حسابان وب

بخشنامه ۹۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۰/۱۶(بخشودگي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور)

0 4,188

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۹۰/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۰-۹-۱۳۹۴ موضوع جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم، باتوجه به ابهامات و سوالات مطرح شده درخصوص بخشودگي جرايم و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي، به آگاهي مي رساند:


۱-درخصوص بخشودگي جرايم:

نظر به اينکه به موجب تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ جرايمي که موديان به واسطه عدم اجراي احکام ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شده اند، مطابق مقررات اين ماده ] ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ [ محاسبه، مطالبه و وصول مي شود، بنابراين باتوجه به اينکه در ماده اخير الذکر موضوع غيرقابل بخشودگي بودن جرايم فوق تصريح نشده است لذا جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم نيز در اجراي مقررات ماده ۱۹۱ قانون مذکور قابل بخشوده شدن مي باشد.

۲-درخصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم مذکور براي طرح در هيات حل اختلاف مالياتي:

فینتو

با عنايت به اينکه در تبصره ۶ فوق صرفا محاسبه، مطالبه و وصول جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم مورد حکم قرار گرفته و درخصوص نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرايم، حکم جديدي پيش بيني نگرديده است، بنابراين درصورت عدم پرداخت جرايم فوق در ماده اخيرالذکر مربوط به سنوات ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴ ظرف  سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه، مودي معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.

 

                                                                                                   سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.