نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۱۶/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۴/۱۴(نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده)

0 659

حسابداراپ

پيرو دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۳/۲۶۰ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ در خصوص مؤدياني که داراي شرايط کاملاً استثنايي هستند همانند پيمانکاران دستگاه هاي اجرايي و ساير موارد مشابه که مطالبات خود را در روال عادي معاملات في مابين از دستگاه هاي اجرايي دريافت ننموده اند، حسب شرايط و اقتضائات و ترجيحاً مسـتند بـه مدارک عدم پرداخت دستگاه هاي مذکور بنابر نظر و تصميم گيري اداره کل اين امکان وجود دارد تا حسب تفويض اختيار تقسيط و بخشودگي جرائم قبلي اقدام گردد.

ضمناً مديران کل محترم امور مالياتي مجاز خواهند بود با رعايت اصل اهميت بخشي از اختيارات موضوع دستورالعمل ياد شده را به معاونين و رؤساي محترم امور مالياتي مربوط نيز تفويض نمايند.

پندار سیستم

 
عليرضا طاري بخش
معاون ماليات بر ارزش افزوده

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.