نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۹۹۰۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۹(ابلاغ نمونه اصلاحي جديد دفتر درآمد و هزينه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم و راهنماي تحرير و تنظيم آن)

0 2,079

حسابداراپ

به منظور ارائه خدمات بهينه به مؤديان محترم مالياتي، تسهيل انجام تکاليف قانوني براي آنان و نظام مند نمودن فرآيند تشخيص درآمد مؤديان، در اجراي بند ب ماده ۹۵ و ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم ، نمونه اصلاحي جديد “دفتر درآمد و هزينه صاحبان مشاغل” جهت بهره برداري مؤديان مربوط، توسط سازمان امور مالياتي کشور، تهيه گرديده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلي دفتر درآمد و هزينه و راهنماي تنظيم و تحرير دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوي فيلم آموزشي مربوط، به پيوست ارسال مي گردد. مقتضي است ادارات کل امور مالياتي،‌در اين خصوص به شرح ذيل اقدام نمايند:

.

۱- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفي، اتحاديه ها و تشکل هاي حرفه اي مربوط، تمهيدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جديد دفتر درآمد و هزينه، به تعداد مورد نياز مؤديان ابواب جمعي ادارات امور ملياتي تابعه، اتخاذ نمايند.

.

۲- مؤديان مورد نظر،‌براي عملکرد سال ۱۳۹۲ و بعد،‌مکلفند از دفتر درآمد و هزينه،‌مطابق نمونه پيوست استفاده نمايند. ادارات امور مالياتي فارغ از اينکه مؤدي دفتر موصوف را براي عملکرد چه سالي استفاده خواهد نمود، مي بايست ظرف همانروز مراجعه ضمن ثبت تقاضاي مربوط نسبت به امضاء، ثبت و تحويل دفتر به مؤدي اقدام نمايند.

.

پندار سیستم

۳- شايسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشي براي مجامع امور صنفي، اتحاديه ها و تشکل هاي حرفه اي مربوط با هماهنگي اين نهادها،‌برنامه ريزي هاي لازم جهت اطلاع رساني به مؤديان و آموزش ايشان در زمينه نحوه تنظيم و تحرير دفاتر به عمل آيد.

 .

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

————————————————————————————

بخشنامه ۲۴۲۹۰/۲۰۰ مورخ ۷/۱۲/۹۱( امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ( ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم)

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.