حسابان وب

بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 2,311

حسابداراپ

توضیح سایت: برای این بخشنامه , بخشنامه ای باتوضیحات تکمیلی صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید.

با عنايت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص ميزان جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقي مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ بدينوسيله اعلام مي گردد:


نظر به اينکه به موجب ماده ۲۸۱ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ ” تاريخ اجراي اين قانون ( مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) به استثناي مواردي که در همين قانون ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتدا سال۱۳۹۵مي باشدليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ اين قانون که سال مالي آنها از ۱-۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه،ترتيب رسيدگي و مقررات ماده۲۷۲ونرخ مالياتي،مشمول احکام اين قانون مي باشند.”بنابراين با توجه به اينکه قانون گذار در تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون اخيرالذکر براي جرايم موديان به واسطه عدم اجراي احکام ماده ۱۶۹مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ ترتيب ديگري در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه،مطالبه و وصول جرايم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ براساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) پانزده روز پس از انتشار قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ لازم الاجرا مي باشد.

فینتو

ضمناً لازم به يادآوري است موارد فوق در خصوص کليه پرونده هاي اشخاص مشمول اجراي مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ که در مرحله رسيدگي و يا مراجع حل اختلاف مالياتي مطرح مي باشند جاري است.


 علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.