تصويبنامه ۴۵۶۳۸/ت۴۸۰۶۳هـ مورخ ۹۱/۳/۸(آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)

0 312

هوفر

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و نفت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وبه استناد ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنـجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده۱ـ

 در اين آييـن‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ شهرك پتروشيمي: شهرك تخصصي غيردولتي كه به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با پيشنهاد وزارت نفت و تصويب هيئت وزيران در جوار و يا مناطق نزديك به مجتمع‌هاي صنايع بالادستي پتروشيمي تأسيس مي‌گردد.

ب: شركت: شركت ملي صنايع پتروشيمي

پ ـ قـانون: قانـون برنامه پنجـساله پنـجم توسـعه جمـهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ت ـ دستگاه اجرايي: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون.

.

ماده۲ـ

شهرك پتروشيمي مشمول مقررات مربوط به قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدي آن و مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

.

ماده۳ـ

زنجيره ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ زنجيره ارزش متانول شامل:

۱ـ اسيد استيك

۱ـ۱ـ ترفتاليك اسيد ـ پلي استرها

۱ـ۲ـ استيك انيدريد

۲ـ متيل متاكريلات

۳ـ فرم آلدئيد

۳ـ۱ـ پلي استال

۳ـ۲ـ اوره فرم آلدئيد

۳ـ۳ـ ملامين فرم آلدئيد

۳ـ۴ـ فنل فرم آلدئيد

۴ـ متيل كلرايد

۴ـ۱ـ كلروفرم، كربن تتراكلرايد، متيلن كلرايد

۴ـ۲ـ سيليكون ها

۵ ـ MTO (زنجيره الفين)

۶ ـ MTP (زنجيره پروپيلن)

۷ـ Fuel (DME, …)

۸ ـ MTBE

ب ـ زنجيره ارزش آمونياك شامل:

۱ـ اوره

۱ـ۱ـ ملامين ـ ملامين فرم آلدئيد

۱ـ۲ـ اوره فرم آلدئيد

ج ـ زنجيره ارزش استايرن و بوتادين:

۱ـ زنجيره استايرن

۱ـ۱ـ انواع پلي استايرن

۱ـ۲ـ رزين استايرن اكريلونيتريل

۲ـ زنجيره بوتادين

۲ـ۱ـ لاستيك پلي بوتادين (PBR)

۲ـ۲ـ بوتان دي ال

۳ـ زنجيره مشترك استايرن و بوتادين

۳ـ۱ـ اكريلونيتريل بوتادين استايرن

۳ـ۲ـ استايرن بلوك كوپليمرها

۳ـ۳ـ لاستيك استايرن بوتادين (SBR)

۳ـ۴ـ لاتكس استايرن بوتادين

تبصره ـ فهرست زنجيره‌هاي مذكور در صورت ظهور فناوريها و محصولات جديد بنا به پيشنهاد شركت و تأييد وزراي نفت، صنعت، معدن و تجارت و وزير امور اقتصادي و دارايي اصلاح مي‌گردد.

.

ماده۴ـ

كليه شهركهاي پتروشيمي موظفند علاوه بر رعايت ملاحظات زيست محيطي، ضوابط و معيارهاي فني، ايمني شهركهاي صنعتي، ملاحظات زيست محيطي، ضوابط و معيارهاي فني، ايمني شركت را نيز رعايت نمايند.

تبصره ـ وزارت نفت مسئوليت نظارت بر شهركهاي پتروشيمي از حيث رعايت ملاحظات فني و ايمني را دارد.

.

ماده۵ ـ

چنانچه توليدكنندگان مواد پتروشيمي موضوع اين آيين‌نامه، محصولات خود را به جاي صادرات به صورت قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك به بنگاههاي مصرف كننده داخلي (صنايع مياني پتروشيمي موضوع ماده (۶) اين آيين‌نامه) تحويل دهند، مشمول معافيتهاي صادرات غيرنفتي از جمله معافيتهاي مالياتي خواهند بود.

.

ماده۶ ـ

دامنه صنايع مياني صنعت پتروشيمي براي قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ محصولات زنجيره اتيلن

۱ـ اتيلن

۲ـ اتيلن اكسايد (EO)

۳ـ آلفا الفين هاي خطي (بوتن ـ۱، بوتادين)

۴ـ اتيلن دي كلرايد (EDC)

۵ ـ وينيل استات منومر (VAM)

۶ ـ وينيل كلرايد منومر (VCM)

۷ـ منواتيلن گلايكول

۸ ـ بنزين پيروليز

۹ـ انواع رافينيت

۱۰ـ برشهاي سبك و سنگين كربن

ب ـ محصولات زنجيره پروپيلن

۱ـ پروپيلن

۲ـ پروپيلن اكسايد

۳ـ كيومن

۴ـ استن

۵ ـ فنل

۶ ـ اكريلونيتريل

۷ـ اكزوالكل‌ها (دواتيل هگزانول)

۸ ـ اكريليك اسيد

۹ـ برش پروپان پلاس

ج ـ محصولات زنجيره آرومايتك

۱ـ بنزن

۱ـ اتيل بنزن

۲ـ آنيلين

۳ـ سيكلوهگزان

۴ـ كلاپرولاكتوم

۵ ـ استايرن

۶ ـ تولوئن

۷ـ پارازايلين

۸ ـ ترفتاليك اسيد

۹ـ ارتوزايلين

۱۰ـ ريفرميت

۱۱ـ مخلوط زايلين ها

۱۲ـ آروماتيك هاي سبك و سنگين

د ـ محصولات زنجيره بوتادين

بوتادين (BD)

هـ ـ محصولات زنجيره متانول

۱ـ متانول

۲ـ فرم آلدئيد

۳ـ استيك اسيد

۴ـ متيل كلرايد

و ـ محصولات زنجيره پروپان

پروپان

ز ـ محصولات زنجيره بوتان

بوتان

ح ـ محصولات زنجيره آمونياك

۱ـ آمونياك

۲ـ اوره

۳ـ ملامين

ط ـ محصولات زنجيره كودهاي فسفاته براساس سولفوريك اسيد

۱ـ اسيد سولفوريك

۲ـ اسيد فسفريك

۳ـ گوگرد

ي ـ ساير مواد شيميايي

۱ـ اسيد نيتريك

۲ـ اسيد كلريدريك

۳ـ كلر

.

ماده۷ـ

چارچوب قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني پتروشيمي علاوه بر الزام به رعايت شرايط عمومي قراردادهاي تأمين خوراك جاري در وزارت نفت به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ حداقل زمان قرارداد تأمين خوراك بلندمدت نبايد كمتر از ده سال باشد.

ب ـ درج شرايط ضمن عقد در خصوص تعهدات متقابل طرفين شامل در نظر گرفتن تخفيف در نرخ خوراك تحويلي (ناشي از خريد مستمر بلندمدت و صرفه‌هاي ناشي از آن و حذف هزينه‌هاي ذخيـره‌سازي و حمل) به ميزان حداقل پنج درصد قيمت FOB خليج فارس از جانب فروشنده و تعهد به خريد حداقل ميزان ثابتي از خوراك در دوره‌هاي معين (سالانه/ماهانه) توسط خريدار.

ج ـ چگونگي انتقال خوراك و وسايل مورد استفاده حمل و نقل.

د ـ دوره تعميرات اساسي و توقف‌هاي اضطراري احتمالي توليد يا تحويل خوراك براي فروشنده و خريدار.

هـ ـ شرايط كيفيت خوراك تحويلي (اعم از مشخصات فني، پايداري و مقدار) و ضمانت اجراي آن.

و ـ تعهد عدم صدور يا فروش داخلي بدون پردازش خوراك تحويلي توسط خريدار با قيد وجه التزام مناسب تخلف از انجام تعهد.

ز ـ نحوه پرداختها ترجيحاً براساس گشايش اعتبار اسنادي ريالي.

تبصره ـ قراردادهاي موضوع اين ماده پس از تأييد و اعلام وزارت نفت به سازمان امور مالياتي كشور و ساير مراجع ذي‌ربط مبناي اعمال معافيتهاي موضوع ماده (۵) اين آيين‌نامه خواهند بود.

.

معاون اول رييس جمهور ـ محمد رضا رحيمي

.

———————————————————————————————————-

لينك مرتبط:

معافیت مالیاتی جدید برای صنعت پتروشیمی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.