ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۸/۱۰ (معافیت صادرات کالا و خدمات)

با توجه به مقررات مواد ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ هـ بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲ت۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۳ و بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۴۲۹ت۳۲۱۷۲هـ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۴ و مصوبه شماره ۲۲۷۸۸ت/۳۹۶۴۱هـ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۸۸ هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره ۶۵۶ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۸۷، بدینوسیله مقرر می گردد:

.

از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:

.

۱- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.

.

۲- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.

.

۳- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.

.

در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان،‌ جدول شماره ۱۲ فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند.

 .

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه ابطال شد.

————————————————————–

 .

شماره: ۲۲۷۸۸/ت۳۹۶۴۱هـ

تاریخ: ۰۶/۰۲/۱۳۸۸

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی –

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۲۷۱/۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۶ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

.

واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می باشد.

 .

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

——————————————————-

 

 

شماره:۶۵۶

تاریخ:۱۴/۰۱/۱۳۸۷

معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی

.

در اجرای بند۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶/ت۲۷۸۶۲ک مورخ ۲۳/۵/۸۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم وبند هـ ماده ۴ تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۷/ت۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۰۴/۸۳ کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره ۶۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ مورخ ۲۱/۰۲/۸۴ هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

.

ماده ۱- حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده ۱ قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد.

.

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.

.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد.

.

ماده ۲- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد.

.

ماده ۳- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد.

                  علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

———————————————————

 .

شماره:۹۴۲۹/ت۳۲۱۷۲هـ

تاریخ:۲۱/۰۲/۱۳۸۴

وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارائی

وزارت راه وترابری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۱/۱۳۸۳ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۹۰۵۰۱/۷۴۸۸هـ/ب مورخ ۱/۹/۱۳۸۳ تصویب نمود:

.

تصویب نامه شماره ۲۰۰۸۲/ت۳۰۷۸۴ک مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۳ به شرح زیر اصلاح می گردد:

۱- درجـزء هـای “الف” و”ب” بنـد عبـارت “کـمیته مـوضوع مـاده (۳۰) قانـون بـرنامه و بـودجه” جـایگزین عـبارت “سـازمان مـدیریت وبرنامه ریزی کشور” می گردد.

.

۲- در قسمت اخیر جزء “هـ” بند (۴) عبارت “درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی” جایگزین “درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی” می گردد.

 .

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

———————————————————-

 .

شماره:۸۱۲۸۶/ت۳۷۸۶۲ک

مورخ:۲۳/۰۵/۱۳۸۶

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارائی

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۶ به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره ۲۷۸۳۸/ت۳۲۹۸۲هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ تصویب نمود:

.

۱- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور وبه استناد مواد (۴) و (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی وبا حضور وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت راه وترابری، معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل “برقراری معافیت از عوارض از ومالیات برای آن بخش از درآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی” ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام وبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید.

.

۲- در راستای اجرای بند (ج) ماده (۳۷) وبند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ وساماندهی وتوسعه شبکه ها وخوشه های صادراتی، هر یک از اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن، اتاقهای تعاون، تشکل های صادراتی ونیز بنگاه های صادراتی با ترکیبی از تمام ویا بخشی از نهادهای یادشده می توانند در سطح گروه صنفی خود، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی، شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و یا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی ویا تعاونی اقدام نمایند.

.

آیین نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود.

.

۳- پرداخت جوایز ومشوق های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است:

.

الف- در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۳۳۹/ت۲۷۲۱۳ک مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می باشد.

.

ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.

.

ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وبا تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد.

.

۴- در اجرای بند (۳) تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۸/ت۳۵۷۷۴ک مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۵ استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر (۲۰) نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعاً طی سالهای ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ مجاز است. اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند (۳۱) ماده (۵) تصویب نامه شماره ۳۰۷۶۵/ت۳۱۰۵۶هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه ها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات وبا رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه های یاد شده اقدام نماید

.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

.

————————————————————–

لینک مرتبط:

بخشنامه‌ جدید ارزی برای صادرکنندگان

بخشنامه ۲۱۰۱۶/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۲۵(شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات)

 .

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: 14 نوامبر 2012
 • بدون نظر
 • آمار : 10,919 بازدید
 • ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: