مرور برچسب

67-94-200

بخشنامه ۶۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۶(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم)

پيرو بخشنامه­ هاي شماره 37-94-200 مورخ 3-4-1394، 23-94-200 مورخ 4-3-1394، 3-94-200 مورخ 18-1-1394، 146-93-200مورخ 18-12-1393، 120-93-200 مورخ 21-10-1393 و 87-93-200 مورخ 7-8-1393 درخصوص اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون ماليات­هاي…