بخشنامه ۱۰۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۹(مسئوليت رئيس امور مالياتي و اعضاي گروه رسيدگي)

0 39

هوفر

 پيرو بخشنامه شماره ۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ موضوع الحاق مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آيين­نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات ايجاد شده درخصوص مسئوليت اعضاء گروه حسابرسي و امضاء کنندگان گزارش مذکور بدينوسيله اعلام مي­دارد:


به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ آيين نامه مذکور مسئوليت مدير حسابرسي (معاونين مديرکل، روساي امور مالياتي، روساي گروه مالياتي حسب مورد) و هريک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسي پرونده­هاي مالياتي براساس فعاليتها و مسئوليتهاي تعيين شده براي آنها در برنامه حسابرسي و دستورالعمل­هاي سازمان امور مالياتي کشور و مندرجات گزارش و نظريه خود از هر جهت مي­باشند.

از طرفي به موجب ماده ۲۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم برگ تشخيص ماليات بايد براساس ماخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي و به نحوي تنظيم گردد که کليه فعاليت هاي مربوط و درآمد هاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مودي روشن باشد و امضا کنندگان برگ تشخيص ماليات مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود.

بنابراين با توجه به اينکه مديران حسابرسي مسئوليت صدور برگ تشخيص و يا برگ مطالبه (برگ ارزيابي) را براساس گزارش تهيه شده توسط حسابرسان و نظارت بر حسن اجراي حسابرسي و مقررات را دارند، بديهي است اعضاي گروه حسابرسي از جمله رئيس گروه مالياتي و کارشناسان ارشد مالياتي و کارشناسان مالياتي حسب مورد با توجه به وظايف محوله طبق برنامه حسابرسي مسئوليت کامل گزارش حسابرسي تهيه شده را که مبناي صدور برگ تشخيص يا برگ مطالبه ماليات قرار مي گيرد از هر حيث دارا مي باشند وامضاي برگ تشخيص ماليات توسط مدير حسابرسي رافع مسئوليت آنها نبوده و مدير حسابرسي مسئول نظارت و حسن اجراي مقررات در ابوابجمعي خود مي باشد .

درضمن در اجراي مقررات ماده ۳۴ مکرر آيين اجرايي صدرالاشاره رسيدگي مجدد در اجراي مقررات مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم توسط مديرحسابرسي ذيربط بلامانع مي باشد.


علي عسکريارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.