بخشنامه ۶۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۶(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 69

هوفر

پيرو بخشنامه­ هاي شماره ۳۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۳-۴-۱۳۹۴، ۲۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۴-۳-۱۳۹۴، ۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۸-۱-۱۳۹۴، ۱۴۶-۹۳-۲۰۰مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۳، ۱۲۰-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۱-۱۰-۱۳۹۳ و ۸۷-۹۳-۲۰۰ مورخ ۷-۸-۱۳۹۳ درخصوص اعمال بخشودگي موضوع ماده ۱۴۳ قانون ماليات­هاي مستقيم، به پيوست تعداد دو برگ فهرست مربوطه به تاييديه ۵۲ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ۲ شرکت پذيرفته­ شده در فرا بورس ايران از تاريخ ۱۹-۳-۱۳۹۴ لغايت ۲۷-۵-۱۳۹۴ مربوط به دوره­ هاي مالي مندرج در فهرست مذکور موضوع پيوست نامه شماره ۳۲۶۹۲۴-۱۲۱ مورخ۱۰-۶-۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي­گردد.


مقتضي است ادارات امورمالياتي با عنايت به ليست پيوست و تاييديه مربوطه وفق مقررات بخشنامه­هاي مذکور اقدام نمايند.

بديهي است ساير موارد نيز به محض دريافت متعاقباً ارسال خواهد شد.


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.