نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۳۰(نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي امور صنفي)

0 1,063

حسابداراپ

پيرو دستورالعمل شماره ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ۲۵-۳-۱۳۹۴ به پيوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي امور صنفي جهت تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵  قانون مالياتهاي مستقيم ارسال مي گردد.


مقتضي است ترتتيبي اتخاذ گردد تا توافق با اتحاديه هاي ذيربط حداکثر تا تاريخ ۱۵-۴-۱۳۹۳  انجام پذيرد.

پندار سیستم


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.