بخشنامه ۸۸/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۸/۱۰(شيوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند ۴ تبصره ذيل ماده ۴۶ قانون مالياتهاي مستقيم از گواهينامه رانندگي انواع خودرو)

0 55

هوفر

به پيوست شيوه نامه وصول حق تمبر موضوع بند ۴ تبصره ذيل ماده ۴۶ قانون مالياتهاي مستقيم از گواهينامه رانندگي انواع خودرو، حاوي اعلام تکاليف نيروي انتظامي و سازمان امور مالياتي کشور در اين ارتباط، با تاکيد بر رعايت موارد ذيل براي اجراء ارسال مي گردد:


–    موضوع تبصره بند (۲) مبني بر اينکه کليه گواهينامه هاي رانندگي اشخاص که در کارت هوشمند تجميع گرديده اند تا پايان مدت اعتبار هر گواهينامه نيازي به واريز حق تمبر ندارد، اما صدور، المثني و يا تمديد مدت اعتبار صلاحيت هريک از انواع گواهينامه مندرج در کارت مزبور بطور جداگانه مشمول پرداخت حق تمبر مقرر خواهد بود که بايد نسبت به اخذ آن اقدام گردد.

–    طي بندهاي۳ الي ۶ شيوه نامه مذکور ادارات کل امور مالياتي شميرانات و استانها حسب مورد مکلف گرديده اند اطلاعات مربوط به تعداد گواهينامه هاي صادره و مبلغ حق تمبر دريافتي که ماهانهتوسط مرکز فناوري و ارتباطات سازمان امور مالياتي کشور از طريقFTP  در اختيار آنها قرار مي گيرد رسيدگي نموده و در صورت مشاهده ابهام يا مغايرت، موضوع را از طريق ذيحساب نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران پيگيري و حسب قانون اقدام لازم معمول دارند.


حسين وکيليارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.