حسابان وب

مرور برچسب

دانستني هاي مالياتي

دانستني هاي مالياتي (قسمت هشتم)نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظرگرفته شده در قانون ، موظف به انجام تكاليف قانوني هستند زيرا عدم رعايت تكاليف فوق موجب تعلق…

دانستني هاي مالياتي (قسمت هفتم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد وسائط نقليه

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید. به گزارش رسانه مالياتي ايران، با به اجرا درآمدن قوانين و مقررات مالياتي يک سري الزامات و…

دانستني هاي مالياتي (قسمت ششم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد املاک

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید. به گزارش رسانه مالياتي ايران، بي شک آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم کمک شاياني به…

دانستني هاي مالياتي (قسمت پنجم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید. به گزارش رسانه مالياتي ايران، موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر…

دانستني هاي مالياتي (قسمت چهارم )نکات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و…