نرم افزارحسابداری صدگان

معافيت مالياتي فعاليت هاي انتشاراتي و فرهنگي با مجوز وزارت ارشاد

0 1,288

حسابداراپ

معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به سؤال برخي جرايد پيرامون معافيت مالياتي گفت: براساس بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم، فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند، از پرداخت ماليات معاف است.

.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) ، وكيلي ا ظهار داشت: به موجب تبصره (۳) ماده مذكور، آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. همچنين آيين نامه اجرايي تبصره مذكور در تاريخ ۲۷فروردين سال۱۳۸۱ به تصويب هيات وزيران رسيده است.

.

وي افزود: به موجب ماده ۱۲ آيين نامه اجرايي مزبور، فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري اشخاص حقيقي يا حقوقي كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي انجام مي شود بر اساس دستورالعملي توسط سازمان امور مالياتي كشور با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين و اعلام خواهد شد.

.

وكيلي تأكيد كرد: طبق ماده ۱۵ آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ مذكور، اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحي مكلف به انجام ساير تكاليف مربوط از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و كسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.

.

پندار سیستم

معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشورتصريح كرد:ر به موجب ماده ۱۶ همين آيين نامه عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و اين آيين نامه از سوي اشخاص موضوع بندهاي ماده ۱۳۹ اصلاحي قانون ياد شده، در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد.

.

 وكيلي خاطر نشان كرد:  از آنجائيكه فعاليت انتشاراتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي پذيرد، بنابراين چنانچه مؤدي شخص حقيقي باشد از جمله مشمولين بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم بوده و مكلف به تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني و ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه و همچنين رعايت ساير تكاليف قانوني از جمله پرداخت ماليات اشخاص ثالث (ماليات حقوق) برابر مقررات مي باشد.

.

چنانچه فعا ليت انتشاراتي توسط شخص حقوقي انجام گيرد، اشخاص مذكور مكلف به تسليم اظهار نامه در موعد مقرر قانوني و تراز نامه و حساب سود و زيان مي باشند و همچنين مكلف به كسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث (حقوق و تكليفي) بوده و مي بايست نسبت به نگهداري و ارائه دفتر روزنامه و كل، موضوع قانون تجارت با رعايت مقررات اقدام نمايد.

.

 وي تأكيد كرد: در صورتيكه اشخاص مذكور نسبت به انجام وظايف مقرر خود در قبال اشخاص ثالث اقدام ننمايند، علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهند داشت، مشمول جريمه نيز خواهند بود.

.

بنابراين با عنايت به مراتب فوق در صورت رعايت مقررات مربوط توسط اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعمال معافيت قانوني موضوع ماده ۱۳۹ فوق با رعايت مقررات موضوعه امكان پذير خواهد بود.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.