حسابان وب

بخشنامه ۱۴۳۴۴ مورخ ۹۰/۱۰/۲۷ (اجراي بند(۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۰)

0 5,869
محل تبلیغ شما

احـتراماً نـظـر بـه اينـکه به موجب بند(۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۰، شرکت هاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون  مديريت خدمات کشوري مـوظـفند درآمـدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب هاي مـعرفـي شـده از سـوي خـزانـه داري کـل کشور واريز نمايند، لذا در اجـراي تبصره بند مذکور ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۲۰۳۴۰۲/۵۵/پ مـورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۰ اداره کـل خـزانه، مقـتضي اسـت :

.

در صورتي که شرکت هاي ياد شده بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده دوره هاي مالياتي سال ۱۳۹۰ به آن اداره کل بدهکار مي باشند، مراتب را به تفکيک دوره هاي مالياتي، ماليات،عوارض و جرائم مربوطه به شرح جدول ذيل به اين معاونت اعلام تا در اجراي مقررات فوق الذکر نسبت به وصول بدهي از طريق اداره کل خزانه اقدام گردد.

پندار سیستم

.

رديف

نام مؤدي

دوره مالياتي

ماليات

عوارض

جرائم ماليات

جرائم عوارض

جمع

 .
 .
 .

جمع

 .

 محمد قاسم پناهي

معاون ماليات برارزش افزوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.