آرشیو ماهانه

آبان ۱۳۹۵

تصويبنامه ۱۰۶۵۴۸/ت ۵۲۹۹۳ه مورخ ۹۵/۸/۲۷(تمديد آييننامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه ها، تكايا،‌…

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تمديد آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه ها، تكايا،‌ مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي از شمول موادي از…

تامین اجتماعی علیه کار

سازمان تامین اجتماعی سازمانی بخش نامه محور است و قانون را کنار می گذارند. در حالی که بخشنامه ها در صورتی می توانند اجرایی شوند که مصوبه قانونی داشته باشند یا توسط هیات وزیران…