نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۱۲(الحاق مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 1,092

حسابداراپ

بر اساس پيشنهاد شماره ۱۸۶۵/۲۰۰ مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ سازمان امور مالياتي کشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم الحاق گرديد که مراتب به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

ماده ۲۹ مکرر:
در ادارات امور مالياتي که طرح جامع مالياتي(نرم افزار يکپارچه مالياتي) اجرائي مي شود،واحد حسابرسي ايجاد و مسئوليت آن با مدير حسابرس خواهد بود که از بين معاونين مديرکل و يا رؤساي امور مالياتي انتخاب و مسئوليت ايجاد مورد حسابرسي را از بين پرونده هاي مالياتي با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي کشور و همچنين انتخاب حسابرس مسئول و تخصيص موارد حسابرسي،تأييد برنامه حسابرسي، نظارت بر اجراي حسابرسي و تأييد گزارش حسابرسي را بر عهده خواهد داشت.
تبصره۱- در شهرستانها يا شهرهايي که از نظر تشکيلات سازماني در سطح رئيس گروه مالياتي اداره مي گردد با موافقت مديرکل امور مالياتي مربوطه مدير حسابرسي از بين رؤساي گروه مالياتي انتخاب مي گردد.
تبصره۲- مسئوليت مدير حسابرسي و هر يک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسي پرونده هاي مالياتي بر اساس فعاليتها و مسئوليتهاي تعيين شده براي آنها در برنامه حسابرسي و دستورالعمل هاي سازمان امور مالياتي کشور و مندرجات گزارش و نظريه خود از هر جهت مي باشد.

پندار سیستم

ماده ۳۴ مکرر:
در ادارات امور مالياتي که طرح جامع مالياتي(نرم افزار يکپارچه مالياتي) اجرائي مي شود،واحد اعتراضات ايجاد و مسئوليت آن با مدير اعتراضات که از بين مأموران مالياتي انتخاب مي شود،خواهد بود.
رسيدگي به اعتراضات(درخواست رسيدگي مجدد)مؤديان در اجراي مقررات مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۲۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالياتي تعيين مي گردد،خواهد بود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.