ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۲۹۱۶/۸۰۴/۲۱۱ مورخ ۸۳/۳/۲(ضوابط اجرائی موضوع تبصره ۳ماده ۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم)

ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن والحاقی موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و …مصوب ۲۶/۵/۸۲ که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب گردیده،جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد.مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب به واحدهای تابعه ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشی لازم را معمول نمایند.

عیسی شهسوارخجسته


ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده ۶ قانونتنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ….مصوب ۲۶/۵/۸۲
 
ماده ۱: تعاریف:
الف) کارخانه:واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی از وزارت صنایع و معادن بوده یا اینکه قبلاً از وزارت خانه های صنایع , صنایع سنگین،معادن و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی اخذ نموده باشد.
ب) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران : فاصله یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران
با تائید وزارت راه وترابری .
 
ماده ۲: صاحبان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تأسیسات خود به خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۳۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۰/۱۲/۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند.
 
ماده ۳: اشخاص مذکور در ماده ۲ ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتباً به سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
 
ماده ۴: نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تأسیسات مربوط به کارخانه کلاً جمع آوری و به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد, سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوطه اعلام می نماید.
 
ماده ۵: تاریخ شروع بهره برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه های موضوع این ضابطه تاریخ صدور پروانه بهره برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدا مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد.
ماده ۶:تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و با لیست پرداخت حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده،ارسالی به وزارت کار وامور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین می شوند.
 
ماده ۷:صاحبان کارخانه هائی که مایلند تاسیسات خود واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ(مشهد،تبریز،اهواز،اراک، شیراز و اصفهان)را کلاً به یکی از شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهنده و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره ۳ ماده ۱۳۸(موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور…. مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲) استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای انتقال، مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند.
 
ماده ۸:صاحبان کارخانه های متقاضی استفاده از مشوق موضوع ماده ۷ این ضابطه اجرایی باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط، ارائه نمایند:
الف) اعلام آمادگی برای شروع بهره برداری در محل جدید (بصورت کتبی)
ب) تائید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوط .
 
ماده ۹: پس از دریافت مدارک موضوع ماده ۸ (فوق الذکر ) نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه انتقالی کلاً جمع آوری و خارج گردیده باشد و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد،سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام می نماید.
 
ماده ۱۰:اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تائیدیه های موضوع ماده ۸ و از تاریخ بهره برداری در محل جدید،معافیت مالیاتی موضوع ماده ۷ این ضوابط اجرائی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود.
تبصره : در صورتیکه محرز شود،قبل از اعلام کتبی موضوع “مواد ۳ یا ۸ حسب مورد” قسمتهایی از تأسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته،درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.
 
 طهماسب مظاهری
 وزیر امور اقتصادی ودارایی

جهانگیری
 وزیر صنایع و معادن

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: 2 آوریل 2013
 • بدون نظر
 • آمار : 1,557 بازدید
 • ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: