بخشنامه ۲۳۴۰۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۱(اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مسقيم)

0 71

هوفر

پيرو بخشنامه شماره ۲۹۱۶/۸۰۴- ۲۱۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۳، به پيوست اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و الحاقي موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و … مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲،جهت اطلاع و اجراء ابلاغ مي گردد.

با توجه به محدوديت زماني در انجام تکاليف مقرر توسط مؤديان مربوطه در خصوص اعلام انتقال تأسيسات به شهرک هاي صنعتي مصوب و تسليم مدارک مذکور پس از تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات امور مالياتي حداکثر شش ماه از تاريخ تصويب اصلاحيه مذکور(حداکثر تا تاريخ ۹/۵/۱۳۹۳) مقتضي است ادارات امور مالياتي با هماهنگي ادارات کل صنعت،معدن و تجارت استان اطلاع رساني لازم به مؤديان ذيربط به عمل آورند.
بديهي است پرونده هاي مالياتي که در اجراي مقررات قانوني به قطعيت رسيده و در مرجع ديگري قابل طرح نباشد با رعايت مقررات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و در صورت موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با رعايت مفاد اصلاحيه مذکور، در آن هيأت قابل طرح خواهد بود.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره «۳» ماده «۱۳۸» قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و الحاقي موضوع بند (ب) ماده «۶» قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده«۱۱۳» قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲موضوع بخشنامه شماره۲۹۱۶/۸۰۴- ۲۱۱ مورخ ۲/۳/۱۳۸۳ سازمان امور مالياتي کشور
تبصره ذيل ماده «۱۰» به «تبصره ۱» اصلاح و «تبصره ۲» به شرح زير به ذيل ماده «۱۰» اضافه گردد:
تبصره۲: مؤديان مشمول ماده «۷» اين ضوابط اجرايي که نسبت به انتقال کارخانه هاي خود قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شهرکهاي صنعتي مصوب اقدام نموده اند چنانچه قبل يا بعد از انتقال تأسيسات کارخانه خود به شهرکهاي صنعتي مصوب، صرفاً نسبت به اعلام کتبي موضوع ماده «۷» و بند(الف)ماده «۸» به اداره امور مالياتي و تسليم مدارک مورد اشاره در ماده «۸» اقدام ننموده باشند در صورتيکه حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تصويب اين اصلاحيه نسبت به اعلام انتقال تأسيسات خود به شهرکهاي صنعتي مصوب به ادارات امور مالياتي اقدام نمايند و مدارک ذيل را که به تأييد وزارت صنعت،معدن و تجارت رسيده است به ادارات امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند مشروط بر اينکه پرونده مالياتي عملکرد سال يا سالهاي مربوطه در يکي از مراحل رسيدگي و يا مراجع حل اختلاف مالياتي قابل طرح باشد امکان برخورداري از معافيت مالياتي قسمت اخير تبصره «۳» ماده «۱۲۸» قانون مالياتهاي مستقيم را با رعايت اين دستورالعمل و ساير مقررات دارا خواهند بود.
۱- تصوير درخواست انتقال به شهرکهاي صنعتي مصوب ارائه شده به سازمان صنعت،معدن و تجارت به تاريخ قبل از انتقال که تسليم آن به تأييد سازمان مذکور رسيده باشد.
۲- تصوير پروانه بهره برداري يا گواهي صنعتي قبل از انتقال.
۳- تصوير پروانه بهره برداري بعد از انتقال.
۴-گواهي سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ذيربط مبني بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتي مصوب، جمع آوري و خروج ماشين آلات کارخانه قبلي و عدم هر گونه فعاليت مرتبط با کارخانه انتقالي در محل سابق.
براي کارخانه هاي انتقالي از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۲ به بعد رعايت ضوابط قبلي الزامي است.
 

 

            علي طيب نيا                                              محمدرضا نعمت زاده
وزير امور اقتصادي و دارايي                                     وزير صنعت،معدن و تجارت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.