نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حداکثر دستمزد روزانه مبناء کسرحق بیمه سال ۱۳۹۰

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۹۵

این دستور اداری در اجرای مصوبه شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی و ماده 35 قانون تأمین اجتماعی تنظیم و طی آن افزایش حداقل و حداکثر دستمزد سنواتی در سال 1395 و همچنین دستمزد…