نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

آخرين اخبار سود بانكي

هیجان کاهش سود بانکی فروکش کرد

در حالی در حدود یک ماه گذشته پافشاری برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مدیران اقتصادی دولت به اوج رسید و قرار بود در اولین جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری…

کاهش نرخ سود بانکی تصویب نشد

آخرین جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود دو هفته قبل برگزار شود اما تحت تاثیر انتشار نامه 4 تن از وزرای  دولت به رییس جمهور به تعویق افتاد، سه شنبه شب در حالی برگزار شد که…