حسابان وب

بخشنامه ۱۹۴۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۱(نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم )

0 2,340

حسابداراپ

نظر به برخي سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم وکسر هزينه هاي پزشکي از درآمد مشمول ماليات موديان، مقرر مي گردد :

۱-       با به عنايت به اينکه جدول هزينه هاي پزشکي انجام شده توسط موديان در فرم اظهارنامه مالياتي هر يک از موديان موضوع بندهاي الف ، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم و به عنوان يکي از اقلام کاهنده درآمد مشمول ماليات درج شده است، بنابراين موديان مالياتي که درخواست استفاده از تسهيلات مقرر در ماده مذکور را دارند، مي بايست هزينه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

.

۲-       در صورتي که مودي در زمان تسليم اظهارنامه ، مدارک مربوط به هزينه پزشکي خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالياتي ارائه ننموده باشد ، چنانچه قبل از رسيدگي و صدور برگ تشخيص ماليات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجراي مقررات ماده ۱۳۷ ق.م.م اقدام نمايد ، اداره امور مالياتي مکلف است با رعايت مقررات، در صورت احراز در اين مورد و در موارد مذکور در بند (۱) فوق، مراتب را در تنظيم گزارش رسيدگي و صدور برگ تشخيص ماليات ملحوظ نظر قرار داده و با رعايت مقررات از درآمد مشمول ماليات مودي کسر نمايد.

محل تبلیغ شما

.

۳-       چنانچه مودي بعد از رسيدگي و صدور برگ تشخيص ماليات ، درخواست استفاده از تسهيلات مقرر در ماده ۱۳۷ ق.م.م را داشته باشد، در اين گونه موارد کسر هزينه هاي مذکور از درآمد مشمول ماليات، با رعايت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع مواد ۲۳۸ ،۲۴۴ ، ۲۴۷ و۲۵۱ مکرر ق.م.م. حسب مورد امکان پذير خواهد بود.

.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.