی دفترمون رد شد(البته از نظر تامین اجتماعی).اعتراض زدیم . به سه تا از قراردادهامون ضریب تعلق گرفته بود و ۹۰ میلیون تومان بیمه بریده بودن که برق از سرمون پرید.حالا کار ارجاع شده به کارشناس رسمی دادگستری . لطفا راهنمائیم کنید که کارشناس چه چیزهائیو مورد بررسی قرار میده؟ لیست های بیمه ماهیانه رد شده است و مفاصا رو هم مشروط گرفتیم. انتظار چنین بیمه ای رو نداشتیم. میشه کمکم کنید چه راههائی رو میتونم برم و در مقابل کارشناس چطور دفاع کنم ؟ این رو هم بگم توی مرحله بدوی رای تائید شد اما در تجدید نظر کار ارجاع شده به کارشناس که همه میگن بعید بوده هیات تجدید نظر رای بدوی رو تائید نکرده و ما شانس آوردیم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 12th, 2013 8:23 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه قراردادی مشمول بیمه تشخیص داده شود و کارفرما تکلیف خود مبنی بر اخذ مفاصا حساب را رعایت نکرده باشد ، به هرحال این مبلغ با جرایم آن وصول خواهد شد منتها شما این حق را خواهید داشت که آنرا از طرف قراردادتان (درصورت پیش بینی)وصول کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی اصغر در ساعت 9:44 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  سلام
  ما یک قرارداد پیمانکاری جهت اجرای پارکومتر شهری با شهرداری بسته ایم.
  سرمایه گذاری کار تماما به عهده ما می باشد.
  وقتی کار به بهره برداری رسید و دستگاهها قابل استفاده شد، به میزان استفاده رانندگان از دستگاهها سود بدست آمده بین ما و شهرداری تقسیم خواهد شد.
  خواستم بدونم آیا به این قرارداد حق بیمه ای تعلق میگیره ؟
  طبق کدام الگو ؟
  ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 2nd, 2013 7:36 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  بعد از بهره برداری قراردادی جداگانه با شهرداری بسته اید یا همه ی موضوع دریک قرارداداست؟

  [پاسخ]

  علی اصغر پاسخ در تاريخ ژوئن 3rd, 2013 6:21 ب.ظ:

  روز بخیر
  همه موضوع در همان یک قرارداد است و سهم طرفین، پس از راه اندازی سیستم ها (که حدود ۶ ماه می باشد) به تناسب مثلا ۵۰ – ۵۰ تقیسم خواهد شد.

  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 3rd, 2013 7:35 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده بهتر بود قرار داد خرید تجهیزات را از موضوع بهره برداری جدا می کردید.
  در هر صورت چنانچه مبلغ تجهیزات در قرارداد مجزا و قابل تفکیک باشد و شهرداری هم آنرا تایید کند ضریب ۷،۷۸% بیمه برای آن متصور است.
  موفق باشید.

  علی اصغر پاسخ در تاريخ ژوئن 6th, 2013 12:31 ب.ظ:

  ممنون از پاسختون
  لطفا دقت کنید که در قرارداد هیچ اشاره ای به مبلغ خرید و راه اندازی تجهیزات نشده است و تنها اشاره شده که پس از بهره برداری سیستم ها سهم طرفین ۵۰-۵۰ خواهد بود. در این حالت چطور ؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 6th, 2013 11:32 ب.ظ:

  مبلغ قراردادتان برچه اساسی تعین شده است؟
  به ضمائم قرارداد و نحوه قیمت دادن و اسناد مناقصه مراجعه کنید.
  درهرصورت بهتر است مبلغ خرید را از اقلام دستمزدی جداکنیدو ازکارفرما بخواهید آنرا تایید و به تامین اجتماعی اعلام کندو یا اینکه اگر در قراردادی جدا این قسمت قابل تفکیک است اقدام کنید چون به نظرم قسمت اعظم قراردادتان شامل بهای تجهیزات است.

  علی اصغر پاسخ در تاريخ ژوئن 8th, 2013 10:43 ق.ظ:

  از پاسخهای به موقعتون ممنونم
  در واقع کار بدین صورت است که شهرداری اصلا کاری نداشته که ما این دستگاههای پارکومتر را از کجا و به چه قیمتی خریدیم، کار ما با شهرداری بعد از راه اندازی و آماده به کار بودن دستگاهها شروع شده است، مناقصه ای هم نبوده است، در واقع ما این تجهیزات را طبق قراردادی خرید کرده ایم و یک پیمانکار برای ما نصب و راه اندازی کرده است، سپس بعد از پایان این مراحل با شهرداری وارد به همکاری شده ایم.
  به نظرم قرارداد خریدمان که مفاصایی ندارد،
  نصب و راه اندازی را هم که پیمانکار باید تهیه کند.
  اما در مورد قسمت ۵۰ -۵۰ با شهرداری نمی دونم قانون چی می گه،
  اگر اشتباه می کنم راهنمایی بفرمایید
  ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 8th, 2013 8:09 ب.ظ:

  متشکرم
  بله به نظر بنده هم اگر خرید شما دردل قرار داد شهرداری نیست عملا به موضوعی جدا تبدیل میشود و شرایط خاص خودش رادارد.
  دراین خصوص بیشتر ارتباطات و قرارداد شما با پیمانکاری که آنها را نصب و راه اندازی کرده مطرح میشود که نیاز بوده ضوابط بیمه ای آنرا رعایت کنید.
  درباره قرارداد ۵۰-۵۰ ، آیا دریافتی های دستگاهها به حساب شما واریز میشود یاشهرداری ؟

  علی اصغر پاسخ در تاريخ ژوئن 9th, 2013 1:34 ب.ظ:

  ممنون- بله مقررات بیمه ای رعایت شده است.
  دریافتی دستگاهها از فروش کارتهای شارژ حاصل می شه و مبلغ حاصل از فروش به حساب مشترک واریز می شه که طرفین در مدت زمانهای مشخص سهم الشرکه خود را برداشت می کنند.
  ممنونم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 10th, 2013 7:56 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  علت سوال درباره نحوه وصول به این خاطر بود که آیا شهرداری درپرداخت سهم شما اختیار دسترسی دارد یاخیر
  درهرصورت به نظر بنده این قسمت از کارکرد شما مشمول بیمه است و قاعدتا تکلیف عمده ی آن بعهدی کارفرماست لذا شهرداری می بایست نسخه ای از قرارداد را به سازمان تامین اجتماعی ارسال و شما براین اساس و برای این قرار داد کد کارگاه بگیرید و برای اشخاص مشغول به کار دراین بخش لیست بیمه رد کنید.
  به نظر بنده ضریب بیمه این قسمت ، ۱۶،۶۷% کارکرد خواهد بود.
  موفق باشید.

  حجت نجار در ساعت 1:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  سلام به خدمت مدیر محترم سایت
  سوالی که داشتم از خدمتتان این است که اگر در قرار دادی به جای کلمه ی “پیمانکار” از عبارت “طرف قرار داد” یا عناوین مشابه دیگر استفاده گردد باز هم قرار داد موصوف مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می باشد؟ اضافه می نمایم که در این قرار داد اصلا از واژه پیمانکار استفاده نشده است. منتظر ارشادات حضرتعالی هستم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 2nd, 2013 7:38 ب.ظ:

  با سلام واحترام
  به نظر بنده این موضوع تاثیری دربحث بیمه نخواهد داشت چراکه ممکن است قراردادی حتی به نام شخص باشد (یعنی یک نفر مشخص) ولی از شمول بیمه مستثنی نباشد.
  بحث بیمه بیشتر به نوع و تعداد افراد قرارداد بستگی دارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حسین در ساعت 2:36 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  باسلام بنده شرکت پیمانکاری دارم که در مناقصه های دولتی کار میکنم که مدت قرارداد هیم ۴ یا ۶ ماهه است میخواستم ببینم ایا میشود بعد اخذ مفاصا حساب اقدام به رد کردن لیست بیمه نمود یا نه ؟ لطفا قانون ماده وتبصره اش را به ایمیلم بفرستی با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 3rd, 2013 7:43 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر ؛ چراکه بعد از مفاصاحساب عملا کار به اتمام رسیده و شما در ارسال لیست تاخیر دارید.
  البته در صورت عدم ارسال لیست ، همزمان با درخواست و صدور مفاصا حساب ، باید لیست را با احتساب جرائم آن رد کنید تا مفاصاحساب صادر شود.
  استناد قانونی آن هم اینجاست :
  آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۴)

  [پاسخ]

  محمد آذربنیاد در ساعت 8:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  با سلام حضور همکاران محترم
  درصورتیکه مبلغ حق بیمه واریز شده در پروژه های عمرانی که ۶٫۶% پیمان میباشد بیشتر از مبلغ لیست های بیمه ارسالی باشد آیا اضافه واریزی مذکور توسط پیمانکار ، از سازمان تامین اجتماعی قانونا قابل استرداد است ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 22nd, 2013 10:39 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ضریب این بخش ۶،۶% بصورت مقطوع ووابسته به مبلغ کارکرد و قرارداد می باشد لذا مازاد و کسری لیست تاثیری درمحاسبات ندارد.

  [پاسخ]

  شاهین در ساعت 6:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  با سلام
  کارگاه تولیدی ما در جواب استعلام حرید شرکت ایران حودرو تعدادی تابلو برق ساحته وتحویل داده است وفاکتور آن را ارسال نموده اما ایران خودرو هنگام پرداخت مبلغ فاکتور ، ۱۰ در صد قیمت کل را جهت ارایه مفاصا حساب بیمه نگه داشته است
  ۱-مبلغ ۱۰ در صد قانونی است؟
  ۲- به فاکتور فروش هم بدهی بیمه تعلق میگیرد؟
  ۳- آیا ایران خودرو در مدت ساخت باید لیست بیمه ما را پرداخت کند؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 27th, 2013 10:55 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  این موضوع بخاطر پیگیری های بعدی سازمان تامین اجتماعی است چراکه کارفرمایان را درخصوص بیمه فاکتورهاهم سوال و جواب میکند
  درماده ۳۸ قید شده تکلیف کارفرما درقراردادی است که با پیمانکار می بنددولی سازمان مذکور این موضوع را به فاکتورها هم تعمیم میدهد
  درهرصورت چاره ای نیست مگر این که از کارفرما بخواهید شما را با این عنوان که این تابلوها را درکارگاه خود ساخته و تحویل داده اید به سازمان معرفی و درخواست مفاصا حساب کند
  دراین صورت با بازرسی لیستهای کارگاه شما و گواهی کارفرما ، موضوع به ایران خودرو منعکس میشود تا مطالبات شما را آزاد کند.
  البته درجریان باشید که سازمان تامین اجتماعی دراین صورت بازهم به دنبال سوابق حمل و نصب آنست که چگونه انجام شده است
  موفق باشید

  [پاسخ]

  نرگس در ساعت 7:51 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  با سلام
  اگر یک شرکت مهندسین مشاور خدماتی ارائه کند که در گروه طرح های عمرانی قرار گیرد و بخشی از کار به صورت مکانیکی انجام شود نحوه محاسبه حق بیمه به چه صورت خواهد بود؟
  لطفا با یک یک مثال برایم توضیح دهید. سپاسگزارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 23rd, 2013 10:12 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  در قرارداد های عمرانی به تفکیک ضریب به مکانیکی و غیرمکانیکی اشاره ای نشده است و این قراردادها به نرخ مقطوع مشمول بیمه هستند.

  [پاسخ]

  علی در ساعت 7:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2013

  با سلام و تشکر فراوان از کمکهای فکری شما

  سوال بنده این است که آیا شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری از هیچ گونه معافیت و یا تخفیفی برخوردار هستند؟ و اساسا در بحث بیمه اجتماعی تفاوتی بین شرکت مستقر در پارک علم و فناوری و سایر شرکتها وجود دارد؟

  در خصوص شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد تجاری(مثل کیش) چطور؟

  با تشکر مجدد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 23rd, 2013 10:14 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر به نظر بنده تفاوتی در حق بیمه ندارند و از مناطق آزاد بی اطلاعم.

  [پاسخ]

  س.ي در ساعت 2:25 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  آیا قراردادهایی که در خارج از کشور بازرسی میشوند کارمندان خارجی یا مستقر در خارج مشمول قانون بخشودگی می شوند؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 2nd, 2013 9:23 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چه قانون بخشودگی ای؟

  [پاسخ]

  علی اصغر در ساعت 2:27 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  سلام
  روز بخیر
  خواستم سوال کنم که شرکت ما تا پایان سال ۹۰ حسابرسی شده است و بابت آن هم یک مبلغی به تامین اجتماعی پرداخت کردیم. آیا این حسابرسی حکم مفاصاحسابهای قرارداد های ما که تا سال ۹۰ بوده است را دارد یا خیر؟
  ضمنا ممنون می شم اشاره کنید که چه تفاوتهایی در حسابرسی های هزینه ای و درآمدی وجود دارد ؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 2nd, 2013 9:13 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر لازم است حسابرستان را به تامین اجتماعی معرفی تا فرم مفاصا حساب اخذ و ارائه کند.
  البته موسسات حسابرسی با لیست بیمه کارگاه خودشان حق بیمه می پردازند .
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  علی اصغر پاسخ در تاريخ جولای 3rd, 2013 4:59 ب.ظ:

  ببخشید فکر می کنم سوالم رو بد انتقال دادم
  ما یک شرکتی هستیم که برخی قراردادهای ما انفورماتیکی است و بنابراین باید حسابرسی تامین اجتماعی بشویم.
  از این رو تا پایان سال ۹۰ این حسابرسی از دفاتر ما انجام شده است و بابت آن مبلغی به تامین اجتماعی پرداخت کردیم.
  حالا سوال من اینجاست آیا برای قراردادهای پیمانی که تا پایان سال ۹۰ با کارفرمایان مختلف بسته ایم و تمام شده است باید مفاصا حساب دریافت کنیم و مجددا برای آنها پولی بپردازیم؟
  یا اینکه با ارائه گزارش حسابرسی و مبلغی که بابت آن پرداخت کرده ایم می توانیم برای قراردادهای دوره مذکور بدون پرداخت مبلغی مفاصاحساب بگیریم ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 3rd, 2013 10:58 ب.ظ:

  عرض ادب مجدد
  قاعدتا بعد از طی دوره ی حسابرسی و پرداخت مبالغ مورد ادعای این سازمان ، لازم است نامه ای مبنی بر عدم بدهی و رسیدگی به حسابها تا سال مورد حسابرسی از این سازمان دریافت کنید.
  برای قراردادهایتان هم این تکلیف کارفرماست که مفاصا حساب از شما مطالبه کند و درصورتی که درحسابرسی موصوف مبالغی بابت آنها پرداخت کرده اید می توان آنهارادرمفاصاحساب مذکور لحاظ کردولی نمی توان کارفرما را برای نگرفتن مفاصا حساب مجاب کرد.
  موفق باشید.

  heydar در ساعت 9:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام و خسته نیاشید.
  صورت وضعیتی به من ارسال شده است که بر اساس قیمت مقطوع منعقد شده است و طرحی عمرانی می باشد(نه بر اساس فهرست بهایی می باشد و نه ضریب پیمان دارد ولی قرارداد عمرانی می باشد)
  سوال؟کسورات بیمه مشمول چند درصد می باشد.۶٫۶% یا ۷٫۱/۹% باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 6th, 2013 11:17 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  استناد ضریب بیمه برای عمرانی بودن یا نبودن آن ، بودجه تخصیص یافته برای طرح است.
  اگردولت بودجه را اختصاص داده باشد طرح را عمرانی می دانند واگر ازمنابع خود شرکت(کارفرما) باشد غیرعمرانی و یا اصطلاحا جاری میگویند.
  بااین شرایط ضریب قسمت اول ۶٫۶% و ضریب بخش دوم ۷٫۷۸% است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  وحید در ساعت 11:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام
  احترام در خصوص پیمانکاری قرارداد تعمیرات و نگهداری که با شرکت داشته ایم .در قرارداد ذکر شده است کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار میباشد .ولی این کسورات توسط کارفرما از صورت و ضعیتهای پیمانکار کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد. وبابت این بند ازهر صورت وضعیت اینجانب ۱۶٫۶۷ درصدبابت بیمه و ۵درصد بابت سپرده ماده۳۸ کسر شده است . ولی به بیمه پرداخت نشده است و مشمول جریمه روز شمار و ابلاغ از طرف بیمه تامین اجتماعی برای این واحد پیمانکاری شده است . پس از طرح شکایت از شرکت بنا به نظر قاضی باید تمامی بدهکاری ها توسط پیمانکار با پرداخت جریمه و اصل بدهی به بیمه صورت پذیرد. و پس از دریافت مفاصا حساب فقط میتوان در مورد اصل بدهی از شرکت مجدد شاکی شد و تمامی جریمه های این کوتاهی شامل حال پیمانکار میشود . لطفا اینجانب را راهنمایی بفر مایید با تشکر

  [پاسخ]

  samaneh در ساعت 9:31 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  سلام
  من دو سال در شرکتی کار میکردم که بیمه من را رد نکرد، شکایت کردم و هنوز در حال انجام کارهای آن هستم که فهمیدم شرکت را بسته و شرکت جدیدی ثبت کرده و در حال فعالیت است. حال تکلیف بیمه من چه میشود و آیا مبلغ چهل میلیونی را که به بیمه برای شزکت اول بدهکار بوده برای شرکت دوم محاسبه میشود و یا با صاحب شرکت برخوردی خواهد شد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 13th, 2013 10:39 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  سازمان تامین اجتماعی با طی مراحل قانونی قادر به صدور اجرایه برداشت از حساب و یا توقیف اموال خواهد بود.
  موفق باشید

  [پاسخ]

  وحید در ساعت 11:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام
  احترام در خصوص پیمانکاری قرارداد تعمیرات و نگهداری که با شرکت داشته ایم .در قرارداد ذکر شده است کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار میباشد .ولی این کسورات توسط کارفرما از صورت و ضعیتهای پیمانکار کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد. وبابت این بند ازهر صورت وضعیت اینجانب ۱۶٫۶۷ درصدبابت بیمه و ۵درصد بابت سپرده ماده۳۸ کسر شده است . ولی به بیمه پرداخت نشده است و مشمول جریمه روز شمار و ابلاغ از طرف بیمه تامین اجتماعی برای این واحد پیمانکاری شده است . پس از طرح شکایت از شرکت بنا به نظر قاضی باید تمامی بدهکاری ها توسط پیمانکار با پرداخت جریمه و اصل بدهی به بیمه صورت پذیرد. و پس از دریافت مفاصا حساب فقط میتوان در مورد اصل بدهی از شرکت مجدد شاکی شد و تمامی جریمه های این کوتاهی شامل حال پیمانکار میشود . لطفا اینجانب را راهنمایی بفر مایید با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 16th, 2013 11:22 ب.ظ:

  چه بگویم دوست عزیز؟!
  کارفرماست و زور زیاد!

  [پاسخ]

  وحید پاسخ در تاريخ جولای 19th, 2013 12:50 ب.ظ:

  با عرض سلام و عرض ادب خدمت جنابعالی و با تشکر از راهنمایی های مفیدتان که گره گشای مشکلات حقوقی دوستان شده است.
  با این تفاسیر که در مورد خواسته اینجابب پس از دومرتبه درخواست فرموده اید .نتیجه بر آن است که در دنیایی که با زور به همه چیز و هر خواسته ای می توان رسید پس هرکسی هم مانند یک کالا می باشد که زور مندان و زر مندان میتوانند با آن معامله کنند با تشکرفراوان

  [پاسخ]

  امیر هوشنگ در ساعت 8:08 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تشکر از توضیحات خوب و فنی شما .
  می خواستم بدانم که قراردادهای اجاره نیز مشمول بیمه می باشند یا خیر؟
  اگر بله نحوه محاسبه آن در قرارداد چگونه باید باشد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 16th, 2013 11:24 ب.ظ:

  باسلام و تشکر
  چه نوع قرارداد اجاره ای مد نظر شماست؟

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 4:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2013

  با سلام و تشکر از سایت خوب و پر محتوایتان
  بنده یک قرارداد ۲ میلیاردی با یک سازمان دارم که پیش نویس آن آماده شده. قراداد شامل فروش کالا و اجرا در تهران و شهرستانها برای یکسال است که در قرارداد تفکیک نشده است. بعد از جستجو دیدم که خیلی از عزیزان متاسفانه گرفتار مسائل بیمه ای شده اند. حال به کارفرما تاکید کرده ام که قراداد اجرا و نصب باید جدا باشه که اونها میگن در قالب یک قرارداد قیمت فروش کالا و حمل و اجرا رو تفکیک می کنیم که در اینصورت فکر میکنم بیمه ۷% کل قرارداد رو می گیره. ( حدود ۲۱۰ میلیون تومان)
  ۸۵% قرارداد فروش کالاست که عمدتا در کارگاه خودمان مونتاژ و ساخته میشه و ۱۵% قرارداد مربوط به اجرا در تهران و سایر شهرستانها میشه.( کار اجرایی کار دستی است و مربوط به کارهای برقی است که طبق ماده ۳۸ فکر میکنم ۱۶٫۶۷% به اون بیمه تعلق می گیره)
  حال از آنجائیکه فروشنده و اجراکار یک شرکت است :
  ۱- آیا بهتره برای اجرا و حمل یک قرارداد کاملا جداگانه بسته بشه که بیمه از فروش چیزی ندونه ؟ (حق بیمه میشه ۵۰ میلیون تومان) که خیلی بهتره
  ۲- کارفرما میگه میتونیم قرارداد اجرا رو بعنوان الحاقیه به قراداد فروش بدیم؟ آیا ممکنه دوباره بیمه از کل قرارداد ۷% بگیره ؟ (حدودا میشه ۲۱۰ میلیون تومان)
  در ضمن در فاکتورها به تفکیک قیمت فروش و نصب و حمل جداگانه ذکر میشه. و کارفرما هم ۵% از اجرا بابت بیمه کم می کنه و در آخر مفاصا حساب می خواد.
  در ضمن آیا به حمل کالا حمل بیمه تعلق می گیره ؟
  بهترین راه حل چیه که بعدا به مشکل برنخوریم و خدایی نکره برشکست نشیم.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 5:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2013

  با سلام،
  بنده قصد دارم که یک قرارداد خدمات پزشکی با یک شرکت صنعتی منعقد نمایم.
  از آنجا که قرارداد به صورت دستمزد فروش خدمات می باشد مالیات به آن تعلق نمی گیرد .آیا می توان در قرارداد بندی در نظر گرفت که در آن پرداخت بیمه قرداد که به نظر می رسد مبلغی در حدود ۱۵ درصد باشد به عهده کارفرما باشد.
  اگر امکان پذیر است این بند به چه صورتی باید باشد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 4th, 2013 5:37 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  ضمن آرزوی موفقیت ؛ چرا مالیات به این قرارداد تعلق نمی گردد؟
  خیر به نظر بنده نمی توان بندی را به صراحت دراین خصوص درنظر گرفت مگر اینکه درمبلغ قرارداد این ضریب را درنظر بگیرید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  مهرداد در ساعت 3:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2013

  با سلام
  من یک شخص حقیقی هستم و برای سازمان تامین اجتماعی خدمات هنری داشتم و فقط اریه فاکتور فروش برای اجرا بوده مدت اجرا هم سه ساعت بوده ایا بیمه به این مدت زمان و یا به فاکتور تعلق میگیرد .
  با سپاس

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 6th, 2013 7:47 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  قاعدتا نباید بیمه به این فاکتور تعلق بگیرد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  هادي فاتحي در ساعت 5:23 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2013

  با سلام و عرض تشکر بابت مطالب مفید این سایت
  سوال اینجانب این است که پس از ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین تیازهای کشور و … و اصلاح ماده ١٠۴ قانون مالیاتهای مستقیم و باتوجه به ماده ١۴ این فانون که در شهریورماه ٩١ منتشر و لازم الاجرا گردید، تکلیف حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری چگونه خواهد بود؟ بخصوص قراردادهایی که قبل از ابلاغ قانون منعقد و پس از آن نیز ادامه یافته اند؟ درصورت کسر حق بیمه از سوی کارفرما مطابق قانون قبلی و واریز به سازمان تامین اجتماعی، آیا قابل استرداد به نفع پیمانکار خواهد بود؟ چگونه؟
  بسیار سپاسگزارم و خواهشمندم درصورت امکان دقیقا به ابعاد مختلف سوال پاسخ داده شود.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 25th, 2013 9:10 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  لطفا اگر به جواب رسیدید درهمین پست اعلام فرمائید.

  [پاسخ]

  ناصر در ساعت 12:34 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2013

  با عرض سلام

  سوال ۱ بنده:اخیرا پیمانهایی که در دستگاههای دولتی بسته می شه بعلت عدم تخصیص اعتبار همیشه دستگاه اجرایی به پیمانکار بدهکار می ماند و در نتیجه مدت پیمان طولانی تر می شود.مشکل از اینجا شروع می شود که پیمانکار آخرین کار کرد خود را به کارفرما ارایه می دهد و دیگر نمی توان دوباره پیمان را تمدید نمود و بدلیل عدم تخصیص اعتبار آخرین کارکرد پرداخت نمیشه و از طرفی اخطار نامه برای برداشت از حساب از طرف بیمه دریافت می کنیم که مشکلات خاصی پیش می آید بدلیل کسری حساب دولتی بدلیل برداشت.راهکار چیست؟
  سوال ۲ :اخیرا اخطار نامه ای دریافت کرده ایم از بابت قرداد اجاره مکانی برای برگزاری نمایشگاه.آیا اجاره اماکن هم مشمول بیمه مب باشد؟

  [پاسخ]

  محمد مهدی تقی زاده در ساعت 11:09 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  با سلام و احترام
  تشکر میکنم از اطلاعاتی که در اختیار همکاران و هموطنان خود قرار داده اید
  با ارزوی موفقیت روز افزون شما دوستان گرامی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 3rd, 2013 9:21 ب.ظ:

  باسلام و تشکر از اظهارلطف شما

  [پاسخ]

  تاریخ: سپتامبر 2013

  با سلام و. تشکر از اطلاعات سودمند شما لطفا بفرمایید چه درآمدهایی مشمول پرداخت حق بیمه نیستند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 3rd, 2013 9:27 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا این مسیر را دنبال کنید:
  http://www.accpress.com/news/1392/02/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/

  [پاسخ]

  عباس پاسخ در تاريخ سپتامبر 7th, 2013 10:59 ق.ظ:

  با سلام، در بخشنامه ۱۱٫۱ که جدیدتر از بخشنامه ۵ است آمد است که عیدی و بن کارگری نیز مشمول بیمه نیستند، البته من از درآمد سوال کردم که پاسخ دادند اگر ین کارگری ماهانه پرداخت شود مشمول بیمه می شود اما اگر یکبار در سال پرداخت شود غیرمشمول است

  [پاسخ]

  حسین در ساعت 4:16 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  باسلام وعرض خسته نباشید
  جهت دریافت مفاصاحساب به دو اداره مجزای تامین اجتماعی مراجعه کردم یکی ازآنها بدون اینکه درمورد مالیات برارزش افزوده قرادادهایمان استعلامی بکند مراحل قانونی را طی ومفاصا را صادرنمود ولی دیگری از کارفرما مبلغ ارزش افزوده قراداد را استعلام وبه آن ضریب زده است.
  حال سوال من اینست که این دوگانگی بابت چیست وآیا نامه، بخشنامه ویا قانونی دراین رابطه داریم که ما ویاآن شعبه ازآن بی اطلاع هستیم؟
  درصورت امکان مرجع پاسخگویی دقیق به این مسئله درسازمان تامین اجتماعی را بفرمایید. باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 19th, 2013 8:57 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله بنده هم این موضوع را شنیده ام ولی اینکه بخشنامه یا دستور العملی دارد بی اطلاعم.

  [پاسخ]

  کریم در ساعت 2:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2013

  سلام
  آیا نام اعضای هیات مدیره را می توان در لیست کارگاه رد کرد ؟
  با تشکر از سایت مفیدتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 24th, 2013 8:15 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره درصورت داشتن شغل موظف قابل بیمه شدن هستند ولی بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 4:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  با سلام
  من سازنده ی دستگاه های بسته بندی هستم
  با توجه به این که شرایط ساخت کل دستگاه را در کارگاه خود ندارم قطعات دستگاه را به کارگاه های صنعتی دیگر سفارش می دهم و در کارگاه خودم اقدام به مونتاژ و تکمیل دستگاه می کنم و به فروش می رسانم

  جدیدا با شرکتی وارد قرارداد شده ام
  با اینکه قرارداد صرفا قرارداد خرید و فروش می باشد و هیچ حرفی از ساخت یا پیمانکاری وجود ندارد اما شرکت مذکور دو بند را در پرداخت ها اضافه کرده است که من را ملزم به ارائه مفاصاحساب بیمه در ازای ۵ درصد از مبلغ کل قرارداد کرده است

  همچنین در بندی دیگر اعلام کرده است که ۳ درصد از کل مبلغ قرارداد را کسر و به حساب دارایی واریز خواهد کرد

  آیا با اینکه قرارداد خرید و فروش است این بندها قانونی است ؟
  آیا شرکت مذکور ملزم به ذکر این بند ها است یا با پافشاری من می تواند آنها را حذف کند ؟

  در ضمن بنده چون به تنهایی کار می کنم و خودم کار فرما هستم نمی توانم بیمه شوم و مفاصاحساب بیمه بگیرم

  [پاسخ]

  کریم در ساعت 4:14 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  سلام
  یکی از همکاران ما ۴ روز مرخصی استعلاجی بوده است
  آیا این سه روز را باید از تامین اجتماعی بگیرد یا کارفرما باید پرداخت کند ؟
  کلا سوالم این است که پرداخت دستمزد ایام مرخصی استعلاجی با کارفرماست یا تامین اجتماعی ؟

  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 13th, 2013 10:42 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر کل چهار روز با تامین اجتماعی است.
  اصولا این سازمان برای سه روز و کمتر پرداختی ندارد و آنرا به اختیار کارفرما گذاشته است.

  [پاسخ]

  فرهاد در ساعت 12:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  با خودرو استیجاری در یک شرکت کار میکنم ۷سال بیمه تامین اجتمای دارم بعلت تصادف دیگه نمی تونم رانندگی کنم گواهی نامه دست پلیس ایا میتونم از بیمه بیکاری استفاده کنم در ضمن توی قرارداد کارفرما شخصی دیگر است و خودم پیمانکار هستم تورو خدا جواب بدین

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 23rd, 2013 11:12 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  برای استفاده از مزایای بیمه لازم است توسط کارفرمایی برای شما لیست رد شود.

  [پاسخ]

  تاریخ: اکتبر 2013

  با سلام
  در قرارداد هایی که عمرانی محسوب می شوند قسمتی از کار، تولید در کارگاه صنعتی پیمانکار بوده است اما ردیف این کار جزء تعاریف فهرست بها نیست .آیا می توان این قسمت از کار را غیر عمرانی تلقی نمود و از بخش سوم ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی استفاده کرد؟ مثال:( تولید قطعات پیش ساخته بتنی در کارگاه صنعتی پیمانکار مرتبط با کار عمرانی)
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 22nd, 2013 9:55 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  منظورتان از بخش سوم ماده ۳۸ چیست؟

  [پاسخ]

  کریم در ساعت 10:32 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2013

  سلام و خسته نباشید
  اگر یک نفر در دو شرکت خصوصی مشغول به کار باشه و اسمش در هر دو شرکت به صورت ۳۰ روز کامل رد بشه، آیا مشکلی نمی خوره ؟
  می دونم که سوابقش دو برابر نمی شه، اما می خواستم بدونم تامین اجتماعی ایرادی نمی گیره که نباید در هر دو شرکت به صورت کامل رد می شده ؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 22nd, 2013 10:16 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر به نظر نمی رسد مشکلی دراین خصوص باشد.

  [پاسخ]

  فریبرز در ساعت 10:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  باسلام واحترام
  من ازتاریخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۱الی ۱۳۷۷/۰۳/۳۱مشغول به کاربودم که متوجه شدم شرکت خرداد وتیر ودی الی اسفند ۷۲ وفروردین الی تیر۷۴ را بیمه برای بنده رد ننموده است .و من هیچ گونه مستنداتی ازجمله حکم کارگزینی وفیش حقوقی……. ندارم منتها فقط یک برگه که در آن شرکت مشغول بوده ام طبق تاریخ بالا . ونیز میخواستم دوماه آزمایشی جزء سابق حساب میشود ؟ نیز جهت شکایت به کجا بایستی مراجه نمایم ؟

  با احترام

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 4th, 2013 10:06 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  به هرحال باهمان سوابق به شعبه ی بیمه ی خود مراجعه وموضوع را مطرح کنید.
  بله دوره آزمایشی هم جزوسابقه ی شماست و کارفرما مکلف به ارسال لیست آنست.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  حميدرضا مددي در ساعت 8:05 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  باسلام.سوالی داشتم که راهنمایی بفرمایید ممنون می شوم .شرکتی هستیم که با شخص حقیقی قرارداد اجاره بیل مکانیکی با راننده عقد نموده ایم که دراین قرارداد شرکت بعهنوان پیمانکار می باشد .درخصوص بیمه واخذ مفاصه حساب ودرصود کسورات توضیحی بهید که ایا مشمول می شوند یاخیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 8th, 2013 7:02 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر قرارداد بنام شخص ووی کار را به تنهایی انجام دهد مشمول بیمه نخواهد بود ولی اگر راننده داشته باشد بیمه ۷،۷۸% مشمول آن خواهد بود.

  [پاسخ]

  لیلی در ساعت 6:38 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام
  من طراح گرافیک هستم. جدیدا برای یک شرکت دولتی طراحی هایی انجام دادم و در انتها فاکتوری برای آنجا فرستاده ام. پس از کارهای اداری و روند وقتی برای دریافت فاکتور رفتم متوجه شدم که سهم بیمه را از آن کم نموده اند. آیا فاکتور نیز مشمول بیمه است؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 8th, 2013 6:58 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به کارفرمایتان مراجعه و از اوبخواهید فاکتور را از تامین اجتماعی استعلام کند.
  اگر شرایط کار ایجاب کند که کاربه تنهایی انجام داده اید مشمول بیمه نخواهد بود.

  [پاسخ]

  منیره در ساعت 7:19 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام و سپاس از راهنماییهای شما
  کسانی که بعنوان عضو هیئت علمی در مراکز دانشگاهی غیر دولتی مشغول به کارند، از چه مرحله ای (رسمی پیمانی، یا رسمی آزمایشی، و یا رسمی قطعی) سوابق بیمه ای برای آنها محاسبه می گردد؟
  بعلاوه در مورد دانشجویان بورسیه وزارت علوم، و دانشجویانی که در دانشگاه تربیت مدرس تحصیل می کنند، آیا سنوات تحصیلشان مشمول بیمه هست یا نه؟
  ممنون از پاسخگویی شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 9th, 2013 9:48 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  البته سوال شما خاص مراکز دانشگاهی است ولی به هرحال از لحظه شروع بکار بایستی تحت پوشش بیمه ی مرتبط خود باشند مگر اینکه نوع قراردادشان استثنا باشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  منیره در ساعت 11:40 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با تشکر از پاسخی که به سؤال اول بنده داده اید. لطفاً در صورت امکان پاسخ سؤال دوم بنده را نیز مرحمت فرمایید. متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 11th, 2013 10:24 ب.ظ:

  عذرخواهی میکنم.
  اطلاعات دقیقی ندارم.

  [پاسخ]

  سيلوا در ساعت 3:29 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام و احترام ممنون میشم اگه بنده رو راهنمایی فرمایید
  بنده به صورت طرحهای آماری کار کردم (شبیه سرشماری و طرحهای آماری) البته نه چند روز و مقطعی — بلکه قراردادی که بستند ظاهرا پیمانکاری شخصی هست و طبق ماده ۱۰۸ تامین اجتماعی مشمول بیمه نمیشه ولی مستنداتی دارم که شیوه کارم متفاوت بود و بنده هر روز سرکار بودم و قراردادهام مستمر بودند و کاربه صورت روزانه به بنده واگذار میشد ولی حق الزحمه آن یکجا و در پایان سال داده شده اکنون اداره کار عنوان کرده که چون حق الزحمه من یکجا داده شده قرارداد پیمانکار شخصی بوده و مشمول بیمه نمیشم میشه در این مورد اندکی منو راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 23rd, 2013 9:50 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  البته از توضیح و نوع پرداخت معلوم است که از ابتدا قرارداد را براین پایه بسته اند ولی چنانچه سه شرط کلی در قرارداد هاباشد مشمول بیمه هستند:
  ۱- پرداخت بصورت ماهانه باشد.
  ۲- محل فیزیکی انجام کارمشخص شده باشد.
  ۳- قرارداد مشمول ماموریت و اضافه کارباشد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  لینا در ساعت 11:43 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام و شادباش
  شرکت ما یک شرکت پیمانکاری هست که یک قرارداد تعمیر و ساخت و نصب (پروژخ غیر عمرانی) منعقد کرده .
  تعمیر در محل دریا انجام میگیرد ولی نصب و ساخت در محل کارگاه (محل دفتر مرکزی شرکت).
  شرکت در نظر دارد برای استفاده از معافیت مالیاتی محل دفتر (واقع در مناطق آزاد) محل اجرای کار با توافق کارفرما محل کارگاه بزند ولی در متن قرارداد اورده مبشود تعمیر سکوهای دریایی .
  حال سوال من این است :
  ۱- میشود کلیه پرسنل که در مرحله تعمیر و نصب و ساخت در شعبه مرکزی بیمه نمود و کد پیمان گرفت؟
  ۲- درصد بیمه پیمان با توجه به تفکیک نشدن مبلغ هر مرحله (تعمیر، ساخت ، نصب) چگونه محاسبه میگردد
  ۳- آیا راهکاری که درصد کمتری تعلق گیرد وجود دارد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 25th, 2013 8:11 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ۱- اگر قرارداد ها این موضوع به تفکیک تنظیم می شد لازم بود برای قرارداد تعمیر که درمحل کار انجام میشود کد جداگانه و مفاصا حساب بگیرید.
  ۲- برای این نوع قرارداد درصورت عدم تفکیک بسته به اعتبار بودجه پروژه ۷،۷۸% یا ۱،۶% در نظر گرفته خواهد شد.
  ۳- از کارفرما بخواهید طی نامه درصد انجام هرمرحله را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنید.
  اگر این تفکیک قابل قبول باشد بخش عملیات شما در کارگاه مرکزی درصورت نداشتن بدهی لیست کارگاه مشمول بیمه نخواهد بود.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  اردوان کریمی در ساعت 12:30 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام
  حداکثر مدت زمان صدور مفاصا حساب بعد از پرداخت بدهی کامل پیمانکاران به سازمان چند روز می باشد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 29th, 2013 10:36 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  قاعدتا بعد از تسویه حساب باید مفاصاحساب را صادرکنند.

  [پاسخ]

  احسان در ساعت 3:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با سلام وعرض خسته نباشیدبه شما زحمتکشان

  یه سوال داشتم :
  من بیمه خویش فرمایی رد می کنم-این بار دو ماهه بود که به دلیل مشکلاتی که داشتم نتونستم به موقع پرداخت کنم-به همین دلیل با سه روز تاخیر پرداخت کردم-حالا که رفتم مهلت بیمه را تمدید کنم میگن این دو ماهه باطل شده وپولت روپس بگیر-حالا بایدچکارکنم که این دو ماه رو از دست ندهم.وادامه بیمه هم رد کنم.

  اززحمات شما سپاسگذارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 29th, 2013 10:35 ب.ظ:

  عرض سلام و تشکر
  متاسفانه خیلی به جزئیات موضوع آشنا نیستم.

  [پاسخ]

  fateme mojtahedi در ساعت 11:27 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2013

  با عرض ادب و احترام
  از محتوای مفید سایت سپاسگزارم.من در شرکتی کار میکنم مورد حسابرسی تامین اجتماعی قرار گرفته .در برگ اعلام بدهی سازمان بابت قرارداد های اجاره خودرو بدون راننده , قرارداد های مشاوره (منحصرا به شخص بوده و از کارمند استفاده نمیشده) و خدمات پشتیبانی سیستم (شخص) بدهی ۳۰ درصدی و پیمانکاری اعلام شده.لطفا راهنمایی بفرمایید با استاد به کدام بخشنامه و ماده قانون تامین اجتماعی میتوانم لایحه خود را تنظیم کنم و تقاضا حذف بدهی فوق را داشته باشم.
  در اینترنت مفاد قانونی زیادی را مطالعه کردم اصلاحیه بخشنامه ۱۰۸ ماده ۱۴ و۱۴٫۱ .۱۴٫۲ و…اما واقعا گیج شدم و نمودم باید به کدامیک صریحا اشاره کنم.ممنون از کمک شما

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 30th, 2013 10:21 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ازبخشنامه های ۱۱ و ۵ تامین اجتماعی هم استفاده کنید.
  – در قرارداد اجاره خودرو قاعدتا از نیروی شخص ثالثی استفاده کرده اید که مشمول بیمه می باشد مگر اینکه راننده مالک خودرو هم باشد.
  – در قراردادهای مشاوره و خدمات پشتیبانی اگر موضوع کاری و پرسنلی باشد بازهم مشمول ۳۰% است مگر اینکه محتوای قرارداد سه شرط را داشته باشد:
  ۱- پرداخت بصورت ماهانه نباشدومبلغ کل قرارداد مشخص و بصورت درصدی پرداخت شود.
  ۲- محل فیزیکی انجام کارمشخص نشده باشد.
  ۳- قرارداد مشمول ماموریت و اضافه کارنباشد.

  [پاسخ]

  عبدی در ساعت 8:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  با عرض سلام و وقت بخیر
  آیا قراردادهای با عنوان پژوهشی که زمینه کاربرد آن تدوین استانداردها ملی است و کارفرما سازمان ملی استاندارد می باشد مشمول پرداخت وجه جهت دریافت مفاصاحساب می شود یا خیر؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 3rd, 2013 7:17 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  این مسیررا دنبال کنید:
  http://www.accpress.com/news/tag/%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/

  [پاسخ]

  ماهک در ساعت 12:50 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  آیا بخشنامه ای دراین زمینه هست که کارفرما در پیمان بتواند خود را هم بیمه نماید؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 29th, 2013 10:54 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  افرادی که شغل موظف و رسمی(منجمله مدیرعامل) در شرکت دارند با تایید کارفرما می توانند درلیست بیمه پیمان منظور شودند.

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 12:29 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  با سلام و احترام
  من دو سوال دارم لطفا پاسخ بدهید
  ۱- بنده در شرکتی کارمیکنم و بیمه برای من رد میشود ولی در چند شرکت و دانشگاه کار مشاوره و آموزشی انجام میدهم که قرارداد آنها دارای مدت نا محدود و محدود می باشد آیا قراردادهای من مشمول بیمه میشود.
  ۲- اینکه قرارداد های غیر عمرانی با پیمانکاران مشمول ۷٫۸درصد و ۱۶٫۶۷درصد می باشد پس چرا ۵ درصد از صورت وضعیت کسر میشود و آیا می توان به میزان ۲۵ درصد بیمه کسر نمود که در صورت عدم ارائه مفاصا حساب از آن محل جرایم را نیز تحت پوشش قرار داد؟
  با سپاس فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 5th, 2014 2:31 ق.ظ:

  عرض سلام و ادب
  اگرقراردادتایتان جنبه پرسنلی و کاری نداشته باشد خیر مشمول نیست.
  اگر کارفرماضریب بیمه راکسر و نپردازد به جای آن ۵% را نگه میدارد.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  فلاح در ساعت 11:48 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  باسلام وتشکر فراوان
  در شرکت ویدیو رسانه مشغول بکار هستیم
  برای تبلیغات کالایی در سریال های خود که بصورت دی وی دی در شبکه خانگی پخش میشود قرارداد بسته ور قمی دریافت میداریم
  مشتری نسبت به کسر ۵ درصد از قرارداد اقدام نموده است

  ایا درست اقدام نموده است .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 8th, 2014 9:50 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  البته لازم است کسورات در قراردادهامشخص و توافق شود ولی اقدام ایشان هم بلااشکال است.
  شما باید درانتهای قرارداد مفاصاحساب تامین اجتماعی به کارفرما ارائه و ۵% را آزادکنید.
  شرایط کاریتان را بااین بخشنامه تطبیق دهید:
  http://www.accpress.com/news/1389/08/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87143%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B4%D9%86/

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 12:08 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  شرکتی که تاسیس آن درسال ۸۳بوده که شروع کار درسال ۸۹بوده ونوع فعالیت آن ساخت واحدهای مسکونی واداری وتجاری میباشدواین شرکت درسال۸۹مکانی راخریداری میکندجهت ساخت وپروژه هنوزتکمیل نشده وحسابدارهم مبلغ خریدرابه عنوان دارایی مشهود ثبت کرده ولی بازرس تامین اجتماعی درگزارش خودچنین عنوان کرده باتوجه به مواردمطروحه دربندهای شماره ۶و۷ گزارش ومستتربودن هزینه های دستمزدساخت ونصب وراه اندازی دراقلام دارائیهای ایجادشده درسنواتی که امکان رسیدگی به دفاتر قانونی مربوطه فراهم نگردیده به استناد تائیدیه شماره ۵۰۲۰/۱۸۸۲مورخه ۱۳۸۷/۰۶/۱۹اداره کل درآمدبیمه واصلاحیه آن گردش دارائیهای ثابت مشهود(ساختمان)درسندافتتاحیه حساب مربوط درسال ۱۳۹۰بعنوان دستمزدمصالح درستون ۵-۳کاربرک شماره ۲طبقه بندی گردید که مبلغ دارایی ۵۵۵۹۵۰۰۰۰۰۰ریال میباشد وپروژه درجریان تکمیل ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال است باتوجه به این گزارش حسابرس میتوانددارایی ثابت (ساختمان)را بعنوان دستمزدمصالح منظورکندچون مبلغ بیمه ۴۴۰میلیون تومان صادرنموده است

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 15th, 2014 10:35 ب.ظ:

  سلام و احترام
  اگر نقل و انتقال شما قانونی باشد و مکان هم تجاری ؛ محضر میبایست استعلام تامین اجتماعی را هم کسب کند.

  [پاسخ]

  جلال در ساعت 3:53 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2014

  با سلام و احترام
  سوالی که دارم این است که در ماده ۳۸ آمده است که کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ (یعنی همان ۲۰ درصد و…)حق بیمه را می پردازد. ولی در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد طبقه بندی برای قراردادها ذکر شده و ارقامی هم از قبیل ۱۶ و۷٫۷۶ و غیرا آمده است. رابطه این دو با هم چیست؟ یعنی مثلا کسی که یک شرکت پیمانکاری دارد در حالت عادی بیست درصد از حقوق ماهانه را برای بیمه واریز می کند و اگر قرارداد پیمانکاری با جایی منعقد کند در مقام پیمانکار ۷ یا ۱۶ درصد بیمه می دهد؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 22nd, 2014 9:31 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این بخش بدین مفهوم است که به هرحال کارفرمای بیمه شدگان موظف به بیمه کردن کارکنان خود است.

  [پاسخ]

  ارمان در ساعت 10:52 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  با سلام
  من موسس یک داروخانه هستم و مکان داروخانه را از شهرداری طبق قرارداد اجاره کرده ام و ماهانه اجاره را پرداخت میکنم.برای ضمانت تخلیه چک در وجه شهرداری گذاشته ام و حالا میخواهم با پایان یافتن مدت قراردادم از ان مکان بروم.شهرداری از من مفاصا حساب تامین اجتماعی میخواهد و من تمام پرسنلم را ( ۴ نفر ) بیمه کرده ام و ماهانه لیست مربوطه را با هزینه اش به شعبه سازمانی که مربوط به منطقه من میشود پرداخته ام و هیچ بدهی ندارم.حال شهرداری میگوید من باید از شعبه ایکه دلخواه اوست مفاصا حساب بگیرم و دوم اینکه شعبه خودم نیز مفاصا حساب را فقط با درخواست از یک ارگان مثل دادگاه یا دفترخانه میدهد.سوال من اینست که ایا اجاره مکان یک قرارداد پیمانکاری یا … است درصورتیکه من به شهرداری ماهانه پول میدهم نه شهردری به من و اینکه جابجا کردن شعبه قانونی است و ایا شعبه میتواند از دادن مفاصا حساب بمن سرباز بزند؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 4th, 2014 11:00 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  این موضوع براساس الزامات ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی است.
  این مسیرهارا مرورفرمائید:
  http://www.accpress.com/news/1390/12/%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/

  [پاسخ]

  علی ابوالقاسمی در ساعت 10:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  سلام.در صورتیکه هیچ نوع قراردادی بسته نشده باشد و کار به صورتی باشد که فقط فاکتور فروش صادر شود.آیا به مبلغ فاکتور بیمه تعلق خواهد گرفت؟ضمنآ ما یک شرکت تولیدی بوده و برای پرسنل حق بیمه پرداخت میکنیم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 4th, 2014 10:44 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  هرچند رعایت به صراحت قید شده قرارداد، ولی مسبوق به سابقه است که تامین اجتماعی برای فاکتورها هم رعایت ماده ۳۸ را ازکارفرما مطالبه وحق بیمه ی آنراوصول کند.

  [پاسخ]

  مداحی در ساعت 10:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  با سلام
  آیا در قراردادهای پیمانکاری می توان هزینه خرید را از دستمزد اجرا جدا نمود و هزینه خریدها را معاف از بیمه در نظر گرفت و فقط بیمه قسمت اجرا (دستمزد) را با ماخذ ۱۵ درصد پرداخت نمود

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 9th, 2014 11:53 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر این دو موضوع بایک پیمانکار باشد قاعدتا دررسیدگی های سازمان حسابرسی تامین اجتماعی مشخص میشود مگر اینکه بخش خرید از شخصی باشد که خود تولید کننده یا سازنده است لذا بخش خرید براساس لیست بیمه کارگاه محاسبه و درصورت نداشتن بدهی مفاصا حساب صادر میشود.

  [پاسخ]

  مداحی در ساعت 10:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  من متوجه پاسخ نشدم ما یک پیمانکار هستیم که در اکثر قراردادهایمان که بر اساس فهرست بهای برنامه بوجه یا سایر فهرست بهاها میباشد هزینه تهیه مصالح و نصب و ساخت برعهده ماست آیا امکان جدا کردن هزینه های خرید مصالح و هزینه اجرا از یکدیگر وجود دارد به نحویکه خریدها را معاف از پرداخت بیمه در نظر گرفته و صرفا بابت هزینه اجرا بر مبنای ۱۵ درصد مفاصا حساب دریافت کنیم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 13th, 2014 7:13 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  خیر چون نرخ فهرست بها قابل تفکیک نیست لذا به جمع کارکرد شما ضریب ۷،۷۸% تعلق میگیرد.

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت 8:36 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  با سلام وضمن تشکر از مطالب و سایت خوبتون.
  من یه کارگاه فنی دارم و بنا به سفارش تجهیزات فلزی می سازم. قیمت هم طی فاکتور فروش به کارفرما اعلام می شود. کارفرما از محل فاکتور ارسالی ۵% مبلغ را برای ارایه مفاصه حساب بیمه نزد خود نگه می دارد. مالکیت کارگاه حقیقی بوده و حق بیمه ماهیانه کارگران نیز بطور منظم به شعبه تامین اجتماعی ارسال می گردد. سوال من اینست که اولا بر اساس فاکتور فروش چگونه باید مفاصه حساب بگیرم؟ دوم اینکه آیا سازمان جهت مفاصه دادن از من پولی طلب می کند؟؟
  با تشکر مجدد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 16th, 2014 1:00 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ۱- ازکارفرما بخواهید سوابق موضوع که شما کالا را درکارگاه خود می سازید را به تامین اجتماعی منعکس و درخواست مفاصاحساب کند.
  ۲- اگرکارگاه شما بدهی نداشته باشد براساس لیستهای بیمه کارگاه مفاصا حساب صادر میشود.

  [پاسخ]

  h.hosini در ساعت 4:56 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2014

  سلام
  مربی مهدکودک با سابقه ۶سال تحصیلی که دو سال آن طبق قرارداد بیمه ۱۰ روزه برای آن حساب شده و ۲ سال بیمه شده است و۴ سال قبل آن بیمه نشده و ۲۳درصد حق بیمه نقدا به آن پرداخت شده فعلا ایشان شکایت کرده و مطالبه حق بیمه ۴ سال را میکند. اداره کار هنوز دستوری صادر نکرده است . تکلیف چیست .آیا با داشتن امضا واثر انگشت که حق بیمه را دریافت کرده باز هم کارفرما جریمه میشود؟
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 28th, 2014 10:35 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  چنانچه اثبات شود که بیمه ۱۰روزه کامل بوده و دوره قبلی نیز بطور کامل دراختیارشما بوده اند سازمان تامین اجتماعی این مبلغ را مطالبه خواهد کرد.

  [پاسخ]

  k.imani در ساعت 1:40 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2014

  سلام و خسته نباشد
  لطفا راهتمایی بفرمایید ، آیا قرارداد فروش اینترنت شامل کسر بیمه میشود یا خیر
  در هر صورت ماده قانونی را مشخص فرمایید
  باتشکر

  [پاسخ]

  salam در ساعت 10:53 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2014

  سلام خسته نباشید من پیمانکار موسسه تعویض پلاک هستم اینجور که ما متوجه شدیم ما پیمانکارا زیر نظر پیمانکار اصلی کار میکنیم امسال بنده برای گرفتن مفاصا حساب به بیمه رفتم برای ازاد شدن مبالغی که هرماه از حقوق من کسر میکنن که ۱۵۷ هزار بابت حسن انجام کار ، ۱۵۷ هزار هم بابت بیمه ،الان ۷۰۰ هزار از من میخوان که پول خودمو به خودم برگردونن، من شنیده بودم که این مبلغ رو بایدکارفرما پرداخت کنهلطفا منو راهنمایی کنید من هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارم تم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 22nd, 2014 7:06 ب.ظ:

  باسلام واحترام
  قرارداد شما با پیمانکار اصلی کاری و پرسنلی است یا خیر؟
  از قراردادتان توضیح بیشتری بفرمائید.

  [پاسخ]

  mortazavi در ساعت 12:45 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2014

  سلام
  من شرکت بازرگانی دارم خرید و فروش کالارا انجام مدهم در یکی از فروش های خود به یک نهاد دولتی که طی قرارداد انجام پذیرفته و در نهایت فاکتور فروش به کارفرما داده ام .بدلیل ارسال قرارداد توسط کارفرما به بیمه ، بیمه جهت فروش حق بیمه محاسبه نموده است با توجه به استعلام اخذ شده از کارفرما و پاسخ کارفرما مبنی بر اینکه قرارداد مذکور صرفا خرید تجهیزات بوده هنوز بیمه اصرار به پرداخت حق بیمه جهت خرید و فروش را دارد لطفا بفرمایید براساس کدام بخشنامه میتوانم حرف خود را ثابت نمایم متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 16th, 2014 7:39 ب.ظ:

  با سلام و احترام
  قاعدتا قرارداد فروش مشمول بیمه نیست چون درانجام این قرارداد نیروی انسانی واسطه ی انجام نیست ولی بیمه درخصوص این قراردادها به دنبال نحوه ی ساخت و سپس فروش کالاست حال اگر شما خودتان سازنده باشید می بایست بدهی کارگاهی نداشته باشید درغیر اینصورت نفر قبلی شما مسئول رفع این مورد است.

  [پاسخ]

  کامی در ساعت 10:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  سلام
  من پیمانکار معدن هستم و تجهیز کارگاه کلا به عهده کارفرما هستش یعنی ماشین آلات سنگین و دستگاه های حفاری و برش رو شرکت تامین و در اختیار من میزاره سوالم این بود که حق بیمه من با کدام ماخذ حساب میشه ؟؟ یعنی درصد مکانیکی و دستی بودن کار.
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 8th, 2014 4:35 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درمتن قراردادتان چه آمده؟
  کارراصرفا دستمزدی و با نیروی کارتلقی کرده؟

  [پاسخ]

  کامی پاسخ در تاريخ جولای 8th, 2014 6:31 ب.ظ:

  سلام
  متن قرارداد به این صورت هست که معدن با آدرس مشخص از طرف کارفرما که شرکت هست به شخص من به عنوان پیمانکار داده شده و پیمانکار موظف شده که مراحل استخراج سنگ رو با ماشین آلات شرکت (نیروی کار با پیمانکار هست) انجام دهد و تامین تمام وسایل و تجهیزات به عهده شرکت هست
  دستمزد به صورت برش از کوه با معیار متر مکعب با مبلغ مشخص به پیمانکار پرداخت میشود و در آخر هم لیست ماشین آلات و تجهیزاتی که از طرف شرکت در اختیار پیمانکار قرار گرفته در قرارداد آورده شده
  ممنون از راهنماییتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 10th, 2014 6:34 ب.ظ:

  به نظر بنده قراردادتان دستمزدی تلقی خواهد شدودراین شرایط چنانچه بودجه طرح غیرعمرانی باشدضریب ۱۶،۶۷% ازمحل کارکردتان کسر و مشمول بیمه است.
  درقراردادهایی مثل حفاری ، وقتی ماشین آلات را خود پیمانکار تامین میکند ضریب به ۷،۷۸% تغیر میکند.

  جلال شمس در ساعت 3:22 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  با سلام و خسته نباشید
  آیا به قراردادهایی که انجام دهنده کار یک نفر است حق بیمه ای تعلق میگیرد یا خیر اگر جواب مثبت است چغدر و اگر جواب منفی است طبق چه ماده قانونی. با تشکر از راهنماییتان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 13th, 2014 6:26 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  این موضوع بسته به نوع و موضوع قرارداد تفاسیر متفاوتی دارد.
  لطفا به موضوع قرارداد اشاره بفرمائید.

  [پاسخ]

  جلال شمس در ساعت 8:25 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  با سلام و احترام
  با تشکر از جوابتون برای مثال قرارداد مشاوره در امور سرمایه گذاری ،مشاوره در امور بازرگانی و یا مشاور مدیر عامل انعقاد قراردادها به صورت ساعتی و پرداخت به صورت ماهانه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 16th, 2014 4:08 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  موضوع قراردادتان مشمول نیست ولی ماهانه و ساعتی بودن آنرا مشمول میکند.
  قرارداد را بصورت یک رقم کل و پرداخت درصدی تغیر دهید.

  [پاسخ]

  حسین در ساعت 12:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  با سلام و تقدیم احترام
  موضوع اختلاف بنده مربوط به بند ۴ مبحث سوم بخش دوم قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی می گردد که با رجوع به یکی از شعب تامین اجتماعی چنین بیان نمودند که بخش نامه جدید ابلاغ گردیده است و این بخش نامه اعتباری ندارد. حال سوال بنده این است که آیا واقعا بخش نامه جدیدی صادر شده یا خیر؟ و اگر بخش نامه جدید صادر گردیده است از کجا باید آن را دریافت نمایم؟
  ممنون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 30th, 2014 11:22 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  خوب از همان شعبه بخشنامه جدید را (یا حداقل شماره ی آنرا) مطالبه می کردید.

  [پاسخ]

  امیر حسین در ساعت 5:50 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  با سلام و تشکر فراوان
  ما یک موسسه آموزش زبان خارجی هستیم که دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذیربط( ارشاد و آموزش و پرورش) هستیم. یک قرارداد با شرکت جهت اعزام استاد جهت آموزش در محل کارفرما بسته ایم و اساتید ارسالی ما هم نیز در لیست حقوق بیمه هستند . قراداد ما یک الی ۳ نفر استاد را جهت آموزش زبان طی یک ترم ۲ الی ۳ ماهه ارسال مینماید . کارفرما از هر پرداخت ۱۶٫۶۷% بیمه کسر مینماید. آیا این کسربیمه صحیح است ؟ و طبق کدام بند قانون است؟ آیا نمیبایست فقط ۵% کسر نماید؟ نحوه محاسبه اخذ مفاصا حساب را نیز با فرض مبلغ قرارداد ۲ میلیون تومان و کسورات کسر شده فرضا” ۳۰۰ هزارتومان نیز بیمه پرداختی ۳۰% به تامین اجتماعی برای استاد فوق در ۳ ماهه قراداد است . لطفا” بفرمائید چقدر بایست اضافه تر بدهیم تا مفاصا حساب بگیریم و ۱۶٫۶۷ های کسر شده را آزاد نمائیم . با عرض سپاس و پوزش از طولانی شدن نامه

  [پاسخ]

  امير ملكي در ساعت 11:19 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  با سلام و عرض ادب

  اخیرا شرکت ما مورد حسابرسی بیمه قرار گرفته و در تراز افتتاحیه سرفصل دارایی ثابت مشهود را در کاربرگ حسابرسی در قیمت دستمزد مصالح مشمول قرار داده است می خواستم بدونم علت آن چیست وآیا بخشنامه ای در این خصوص ارائه گردیده است یا خیر لطفا کمک و راهنمایی ام بفرمایید

  باتشکراز زحمتتان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 25th, 2014 11:50 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا روش درستی نیست چراکه اولا افتتاحیه بودن آن مربوط به سالهای قبل است که ممکن است بیمه آن در دروه ایجادش پرداخت شده باشد دوما نیاز به آنالیز آنست چراکه اقلام خرید هم دراین سرفصل منظور شده است.

  [پاسخ]

  علي در ساعت 11:33 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  باعرض سلام
  من مدت حدوددوسال ازطرف دو شرکت مشاور دراداره ای کارکردم.قرارداد بین شرکت مشاوراولی با اداره به ادعای آن شرکت تا۳۰/۸/۹۱ بوده ولی اداره مدعی تا۳۰/۹/۹۱باهاش قراردادداشته سراین مسئله تا الان که بیشتراز یکسال ازخاتمه قراردادشون میگذره هنوز حق بیمه وحقوق آو ن یکماه روبهم ندادن چیکارمیتونم بکنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 25th, 2014 11:47 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قرارداد شما قاعدتا با مشاور ووی مکلف به ارسال لیست شماست.
  برای پیگیری موضوع با سوابق حقوقی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  امير ملكي در ساعت 11:56 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  باسلام

  آیا شرکت های تعاونی در موقع انحلال هم مورد حسابرسی بیمه قرار می گیرند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 25th, 2014 11:46 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بصورت فی البداهه خیر مگر اینکه برای استعلامی به این سازمان مراجعه کنید.

  [پاسخ]

  امیر ملکی در ساعت 7:44 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  باسلام

  نحوه محاسبه کارشناسان درآمد در خصوص دفاتر نانویس شرکتی چگونه است؟

  بخشنامه ۱۲ سازمان تامین اجتماعی چیست؟

  [پاسخ]

  جعفری در ساعت 10:33 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2014

  با سلام و خسته نباشد . حسابدار یک شرکت کارگزاری هستم . شرکت با چند شخص حقیقی قرارداد مشاوره بسته است .آیا باید از مبلغ این قرارداد ها ۵% بابت حق بیمه کسر کنم . با توجه به اینکه این اشخاص قادر به دریافت مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نیستند مبلغ کسر شده بابت حق بیمه را باید چه کار کنم ؟ به حساب سازمان واریز کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 30th, 2014 10:07 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر این قراردادهارا یک شخص(نه شرکت) به تنهایی انجام میدهد و حقوق وی ماهانه نیست و مکان جغرافیایی خدمت وی نیز مشخص نیست ، مشمول بیمه نخواهد بود.
  شما ۵% را کسر ودرحساب خودتان نگهداری ازطرفی قبل از اتمام مدت قرارداد آنها را تحت شرایطی که عرض کردم از سازمان تامین اجتماعی استعلام کنید.
  درصورتی که مشمول ندانست سپرده را به ایشان مسترد کنید.

  [پاسخ]

  غلام رضا ندائی فر در ساعت 2:39 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2014

  با سلام
  یک آرایشگاه دارم که ۵ نفر مقطعی در روزهای شلوغ و بصورت درصدی با من کار می کنند و هیچکدام تمایلی برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن ندارند و به صورت کتبی اعلام وامضا نموده اند آیا در این خصوص مسئولیتی به بنده وارد است

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 4th, 2014 11:15 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  نوع همکاری شما به هرحال کاری و دستمزدی است لذا چنانچه خودشان هم مدعی نباشند درصورت بازرسی مشمول بیمه خواهند بود.

  [پاسخ]

  ميريكتا در ساعت 4:35 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با سلام
  از همه محبت شما که اینقدر وقت میگذارید وبه سؤالات به دقت پاسخ میدهید تشکر میکنم
  سوال: آیا قراردادهای پیمانکاری حمل ونقل فراورده های نفتی شامل کسر ۵% کسور قانونی میباشند
  سئوال : آیا درقراردادحمل فراورده نفتی که راننده خودش صاحب کشنده میباشد مشمول کسر ۵% میباشد
  سوال: آیا درقراردادحمل فراورده نفتی که صاحب کشنده شخص دیگری است وراننده روی آن کار میکند مشمول کسر ۵% میباشد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 4th, 2014 12:07 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ضمن تشکر:
  ۱- بستگی به نوع قرارداد دارد ولی چنانچه در قرارداد پیش بینی شده باشد کارفرما می توانید برای اطمینان از درگیر نشدن خودش با بیمه آنرا کم و درحساب خودش نگهداری کند تا وضعیت بیمه قرارداد تعین تکلیف شود.
  ۲-خیر چنانچه قرارداد به نام شخص راننده و وی سند مالکیت به نام خودش داشته باشد مشمول بیمه نیست ولی کارفرما می تواند به منظور اطمینان آنرا از تامین اجتماعی استعلام کند.
  ۳- بله مشمول بیمه است.

  [پاسخ]

  سيد جلال طباطبايي در ساعت 9:31 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با سلام
  ضمن تشکر از وقتی که جهت پاسخ می گذارید
  ۱-درقراردادهای انبارداری وذخیره سازی پروسه ذخیره سازی مشخص شده است .وکارفرما مبلغ نا خالص قرارداد را جهت انبارداری و تخلیه وبارگیری مشخص نموده است .میزان دریافتی حق بیمه چگونه محاسبه می شود.
  ۲- آیا در مراکز ی که اجناس در مدت زمان معلوم ذخیره می شوند وتمام عملیات به صورت مکانیکی انجام می شود . وپرسنل ثابت نیز حق بیمه را پرداخت میکنند. آیا بیمه تامین اجتماعی در زمان انبارداری تعلق می گیرد؟

  [پاسخ]

  نادری در ساعت 11:12 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با سلام
  شرکت اینجانب در قالب یک قرارداد با موضوع: (نگهبانی، نظافت، نگهداری فضای سبز ، تاسیسات و امور اداری) با یک سازمان دولتی تحقیقاتی داشته است.
  بنده در طول پیمان دقیقا اسامی افراد شاغل در کارگاه را متناسب با شغل و دستمزد هر شغل (فضای سبز، اداری،تاسیسات، اداری نگهبانی) به انضمام مزایای آنها شامل اضافه کار و بن در لیست بیمه منظور و پس از تائید کارفرما ماه به ماه به بیمه پرداخت نموده ام .
  حال هنگام دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی بابت لیست بدهکار نیستم اما سازمان تامین اجتماعی با احتساب ضریب ۱۶٫۶۷ اعلام بدهی میکند. درصورت امکان راهنمایی فرمائید.
  لازم بذکر است تجهیزات و مواد لازم توسط کارفرمای دولتی تهیه میگردیده است.
  با تشکر

  [پاسخ]

  عباس در ساعت 8:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با سلام و احترام
  من در یک بیمارستان دولتی مشغول به کار هستم که بخش ما حدود ده سال هست که به پیمانکار واگذار شده است. من حدود سه سال است که در این بخش مشغول کار هستم به عنوان پرسنل (به صورت شیفتی، ص یا ع یا ش) که هر ماه شیفت های ما کم یا زیاد می شود.
  هر بار که صحبت از بیمه شدن با پیمانکار کرده ایم با این حرف که ما مشمول بیمه نمی شویم قضیه را ختم کرده است.
  حالا می خواهم به شکل واضح بدانم که آیا برای من حقی به لحاظ بیمه ای هست؟
  آیا اگر شکایت کنم هزینه بیمه این سه سال به من پرداخت خواهد شد؟
  و اینکه باید از چه طریقی اقدام کنم؟
  از دقت و زحمت بی اندازه شما در پاسخ به سوالات تشکر می کنم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 25th, 2014 10:51 ب.ظ:

  عرض سلام و ادب
  ۱- بله کارفرمایتان موظف به بیمه شماست
  ۲-حق بیمه به شما پرداخت نمی شود بلکه کارفرما را مکلف میکنند که دوره معوق را بپردازد که قاعدتا ۷% آن بعهده ی شماست.
  ۳- به شعبه بیمه ای که محل کارتان را تحت پوشش مراجعه و با سوابقی از قبیل قرارداد، لیست حقوق ، فیش بیمه و… درخواست الزام کارفرما به بیمه کنید.

  [پاسخ]

  مصطفی عرفان در ساعت 10:55 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ما یک شرکت خدمات مهندسی هستیم که ماهیانه حق بیمه پرسنل رو پرداخت میکنیم.کارهایمان هم بصورت فاکتوری است نه قراردادی.بعضی شرکتها از ما بیمه کسر میکنند.میخواستم بدونم بخشنامه ای هست برای این کار یا نه.تا اونجاییکه میدونم صورتحساب مشمول کسر حق بیمه نمیباشد.مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد.با تشکر

  [پاسخ]

  asma در ساعت 10:06 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با سلام
  من مدیر مالی یک شرکت اماراتی در ایران هستم که برنده یک مناقصه نیروگاهی از یک شرکت دولتی شده ایم. بنا به ماده ۳۸ کارفرما از هر پرداخت به ما۵ درصد و آخرین صورتحساب مارا نگه خواهد داشت.
  سوال بنده این است که من(شرکت خارجی) که در ایران قصد ثبت شعبه و یا نمایندگی را هم ندارم حال که کارفرما قرارداد من را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است من با چه کدی باید در انتهای کار به سازمان مراجعه و مفاصا حساب بگیرم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 25th, 2014 10:42 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا کارگاه محل اجرای پروژه ی شما می تواند مبنای کار باشد لذا می بایست به شعبه مرتبط با محل مذکور مراجعه و کد کارگاه بگیرید.

  [پاسخ]

  وحید کریما در ساعت 7:31 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2014

  سلام
  طی شش ماه اول امسال ۲ قرارداد پیمانکاری (با موضوع تامین مقالات و کتابهای دیجیتال) با یک دانشگاه به مبلغ حدود ۱۲۰ میلیون تومان داشته ام.
  طی این شش ماه بیمه خودم را رد کرده ام و مفاصای این دو قرارداد را دریافت و تسویه کرده ام.

  سوال ۱ – آیا این قرارداد و فاکتورهای صادره مشمول مالیات ارزش افزوده میشود؟
  سوال ۲ – آیا بجز حق بیمه خودم (با اعلام حداقل دستمزد) حق بیمه دیگری باید به بیمه (مثلا ۷٫۷۸ درصد) پرداخت کنم؟
  سوال ۳ – طی شش ماه قرارداد بخشهایی از کار را به دوستانم سپرده ام (و بدون قرارداد و دستی به آنها پول داده ام) آیا بهتر است از آنها فاکتور مطالبه کنم (برای ثبت در دفاتر) یا مبلغ خالص دریافتی را به عنوان حقوق خودم منظور کنم؟

  [پاسخ]

  محمدنصرت در ساعت 1:52 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2014

  باسلام وتشکرفراوان اززحمات شما
  من یک شرکت(خریدوفروش پهنای بانداینترنت)ISDPهستم
  باتوجه به قوانین جاری تامین اجتماعی آیاکارفرمایان مکلف به کسر۵%سپرده بیمه ازقراردادهای فروش پهنای باند اینترنت این دسته ازشرکتهامیباشند؟
  علیرغم اینکه اکثریت کارفرمایان ازعدم اعمال ضریب وصدوربرگ مفاصاحساب نسبت به قراردادمذکور توسط شعب سازمان تامین اجتماعی اطلاع کامل دارند وتنهاپرداخت بخشی ازوجوه قراردادرابه تاخیر می اندازند .
  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 10th, 2014 7:39 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  شرایط بیمه این قبیل خدمات را اینجا ملاحظه فرمائید.

  [پاسخ]

  سمیه پاسخ در تاريخ جولای 12th, 2016 4:45 ب.ظ:

  باسلام وتشکرفراوان اززحمات شما
  من یک شرکتی هستم که قرارداد فروش پهنای بانداینترنت با شرکتی داریم و بر سر کسر ۵ درصد بیمه میان ما اختلاف شده طرف قرارداد خود را مشمول این بخشنامه نمی داند آیا کارفرمایان مکلف به کسر۵%سپرده بیمه ازقراردادهای فروش پهنای باند اینترنت این دسته ازشرکتهامیباشند؟
  علیرغم اینکه اکثریت کارفرمایان ازعدم اعمال ضریب وصدوربرگ مفاصاحساب نسبت به قراردادمذکور توسط شعب سازمان تامین اجتماعی اطلاع کامل دارند وتنهاپرداخت بخشی ازوجوه قراردادرابه تاخیر می اندازند .
  خواهشمند است اعلام نظر فرمایید ما متن بخشنامه را مطالعه کردیم ولی چون صراحتا بیان نکرده پهنای باند شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با تعیین عنوان قرارداد تحت عنوان فروش پهنای باند سعی در توجیه قضیه دارند در حالی که قرارداد فروش پهنای باند ارائه خدمات اینترنتی است
  متشکرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 12th, 2016 11:45 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا مسیر زیر را هم مرورکنید:
  اینجا

  هاشم نوری در ساعت 4:38 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2014

  با سلام
  ضمن تشکر از وقتی که جهت پاسخ می گذارید
  در صورتی که شرکت ما یک قرارداد مشاوره مهندسی دست دوم با شرکت مشاور اصلی در جهت انجام بخشی از کار پیمان اصلی را منعقد نماید و در صورتی که قرارداد اصلی از محل اعتبارات جاری شرکت دولتی باشد آیا کسورات بیمه تامین اجتمای از قرارداد ما (دست دوم ) نیز کسر خواهد شد با توجه به این مسئله که کسورات مربوط به تامین اجتماعی از قرارداد اصلی کسر می گردد
  ۱٫آیا در قرارداد دوم نیازی به لحاظ نمودن مبلغ مربوط به کسورات بیمه در مبلغ قرارداد می باشد؟
  ۲٫ودر صورت عدم کسر کسورات بیمه آیا مبلغ قرارداد باید بدون کسورات بیمه درج گردد وآیا اشاره به مواد قانونی در قرارداد ضروری می باشد.؟
  تسریع در پاسخگویی مزید امتنان خواهد بود

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 5:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2014

  باسلام
  بنده مدیر پروژه یک طرح تحقیقاتی بوده ام که توسط یک شرکت دارای مجوز تحقیقات از وزارت علوم انجام شده است. آیا این پروژه مشمول بیمه خواهد شد؟

  [پاسخ]

  رشیدی در ساعت 11:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2014

  با سلام
  این شرکت یک قرارداد صرفا خرید با کارفرمای خود دارد و جهت دریافت مفاصا بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نموده . سازمان حق بیمه ۷٫۸ درصد را در نظر گرته به دلیل بندی از قرارداد که تحویل کالا در محل انبار شرکت کارفرکا با پیمانکار می باشد . از آنجایی که قرارداد صرفا خرید بوده آیا تامین اجتماعی می تواند بر این اساس اقدام نماید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 5th, 2014 10:34 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درقرارداد شما مبلغ حمل تا انبار کارفرما تفکیک شده است؟

  [پاسخ]

  بهرام خسروی در ساعت 7:44 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2014

  باسلام
  ضمن تشکر از بابت راهنمایی های حضرتعالی
  سازمان ما قصد دارد با یک فرد حقیقی یک قرارداد آموزشی منعقد کند (محل تشکیل کلاسها در داخل سازمان می باشد ) فرد مدنظر قیمت هر ساعت تدریس را خالص اعلام نموده (بدون کسورات) و اظهار داشته در صورت آوردن ماده ۳۸ در متن قرارداد لازم است خودتان درصد حق بیمه را به مبلغ ساعتی اضافه کنید ضمنا در تبصره ای در قرارداد درج شود که اگر حق بیمه بیشتر از پیش بینی بود کارفرما متعهد به پرداخت شود لذا خواهشمند است مرا راهنمایی فرمایید .
  ضمنا این فرد خود را بیمه خویش فرما نموده و حق بیمه پرداخت می نماید آیا این مسئله قرارداد را بری از حق بیمه و ارائه مفاصاحساب می کند ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 15th, 2014 11:22 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بنده موضوع را ازچند وجه توضیح میدهم که موارد مشابه هم مشخص شود.
  ۱- شخص حقیقی
  اگر قرارداد با شخص حقیقی باشد سه حالت روی می دهد:
  الف- دارای حکم استخدام کشوری و یا عضو هیات علمی باشد که دراین صورت باارائه حکم کارگزینی و استعلام از سازمان تامین اجتماعی مشمول بیمه نخواهد بود.
  ب- چنانچه مشمول بیمه تامین اجتماعی باشد و بیمه وی از جای دیگری ارسال میشود که دراینصورت تاسقف بیمه و مدت کارکرد با شما مشمول خواهد بود ونام وی می بایست درلیست بیمه خودتان درج و حق بیمه وی براساس ۷% بعهده کارگر و ۲۳% کارفرما پرداخت شود.
  ج- مشمول بیمه از محل دیگری نباشد که کارکرد وی همانند بند ب به روز تبدیل و لیست وی توسط شما رد میشود.
  کلا این نوع قراردادها، به استثنای بند الف ، قرارداد کاری تلقی و مشمول ضرایب ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی است
  ۲- شخص حقوقی
  دراین حالت که طرف قرارداد شما شخص حقوقی است درصورتی که نام وی درلیست بیمه شرکت طرف قرارداد باشد تا سقف کارکرد و تعهد طرف قرار داد مبنی بر رعایت شرایط بیمه پردازی وی ، مفاصا حساب درخواست و صادر میشود.

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 2:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2014

  باسمه تعالی
  با سلام و عرض ادب
  شرکتی خصوصی هستیم که مجوز از مراجع قانونی برای تاسیس دانشکده دریافت کرده و از طریق دانشگاه مرکزی مربوطه ، دانشجو پذیرش می کنیم .
  اساتید مختلفی با تعداد ساعات متفاوت در این دانشکده تدریس می کنند . قراردادی که با ایشان بسته می شود بصورت انفرادی و با موضوع تدریس است .
  لطفا راهنمایی بفرمایید که آیا این قراردادها مشمول بیمه می شود ؟
  با تشکر .

  [پاسخ]

  امير در ساعت 5:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2014

  با سلام
  بخشنامه های ۸/۱۴ و ۲/۱۴ سازمان تامین اجتماعی مرتبط با ماده ۳۸ را جهت بررسی و مطالعه خواستارم

  با سپاس از زحمات جنابعالی

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 29th, 2014 2:05 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  موضوع این بخشنامه ها ووابستگی آن به ماده ۳۸ چیست؟

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 8:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2014

  سلام
  آیا تولید یک محصول در محل کارخانه فرد طرف قرارداد ، در شرایطی که ماشین آلات تولید بنده در محل نصب و فعالیت کند ( مواد اولیه توسط کارگر به آن ریخته می شود و محصول بطور تماما اتوماتیک تولید و خودش در خط تولید طرف قرارداد قرار می گیرد) و مواد و مصالح تماما از طرف بنده تامین شود، قرارداد تولید مشمول بیمه تلقی می شود؟ چند درصدی؟
  با تشکر از شما برای تهیه این وبسایت پر بار

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 27th, 2014 1:13 ق.ظ:

  با سلام و احترام
  ضمن تشکر ؛ شرح بیشتری از موضوع قرارداد ، طرفین و مدت و مبلغ بفرمائید.

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ دسامبر 27th, 2014 5:58 ب.ظ:

  با سلام مجدد
  موضوع قرارداد تولید بطری پت جهت نوشابه می باشد.فعلا در محل کارخانه خودمان تولید و به کارخانه مشتری ارسال می کنیم.اما خواسته اند که از سال بعد تولید در محل کارخانه خودشان صورت گیرد.لذا ماشین آلات خود را بایستی در محل کارخانه تولیدی نوشابه نصب و اقدام به تولید نماییم.
  و توافق بر این است که مواد اولیه بطری ( که محصول واسطی است که آن را هم در کارخانه خودمان تولید میکنیم)از سمت خود ما تامین شود. آن یک نفر کارگر(جهت انتقال مواد اولیه به دستگاه) هم احتمالا باید توسط ما به کار گرفته شود.
  با تشکر و عرض احترام مجدد.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ دسامبر 29th, 2014 2:01 ق.ظ:

  باسلام مجدد
  سعی کنید قرارداد را برپایه ی فروش جنس ببندید.
  دراینصورت چون بیمه پرسنل شما از کارگاه خودتان ارسال میشود مشمول بیمه نخواهد بود.
  موفق باشید.

  رضا حسینی در ساعت 4:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2015

  سلام با تشکر و حوصله شما اینجانب دارای شرکت حمل ونقل کالا هستم که با فروشگاهی قرارداد حمل کالا بسته ام و کارگران و راننده شرکت که لیست انان هر ماهه رد میشود چگونه باید مفاصه حساب از تامین اجتماعی بگیرم و ۵% را از فروشگاه بگیرم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 2nd, 2015 12:06 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به موضوع مد نظر شما بصورت عمومی برخورد نداشته ام اما به نظرم لازم است برای این قرارداد از تامین اجتماعی محل اجرای کارکد بگیرید و افراد مشغول را ازلیست کارگاه خودتان خارج و دراین کد بیمه کنید.

  [پاسخ]

  رضا حسینی در ساعت 5:06 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2015

  اصولا چه قرار دادی شامل ماده ۳۸ نمیشود یا چه مشاغلی ممنون از اینکه وقت. میگزارید

  [پاسخ]

  ضرابی در ساعت 12:31 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2015

  با سلام
  از اطلاعات ارایه شده سایت شما بهره وافر گرفتم , برایتان سلامتی و شادی از ایزد منان خواهانم .

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 6th, 2015 9:57 ب.ظ:

  باسلام و تشکر از اظهار لطف شما

  [پاسخ]

  محسن در ساعت 2:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2015

  سلام
  من متوجه نمی شوم چرا تامین اجتماعی ۱۶٫۹ درصد مبلغ کل قرارداد را در خدمات پیمانکاری غیر عمرانی می گیرد و چون کل کار پرداخت دستمزد کارکنان هست یک بار دیگر ما باید ۲۳ درصد از حقوق پرسنل را که از همان قرار داد می گیریم باز به تامین اجتماعی پرداخت کنیم .
  ما در یک مناقصه برنده شدیم ولی این درصد تامین اجتماعی را در برآوردمان ندیدیم و فقط دستمزد کارکنان را دیدیم . خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید حالا چه باید کرد . و اینکه آیا این این سهم کارفرما در بخش حقوق و دستمزد ربطی به آن درصد تامین اجتماعی که در کل قرارداد می گیرد دارد یا نه ؟
  ممنون
  پاسخ سریع شما موجب مزید امتنان است.

  [پاسخ]

  مظاهر شعبانی در ساعت 12:38 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام
  اگر یک بیمه را دو بار پرداخت کنیم چه کار باید کنیم ؟ایا می شود کسر کرد ؟راهنمایی کنید ممنون میشوم؟
  یک با با بانک ملی پرداخت کردم یک بار هم با بانک رفا پرداخت کردم هر دو بار هم قبول کرد؟ چه کاری باید بکنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 8th, 2015 11:22 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا شعبه ای که لیست شما را قبول کرده باید راهکار ارائه دهد.
  یا وجه را برگردانند و یا شمارابستانکار کنند تا باماه بعد محاسبه کنید.

  [پاسخ]

  کارمند در ساعت 11:35 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  باسلام وخسته نباشید
  من درشرکت به صورت ساعتی کار میکنم سوال من از شما عزیزان این است که کارفرما باید مرا براساس ساعتی که کار میکنم بیمه کند یانه
  آیا بخشنامه ای در بیمه مورد نیروهاس ساعتی وجود دارد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 12th, 2015 11:14 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  بله ساعات شما را تبدیل به روز و براین اساس بیمه میکند.

  [پاسخ]

  زهرا رستگار در ساعت 2:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام و عرض احترام. من در یک شرکت پیکانکاری پتروشیمی فعالیت می نمایم. قراردادی با یکی از پتروشیمی ها به صورت EPC داریم که در آن مبلغ خرید اقلام و تجهیزات به صورت یورویی و کاملا جدا و مبلغ مربوط به ساخت و نصب و مهندسی بصورت ریالی و کاملا جداگانه ذکر شده اند. نحوه پرداخت ارز به صورت واریز به حساب خارج از ایران و از طریق بانک خارج از ایران آن پتروشیمی بوده است. یعنی منشا پرداخت ارز خارجی بوده است. قرارداد رو به اتمام است و کارفرما می گوید پرداخت بیمه بخش تداکات کالا یعنی بخش ارزی با ما می باشد. ممکن است در این خصوص راهنمایی فرمایید عطف به بخشنامه فوق واردات کالا و تجهیزات در صورتی که گشایش اعتبار اسنادی باشد از بیمه معاف است در مورد ما چگونه است ؟ با سپاس و احترام فراوان

  [پاسخ]

  سمانه آقاجانی در ساعت 2:26 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ضمن تشکر از سایت بسیار عالی شما , من در شرکت خدماتی ارائه خدمات گمرکی ( ترخیص کالا ) کار می کنم . برای سپرده بیمه پیمانکار درصد حق بیمه چقدر می باشد ؟ ۵% یا ۱۶٫۶؟ یا ۷٫۸؟
  از پاسخ شما کمال امتنان را دارم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 18th, 2015 11:20 ب.ظ:

  باسلام و تشکر
  سپرده ای که کارفرما مکلف به کسر و نگهداری آن است ۵% و برای قراردادهای عمرانی است لذا نوع کار شما به نوعی است که درصورت شمول یا باید لیست بیمه ماهانه را پرداخت کنید یا باکسر ضریب ، کارفرما این کار را انجام دهد.

  [پاسخ]

  Far در ساعت 10:01 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  با سلام
  در صورتی که شخصی در پروژه بیمه باشد چطور میتواند بیمه بیکاری دریافت کند؟ آیا میتوان به مدت یک یا دو ماه بیمه وی را به بیمه شرکت اصلی منتقل کرد و سپس مشمول بیمه بیکاری شود؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 19th, 2015 11:35 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  از قرار معلوم تامین اجتماعی برای قرارداد های پیمانکاری بیمه بیکاری متصور نیست.

  [پاسخ]

  سعید در ساعت 3:36 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2015

  باسلام.
  پروانه ساخت طبق مقررات برای احداث ساختمان دوطبقه در رشت گرفته شد،،اما به دلایل مالی ساختمان ساخته نشد.سوال اینه که چنددرصداز کل مبلغ پرداختی به بیمه را میتوانم پس بگیرم؟.طی اقدامی قرار است ۲% از کل مبلغ را بیمه عودت ندهد. ممنونم

  [پاسخ]

  ستاره در ساعت 6:32 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  با سلام
  بنده در سال گذشته در سمت مدیر فروش در شرکتی مشغول به کار شدم.
  اما ایشان با بنده قرارداد پیمانکاری بسته و از من درخواست کردند که ۱۰روز در ماه با وظایف مشخص حضور داشته باشم
  بنده را بیمه هم نکردند.
  لپ تاپ نیز توسط خود بنده برده و آورده میشد.
  از مهرماه اقدام به بیمه نمودن بنده نمودند و تعداد روز به ۱۴ روز افزایش یافت.
  اما کل مبلغ بیمه را از حقوقم کسر میکرد.
  در آخر سال هم به من عیدی و سنواتی پرداخت نشد.
  من چه اقداماتی میتوانم انجام دهمن.
  آیا بابت ۵ماه اول سال ایشان موظف بودند که بنده را بیمه کنند؟
  آیا به این قراداد مفاصا تعلق میگیرد؟بنده باید آن را پرداخت کنم؟
  آیا امکان استفاده از بیمه بیکاری وجود دارد؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  peyman در ساعت 1:29 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  با عرض سلام و خسته نباشید . بر اساس بخشنامه ۱۴ جدیددر مورد پیمانکاران تلمبه خانه و تصفیه خانه های آب و فاضلاب که آمده در صورت تفکیک مبلغ خرید حمل و نصب در قرارداد مبلغ خرید از بیمه معاف میباشد (مشروط اینکه حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به مبلغ اولیه قراردادافزایش داشته باشد ) . سوال ؟ منظور۲۵ درصد کل صورت وضعیت است یا ۲۵ درصد هر کدام از مبالغ خرید ، حمل و نصب بصورت جداگانه

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 10th, 2015 11:47 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  درکجای بخشنامه به این موضوع اشاره شده؟

  [پاسخ]

  صادق در ساعت 1:13 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  با سلام
  بنده پروژهایی برای شهرداری میخواهم انجام دهم به مبلغ ۱۲ میلیون تومان آنهم رنگ آمیزی جداول رنگ جدیدی که هرگز از بین نمیرود و بوجه آن از محل بوجه تحقیقاتی شهرداری تامین شده حال چطور باید قرارداد بنویسم که بیمه و دارایی ندم البته یکی از مسولین شهرداری گفت قرارداد شما شامل کسورات بیمه و دارایی میشود به نظر شما چه باید انجام دهم و من تا بحال هیچ قراردادی با کسی و ارگانی تنظیم نکرده ام و اطلاعاتم صفر است و فقط من یک ماده رنگی جدید دارم که توانسته ام شهرداری راضی کنم در حد کم با من قرار داد امضاء نماید

  [پاسخ]

  جعفری در ساعت 2:42 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  باسلام
  من لیست بیمه کارکنان کارگاه صنعتی رو تحت یه قراداد پیمانکاری رد کردم ولی در لیست ارائه شده کارکرد یکی از کارگران بجای ۳۱ روز اشتباها۱۷ روز زدم آیا جریمه ای تعلق میگیره بابت این ۱۴ روز ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 7th, 2015 10:22 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  فرض براین است که وی ۱۴ روز کارکرد داشته ولی برای جلوگیری از ضایع شدن حق وی پیشنهاد میکنم کسری بیمه ایشان را رد کنید.

  [پاسخ]

  علی نوزوزی در ساعت 1:52 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2015

  باسلام وتشکر فراوان از بابت مطالب مفیدتون

  من به عنوان یک پیمانکار میخاهم قسمتی از کاری را که که یک پیمانکار از اداره توزیع برق برنده شده است را متقبل شوم .
  بنده که به عنوان یک شخص پیمانکار شناخته میشوم باید به جز خودم یک راننده هم داشته باشم.

  در متن قرارداد پیشنهادی به من درج شده است که ۷ درصد از مبلغ قرارداد برای بیمه و ۳ درصد از مبلغ برای مالیات از مبلغ قراردادمان به عنوان کسورات از مبلغ قرار داد مسر خاهد شد.

  همچنین نوشته شده است تسویه حساب نهایی بعد از ارایه مفاصا حساب بیمه میباشد .
  من قصد ندارم به راننده بیمه پرداخت کنم .چون رانندم متغیره .

  حالا سوالم اینه که در آخر که من برای دریافت مفاصا حساب به اداره بیمه رفتم چه مبالغی را از من خاهند گرفت . آیا پیگیر بیمه ی راننده ام خاهند شد.

  راجع به این مسایل هیچ اطلاع و پیش زمینه ای ندارم و فکر می کنم می خاهند سرم کلاه بگذارند

  قبلا از راهنماییتون بسیار سپاسگذارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 6th, 2015 9:41 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ضریب بیمه قرار داد شما احتمالا۷،۷۸% است.
  لطفا ازاین موضوع اطمینان حاصل کنید.
  با فرض ضریب فوق ازمبلغ کارکرد شما این ضریب کسر خواهد شد ودرقبال آن مکلف به ارسال لیست بیمه افراد شاغل در قرارداد به تامین اجتماعی هستید.
  تاموقعی که ضریب جوابگوی جمع بیمه لیست شما بود که هیچ ولی درصورت مازاد مکلف به پرداخت آن هستید.

  [پاسخ]

  رضا در ساعت 4:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با سلام و احترام
  حسابدار شرکتی هستم که قراردادی با اداره کل بیمه سلامت استان جهت انجام کلیه امور خدمات بیمه اعم از مشاوره ، صدور ، چاپ و تعویض دفترچه های بیمه سلامت منعقد نموده ، با توجه به اینکه تهیه کلیه لوازم مصرفی ، سرمایه ای و محل کار (اجاره ساختمان) بر عهده پیمانکار می باشد در زمان اخذ مفاصاحساب بیمه ضریب بیمه چند خواهد بود؟ (۷٫۸ یا ۱۶٫۶) ممنون میشم اگر اطلاعات دسترسی به بخشنامه یا مصوبه مربوطه رو اعلام کنید .
  با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 7th, 2015 9:45 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده مشمول ضریب ۷,۷۸% خواهد بود چون کار با مصالح است ولی برای اطمینان بیشتر می توانید با ارسال قرارداد و شرح جزئیات آن , ضریب بیمه را استعلام کنید.
  لطفا در صورت رسیدن به نتیجه ضریب را درهمین پست اعلام کنید.

  [پاسخ]

  جعفری در ساعت 4:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  سلام
  ممنون از پاسخ شما .
  من چطور میتونم کسری ۱۴ روز رو رد کنم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 10th, 2015 12:56 ق.ظ:

  باسلام و تشکر
  ازطریق لیست معوق یا اصلاحی

  [پاسخ]

  م. رضوی در ساعت 11:59 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با سلام وعرض وقت بخیر
  من می خواستم بدونم شاخه های ماده ۳۷ در مواردی که باید مفاصا حساب بیمه اخذ کرد چه مواردی هستند؟
  منظورم به غیر از کارت بازرگانی، قراردادهای پیمانکاری، گواهی پایان کار شهرداری ها ، نقل و انتقال پروانه کسب، نقل و انتقال بدهی ها و …
  می خوام بدونم از کجا می تونم یک لیست کامل از فعالیت هایی که مشمول اخذ مفاصا حساب هستند رو داشته باشم؟
  پیشاپیش ممنونم از راهنماییتون

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 15th, 2015 12:13 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  ممنون ازشما به خاطر لیست کردن تا همین حد.
  تا بحال به این موضوع فکر نکرده بودم.درصورت امکان و بعد از رسیدن به نتیجه , موضوع کامل شده را اینجا منعکس کنید.

  [پاسخ]

  صادقی در ساعت 10:37 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  با سلام و خسته نباشید . آیا پیمانکار فرعی که خودش به تنهائی کاری را انجام میدهد و هیچ کارگر و یا کارمندی ندارد هم باید از طرف کارفرما بیمه شود با خیر ؟ با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 17th, 2015 10:00 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  پیمانکار فرعی از طرف کارفرما بیمه نمی شود بلکه این کارفرمای اصلی است که موظف به اعمال قانون بیمه در مورد شماست.

  [پاسخ]

  مهرداد كياني در ساعت 9:48 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  آیا قرارداد خرید مواد غذایی مانند برنج و گوشت .ماست و…. مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی میشود

  [پاسخ]

  سید محمود حسینی در ساعت 12:05 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2015

  سلام میخواستم ببینم پرداخت حق بیمه قراردادهای تهیه مواد و طبخ غذا و توزیع آن به چه صورت محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود . ممن.ن . متشکرم

  [پاسخ]

  علی در ساعت 3:12 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  با سلام
  کلیه کارکنان شرکت ما بدون استثنا به جهت کار تخصصی از بازنشستگان کشوری بوده و بیمه خدمات درمانی میباشند .
  آیا قراردادهای شرکت ما مشمول پرداخت حق بیمه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی میباشند.
  با تشکر.

  [پاسخ]

  ناصرقرباني در ساعت 6:13 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  سلام. من پیمانکارم و به کارخونه ها خدمات کامپیوتری و پشتیبانی شبکه میدم و کلا کارم توی محیط کارخونه هاست.
  سوال ۱ = باتوجه به اینکه وسایلم رو خودم میبرم و توی محل ابزاری نیست ، چند درصد ازمبلغ قراردادم رو باید برای بیمه کسر بکنن؟
  سوال ۲ = کل مبلغی که ازطرف چندتا کارخونه از من بابت بیمه کسر میشه برابر حق بیمه کارمندم هست که گاهی بامن به کارخونه ها میاد. چطور میتونم از این مبلغ برای بیمه کارمندم استفاده بکنم و نقدا پرداختی نداشته باشم؟
  این مشکل چندتا از همکارام هستش و از من خواستن براش جواب پیدا کنم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 27th, 2015 10:57 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا این مسیر را دنبال کنید:
  اینجا

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 9:24 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  با سلام
  قطعا اطلاع دارید که ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی که منشا تمام گرفتاری های فعالین اقتصادی در موضوع بیمه بوده اخیرا با الحاق یک تبصره مورد اصلاح قرار گرفته است:
  تبصره: مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
  سوال بنده این است که با توجه به ابلاغ قانون فوق توسط ریاست مجلس، آیا تبصره یاد شده هم اکنون هم قابل اجرا است و یا تا زمان ابلاغ ادارات داخلی سازمان تامین اجتماعی ، قانون ابلاغ شده فاقد اثر است؟
  به عبارتی آیا مشمولین تبصره فوق می توانند نسبت به اصلاح قراردادهای خود اقدام نموده و از کارفرما درخواست عدم کسر کسورات بیمه را بنمایند؟

  [پاسخ]

  سعید در ساعت 2:02 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  سولم در مورد حق بیمه کارکرد مکانیکی هست . اگه کل تجهیزات از پیمانکار باشه و ۷۰% مبلغ قرارداد که هست ازش ۶۰% خرید مواد و تجهیزات باشه و۱۰% هزینه حمل اون , تا جایی که من میدونم بیمه میتونه فقط برای هزینه حمل اون حق بیمه دریافت کنه. درسته ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 27th, 2015 8:25 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر خرید و اجرا و حمل باهم دریک قرارداد باشد ضریب ۷,۷۸% بیمه تعلق میگیرد.

  [پاسخ]

  حميد رضا صادقي پور در ساعت 11:06 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2015

  ما آزمایشگاهی هستیم که با یکی از کارخانجات قراداد داریم و سه نفراز پرسنل آزمایشگاه که بیمه تامین اجتماعی هستند هفته ای دو بار به کارخانه مراجعه و خونگیری میکنند و کلیه آزمایشات در محل آزمایشگاه که در مالکیت ما می باشد انجام می شود لطفا بفرمائید برای گرفتن مفاصا حساب چند در صد قرارداد را باید به تامین اجتمائی بپردازیم و براساس چه بخشنامه ویا …. می باشد .چون در این مدت دو سال گذشته بطور متفاوت عمل کرده است.

  [پاسخ]

  اصغر در ساعت 7:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  در بعضی از قراردادهای تعمیراتی و ساختمانی پیمانکار صرفا دستمزد اجرا میگیرد و ارزش مصالح واگذاری از طرف کارفرما با توجه به حجم قرارداد چند برابر مبلغ ناخالص قرارداد میشود و در صورتی که قرار بر محاسبه نرخ بیمه بر اساس قیمت مصالح واگداری باشد مبلغ بیمه از مبلغ کل قرارداد بیشتر میشود برای حل این مشکل چگونه باید عمل نمود لطفا من را راهنمایی کنید

  [پاسخ]

  زهرا در ساعت 12:41 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  سلام می خواستم توضیحی درباره سوال اقای مهدی که در خصوص تبصره به ماده ۳۸ هست بدم مواردی که اشاره شده مربوط به بخش سوم بخشنامه ۱۴ در امد هست وهیچ الحاقیه جدیدی براش زده نشده وبه طور کامل برای اشخاص حقیقی وحقوقی توضیح داده شده وکما فی السابق هم اجرا می شه .

  [پاسخ]

  مهدی پاسخ در تاريخ اکتبر 19th, 2015 1:35 ب.ظ:

  با سلام
  اگر منظور شما از بخش سوم بخشنامه ۱۴ قسمت” در مورد قراردادهای پیمانکاری منعقده…. و شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارنده کار شخصا در اجرا……” است، به نظر من ارتباطی با تبصره جدید ماده ۳۸ ندارد.
  تبصره جدید ناظر به پیمانکارانی است که موضوع پیمان را در محل کارخانه خود انجام می دهند نه خودشان شخصا.
  البته برداشت بنده این است که کارفرما از انجام کسورات بیمه معاف نشده بلکه در صدور مفاصا حساب تسهیل و تسریع ایجاد شده است تا نظر اساتید موضوع و وزارت خانه چه باشد!!

  [پاسخ]

  حسین معینی در ساعت 10:07 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  باسلام و خسته نباشید.

  منابع قانونی افرادی که به تنهای کاری را انجام میدهند و نیازی به ردکردن بیمه نمی باشد را بفرمائید. مثلاً فردی با یک دستگاه زیراکس که متعلق به خودش میباشد کار میکند.

  [پاسخ]

  امیر گودرزی در ساعت 2:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2015

  باعرض سلام و خسته نباشید آیا قراردادهای ساخت قطعات که پیمانکار قطعه را در گارکاه یا شرکت خودش می سازد و تحویل کارفرما می دهی مشمول کسر حق بیمه طبق بخشنامه ۱۴ می شود یا خیر اگر می شود لطفا توضیح دهید چگونه و چند درصد قرارداد

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 27th, 2015 9:58 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  اگر بابت کارگاه در تامین اجتماعی کد فعال دارید و لیست رد میکنید خیر به ساخت آن بیمه تعلق نمی گیردولی حمل ونصب آن مشمول است.

  [پاسخ]

  قادری در ساعت 11:58 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2015

  بنده پیمانکارحمل ونقل هستم که پیمان حملی راازایران به یکی ازکشورهای منطقه انجام داده ام قسمت اول حمل که درایران انجان گرفته شده مشخص است وحق بیمه رانندگان تادیه گردیده قسمت دوم کارحمل طی قراردادبنده بایک شرکت خارجی ازمبدابندرعباس وتوسط کشتی وکارگران خارجی انجام شده است لیکن سازمان تامین اجتماعی ازکل مبلغ قراردادمن باکارفرماحق بیمه رامطالبه می نماید
  آیاکاری که توسط شرکت وکارگرخارجی ودرخارج ازکشورانجام گردیده مشمول پیمانکارفرعی وحق بیمه می شودیاخیر؟
  ممنون

  [پاسخ]

  یوسفی در ساعت 1:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2015

  با سلام

  حسابدار شرکت فعال در حوزه ICT (تولید نرم افزار، تعمیر سخت افزار و…)هستم که از سال ۹۱ تا پایان آذر ۹۳ در یک شعبه استان گیلان دارم و بعد از آن در شعبه دیگری . هم اکنون بسیاری از قراردادهای ما به اتمام رسیده است و اغلب قراردادنامه ها پس از اتمام پروژه به ماعودت داده می شود لذا در کد کارگاه اصلی افراد بیمه شده اند و از سویی دفاتر جهت حسابرسی به تامین اجتماعی تحویل شده است و نامه واگذارنده قرارداد مبتنی بر تایید افراد فعال پروژه نیز موجود است. شعبه فعلی بعلت عدم گرفتن کدکارگاهی در سالهای ۹۱ تا ۹۳ مبلغ مفاصا حساب را ۱۵% محاسبه و اعلام بدهی نموده است.(برای عدم ارسال لیست افرادی که مستندات بیمه آنها تحت کدکارگاه اصلی شرکت موجود است)
  خواهشمندم راهنمایی فرمایید تا در جلسه هیئت بتوانم از حق خود دفاع نمایم.

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اکتبر 22nd, 2015 11:26 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا بخشنامه زیر را ملاحظه فرمائید:
  اینجا

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 7:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  با سلام و احترام

  اخیرا شرکت ما حسابرسی بیمه قرار گرفته که قرار داد های اجاره داروخانه های بیمارستان را مشمول حق بیمه ندانسته ولی متاسفانه شعبه اقدام به مطالبه حق بیمه نموده و از ریس درامد خواستیم که گفت نامه اداره کل بوده و از خواستند مشمول حق بیمه باشد آیا صرفا با یک نامه اداره کل می شود اگر قانون است چرا ابلاغ نشده؟

  [پاسخ]

  ابراهیم شاپسند در ساعت 2:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  مدیر محترم سایت با عزض سلام و ادب سوالی داشتم ایا طرح های عمرانی
  که بودجه ان ها کاملا عمرانی و با فهرست بها میباشد مشمول جرایم پرداخت و حق بیمه لیست مازاد بر ضریب می باشند یا خیر
  با تشکر

  [پاسخ]

  محمد امیدوار در ساعت 4:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  کرایه حمل محموله صادراتی با کشتی خارجی مشمول بیمه میگردد یا خیر

  [پاسخ]

  علی میر در ساعت 8:03 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: نوامبر 2015

  با عرض سلام بنده کارشناس حقوقی یه شرکت حمل و نقل هستم لطف کنید بفرمایید این ماده ۳۸ برای رانندگانی که خویش فرما هستن نیز صدق میکند یا راهی هست که این مبلغ بابت آنها کسر نشه چون این افراد خودشون بیمه هستن پس تعهدی وجود نداره

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 12th, 2015 12:19 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  لطفا سوالتان را درمسیر زیر مطرح کنید تایکی از دوستان پاسخ دهند:
  اینجا

  [پاسخ]

  ali agha در ساعت 3:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2015

  با سلام
  لطفا راهنمایی کنید.در قرارداد با نام بهینه سازی بستر مخابراتی کمپ … و با محتوای تهیه و نضب و تعویض قطعات مخابراتی آیا مشمول معافیت بخشنامه ۱۴٫۳ و معافیت شرکت های انفورماتیکی میشود
  ۱- شرکت پیمانکار جز شرکتهای انفورماتیکی می باشد
  ۲- در پروژه از تابلوهای برق برای باکس تجهیزات مخابراتی استفاده می شود یعنی کاربری تابلوها برای کار مخابرات میباشد.
  بسیار ممنون

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 8:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2015

  سلام
  شرکتی دارم دارای دفاتر قانونی و لیست بیمه ۳۰% ماهانه کارکنان را بطور مستمر پرداخت میکنم. در یک مورد خاص دستگاهی برای کارفرما ساخته ام به ارزش ۸ میلیون تومان و ۲ میلیون هم برای نصب و راه اندازی جمعا ۱۰ میلیون فاکتور کرده ام. کارفرما درخواست مفاصا حساب نموده و قبول هم دارد که کلیه مصالح توسط پیمانکار تهیه شده است و در نامه به تامین اجتماعی قید کرده است. حال چگونه باید اقدام کنم؟ آیا ۷٫۷% از ۲ میلیون تومان را به بیمه باید پرداخت کنم؟ آیا لیست های پرداخت ماهانه را میتوانم بعنوان این بیمه ۷٫۷% ارائه نمایم. قراردادی ندارم و کد بیمه ای هم طبیعتا برای این کار خاص ندارم. تشکر

  [پاسخ]

  افشین در ساعت 5:00 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  سلام
  چنانچه در یک پروژه عمرانی بعنوان کارگر حقوق بگیر استخدام شویم با توجه به اینکه حق بیمه پروژه ۱٫۶ درصد می باشد و کلا لیست های بیمه از پروژه پرداخت می شود ، حق بیمه سهم کارگر از حقوق دریافتی همان ۷ درصد می باشد یا اینکه جزو پروژه حساب شده و از حقوق ما کم نمی شود ؟
  چون در برخی از شرکت سهم کارگر از حقوق کسر نمی شود .
  اگر این مورد را پاسخ بدهید حداقل ۴۰ نفر دعاگوی شما خواهند بود .
  مرسی

  [پاسخ]

  مهدی در ساعت 1:53 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  با سلام و احترام
  سوال بنده این است که در مورد اشخاص حقوقی که محل کارگاه در شهری به غیر از دفتر مرکزی واقع شده است، حوزه رسیدگی کننده به دفاتر و حسابرسی بیمه کیست؟
  دفاتر قانونی و اسناد مالی باید توسط بیمه محل دفتر مرکزی رسیدگی شود یا محل کارخانه؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژانویه 26th, 2016 8:58 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  قاعدتا مرجع رسیدگی باید جایی باشد که کد کارگاه گرفته و لیست رد میکنید.

  [پاسخ]

  علیرضا در ساعت 8:52 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  شرکت یک قرارداد عمرانی داشته که اخرین تمدید زمان قرارداد مربوط به سال ۹۱ می باشد ، تحویل موقت درسال ۹۲ وتحویل قطعی درسال ۹۴انجام پذیرفته ،
  صورت وضعیت قطعی هم درسال ۹۴ازطرف کارفرما پرداخت شده که حق بیمه نیزدرهمین سال به سازمان تامین اجتماعی واریزشده است ،
  سازمان تامیم اجتماعی می گویدکه برای مفاصاحساب شماشامل جریمه ماده ۳۸بخشنامه ۱۴می شود وظاهرا مبلغ این جریمه نیز سنگین است ، شما چه راهکاری وراهنمایی برای جلوگیری ازاین جرائم میتوانید ارائه کنید-باتشکر

  [پاسخ]

  علی در ساعت 10:19 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2016

  باسلام درمورد شرکتهایی که ساخت سوله انجام می دهند تکلیف شرکتی که ساخت سوله راانجام داده وکارخانه ای که سوله دران مکان استقراریافته ازلحاظ تامین اجتماعی چیست

  [پاسخ]

  یوسف در ساعت 2:11 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  در قراردادهای مشارکت که بخش تولید و اجرا تفکیک شده ولی موضوع قرارداد بصورت اجرا و تعمیر نگهداری می باشد فلذا باتوجه به اینکه بابت تولیدات موضوع قرارداد لیست بیمه ارائه مشود و بابت اجرا در ردیف کارگاهی مربوط به قرارداد لیست جداگانه ارائه می شود نظر شما در مورد حق بیمه پیمان چگونه است .لازم به ذکر است کارفرما از کل مبلغ صورت وضعیت مطابق ماده ۳۸ (۵درصد)حق بیمه کسر می نماید.باتشکر قدس

  [پاسخ]

  یوسف در ساعت 2:31 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  احتراماً،به استحضار می رساند این شرکت در زمینه فعالیت های پیمانکاری (راهسازی و…)مشغول به فعالیت می باشد لذا با توجه به اینکه قالب قراردادهای منعقده این شرکت با شهرداری تهران بوده فلذا با توجه به متن قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی نامه شماره ۲۶۰۶۰/۲۲ مورخ ۱۶/۵/۹۱ به ریاست محترم جمهوری در خصوص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم ،مستدعی است با توجه به اینکه این شرکت جهت اخذ مفاصا حساب قالب قراردادها بر اساس ضرایب تعین شده در قوانین تامین اجتماعی اقدام و نسبت به پرداخت اصل و جرائم اعاده شده توسط آن سازمان محترم نموده است در خصوص اعمال ماده ۱۳و ۱۴ متن قانون یاد شده جهت قراردادهایی دارای مفاصا حساب و فاقد مفاصا حساب اعمال نظر فرمایید با تشکر

  [پاسخ]

  مسعود حسنی در ساعت 10:46 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  سلام. و درود بر شما
  ایا شرکت های ساختمانی و پیمانکاری حقوقی شامل حسابرسی تامین اجتماعی میباشندیا خیر .؟واگر پیمانکار از اراییه دفاتر خوداری نماید تامین اجتماعی می تواند علالرس و بدون مدرک پیمانکار را جریمه نماید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 10th, 2016 12:21 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله استثنایی دراین خصوص نیست.
  می تواند با توجه به سوابق مشابه ویا مفاصا حسابهای اخذ شده بدهی بیمه محاسبه ووصول کند.

  [پاسخ]

  علی در ساعت 2:05 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  با سلام
  ایا می توان در معاملات کوچک (بصورت فاکتوری) خرید و نصب را از هم جدا کرد بطوری که به خرید کسر بیمه تعلق نگیرد و فقط به نصب تعلق بگیرد (با ذکر اینکه قراردادی بسته نشده )
  و یا بطور مثال در رنگ آمیزی یک ساختمان فقط خرید را آورده و ذکر شود که نصب بصورت رایگان انجام گرفته و کسر بیمه نگردد(در قالب معاملات کوچک)

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ نوامبر 22nd, 2016 3:29 ق.ظ:

  سلام
  قاعدتا در صورتی که فروش و نصب جدا باشد طبق بخشنامه ۱۴ تامین ضد اجتماعی حالت خاص قراردادهای غیر عمرانی حق بیمه فقط به بخش نصب تعلق می گیرد (توجه شود ۱- حتما فروش و نصب تفکیک شده باشد و ۲- قرارداد فروش باشد) و در صورتی که در این مورد قراردادی منعقد نشود به هیچ عنوان حق بیمه اصلا تعلق نمی گیرد… چرا؟ چون شما نیروهای خود را در شرکت بیمه کرده اید که کار شرکت را انجام دهند و یک بار حق بیمه آن را پرداخت کرده اید و اصلا دریافت حق بیمه از فاکتور خدمات وجاهت قانونی ندارد.
  اما تامین اجتماعی به علت عدم اطلاع کارفرمایان و پیمانکاران به دلایل مختلف آنها را جریمه می کنند.

  نهایتا پیشنهاد من اینست که شما در پیش فاکتور آیتم نصب را رایگان بزنید و بعد از انجام کار فقط فاکتور فروش به کارفرما بدهید.

  موفق باشین.
  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

  [پاسخ]

  MAGID در ساعت 12:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  با سلام
  شرکتی حقوقی داریم که قراردادی با یک شرکت اقماری جهت انجام پروژه ی نفتی درخصوص نصب و راه‌اندازی تجهیزات داشته‌ایم و برای این منظور از نفرات مستقیم (کارکنان طرف قرارداد با شرکت خودمان) و همچنین پیمانکاران حقیقی استفاده شده‌ است. برای قرارداد خودمان با کارفرما از سازمان تامین اجتماعی محل پروژه کد کارگاهی با ردیف پیمان گرفته ایم :
  ۱٫ لیست حقوق و بیمه کارکنان خودمان و یکی از پیمانکاران را هر ماه ارائه داده‌ایم .
  ۲٫ قرارداد پیمانکاران دسته دوم (پیمانکاران خودمان) به سازمان اعلام نگردیده و بیمه‌ای نیز برای آنها پرداخت نشده غیر از یکی از پیمانکاران که قرارداد آنها نیز ارائه نشده ولی لیست بیمه کارکنان او ماهانه توسط شرکت خود ما ارسال و پرداخت گردیده است .
  حال که قرارداد خود ما با کارفرمای اصلی به اتمام رسیده است و هیچگونه فعالیت اجرایی صورت نمی‌گیرد ، به تبع آن باید با پیمانکاران خودمان نیز تسویه حساب نمائیم . لطفاً بفرمائید با وجود اینکه قرارداد پیمانکاران به سازمان بیمه اعلام نگردیده است جهت تسویه با آنها در کسورات قانونی علاوه بر ۳% مالیات تکلیفی چند درصد باید بابت حق بیمه پیمان از آنها کسر گردد ؟
  ضمناً شرکت ما نیز هنوز مفاصاحساب از بیمه نگرفته و درصد لحاظ شده برای قرارداد مانیز مشخصاً معلوم نمی‌باشد .
  با تشکر از راهنمایی شما .

  [پاسخ]

  ابراهیم در ساعت 3:03 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2016

  با سلام آیا در ارتباط با قراردادهایی که نصب آن در یک شهرستان و ساخت آن در شهرستان دیگر میباشد به عنوان پیمانکار میتوان در شعبه ساخت اقدام به اخذ مفاصای نصب هم کرد ؟ البته با استناد به بخشنامه ۱۴/۹ این امر را ممکن دانسته اما بنده در اینترنت چیزی نتوانستم استخراج کنم

  [پاسخ]

  محسن در ساعت 11:54 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2016

  باسلام
  میزان حق بیمه برای سیلوهای ذخیره سازی که به صورت ۱۰۰ درصد مکانیزه عملیات تخیله وبارگیری را انجام میدهند و درآمدآنها تنها شامل دستمزد انبار داری میباشد چند درصد است.

  [پاسخ]

  علی در ساعت 7:09 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2016

  باسلام و خسته نباشی
  شرکت ما دارای یک قرارداد با یک شخص حقوقی می باشد که موضوع قرارداد نیز کارگزاری میباشد(خرید + بالاسری) که شرکت طرف قرارداد از هر خرید ۵ درصد بالا سری دریافت می نماید ، حال سوال اینجانب این است که آیا برای معرفی کارگزار جهت دریافت مفاصا حساب باید فقط مبلغ بالاسری را به تامین اجتماعی اعلام کرد و یا مبلغ خرید بهمراه بالاسری را. و آیا مبلغ خرید نیز در این قرارداد مشمول پرداخت بیمه می باشد و یا خیر.
  باتشکر

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ نوامبر 22nd, 2016 3:15 ق.ظ:

  سلام
  در قرارداد بین دو شرکت خصوصی با توجه به مدت زمان قرارداد و نحوه پرداخت ها راه کارهای مختلفی می توان انجام داد که دو طرف کمتر اذیت شوند ولی در مورد قرارداد فعلی شما.. بله فقط مبلغ بالاسری را به تامین اجتماعی اعلام کنید و کارگزار هم مبلغ %۱۶٫۶۷ مبلغ را باید جهت دریافت مفاصاحساب پرداخت کند تا مفاصاحساب بگیرد.

  موفق باشین.
  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

  [پاسخ]

  هادی محمدی در ساعت 10:12 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  لطفا در صورت امکان به این سوال بنده پاسخ دهید ؛ اگر پیمانکاری همزمان دو قرارداد داشته باشد و با همان کارگران شاغل در قرارداد اول، قرارداد دوم را نیز همزمان اجرا نماید، آیا برای هر دو قرارداد باید حق بیمه محاسبه و لیست بیمه رد شود؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ ژوئن 10th, 2016 12:02 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله چون دوپیمان جدگانه است قاعدتا کد کارگاه جدایی میگیرید ولی میتوان کارکرد ۳۰ روز را بین دوپروژه تقسیم کرد.

  [پاسخ]

  امیر در ساعت 1:55 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2016

  با سلام و خسته نباشید و تشکر بابت پرسش و پاسخ های بسیار مفیدتون .

  شرکت پیمانکاری ما یک قرارداد طرح های عمرانی منعقد کرده و کارفرما مارو مجبور به بکارگیری تعداد مشخصی نیرو در پروژه موضوع قرارداد نموده است باتوجه باینکه کل حق بیمه قراردادهای عمرانی ۶٫۶درصد هستش کل حق بیمه لیست های ارسالی در کل قرارداد بسیار بالاتر از حق بیمه کل قرارداد است .
  آیا مابه التفاوت لیست بیمه و قرارداد رو باید پیمانکار پرداخت کنه یا در طرحهای عمرانی ملاک لیست بیمه نمیباشد ؟ درصورت امکان درصورت پاسخ به این سوال ماده و تبصره قانونیش رو هم اعلام کنید
  باتشکر از سایت بسیار مفیدتون

  [پاسخ]

  مجید رفیع در ساعت 6:17 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  باسلام

  حسابرسی تامین اجتماعی مدعی شده که فاکتورهای خریدی که رسمی نیست و یا در گزارش فصلی نیامده مشمول ۷٫۸ درصد جریمه می گردد این قانون از کجا آمده وراه مقابله با آن چیست برخی از فاکتورهای ما به دلیل اینکه خرید از شخص انجام شده رسمیت خاصی ندارد چطور می توان این مشکل را حل کرد .

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ نوامبر 22nd, 2016 3:07 ق.ظ:

  سلام
  در سال ۹۵ تمام فاکتورهای خرید زیر مبلغ یک میلیون تومان فاکتور غیر رسمی است که شما از مغازه و اشخاص می گیرین.
  طبق قوانین دارایی این فاکتورها به صورت تجمیعی در قسمت خرید مربوط به خرید و فروش فصلی ثبت می شود و درصد جریمه مشخصی برای عدم ثبت آن مشخص نشده است.
  ولی این موضوع هیچ گونه ربطی به تامین اجتماعی ندارد و معمولا تامین اجتماعی با توجه به اطلاعات مودی از قوانین جریمه هایی را در نظر میگرد که بهترین کار اینست که از مشاور تامین اجتماعی استفاده کنید و در تمام مراحل اعتراض کنید و لایحه قوی ارائه دهید.
  نهایتا نتیجه اتفاقات را برای ما هم اینجا اعلام کنید.
  <>

  موفق باشین.
  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ نوامبر 22nd, 2016 3:09 ق.ظ:

  سلام
  در سال ۹۵ تمام فاکتورهای خرید زیر مبلغ یک میلیون تومان فاکتور غیر رسمی است که شما از مغازه و اشخاص می گیرین.
  طبق قوانین دارایی این فاکتورها به صورت تجمیعی در قسمت خرید مربوط به خرید و فروش فصلی ثبت می شود و درصد جریمه مشخصی برای عدم ثبت آن مشخص نشده است.
  ولی این موضوع هیچ گونه ربطی به تامین اجتماعی ندارد و معمولا تامین اجتماعی با توجه به اطلاعات مودی از قوانین جریمه هایی را در نظر میگرد که بهترین کار اینست که از مشاور تامین اجتماعی استفاده کنید و در تمام مراحل اعتراض کنید و لایحه قوی ارائه دهید.
  نهایتا نتیجه اتفاقات را برای ما هم اینجا اعلام کنید.

  متاسفانه قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی بسیار غیر شفاف و سلیقه ای است و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی دقیق و استفاده از راهکارهای پیشگیرانه! ای کاش یک بار برای همیشه همه کارفرماها و پیمانکار جلو این بی عدالتی مسلم تامین اجتماعی می ایستادند تا قوانین شفاف و اصلاح شود.

  موفق باشین.
  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

  [پاسخ]

  محمد در ساعت 11:49 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  با عرض سلام و خسته نباشید آیا از قراداد بازاریابی حق بیمه کسر میگردد ؟ اگر جواب مثبت میباشد نرخ آن چقدر میباشد با تشکر

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ نوامبر 22nd, 2016 2:47 ق.ظ:

  سلام
  اگر شما به عنوان کارفرما با یک شخص حقیقی قرارداد بازارایابی دارین ، هیچ مبلغ حق بیمه ای ندارد. ولی اگر قرارداد بین دو تا شرکت است. حق بیمه %۱۶٫۶۷ درصد کل دستمزد پرداختی است.

  موفق باشین.

  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

  [پاسخ]

  عنايت اله عبدى زاده در ساعت 1:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2016

  باسلام و احترام و تشکر از مطالب و راهنملیى هاى مفید و به روزتان

  شرکت خدماتى ما در زمینه ذخیره سازى و نگهدارى گندم فعالیت دارد که بابت نگهدارى و ذخیره سازى گندم حق الاجره به صورت ماهیانه دریافت میکنیم (سیلوى فلزى گندم) قرارداد با شرکت غله و خدمات بازرگانى منعقد شده که مدت قرارداد یکسال میباشد ٩۵٪‏ کار بصورت مکانیکى و ۵٪‏ بصورت غیرمکانیکى انجام میشود حق بیمه کارکنان بصورت لیست ماهیانه پرداخت شده ایا حق بیمه قرارداد باید پرداخت شود؟ به چه صورت میباشد؟ لطفا ما رو راهنمایى کنید.
  باتشکر فراوان

  [پاسخ]

  احسان پاسخ در تاريخ نوامبر 22nd, 2016 2:45 ق.ظ:

  سلام
  چون شما قرارداد خدمات یکساله دارید، احتمال زیاد برای قرارداد خود کد بیمه هم گرفته اید. و احتمالا کارفرما از هر صورت وضعیت %۵ مسدود می کند برای اینکه در انتهای قرارداد مفاصاحساب تامین اجتماعی بگیرین.
  بعد از اتمام قرارداد و اعلام پایان کار توسط کارفرما، با نامه پایان کار به تامین اجتماعی مربوطه مراجعه کنید برای مفاصاحساب. تامین اجتماعی قرارداد شما را با %۱۶٫۶۷ محاسبه می کند و مبالغی را که شما حق بیمه پرسنل پرداخت کردین کم می کند و مابقی را اخذ می کنه و مفاصاحساب صادر می شه.

  موفق باشین.

  ===========
  دوستان مواظب بخشنامه ۱۲ تامین اجتماعی باشید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ نوامبر 22nd, 2016 11:53 ب.ظ:

  باسلام و تشکر از مشارکت جنابعالی در پاسخگویی به سوالات
  بااحترام

  [پاسخ]

  Milad در ساعت 11:37 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2017

  سلام و خسته نباشید
  مشکلی برخورد کرد ک شرکت بدهی های بیمه داره ولی چند تا از مفصا حساب هرو ک شرکت های مقابل پرداخت کردن رو بیمه مفاصا نمیده
  شرکت پیمانکاریه و کارمون مشاوره اس .
  ب نظرتون چیکار میتونم انجام بدم ؟؟؟

  [پاسخ]

  محمود سبکتکین در ساعت 12:30 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2017

  با سلام و تشکر از زحمات شما
  اگر یک شرکت ساختمانی بدلیل ضرر و زیان وارده نتواند نسبت به پرداخت حق بیمه قرارداد خود اقدام نماید و از طرفی نیز کارفرما نسبت به رعایت ماده ۳۸ قانون بی تفاوت بوده و سپرده حق بیمه و آخرین قسط کار را با اعلام سازمان پرداخت ننماید بعد از دو سال جریمه متعلقه بر عهده چه طرفی خواهد بود
  لطفا در پاسخ به موارد قانونی نیز اشاره فرمائید
  با تشکر و احترام

  [پاسخ]

  مریم امیری در ساعت 11:46 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2017

  اگر متن قرارداد اجار ه غرفه منظور فضای غرفه باشدبیمه تعلق می گیرد.

  [پاسخ]

  نساء خانی در ساعت 3:52 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژوئن 2017

  سلام و احترام از مطالب گفته شده بسیار بهره مند شدم. و تشکر میکنم از بیان اطلاعاتی شیوا و رسا
  سوالی دارم از خدمتتون
  در بند “ز” منظور از قراردادهای غیر مشمول عمرانی چی هست؟ ما عمرانی هستیم و کارفرما مارا موظف کرده علاوه بر ۱٫۶ درصد که از صورت وضعیت ما کسر مینماید لیست بیمه ماهانه را هم پرداخت کنیم. آیا با استناد به بند “ز” میتوان ادعا کرد که از اعتبار ۱٫۶ درصد باید لیست ها بدون نیاز به پرداخت به تامین اجتماعی ارسال گردد؟؟یا خیر؟؟
  اگر خیر ماده قانون یا بخشنامه ای جهت اثبات این ادعا وجود دارد که بتوانیم از محل اعتبارمان لیست بیمه را اظهار کنیم؟؟

  سپاس فراوان

  [پاسخ]

  احمد در ساعت 9:50 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2018

  درمتن مذکور راجع بع قرارداد های حسابرسی با شرکتها صحبت شده ولیکن نرخ و ماخذ محاسبه حق بیمه از قراردادهای حسابرسی توضیح داده نشده است.

  [پاسخ]

  محسن در ساعت 1:41 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: ژانویه 2019

  برای سال ۹۶ بیمه برای ما بدهی را اعلام کرده که مربوط به حق بیمه افرادی هست که لیست آنها در کد پیمان های مختلفی رد شده است. برای این پیمان ها هم مفاصا صادر شده است. حتی بعضا لیست نفرات را از کارفرما استعلام گرفته‌اند و کارفرما هم تایید کرده است!
  سال ۹۵ هم برای یک ماه چنین بدهی را اعلام کردند. ما رفتیم هیات و جالبه که هیات میگه کار شما خلاف هست که کد پیمان گرفتید و لیست رد کردین! در حالی که مشخصا خلاف میگفت. بعد هم آمده اعلام کرده که مثلا نفراتی که شغلشون کارشناس نرم افزار و یا مشابه بوده حق بیمه‌شون قبول بشه و بقیه دوباره مطالبه بشه.
  برای دومی هنوز اعتراض را ارایه نکردیم. و جالب این هست که حق بیمه این افراد تمام و کمال در موعد قانونی پرداخت شده است! لیست همه آنها هم در پیمان رد شده است. اصلا بنده متعجب هستم که چطور کارشناس بیمه (که البته خانم جوانی هست وچیزی از قوانین هم نمی‌دانه) چطور برای چنین حالتی برای شرکت ما اعلام بدهی کرده هست! فقط به بهانه اینکه لیست افراد در دفتر مرکزی رد نشده است. الان شعبه ۳۳ هستیم. قبلا شعبه ۲۸ بودیم. در شعبه ۲۸ برای حالتهای مشابه اصلا چنین داستانی را نداشتیم.
  بنده واقعا شوکه شدم که چطور حق بیمه افرادی که پرداخت شده و مشخصا در سیستم بیمه هم وجود دارد و در کد پیمان بوده است باید باز هم مورد مطالبه قرار بگیرد!

  [پاسخ]

  حسن پندار در ساعت 1:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2019

  با عرض درود وخسته نباشید .بنده ۱۰ دستگاه ژنراتور برق جهت تامین برق به یک شرکت دولتی اجاره داده ام خواهشمند است بنده را راهنمایی بفرمایید که قرار داد من شامل بیمه و صدور مفاصا حساب میباشد و یا خیر ؟؟؟؟؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 15th, 2019 10:49 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ابن دستگاهها اپراتور دارندو تامین آن درقرارداد به عهده شماست؟

  [پاسخ]

  جلیلیان در ساعت 11:02 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2019

  با سلام .
  در صورت تمدید مدت قرارداد پیمانکاران بدون افزایش بار مالی قرارداد ، آیا حتماٌ نیاز به صدور الحاقیه هست . ویا فقط ابلاغ کتبی توسط کارفرما و ارائه رونوشت به سازمان تامین اجتماعی کفایت می نماید؟
  چون فقط شعبه شمیران درخواست صدور الحاقیه دارد وبقیه شعبه ها خیر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 30th, 2019 9:59 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  ابلاغ کارفرما کفایت میکندولی ترجیحا صورتجلسه ای تنظیم و ضمیمه کنید که دلایل تمدید مدت را تشریح کند

  [پاسخ]

  رضا ابومحمدی اردکانی در ساعت 9:41 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: جولای 2019

  با سلام
  ضمن تشکر از سایت بسیار خوبتان
  لطفا راهنمایی بفرمایید که در قراداد تهیه غذا ( غیر عمرانی ) آیا سپرده حق بیمه نیز بایستی از پیمانکار کسر گردد و یا خیر ؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ جولای 30th, 2019 8:49 ب.ظ:

  باسلام و تشکر
  کلا در قرارداد ها احتیاط داشته باشید که بعدا با تامین اجتماعی به مشکل نخورید لذا در ابتدای کار ، قرارداد را ازتامین اجتماعی استعلام کنید که نحوه محاسبه بیمه آن چگونه است.ضمنا کسر سپرده در طرحهای عمرانی پیش بینی شده است و در سایر موارد باید کسر و به بیمه پرداخت کنید.

  [پاسخ]

  سمانه صرامي در ساعت 7:49 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2019

  سلام و عرض ادب
  سوالی خدمت حضرتعالی دارم:
  بنده بعنوان مشاور در پروژه ارزشیابی عملکرد کارکنان یک ارگان دولتی کار انجام داده ام. اکنون که جهت دریافت مفاصا حساب بیمه اقدام نمدم متوجه شدم باید علاوه بر ۵٪؜ کل قرارداد نبلغی حدودی ٣.۴٠٠.٠٠٠ برای بیمه خودم که تنها فرد مشاور در این پروژه هستم پرداخت نمایم در صورتیکه بنده در یک واحد تولیدی مشغول به کارم که حق بیمه نیز هر ماهه برایم پرداخت می گردد. مبلغ قرارداد حدود ١٨.٠٠٠.٠٠٠ می باشد.
  آیا پرداخت این حق بیمه درست و قانونی است یا اینکه چون تنها بکنفو بودم و جایی دیگر بیمه پرداخت نمودم مشمول معافیت میشوم؟
  با سپاس فراوان

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ سپتامبر 2nd, 2019 9:16 ب.ظ:

  باسلام و احترام
  پرداخت قبلی شما مانعی برای پرداخت بیمه بیشتر نیست چراکه تا ۷ برابر حداقل حقوق هرسال ، سقف بیمه پردازی است.
  باید قرارداد به نوعی تنظیم میشد که مشمول نباشد.

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: