نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۲۷(مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي)

0 1,539

حسابداراپ

در اجراي مفاد ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه شماره ۱۰۷۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ سازمان امور مالياتي کشور، همچنين دستورالعمل مواد(۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم و ماده(۱۹)قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه اجرايي ماده(۷۱) قانون نظام صنفي،مشخصات و نحوه دريافت اطلاعات از سامانه هاي فروشگاهي مورد نظر سازمان تعيين و اعلام مي گردد.

۱- هدف: ثبت و مستند سازي فعاليتهاي اقتصادي در اجراي قوانين و مقررات ذيربط
۲- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعيين شده مشمول اجراي ماده(۱۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سراسر کشور
۳- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در اين دستورالعمل در معاني مشروحه ذيل به کار مي رود:
۱-۳- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.
۲-۳- سامانه فروشگاهي: به صندوق فروش(pos) يا رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي مي باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خريد و فروش روزانه و هزينه و نگهداري موجودي در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي گيرند، اطلاق مي گردد.
۳-۳- فايل الکترونيکي: شامل فيلدهاي الکترونيکي مي باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده(۱۶۹ مکرر) قانون مالياتهاي مستقيم و ماده(۱۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده در بند(۶) اين دستورالعمل اعلام گرديده است.
۴- مؤديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:
اولويت هاي اعلام شده براي الزام به استفاده از سامانه هاي فروشگاهي از ابتداي سال ۱۳۹۳ به شرح جدول ذيل مي باشد:

صاحبان مشاغل مشمول
نوع فعاليت
نگهداري و ارسال اطلاعات به سازمان
فروشندگان لوازم يدکي خودروهاي سبک و سنگين و ماشين آلات راه سازي، کشاورزي و ساختماني
عمده فروشي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشي
نگهداري خلاصه وضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
صاحبان تعميرگاههاي مجاز خودرو وانواع وسائط نقليه سنگين وماشين آلات         راه سازي،کشاورزي و ساختماني
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
فروشندگان تجهيزات و تأسيسات حرارتي و برودتي، شوفاژ و تهويه مطبوع و لوازم مربوط
عمده فروشي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشي
نگهداري خلاصه وضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
فروشندگان لوازم بهداشتي ساختمان
عمده فروشي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشي
نگهداري خلاصه وضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
فروشندگان تزئينات ساختمان(موکت،کفپوش، انواع پرده،کاغذ ديواري، شومينه و کارهاي تزييني چوبي و فلزي)
عمده فروشي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشي
نگهداري خلاصه وضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بي سيم)،همراه و تجهيزات جانبي
عمده فروشي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشي
نگهداري خلاصه وضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
توليدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبي و فلزي و غيرفلزي اعم از اداري و خانگي
عمده فروشي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشي
نگهداري خلاصه وضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
فروشندگان فرش ماشيني، تابلو فرش،موکت و قاليچه ماشيني
عمده فروشي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشي
نگهداري خلاصه وضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
فروشندگان لوازم آرايشي و بهداشتي
عمده فروشي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشي
نگهداري خلاصه وضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي
فروشندگان لوازم طبي بيمارستاني،آزمايشگاهي و دندان پزشکي و دندان سازي و انواع لوازم و تجهيزات پزشکي
عمده فروشي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
نمايندگي
ارسال فايل الکترونيکي اطلاعات
خرده فروشي
نگهداري خلاصه وضعيت درآمد، هزينه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهي

۵- وظايف مؤديان:
۱-۵- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فـروشگاهـي از ابتــداي سال ۱۳۹۳،مؤديان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نياز واحد کسبي خود را انتخاب، نصب و راه اندازي نموده و مراتب استفاده از سامانه فروشگاهي را به منظور استفاده از تسهيلات مقرر پيش بيني شده،با تکميل فرم پيوست(شماره ۱)که در برگيرنده اطلاعات هويتي آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنين مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهي مي باشد به اداره امور مالياتي (عملکرد) ذيربط حداکثر تا پايان خردادماه سال ۱۳۹۳اعلام نمايند. شايان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آيين نامه اجرايي ماده(۷۱)قانون نظام صنفي اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.
بديهي است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خريدو فروش کالا، نگهداري موجودي کالا و ثبت هزينه ها و توليد فايل الکترونيکي بند(۶) اين دستورالعمل را داشته باشد.

پندار سیستم

۲-۵- مؤديان مشمول نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي که طي سال ۱۳۹۳ شروع به فعاليت مي نمايند،حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ شروع فعاليت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه هاي فروشگاهي اقدام و مراتب را به شرح بند ۱- ۵ به ادارات امور مالياتي مربوط در بخش مالياتهاي مستقيم اعلام نمايند.
۳- ۵- مؤدياني که پس از موعد مقرر قانوني نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي اقدام مي نمايند مکلفند مراتب را به شرح بند ۱- ۵ به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايند. بديهي است اين دسته از مؤديان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهيلات مقرر در قانون در آن سال نخواهند بود.
۴-۵-مؤديان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهي، مکلف هستند از ابتداي سال ۱۳۹۳ کليه خريدها و فروش هاي خود را در سامانه فروشگاهي ثبت و نسبت به صدور الکترونيکي صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده (پيوست شماره ۲و ۳) از طريق سامانه مذکور اقدام نمايند.
شايان ذکر است ثبت اطلاعات هويتي خريداران(شماره ملي/ شناسه ملي/ شماره اقتصادي و …) در پيوست هاي مذکور الزامي است و ارائه فاکتور بدون اين اطلاعات قابل قبول نمي باشد.
۵-۵- مؤديان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهي از نظر انجام تکاليف به دو گروه به شرح ذيل تقسيم مي گردند:
الف) مؤديان موضوع بند(ج) ماده(۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم،مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در فرم خلاصه وضعيت درآمد و هزينه موضوع ضوابط اجرايي بند(ج) ماده(۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم(طبق فرم پيوست شماره ۴) ثبت و نگهداري نمايند و همراه اظهارنامه مالياتي سالانه تحويل واحدهاي مالياتي نمايند.
ب)مؤديان مشمول بندهاي(الف) و (ب) ماده (۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند فابل الکترونيکي اطلاعات خريد و فروش خود را در دوره زماني تعيين شده به شرح بند(۶) اين دستورالعمل از طريق سايت www.tax.gov.ir براي سازمان ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.(دوره هاي زماني ارائه اطلاعات خريد و فروش به صورت فصلي(بهار،تابستان،پاييز و زمستان) و از ابتداي سال ۱۳۹۳ حداکثر تا يک ماه بعد از پايان هر فصل مي باشد.)
۶-۵- در مواردي که بنا به علل از جمله نقص فني دستگاه امکان ثبت اطلاعات خريد و فروش از طريق سامانه فروشگاهي ميسر نباشد،مؤدي مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رويدادهاي مالي مدت مذکور را در سامانه فروشگاهي ثبت نمايد.
۷- ۵- مؤديان مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي، کماکان مکلف به رعايت ساير تکاليف قانوني از جمله نگهداري دفاتر روزنامه و کل و يا دفتر درآمد و هزينه مي باشند و موظفند حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به سامانه هاي فروشگاهي را در دفاتر قانوني حسب مورد ثبت نمايند.
مؤديان استفاده کننده از سامانه فروشگاهي به منظور تسهيل رسيدگي موظفند آيين نامه ها يا دستورالعمل هاي سامانه فروشگاهي و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالياتي در اختيار آنان قرار دهند.
۶- ويژگي هاي فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش)ارسالي به سازمان امور مالياتي:
مشخصات فايل الکترونيکي(اطلاعات خريد و فروش)سازمان و راهنماي اجرايي مربوط به تسليم و ارسال الکترونيکي آن و همچنين مستندات، ضوابط فني و ريز فيلدهاي مورد نياز اطلاعات سه ماهه خريد و فروش از طريق بخش “صورت معاملات فصلي” در سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيwww.tax.gov.ir در دسترس مي باشد. ضروري است مؤديان محترم مالياتي فايل مورد نظر را در اجراي دستورالعمل ماده(۱۶۹)مکرر را از طريق سامانه الکترونيکي براي سازمان امور مالياتي ارسال و يا لوح فشرده آن را به اداره امور مالياتي محل فعاليت خود تحويل نمايند.
ضـمناً مـشخصات فـايل مورد نظـر قبلاً در اجـراي ماده (۱۶۹ مکرر) قانون ماليات مستقيم اعلام گرديده و اغلب شرکتهاي توليدکننده نرم افزار در سيستم هاي نرم افزاري خود تعبيه نموده اند. لذا مؤديان مشمول در هنگام خريد نرم افزار فروشگاهي بايد از شرکت توليدکننده نرم افزار بخواهند که الزامات و ضوابط فني فايل الکترونيکي را رعايت نموده باشند.
ادارات کل امور مالياتي مکلف هستند مفاد اين دستورالعمل را به نحو مقتضي به مجامع امور صنفي، اتحاديه هاي صنفي مشمول و انجمن داروسازان استاني اطلاع رساني نمايند.
 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.