نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

516/93/260

بخشنامه ۵۱۶/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۴/۱۴(نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده)

پيرو دستورالعمل شماره 511/93/260 مورخ 09/04/1393 در خصوص مؤدياني که داراي شرايط کاملاً استثنايي هستند همانند پيمانکاران دستگاه هاي اجرايي و ساير موارد مشابه که مطالبات خود را در…