نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۲۵(تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵)

0 1,121

حسابداراپ

بنابه اختيار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور  مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير ، درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ تمام يا برخي از موديان موضوع بند(ج) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم را با نظر اتحاديه مربوط تعيين  و ماليات متعلق را که قطعي خواهدبود وصول نمايند.


الف – شرايط توافق:

۱-      ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۳ بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني. ضمناً ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد.

۲-      اظهارنامه مالياتي شامل «خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه» تکميل شده باشد.

۳-      در موارد تقسيط ماليات ابرازي، پرداخت حداقل چهل درصد (۴۰%) ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در۶  قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه ۱۳۹۴ تقسيط و پرداخت گردد. ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir ، اقدام نمايند.

۴-      مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي مي توانند به دو روش زير اقدام نمايند:

۱-۴-   از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي  قبوض پرداخت ماليات هر قسط را از سامانه دريافت و در سر رسيد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند.

۲-۴      به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه  و نسبت به تسليم چکهاي مربوط اقدام نمايند.

 عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر مانع از صدور برگ ماليات قطعي براي مؤدياني که در چارچوب اين دستورالعمل درآمد مشمول ماليات آنها قطعي گرديده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي، مشمول جريمه مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود. جريمه مذکور بخشوده نخواهدشد.

ب – تعيين درآمد مشمول ماليات

۵-       ميزان درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالياتي ، نوع فعاليت ، اوضاع و احوال اقتصادي منطقه و وضعيت اقتصادي اعضاي اتحاديه ذيربط در سال ۱۳۹۳ تعيين گردد. به نحوي که رشد ماليات ابرازي عملکرد سال ۱۳۹۳ نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۲ از درصدهاي مندرج در جدول زير کمتر نباشد:


ميزان ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲

حداقل رشد ماليات سال ۱۳۹۲

درصد نمونه گيري براي رسيدگي

تا مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

۸

۴

از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ تا ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال

۱۲

۸

از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۱ ريال و بالاتر

۱۸

۱۲


ميزان نمونه گيري براي رسيدگي پرونده مؤدياني که مشمول ماليات نشده اند ۸ درصد مي باشد.

۶-مبناي انجام توافق ، ميزان ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شود.

در صورتيکه برگ قطعي ماليات عملکرد مذکور تا تاريخ تسليم اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۳ صادر نشده باشد، آخرين درآمد مشمول ماليات يا ماليات قطعي شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه ۲۰ درصد به ازاي هر سال بعد از آن مبناي محاسبه  درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي سال ۱۳۹۳ مي باشد. بديهي است پس از قطعيت ماليات سال ۱۳۹۲، ماليات مزبور در چارچوب اين دستورالعمل مبناي محاسبه ماليات سال ۱۳۹۳ خواهد بود.

۷-مودياني که در عملکرد سال ۱۳۹۲ تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده اند ، درصورتي که درآمد مشمول ماليات خود را با ميزان حداقل سي درصد (۳۰%) افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات سال گذشته اظهارنمايند، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهند بود.

۸-با توجه به اينکه مبناي توافق عملکرد سال ۱۳۹۳ ، ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ مي باشد، لذا مودياني که سال ۱۳۹۳ اولين سال فعاليت آن ها بوده و يا نسبت به سال قبل تغيير شغل داشته اند، مشمول توافق نمي باشند.

پندار سیستم

۹-هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل با توجه به فعاليت مودي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، دراين صورت مي بايست درآمد مشمول ماليات براي يک سال تمام محاسبه و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات ( براي پرونده هاي معاف) و ماليات مذکور (براي ساير پرونده ها)  مبناي رشد موردنظر قرارگيرد.

۱۰-در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۲ تغيير داشته است، ابتدا مي بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.

۱۱-در مشارکت مدني چنانچه شريک يا شرکائي در عملکرد سال ۱۳۹۲( با رعايت ساير شرايط فوق) مشمول ماليات نشده اند، در صورتيکه درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ خود را متناسب با سهم شريکي که کمترين ماليات قطعي شده عملکرد سال ۱۳۹۲ را داشته است  و با رعايت شرايط مورد توافق اظهار نمايند، مشمول توافق خواهند بود.

۱۲-مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده است ، ابتدا بايد درآمد مشمول ماليات و ماليات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال ۱۳۹۳ قرارگيرد.

۱۳-در اجراي مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودياني که مطابق دستورالعمل هاي شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸-۶-۱۳۹۱  و ۱۰۷۱۴-۲۰۰ مورخ ۱۶-۶-۱۳۹۲ ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش ( سامانه هاي فروشگاهي ) شده اند درصورتي که مطابق با بخشنامه ۲۲-۲۴-۲۰۰  مورخ ۳-۳-۱۳۹۴ نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات  ابرازي سال ۱۳۹۳ آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهاي ۵ و ۷ اين دستورالعمل بدون اعمال معافيت ابراز شده باشد، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق مي باشد.

۱۴-در اجراي مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ” معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانههاي مذکور) قابل کسر است ” ، بنابراين موديانيکه در سال ۱۳۹۳  نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتي که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي اين گونه موديان  با رعايت ساير شرايط پس از کسر هزينه هاي مذکور و يا ماليات متعلق به سهم هزينه هاي مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق مي باشد.

۱۵-با توجه به بند (د) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ، اشخاصي که مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاريخ ۳۱-۴-۱۳۹۴) امکان برخورداري از معافيت را نداشته، لذا چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات  ابرازي سال  ۱۳۹۳ آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند هاي ۵ و  ۷ اين دستورالعمل به اضافه ماليات متعلق به معافيت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهد بود.

ج – ساير موارد:

۱۶-مودياني که طبق  بند هاي ۱ ، ۲ و ۳ اين دستورالعمل اقدام ننموده باشند ، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول ماليات و ماليات آن ها توسط ادارات امور مالياتي  با رعايت مقررات از طريق رسيدگي تعيين خواهند شد.

۱۷- از بين اظهارنامه هاي تسليمي مشمول توافق ، به ميزان مندرج در بند ۵ فوق ، توسط اداره کل امور مالياتي بعنوان نمونه براي رسيدگي  انتخاب و توسط اداره امور مالياتي ذيربط با رعايت مقررات رسيدگي مي شود.

اتحاديه ها يا اتاقهاي اصناف که تا تاريخ ۳۱-۰۶-۱۳۹۴ فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، نام پدر، تاريخ تولد، شماره ملي ، نام اتحاديه، موضوع فعاليت در محيط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالياتي مربوط ارائه نمايند، سازمان امور مالياتي تا تاريخ ۳۰-۰۸-۱۳۹۴ فهرست مؤديان نمونه انتخاب شده براي رسيدگي و همچنين مؤدياني که اظهارنامه آنها پذيرفته شده را به اتحاديه مربوط اعلام خواهد کرد.

۱۸-هرگاه اسناد و مدارک مثبته اي تحصيل گردد که حاکي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال با ماليات مورد توافق باشد ، ماليات مابه التفاوت با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

۱۹-با توجه به اينکه عمده فروشان موضوع رديف ۸  بند  الف ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم ، مشمول اين دستورالعمل نمي باشند، لذا ملاک تفکيک  عمده فروشي از خرده فروشي موديان، پروانه کسب صادره مي باشد. ضمناً فهرست عمده فروشان که تا پايان سال ۱۳۹۲ از سوي اتحاديه ذيربط به اداره امور مالياتي تسليم شده باشد، نيز مورد قبول مي باشد. در مورد آن دسته از مودياني که فاقد اتحاديه مي باشند و يا وضعيت کسبي اعضاي اتحاديه از حيث عمده يا خرده فروشي در پروانه کسب صادره  مشخص وتصريح نشده و يا فهرست مورد اشاره تا پايان سال ۱۳۹۲ تسليم نشده باشد، ملاک،  سوابق پرونده مالياتي مي باشد.

۲۰- امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ساير استان ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا توافق با اتحاديه ها تا تاريخ ۱۵-۴-۱۳۹۴ انجام و همچنين برگ هاي ماليات قطعي مشمولين توافق حداکثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۴ صادر و ابلاغ شود.

۲۱-  امور مالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا پرونده مالياتي مودياني که از تسليم اظهارنامه خودداري و يا مشمول توافق نمي باشند حداکثر تا تاريخ ۲۹-۱۲-۱۳۹۴ رسيدگي و به مرحله قطعيت برسد.

۲۲-اين دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقليه عمومي نمي باشد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.