حسابان وب

مرور برچسب

قانون مدیریت خدمات کشوری

جمع آورى اطلاعات حقوق بگیران در سامانه شناسایى و ساماندهى کارمندان دولت

لطف الله فروزنده: بعد از بخشنامه ای که از بهمن ماه 90 به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد؛ کارمندان دولت به چهار دسته رسمی، پیمانی، قرار داد کارمعین شامل ماده 32 قانون مدیریت خدمات…

پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش حقوق کارمندان از محل مازاد درآمدهای نفتی حذف شد.

معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: مواردی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد برخی از کارکنان دستگاههای دولتی…

تصويب نامه شماره۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۹۰/۱۱/۱( فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری جهت…

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: