حسابان وب

بخشنامه ۲۹۱۶/۸۰۴/۲۱۱ مورخ ۸۳/۳/۲(ضوابط اجرائي موضوع تبصره ۳ماده ۱۳۸قانون مالياتهاي مستقيم)

0 808
آکادمی محسن قاسمی

ضوابط اجرائي موضوع تبصره ماده ۱۳۸قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن والحاقي موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و …مصوب ۲۶/۵/۸۲ که از طرف وزراي محترم امور اقتصادي و دارائي و صنايع و معادن تهيه و تصويب گرديده،جهت اطلاع و اجرا ابلاغ ميگردد.مقتضي است ضوابط اجرائي مصوب به واحدهاي تابعه ابلاغ و در جهت اجراي دقيق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشي لازم را معمول نمايند.

عيسي شهسوارخجسته


ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن و الحاقي موضوع بند ب ماده ۶ قانونتنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور و ….مصوب ۲۶/۵/۸۲
 
ماده ۱: تعاريف:
الف) کارخانه:واحد توليدي داراي پروانه بهره برداري يا کارت شناسائي از وزارت صنايع و معادن بوده يا اينکه قبلاً از وزارت خانه هاي صنايع , صنايع سنگين،معادن و فلزات يا جهاد سازندگي حسب مورد پروانه بهره برداري يا کارت شناسائي اخذ نموده باشد.
ب) شعاع يکصد و بيست کيلومتري مرکز تهران : فاصله يکصدو بيست کيلومتري مرکز تهران
با تائيد وزارت راه وترابري .
 
ماده ۲: صاحبان کارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران که مايلند با انتقال تأسيسات خود به خارج از شعاع يکصدو بيست کيلومتري مرکز تهران از معافيت ده ساله مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۳۸قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۰/۱۲/۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن استفاده نمايند بايد قبل از هر گونه اقدام براي محل جديد مراتب را کتباً به سازمان صنايع و معادن و اداره کل امور مالياتي مربوط اطلاع دهند.
 
ماده ۳: اشخاص مذکور در ماده ۲ ظرف يک ماه پس از انتقال کامل تاسيسات و استقرار در محل جديد آمادگي خود را براي شروع بهره برداري کتباً به سازمان صنايع و معادن استان و اداره کل امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.
 
ماده ۴: نمايندگان سازمان صنايع و معادن و اداره کل امور مالياتي استان مربوط از محل سابق کارخانه بازديد نموده و در صورتيکه تأسيسات مربوط به کارخانه کلاً جمع آوري و به خارج از شعاع يکصدوبيست کيلومتري مرکز تهران انتقال يافته و هيچگونه فعاليت صنعتي مرتبط با کارخانه انتقالي در محل سابق صورت نگيرد, سازمان صنايع و معادن استان مربوط پروانه بهره برداري براي فعاليت صنعتي در محل جديد صادر و مراتب را به اداره کل امور مالياتي استان مربوط اعلام نمايد. چنانچه اداره کل امور مالياتي در زمينه فوق نظري داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت يک ماه به سازمان صنايع استان مربوطه اعلام مي نمايد.

فینتو

 
ماده ۵: تاريخ شروع بهره برداري براي معافيت مالياتي کارخانه هاي موضوع اين ضابطه تاريخ صدور پروانه بهره برداري خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکي معلوم شود کارخانه قبل از آن فعاليت توليدي داشته مبدا مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالياتي مربوط تعيين خواهد شد.
ماده ۶:تعداد کارکنان کارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران با توجه به دفاتر قانوني و با ليست پرداخت حقوقي تسليمي به اداره امور مالياتي مربوط و با آمار کارکنان بيمه شده،ارسالي به وزارت کار وامور اجتماعي با احتساب ميانگين تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسليم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنايع و معادن در سال مربوط تعيين مي شوند.
 
ماده ۷:صاحبان کارخانه هائي که مايلند تاسيسات خود واقع در شعاع ۱۲۰ کيلومتري تهران و حوزه استحفاظي شهرهاي بزرگ(مشهد،تبريز،اهواز،اراک، شيراز و اصفهان)را کلاً به يکي از شهرکهاي صنعتي مصوب انتقال دهنده و از معافيت مالياتي قسمت الحاقي به تبصره ۳ ماده ۱۳۸(موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي کشور…. مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲) استفاده نمايند بايد قبل از هر گونه اقدام براي انتقال، مراتب را کتباً به سازمان صنايع و معادن و اداره کل امور مالياتي استان مربوط اطلاع دهند.
 
ماده ۸:صاحبان کارخانه هاي متقاضي استفاده از مشوق موضوع ماده ۷ اين ضابطه اجرايي بايد مدارک زير را به اداره کل امور مالياتي و سازمان صنايع و معادن استان مربوط، ارائه نمايند:
الف) اعلام آمادگي براي شروع بهره برداري در محل جديد (بصورت کتبي)
ب) تائيد استقرار کارخانه جديد در شهرک صنعتي مصوب از شرکت شهرکهاي صنعتي استان مربوط .
 
ماده ۹: پس از دريافت مدارک موضوع ماده ۸ (فوق الذکر ) نمايندگان سازمان صنايع و معادن و اداره کل امور مالياتي استان مربوط از محل سابق کارخانه بازديد نموده و در صورتيکه تاسيسات مربوط به کارخانه انتقالي کلاً جمع آوري و خارج گرديده باشد و هيچگونه فعاليت صنعتي مرتبط با کارخانه انتقالي با کارخانه انتقالي در محل سابق صورت نگيرد،سازمان صنايع و معادن استان پروانه بهره برداري براي فعاليت صنعتي در محل جديد صادر و مراتب را به اداره کل امور مالياتي مربوط اعلام نمايد. چنانچه اداره کل امور مالياتي در زمينه فوق نظري داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت يک ماه به سازمان صنايع و معادن اعلام مي نمايد.
 
ماده ۱۰:اداره کل امور مالياتي مربوط با دريافت تائيديه هاي موضوع ماده ۸ و از تاريخ بهره برداري در محل جديد،معافيت مالياتي موضوع ماده ۷ اين ضوابط اجرائي را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود.
تبصره : در صورتيکه محرز شود،قبل از اعلام کتبي موضوع “مواد ۳ يا ۸ حسب مورد” قسمتهايي از تأسيسات مستقر شده در محل جديد فعاليت توليدي داشته،درآمد حاصل از فعاليت مزبور برابر مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود.
 
 طهماسب مظاهري
 وزير امور اقتصادي ودارايي

جهانگيري
 وزير صنايع و معادن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.