حسابان وب

بخشنامه ۵۴-۹۵-۲۶۰مورخ ۹۵/۸/۱۶(تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد شهريور ۱۳۹۴)

0 2,924
آکادمی محسن قاسمی

به منظور رفع ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (۷) دستورالعمل رسيدگي و استرداد ماليات و عوارض مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره ۸۳/۹۴/۲۶۰ مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۴ متن تبصره مزبور به شرح زير اصلاح مي­گردد:


تبصره: در صورت عدم ارائه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوي مؤدي، مأموران مالياتي مي­بايست بر اساس واقعيت امر و عنداللزوم ملحوظ نظرقراردادن درآمد و يا فروش قطعي­شده اعم از معاف و غيرمعاف عملکرد مالياتهاي مستقيم با رعايت معافيتهاي موضوع ماده (۱۲) و احکام مربوط به ماده (۵۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده به عنوان قرينه مالياتي، نسبت به تشخيص مأخذ مشمول ماليات و عوارض واقعي مؤديان اقدام نمايند.

فینتو


محمد مسيحي

معاون ماليات بر ارزش افزودهارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.