نرم افزارحسابداری صدگان

آيين نامه جديد مشاغل سخت و زيان آور (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵)

102 18,652

حسابداراپ

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد مشترك شماره ۷۷۱۹۷ مورخ ۲۸/۶/۸۵ وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تامين اجتماعي و به استناد بند (۵) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱؛ مصوب ۱۳۸۰؛ آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

 ماده ۱‌ـ

كار‌هاي سخت و زيان آور كار‌هايي است كه در آن عوامل فيزيكي، ‌شيميايي، ‌مكانيكي، ‌بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بيمه شده تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت‌هاي طبيعي ( جسمي و رواني ) در وي ايجاد مي شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد. ‌

مشاغل سخت و زيان آور موضوع اين ماده به دو گروه تقسيم مي شوند:

الف ـ مشاغلي كه صفت سخت و زيان آور با ماهيت شغلي وابستگي دارد اما مي توان با بكارگيري تمهيدات بهداشتي، ‌ايمني و تدابير فني مناسب توسط كارفرما سختي و زيان آوري آنها را حذف نمود.

ب- مشاغلي كه ماهيتاً سخت و زيان آور بوده و با بكارگيري تمهيدات بهداشتي،‌ ايمني و تدابير فني توسط كارفرما، ‌صفت سخت و زيان آوري آنها كاهش يافته ولي كماكان سخت و زيان آوري آنها حفظ مي‌گردد.

تبصره ـ مشمولين قانون «نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي ومعلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور؛ مصوب ۱۳۶۷- و اصلاحات بعدي آن» و همچنين مشمولين قانون «حفاظت در برابر اشعه؛ مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن» تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۲-

تعيين سخت و زيان آور بودن مشاغل موضوع ماده (۱) و نوع آن گروه «الف» و گروه «ب‌» حسب در خواست كارگر، كارفرما، تشكل‌ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي در هر كارگاه با بررسي سوابق، انجام بازديد و بررسي شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي و با تاييد توسط كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني موضوع اين آيين نامه انجام مي‌گيرد.

تبصره ـ در موارد مشمول بند «الف» ماده (۱) اين آيين نامه كه استاندارد حدود تماس شغلي عوامل بيماري‌زا و سخت و زيان آور وجود دارد اتخاذ تصميم قطعي در كميته‌ها مستلزم اندازه گيري و اظهار‌نظر كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا ساير مراكز داراي مجوز از وزارتخانه ياد شده است.

ماده ۳ –

كارفرمايان كارگاه‌هاي داير كه از تاريخ تصويب اين آيين نامه تمام يا برخي از مشاغل آنها در كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني يا شوراي عالي حفاظت فني، ‌سخت و زيان آور شناخته شده يا مي‌شود مكلفند ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ تصميم قطعي كميته يا شورا حسب مورد نسبت به ايمن‌سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استاندارد‌هاي مشخص شده در قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوط (مصوب شوراي عالي حفاظت فني) و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام و صفت سخت و زيان آوري مشاغل موضوع بند «الف‌» ماده (۱) را حذف و نتيجه را كتباً به كميته بدوي موضوع ماده (۸) اين آيين نامه براي بررسي و تاييد گزارش نمايند.

تبصره ـ وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشكي مكلفند كارگاه‌هايي كه مشاغل آنها سخت و زيان آور شناخته شده است و يا طبق اين آيين‌نامه سخت و زيان آور تعيين مي‌گردد پس از گذشت مهلت مقرر در اين ماده بازديد و نتيجه را كتباً به كميته بدوي استان گزارش نمايند.

ماده‌ ۴-

كارفرمايان مكلفند شاغلين در كار‌هاي سخت و زيان آور را حداقل سالي يكبار به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص بهنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي آنان توسط مراكز بهداشتي و درماني مورد معاينه قرار داده و نتيجه را در پرونده‌هاي مربوط ضبط و يك نسخه از آن را به سازمان تأمين‌اجتماعي ارايه نمايند.

تبصره ۱- تغيير شغل بيمه شده كه در معرض فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كار‌هاي سخت و زيان آور باشد براساس مقررات پيش بيني شده در  قانون كار صورت مي‌گيرد.

تبصره ۲- معاينات قبل از استخدام طبق ماده (۹۰) قانون تامين اجتماعي؛ مصوب ۱۳۵۴- انجام مي‌گيرد.

تبصره ۳- در صورت عدم انجام تكاليف مقرر در بند (۲) جزء «الف» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقي ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامين‌اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶)، مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ – ‌سازمان تامين اجتماعي ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت به بيمه شده هزينه‌هاي وارده را مطابق ماده (۹۰) قانون تامين اجتماعي از كارفرماي مربوطه وصول خواهد نمود.

ماده ۵-

به استناد تبصره (۱) ماده (۹۶) قانون كار مقررات و ضوابط انجام معاينات پزشكي موضوع ماده (۴) اين آيين نامه اعم از قبل از استخدام و ادواري اختصاصي و هر گونه معاينه پزشكي ديگر در اين ارتباط مطابق با دستور العمل و آيين نامه هاي جاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تمهيدات لازم براي اعلام نتايج معاينات موضوع اين ماده را متناسب با شرح وظايف سازمان‌هاي ذيربط بعمل آورد.

ماده ۶-

كميته بدوي استان موظف است حسب گزارش كارشناسان موضوع ماده (۲) بررسي و در صورت تاييد، ‌حذف يا كاهش صفت سخت و زيان آور به ترتيب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده يك مراتب را براي خروج كارگاه از شمول اين آيين‌نامه به مراجع ذيربط ابلاغ نمايد و در صورت عدم حذف صفت سخت و زيان‌آوري محيط كار در مشاغل بند «الف» ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون كار از سوي وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي از طريق مراجع ذيصلاح اقدام لازم بعمل مي‌آيد.

تبصره ‌‌ـ در صورتي كه گزارش كارشناسان موضوع اين ماده پس ازتاييد كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني حسب مورد حاكي از عدم كاهش يا حذف عوامل زيان آور و بيماريزاي محيط كار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون كار از سوي وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعمل خواهد آمد.

ماده ۷-

 سياستگذاري كشوري كار‌هاي سخت و زيان آور موضوع اين آيين نامه و رسيدگي به در‌خواست كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني موضوع ماده (۸) و همچنين نظارت و هماهنگي بر فعاليت كميته‌هاي مذكور در اين آيين نامه به عهده شوراي عالي حفاظت فني است.

دستورالعمل اجرايي نحوه فعاليت كميته‌هاي مذكور و نظارت برآنها به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي به تصويب شوراي عالي حفاظت فني خواهند بود.

تبصره ـ مدير عامل سازمان تامين اجتماعي يا معاون وي يا معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با حق راي در زمينه كار‌هاي سخت و زيان آور موضوع اين آيين نامه عضو شوراي عالي حفاظت فني خواهند بود.

ماده ۸- 

به منظور تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان آور براساس ضوابط و سياست گذاري‌هاي شوراي عالي حفاظت فني و مقررات مربوط، ‌كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني هر كدام با پنج عضو اصلي و پنج عضو علي‌البدل به شرح زير براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

الف ـ كميته بدوي مركب از اعضاي زير مي‌باشد:

۱- معاون روابط كار سازمان كار و امور اجتماعي استان و يا نماينده وي به عنوان رئيس جلسه.

۲- معاون امور بيمه‌اي اداره كل تامين اجتماعي استان و يا نماينده وي.

۳- كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي ذيربط.

۴- نماينده كارگران حسب معرفي تشكل حائز اكثريت استان بنا به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان.

۵- نماينده كارفرمايان حسب معرفي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان.

تبصره ۱- جلسات كميته‌هاي بدوي و تجديد نظر استاني در سازمان كار و امور اجتماعي استان تشكيل و با حضور چهار نفر از اعضاي اصلي و يا علي البدل رسميت مي‌يابد و تصميمات جلسه با اكثريت آراء حاضرين معتبر و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره ۲- در استان‌هايي كه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌هاي مرتبط با منطقه تحت پوشش،‌ كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشكده مزبور، جايگزين كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشگاه خواهد بود.

تبصره ۳ ـ با تصويب كميته استاني دعوت از افراد صاحب‌نظر و اساتيد مربوط جهت شركت در جلسات بدون حق رأي بلامانع مي‌باشد.

تبصره ۴ ـ در صورتي كه مجمع و كانونهاي استاني تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع بندهاي (۴) و (۵) ايجاد نشده باشند، نمايندگان مزبور از بين اعضاي تشكلهاي حائز اكثريت به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان و با انتخاب تشكل ذي‌ربط استان معرفي مي‌شوند.

تبصره ۵ ـ رأي كميته بدوي ظرف پانزده روز اداري از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است و در صورتي كه هر يك از طرفين (كارگر و كارفرما) به رأي بدوي اعتراض داشته باشند درخواست تجديدنظر خود را كتباً به سازمان كار و امور اجتماعي محل تسليم مي‌نمايد.

تبصره ۶ـ هيچ يك از اعضاي كميته‌هاي بدوي همزمان نمي‌توانند عضو كميته تجديدنظر باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي‌توانند در جلسه تجديدنظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‌اند با حق رأي شركت نمايند.

ب ـ كميته تجديدنظر استان مركب از اعضاي زير مي‌باشد             

۱ـ رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان به عنوان رئيس كميته.

۲ـ مدير كل تأمين اجتماعي استان.

۳ـ معاونت بهداشتي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذي‌ربط.

۴ـ نماينده كارگران حسب معرفي تشكل حائز اكثريت استان بنا به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان.

۵ـ نماينده كارفرمايان با معرفي كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايي استان.

تبصره ۱ ـ رأي كميته تجديدنظر استان از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره ۲ـ در صورتي كه مجمع و كانونهاي استاني تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي موضوع بندهاي (۴) و (۵) ايجاد نشده باشند، نمايندگان مزبور از بين اعضاي تشكلهاي حائز اكثريت به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان و با انتخاب تشكل‌ ذي‌ربط استان معرفي مي‌شوند.

تبصره ۳ـ در صورت تساوي آراء (موافق و مخالف) اعم از بدوي و تجديدنظر، جلسه بعدي با حضور همه اعضا تشكيل خواهد شد.

  تبصره ۴ـ كميته‌هاي استاني موظفند در آراء صادره نوع سخت و زيان‌آوري مشاغل را كه در زمره مشاغل بند «الف» يا «ب» ماده (۱) اين آيين‌نامه مي‌باشد تعيين نمايند.

  تبصره ۵ـ در استانهايي كه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌هاي مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتي دانشكده علوم پزشكي جايگزين معاونت بهداشتي دانشگاه مي‌شود.

ج ـ با تصويب كميته استاني دعوت از افراد صاحب‌نظر، اساتيد و كارشناسان مربوطه جهت شركت در جلسات بدون حق رأي بلامانع مي‌باشد.

 د ـ كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كارشناسان موضوع ماده (۲) و كميته‌هاي موضوع ماده (۸) اين آيين‌نامه همكاري و مدارك مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند.

ماده ۹ ـ

وظايف كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ وظايف كميته‌هاي بدوي استاني به شرح زير مي‌باشد:

۱ـ بررسي، تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور با مواد اين آيين‌نامه كه توسط بيمه شده، كارفرما، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و تشكلها به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور معرفي شده و اعلام نتيجه به متقاضي و سازمانهاي ذي‌ربط از سوي رئيس كميته بدوي.

پندار سیستم

۲ـ رسيدگي مواردي كه با اتخاذ تدابير لازم حالت سخت و زيان‌آوري شغل يا مشاغل از بين رفته و در زمره مشاغل عادي درآمده‌اند و اعلام آن به مراجع ذي‌ربط به منظور حذف امتيازاتي كه به كار سخت و زيان آور تعلق گرفته است.

۳ـ اجراي سياستها و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني.

ب ـ وظايف كميته‌هاي تجديدنظر استاني عبارت است از رسيدگي، اظهارنظر و تصميم‌گيري در خصوص اعتراض به آراء كميته‌هاي بدوي استاني موضوع ماده (۸)

اين آيين‌نامه كه توسط بيمه شده يا كارفرما درخواست گرديده است و اعلام نتيجه به متقاضي و سازمانهاي ذي ربط از سوي رئيس كميته تجديدنظر.

ماده ۱۰ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تغييرات حدود تماس شغلي آلاينده‌هاي محيط كار و عوامل بيماريزا را به شوراي عالي حفاظت فني اعلام و شوراي عالي مذكور مراتب را به كميته‌هاي استاني، كارهاي سخت و زيان‌آور براي اجرا ابلاغ مي‌نمايد.

ماده ۱۱ ـ

علاوه بر كارهاي سخت و زيان‌آور مشخص شده طبق مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و موارد تأييد شده توسط كميته‌هاي استاني، موارد زير نيز سخت و زيان‌آور شناخته مي‌شوند.

۱ـ مشاغلي كه در ندامتگاه‌ها و زندان‌ها مستقيماً با زنداني ارتباط دارند.

۲ـ مشاغلي كه مستقيماً در مراكز روان درماني با بيماران رواني مرتبط هستند.

۳ ـ خبرنگاري

  تبصره ـ مصاديق خبرنگاري با تأييد كميته بدوي موضوع ماده (۸) تعيين مي‌شود.

ماده ۱۲ـ

نحوه توالي و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور به شرح زير تعيين مي‌گردد:

۱ـ ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي‌گردد.

الف ـ تعطيلات هفتگي

ب ـ تعطيلات رسمي

ج ـ ايام استفاده از مرخصي استحقاقي

د ـ ايام استفاده از مرخصي بابت ازدواج يا فوت همسر‌، پدر، مادر و فرزندان به مدت ۳ روز با دريافت دستمزد در مورد مشمولان قانون كار.

هـ‌ ـ ايام استفاده از مرخصي استعلاجي يا استراحت پزشكي اعم از اينكه حقوق ايام مزبور توسط كارفرما پرداخت شود و يا اينكه بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيماري استفاده كرده باشد.

و ـ تمام يا قسمتي از خدمت نظام وظيفه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل يا حضور داوطلبانه در جبهه.

ز ـ دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضاي وي.

 ۲ـ ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود، موجب زايل شدن توالي اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور نمي‌گردد. 

 الف ـ ايام خدمت وظيفه‌ سربازي (دوران ضرورت و احتياط) مشروط بر اينكه بيمه شده حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگشته و يا اينكه در كار ديگري كه سخت و زيان‌آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد.

ب ـ دوران توقيف بيمه شده در صورتي كه منتهي به محكوميت وي نگردد و يا اينكه كارفرما بر اساس تكليف قانوني حقوق دوران مزبور را به بيمه شده پرداخت نمايد.

ج ـ ايام حالت تعليق كه به واسطه عوامل قهريه طبيعي و يا حوادث و مخاطرات اجتماعي (مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزي) كه خارج از اراده كارفرما و بيمه‌شده بوده و در نتيجه آن كارگاه به طور موقت تعطيل مي‌گردد.

دـ ايام استفاده از مقرري بيمه بيكاري مشروط بر اينكه بيمه شده قبل از برقراري بيمه بيكاري در مشاغل سخت و زيان‌آور اشتغال به كار داشته و در حين مقرري‌بگيري و يا حداكثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلي كه سخت و زيان‌آور شناخته شده مشغول به كار شده يا طبق اين آيين‌نامه بتواند بازنشسته شود.

هـ ـ ايام خدمت در جبهه كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد.

و- دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.

زـ ايام بلاتكليفي بيمه شده كه مستند به آراي صادره از سوي مراجع حل اختلاف و يا ساير مراجع قانوني منجر به صدور راي بازگشت به كار يا پرداخت حقوق ايام مزبورشده باشد.

ح ـ ايام استفاده از غرامت دستمزد ايام بيماري كه در فاصله زماني ۱۰/۵/۸۴ تا ۴/۱/۵۹ واقع شده باشد.

ط ـ غيبت غير موجه حداكثر به مدت ده روز در سال در مورد كارگا‌ه‌هاي مشمول قانون كار يا براساس مقررات انظباطي، تخلفاتي و يا استخدامي مربوط در كارگاه‌هاي غير مشمول قانون كار كه منجر به اخراج، ‌انفصال موقت و يا دايم نشده باشد.

ي ‌ـ مدت يك ماه استفاده از مرخصي بدون حقوق موضوع ماده ۶۷ قانون كار.

۳- ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كار‌هاي سخت و زيان‌آور واقع شود توالي اشتغال او را از بين برده و موجب تناوب اشتغال وي مي‌گردد.

الف ـ استفاده از مرخصي بدون حقوق به مدت بيش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاه بر مرخصي مندرج در بند ي رديف ۲ اين ماده.

ب ـ اخراج، ‌استعفا، ‌انفصال و بازخريدي مشروط بر اينكه حداكثر تا دو ماه در مجموع پس از تاريخ موارد مزبور در مشاغلي كه سخت و زيان آور شناخته شده مشغول به كار نشده يا طبق اين آيين نامه نتواند بازنشسته شود.

ج ـ اشتغال در كار‌ها و مشاغل عادي به مدت يك ماه.

د – اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت يك ماه

هـ ـ بيمه اختياري به مدت يك ماه

وـ بيكاري بدون دريافت مقرري بيكاري بيش از دو ماه

زـ ساير موارد مشابه

ماده ۱۳-

 شرايط بازنشستگي در كار‌هاي سخت و زيان آور به شرح زير مي‌باشد:         

۱- بيمه شدگاني كه حداقل ۲۰ سال سابقه كار متوالي يا بيست و پنج سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كار‌هاي سخت و زيان آور را داشته باشند بدون شرط سني مي‌توانند در خواست بازنشستگي از سازمان تامين اجتماعي نمايند.

۲- ‌چنانچه كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده (۹۱) قانون تأمين اجتماعي قبل از رسيدن بيمه شده شاغل در كارهاي سخت و زيان‌آور به سابقه مقرر در بند (۱) فوق، فرسايش جسمي و روحي وي را ناشي از اشتغال به كارهاي سخت و زيان‌آور تشخيص و تأييد نمايند.

۳- اين قبيل بيمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگي مجاز به ترك كار نبوده و مي‌بايد احراز شرايط و استحقاق آنها جهت بازنشستگي پيش از موعد در

كارهاي سخت و زيان‌آور رسماً از سوي سازمان تأمين اجتماعي به آنها ابلاغ و سپس ترك كار نمايند.

۴- چنانچه بيمه شده شرايط استفاده از بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‌آور را طبق اين آيين‌نامه احراز كند سازمان تأمين اجتماعي مكلف است نسبت به برقراري مستمري وي از تاريخ ترك كار اقدام نمايد.

۵ـ افرادي كه حداقل بيست (۲۰) سال متوالي يا بيست و پنج (۲۵) سال متناوب سابقه پرداخت حق‌بيمه در مشاغل سخت و زيان‌آور مربوط به قبل از تاريخ تصويب قانون را داشته باشند و يا در آينده شرايط مذكور را احراز نمايند مي‌توانند درخواست بازنشستگي خود را با رعايت بند (۱) اين ماده به سازمان تأمين اجتماعي تسليم نمايند.

ماده ۱۴ـ

 كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه شده شاغل در كارگاه وي، طبق اين آيين‌نامه معادل چهار درصد (۴%) ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان‌آور را كه توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و مطالبه مي‌گردد به طور يكجا به سازمان ياد شده پرداخت نمايد.

ماده ۱۵ـ 

 آثار محدوديتها و مزاياي مندرج در قانون براي مواردي كه بازنشستگي به موجب اين آيين‌نامه ايجاد مي‌شود منحصر به همان شغل در همان كارگاه خاص بوده و قابل تسري و تعميم در ديگر شغلهاي مشابه در ساير كارگاهها نمي‌گردد.

ماده ۱۶ـ

اجراي اين آيين‌نامه در مورد آن دسته از مشمولين قانون تأمين‌اجتماعي كه در مشاغل سخت و زيان‌آور وزارت دفاع و پشتيباني و نيروهاي مسلح و شركتها و سازمانهاي تابعه آن به صورت خريد خدمت مشغول خدمت مي‌باشند با رعايت مقررات و ضوابط نيروهاي مسلح و با هماهنگي سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.

————————————————————

لینک مرتبط:

تعاریف و مفاهیم مشاغل سخت و زیان آور(ویرایش نهایی)

شرایط قانونی «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»

.

 

محل تبلیغ شما

102 نظرات
 1. rahim می گوید

  سلام آیا شغل شاطری در نانوایی جزء مشاغل سخت است.
  با تشکر

 2. مدیرسایت می گوید

  سلام
  متاسفانه بي اطلاعم ولي درصورت كسب خبر به استحضار مي رسانم.
  بااحترام

 3. امینی می گوید

  سلام ایا کارمندان رسمی شرکتهای دولتی که در مشاغل سخت وزیان اور مشغول بکار هستند (اپراتوری پستهای برق فشار قوی ) میتوانند همانند کارگرانی که در همان شغل مشغول هستند و در شرایط مساوی کاری کار میکنند تقاضای بازنشستگی بکنند چون هر بار که به تامین اجتماعی مراجعه کردم قانون بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان اور را فقط برای کارگران تفسیر کردند و این در حالی است کهکمیته بدوی اداره کل کار و امو اجتماعی نیز کار ما را تایید کرده است
  با تشکر امینی کارمند شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

 4. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و آرزوي موفقيت
  ضريب حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور براي شما پرداخت ميشود؟
  بااحترام

 5. شهرام سبزه می گوید

  با سلام
  آیا شغل جوشکاری اسکلت فلزی جز مشاغل سخت می باشد ؟
  سن بازنشستگی برای مشاغل ازاد چند سال می باشد ؟

 6. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  متاسفانه اطلاعي دراين خصوص ندارم.
  سن بازنشستگي در (مواد۷۶ تا ۷۹) قانون تامين اجتماعي قيد شده اما پيشنهاد ميكنم با توجه به تصويب قوانين جديد تر موضوع را بنا به شرايط سني و مقدار سابقه ي حق بيمه پرداختي ، از شعبه تامين اجتماعي خود سوال بفرمائيد.

 7. جواد می گوید

  با سلام ایین نامه مالیاتی مشاغل سخت و زیان اور(دریانوردان) را توضیح دهید.

 8. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  براي دريانوردان آيين نامه اي مجزا تعريف شده؟
  متاسفانه از آن بي اطلاعم.

 9. احمدی می گوید

  باسلام ایا سختی کارشامل شغل نانوایی میشود؟مثلادراوردن نون یا چونه گیربودن

 10. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  متاسفانه اطلاعی دراین زمینه ندارم.

 11. تفی پور می گوید

  سلام من مسئول امور مشترکین و ابونمان مخابرات بودم و روزانه پاسخگوی دهها نفر و مشکلات انها بودم و کار پر تنشی بود میخواستم بدانم جزو کارهای سخت و زیان اور است

 12. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  لطفا اين مسير را مرورفرمائيد:

  شرایط قانونی «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»

 13. محمد می گوید

  مبناي محاسبه حقوق در مشاغل سخت و زيان آور چگونه است؟بنده بيست سال در دو كارگاه مختلف حق بيمه پرداخت كرده ام ودر هر دو جا شغلم سخت وزيان آور بوده.آيا اينكه مي گويند يكي را بايد صرفنظر كرد مبناي قانوني دارد؟آيا اين ناديده گرفتن بيست سال عمر و پرداخت حق بيمه ما نيست؟لطفا راهنمايي فرماييد.

 14. محمد می گوید

  با سلام طبق این قانون در طول ۲۰سال میشود ۲۰۰روز بیمه ندهید به شرطی که از ۱۰روز درسال تجاوز نکند ///من الان ۲۰روز در۲۰سال بیمه نداده ام(۱۳روز در یک سال) طبق قانون موجود نمی توانم ازاین قانون استفاده کنم این عدالته /این قانونه

 15. علیرضا می گوید

  با سلام من مهندس معدن هستم در لیست بیمه من عنوان شغل را کارمند معدن وارد می کنند .آیاکارمند معدن سخت وزیان آور حساب می شود؟باتشکر

 16. پژمان می گوید

  باسلام من توی استخرسرپوشیده کارمیکنم استخروساعات کاری هم طبق استانداردفدراسیون نیست خیلی بیشتر ازاونه.مثلا روزهای جمعه ۱۵ساعت کاری داریم اونم توی محیط مرطوب وخسته کننده.آیاجزمشاغل سخت محسوب میشه؟ باتشکر

 17. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا اين مسير را مروركنيد:
  شرایط قانونی «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»

 18. رضا می گوید

  سلام
  اگر کسی به صورت متناوب ۲۳ سال سابقه در مشاغل سخت و زیان آور داشته باشد و اکنون در شغلی که زیان آور نیست کار کند باید چند سال دیگر بیمه پرداخت کند تا بازنشسته شود ؟
  باتشکر

 19. رضا می گوید

  سوالی دیگر
  ایا کسی که ۲۳ سال سابقه متنواب در کارهای سخت و زیان آور داشته باشد و سن او ۴۷ سال باشد آیا میتواند پولی بپردازد تا بازنشسته شود ؟

 20. مجید می گوید

  با سلام مردی ۵۰ ساله هستم و اکنون ۲سال است که از شرکت تعاونی روستایی به دلیل ورشکستگی اخراج شده ام. پست من در شرکت رسما مسئول مکانیزه بوده ولی من هم مکانیک ادوات کشاورزی بودم هم راننده هم سوحت رسان و …
  آیا بنده هم مشمول مشاغل دارای سختی کار میشوم؟؟؟
  باتشکر

 21. ارشاد می گوید

  ما کارمندان شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور در پستهای برق چطور میتوانیم مشمول این قانون شویم با توجه به این که در پست های برق با ولتاز های برق بسیار بالا کار میکنیم با تشکر

 22. جعفری می گوید

  من ۱۷روز مرخصی بدون حقوق برای ادامه تحصیل دارم وشغلم سخت وزیان اور شناخته شده است. ایا باید بیست سال خدمت کنم یا بیست و پنج سال (اخرین دستورالعمل شرایط تناوب یا توالی در کارهای سخت و زیان آور را می خواهم بدانم )

 23. اسرافيلي می گوید

  باعرض سلام و خسته نباشيد
  مي خواست بدانم آيا تايپيست يا بايگان يا حسابدا جزء مشاغل سخت وزيان آور محسوب مي شوند يا خير؟
  باتشكر

 24. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به اين مسير مراجعه بفرمائيد:

  شرایط قانونی «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»

 25. سلمان می گوید

  با سلام من یکی از پاسیار زندان هستم کارمند قسمت یگان حفاظت چند سال باید خدمت کنیم سختی کار هم به ما میدن آیا باید ۳۰ ساله خدمت کنیم یا بخشنامه ای اومده ما خبر نداریم با تشکر

 26. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به اين مسير مراجعه بفرمائيد:

  شرایط قانونی «بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»

 27. ناهید-م می گوید

  با سلام
  بنده کارشناس آزمایشگاه شیمی هستم.با وجود درگیری فراوان با مواد شیمیائی،وهمینطور انجام کار تکنیسین وحتی نضافتچی در آزمایشگاه،طالب برخورداری از حقوق یک کارگر شاغل در بخش سخت وزیان آور وبازنشستگی در ۲۰ سال هستم.چه باید کرد؟؟؟

 28. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درانتهاي همين پست شرايط درخواست لينك گذاري شده است.
  موفق باشيد.

 29. اسکویی می گوید

  درصورتی که کارگاه تعطیل وکارفرمایی نباشد که ۴ درصد را بدهد سپس تکلیف چیست(کارگاه مربوط به سال ۱۳۷۳-۱۳۸۱میباشد)آیا فرد میتواند پرداخت کند با تشکر

 30. خطیب می گوید

  مصرف شیر پاستوریزه برای افراد جوشکار اجباری است؟ و آیا قانونی برای اثبات آن وجود دارد؟

 31. اکبر می گوید

  باسلام
  من روی سکوهای گازی کار می کنم. می خواستم بدونم شغل من جزء مشاغل دارای سختی کار محسوب می شود یا نه ؟؟

 32. کارمند می گوید

  باسلام درمورد بایگان سوال داشتم که آـیا جزء مشاغل سخت هست یا نه؟
  راستش هر آدرسی رفتم به طور کلی نوشتن ودر مورد این شغل چیز خاصی ننوشتن
  در ضمن بنده اپراتور هستم در بایگانی والان ۷ساله مشغول به کار هستم

 33. عزیزاله حق نیا می گوید

  سلام، من قبلا در ۲ کارگاه سد سازی بمدت ۱۰ سال در بخش حفاری کار کرده ام واکنون نیز در کارگاه سد سازی کار میکنم.چطور ضریب مشاغل سخت وزیان آور برایم اعمال میشود ؟

 34. فروتن می گوید

  سلام این چه قانون نگاریست که صراحت ندارد البته دارد چون همه جا ذکرشده بیمه شدگان تامین تامین اجتماعی ویا کارکنان مشاغل سخت وزیان آور ولی موقع اجرا به نفع خود تفسیر میکنندومیگویند برای کارگران است یعنی کاروندان رویین تنند. بنده کارمند پستهای فشارقوی ۴۰۰ کیلوولت هرمزگان هستم قانون شامل من نمیشود ولی کارگرهمکار من که هردو یک نوع کار انجام میدهیم بدون دردسر میتواند بازنشسته شود. بنده ۲۷ سال سابقه دارم درحالی که ۵ سال پیش باید با ۳۵ روزحقوق بازنشسته میشدم ولی متاسفانه هنوز دراین کار پرخطر وپرمسولیت مشغول بکارم.درخصوص درصدی که سوال شده بود طبق چیزی که درقانون آمده معادل ۴% باید کارفرما به تامین اجتماعی پرداخت نماید واین بارمالی که هم به ضرر کارفرما وهم به ضرر بیمه است .آیا این یک ظلم آشکار نیست.چه کسی جوابگوست؟
  لازم به ذکراست که امواج الکترومغناطیس روی حافظه بشدت اثرمیگذارد کما اینکه بیشترهمکاران ازفراموشکاری خود شاکیند.

 35. علیرضا بصیری نسب می گوید

  سلام آیا بازنشستگی باشرایط سختی کار شامل نگهبانان شرکت برق پستهای ۶۳ فشارقوی می باشد

 36. محمد رضا عاشری می گوید

  سلام ایا تراشکاری با چدن جزو سختی کار می باشد؟

 37. بنیامین می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  لطفا بفرمایید آیا افراد مشغول به کار در سیکل اداری شرکت ذوب آهن نیز مشمول سختی کار میشوند؟

 38. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظربنده سختي كار دراين مشاغل وابسته به مدرك نيست و اگر مشمول باشد اين نوع كار است كه بازنشستگي را باعث ميشود.

 39. سروش درودگر می گوید

  ايا شغل جوشكاري سخت و زيان اور محسوب ميشود

 40. مجید می گوید

  با سلام اینجانب ۲۵ سال درمخابرات تکنسین ومکانسین دستکاه امتحان بصورت شیفتی کار کرده ام ضمنابرابر مصوبه ۲۰۷۱ مورخه ۶۸/۰۸/۱۴ هیت محترم وزیران مبلغی ماهیانه بعنوان سختی کار طی حکم دریافت می نمودم ایا مشمول قانون سختی کار میباشم یا خیر

 41. نبی می گوید

  با سلام من به مدت پانزده سال در شرکت تولیدی پودر موبر(تیزبر کمرد)مشغول به کار هستم.ایا این شغل شامل مشاغل زیان اور و شیمیایی است؟ایا مشمول قانون سختی کار هستم؟با تشکر.

 42. نوروزی می گوید

  سلام ایا شغل حسابداران و حسابرسان جز مشاغل سخت محسوب میشود؟

 43. ارسلان می گوید

  سلام آیا رفته گران شهرداری جز شرایط سخت هستند

 44. یاور می گوید

  سلام. ایا نانوائی جزء مشاغل سخت حساب می شود و ایا اب و هوا هم تاثیر در سخت بودن شغل تاثیر داره (نانوائی در مناطق گرمسیر و سردسیر)

 45. حق شناس می گوید

  با سلام من کارگر شرکت پشم شیشه تولید هستم که شامل سختی کارمیشودوشرکت از بدو تاسیس اقدام به پرداختی بابت ان نشده ما باید چکاری انجام دهیم تا شرکت سختی کار برای ما رد کند

 46. امید می گوید

  باسلام
  بنده باسابقه ۲۲ سال کاردرشرکت نساجی رازی واقع در استان زنجان شهرستان ابهر که مشمول سختی کار بوده میباشم ولی متاسفانه باوجود اینکه بیشتر از بیست و دوسال سابقه کار در شرکت زیان آور بوده ام باپیگیریهایی که انجام دادم موفق به دریافت بازنشستگی و استفاده از قانون سختی کارنشدم خواهشمندم مرا راهنمایی کنین که واقعا بعلت سختی کار در شرکت قادر به کار نمیباشم باتشکر

 47. دكتر خاكي می گوید

  با سلام
  ايا كاركنان سالن تشريح دانشكدههاي بزشكي نيز كه با جسد كار ميكنند و حق سختي كار نيز دريافت مينمايند ميتوانند از مزاياي بازنشستگي بيش از موعد بهرهمند گردند؟
  لطفا بسخ را برايم ثيميل فرماييد.
  با احترام

 48. کارشناس بهداشت حرفه ای می گوید

  باسلام
  شما باید درخواست خود را به اداره کار محل تسلیم کنید و برای اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار از یک شرکت خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای کمک بگیرید.
  هرچه مستندات شما مبنی بر زیان آور بودن عوامل محیط کار قوی تر باشد احتمال تایید شدن افزایش می یابد.

 49. کارشناس بهداشت حرفه ای می گوید

  باسلام
  آب و هوای منطقه در شغل نانوایی تاثیر زیادی ندارد
  وظیفه ای که شما در داخل نانوایی دارید از اهمیت بالایی برخوردا است
  به عنوان مثال “نان درآور” به علت مواجهه مستمر با حرارت تنور معمولا به عنوان سخت و زیان آور تایید می شود و لی چانه گیر معمولاً رد می شود.

 50. کارشناس بهداشت حرفه ای می گوید

  با سلام
  به علت سرپا بودن طولانی مدت، مواجهه با گردوغبار ناشی از جارو کردن و مواجهه با عوامل بیولوژیک(زباله) امکان تایید سخت و زیان آور بودن شغل شما زیاد است
  درخواست خود را به اداره کار محل تسلیم نمایید

 51. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  از لطف شما در پاسخگويي به سوالات كاربران تشكر ميكنم.

 52. مجید می گوید

  سلام از ارائه خدمت بسیار مفیدتون سپاسگزاریم
  من ۱۷ سال در کار های سخت وزیان اور در وزارت دفاع کار کردم سپس باز خرید شدم سوابقم را پس از اشتغال در یک شرکت خصوصی به تامین اجتماعی منتقل ومورد قبول قرار گرفت وبعداز آن هم نامه ای مبنی بر سخت وزیان اور بودن خود در طول خدمتم در وزارت دفاع اوردم ولی تامین اجتماعی نمی پدیرد می گوید سختی کار شما مربوط به صندوق دیگری بوده در اینجا کار بردی ندارد چگونه وچرا حق با کیست؟ مگر با امدن من به اینجا یا جای دیگر سختی کار گذشه هم منتفی میشودیعنی سختی به اسانی تبدیل شد راهنمایی فرمایید بسیار ممنون سپاسگزارم

 53. سالاری می گوید

  با سلام
  من از سال ۷۲ لغایت سال ۸۳ دارای مسئولیت ماشین نویسی و متصدی چاپ و تکثیر بوده ام آیا جزء مشاغل سخت و زیان آور می باشد؟ و مشمول بازنشستگی پیش از موعد می باشم؟
  با تشکر

 54. ضیا می گوید

  با سلام.
  ایا شغل اهنگری(در و پنجره سازی)جز مشاغل سخت به حساب می اید؟

 55. ضیا می گوید

  میشه پاسخم رو بدید…حیاتیه…

 56. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اينجا كليك كنيد.

 57. لیلا نظری می گوید

  من چهارده سال سابقه بیمه دارم ولی پی درپی نیست وکارشناس ازمایشگاه هستم ایا کار من سخت و زیان اور حساب میشود ؟باتوجه به این که چهل سال سن دارم وسردردهای میگرنی خیلی اذیتم میکند دوست دارم بازنشسته شوم .لطفا کمکم کنید.

 58. رضا می گوید

  باسلام من حدود۱۰ساله در پتروشیمی قسمت بارگیری کار میکنم ایا سختی کار به من میخورد ؟تاکنون هیچ سختی کار به ما نداده اند؟

 59. مجید می گوید

  باسلام من مدت ۱۹سال ازمایشگر ازمایشگاه شرکت سیمان بوده ام چرا کمیته عنوان شغلی من را جز کارهای سخت و زیان اور قرار نداده با این وجود که رابطه مستقیم با تولید داشته وواودگی صوتی وشیمیایی و…..داریم.باتشکر

 60. مجید می گوید

  سلام مجددا سوالم را مطرح میکنم . ۱۳سال ازمایشگر ازمایشگاه شرکت سیمان هستم ٬باتوجه به الودگی از هر نوع در محیط کارم ورابطه مستقیم ما با تولیدو باتوجه به اینکه نیمی از کار ما به عنوان نظارت مواد در خط تولید بوده و هر شیفت بیرون از ازمایشگاه (خط تولید)میرویم اما کارشناس عنوان شغلی ما را جز سختی کار نمیداند .در صورتیکه از شرکت های سیمان دیگر پرس وجو کردیم سختی کار به انها تعلق گرفته .تشکر

 61. ALI می گوید

  باسلام،
  اگر فردی از بیمه بیکاری بیش از ۱۸ ماه استفاده کند ولی قبل و بعد آن بدون اینکه فاصله بیفتد مشغول کار سخت و زیان آور باشد، آیا ۲۰ ساله بازنشست می شود و یانه؟

 62. آرش می گوید

  باسلام.درنانوایی شغل شاطری میکنم آیا این شغل جزومشاغل سخت وزیان آورهست ؟متشکرم

 63. محمدرضاقربانعلی زاده می گوید

  سلام بنده ۲۷سال سابقه پرداخت بیمه دارم درتراشکاری درحال حاضر۴۳سال سن دارم ایاتراشکاری سخت وزیان اورهست.میتونم بازنشت بشوم

 64. سید محمد امیرکلالی می گوید

  با عرض سلام.میخواستم ببینم شرکت داروسازی که با اسید و حلال ها سر و کار داریم جز مشاغل سخت محسوب میشود

 65. فریناز می گوید

  باسلام من کارشناس ازمایشگاه میکروب اب وفاضلاب هستم باتوجه به این که درمحیط کاربایدکارهای سنگین ازجمله حمل اشیاءسنگین کاربامیکروارگانیسم هاوموادشوینده وضده عفونی کننده وکارمندم ایاشغل من دررده مشاغل سخت قرارنمیگیرد.

 66. صالح می گوید

  سلام

  در شرکت های پشتیبانی خدمات کامپیتوتری کار میکنم

  پشتیبانی بانک ها و ادارات میخواستم بدانم شامل کارهای سخت هستیم.

 67. علی فرجام منش می گوید

  سلام چطوری می تونیم لیست کارهایی که سختی کار به آنها تعلق می گیرد را پیدا کنم؟ مثلا توی کارهای مخابراتی چه شغلی سختی کار داره؟؟؟؟

 68. رسول می گوید

  سلام – آیا شغل ملوانی یا ناخدایی لنج شامل شغل سخت و زیان آور میشود یا نه

 69. مجید اسدی می گوید

  سلام به دوستان من برق کار صنعتی هستم که در فیش
  حقوقیم برق کار عمومی۵ با کد شغل ۲۷رد می کند ایا به ما
  سختی کار می خورد لطفا کمکم کنید

 70. محمدرضا نیاری می گوید

  ۱۳ سال سابقه موزد تایید اداره کار در مشاغل سخت و زیان آور در شرکت پیمانکاری میباشم. در حال حاضر در شرکت دولتی مشغول بکار میباشم و بیمه تامین اجتماعی بعلت اشتغال دولتی از تایید سختی کار اجتناب نموده و اظهار میکند که خلاف مصوبات میبباشد . تکلیف چیست ؟ آیا این کار وجهه قانونی دازد ؟ ( سنم ۵۲ سال و سابقه کارم ۲۷ سال میباشد )

 71. افتخاری می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید . آیا رانندگان جه در آزانس چه در تاکسیرانی جزء مشاغل سخت محسوب می شوند

 72. حسین عیدی می گوید

  با سلام.میخواستم بدونم کارگری که ۸ ساعت متوالی مشغول جوشکاری co2 هست آیا در هر ساعت مقدار مشخصی برای استراحت دارد یا نه.ممنون میشم کمکم کنید

 73. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر چنین چیزی در متن قانون نیامده .

 74. كريم می گوید

  باسلام اينجانب مدتي از كارم را در شركتهاي خدماتي ولي در كارهاي سخت وزيان اور كاركردم يعني زير نظر شركت خدماتي براي شركت برق كه شامل شرايط سخت وزيان اور كار كردم ايا مشمول سختي كار هستم چطور بفهمم كه شامل سختي كار شده ام

 75. یاراحمدی می گوید

  سلام:از زمان پروژ در سیمان کار کردم بعد از راه اندازی در قسمت آزمایشگاه فیزیک در شیفت ۱۲ ساعت سر کار ۲۴ ساعت استراحت شروع بکار کردیم .این کارخانه اولین سیمانی (سفید)هست که در خاور میانه ویا در کل دنیا با این سیستم وجود دارد فشار کار در چند سال اول بخاطر نوع سیمان بالا بود که دوباره پروژه خط دوم کلید خورد.با گذشته چندسال خط دو هم راه اندازی شد و فشار کار دو برابر گردید بعد از چند سال دو باره پروژه سیمان خاکستری کلید خورد و همین طور سالهای پر فشار کاری گذشت تا در سال ۹۱کارخانه طبقه بندی شد.از سال ۷۴ تا ۹۱ کارخانه و پرسنل درگیر پروژه و تولید بودن .پرسنل سیمان سفید از مدیران تا کار گران سختیهایی کشیدن که امروزه از ثمره اش ملتی استفاده میکنند بعد از بیست سال کار سنگین الان موقع استراحت و استفاده از بازنشستگی میباشد ولی متاسفانه با رد کردن سخت وزیان بعضی از پرسنل سختی این چند سال در تن آنها باقی ماند.مثال:آزمایشگر فیزیک با این شرایط، سخت و زیان آور ش تایید نشده و مانند یک کارمند دیده شده و حتی راننده های ماشین سبک و ووو جالب اینجا ست در بعضی از کارخانه های سیمان به کادر ادری هم سخت و زیان خورده ولی متا سفانه در سیمان ما ….دیگران کاشتن ما خوردیم .ما میکاریم تا دیگران بخورن

 76. ابوالفضل کهیایی می گوید

  آیا طرحهای عمرانی وزارت صنعت و معدن و تجارت که طبقه بندی مشاغل نشده اند و پروانه بهره برداری ندارند و اما تولید دارند شامل کارهای سخت و زیان آور می شود یا خیر در صورت امکان جواب را ایمیل کنید .

 77. مجتبی می گوید

  سلام کارگریک شرکت تولیدات بتون هستم در فرم کاری آرماتور بند هستم آیا سختی کار به این مشاغلتعلق می گیرد

 78. حسام الدین معصومیان می گوید

  با سلام
  پرسشم این این است که :
  من در سازمان بهزیستی با پست روان شناسی بالینی از رسته بهداشت درمانی مشغول به کار هستم و فوقالعاده سختی کار و کار در شرایط سخت میگیرم. آیا با توجه به کارم که دادن مشاوره به افراد آسیب دیده است، میتوانم از مزایای مشاغل سخت استفاده کنم؟
  سپاسگزارم

 79. Saeid می گوید

  من در شركتى كار ميكنم كه تابع قانون كار هستيم ولى صندوق ما صندوق بازنشستگى نفت است و محل كار ما سخت وزيان اور ارزيابى شده در اينصورت كدام مزاياى كار سخت وزيان اور شامل ما ميشود

 80. م.رضوی می گوید

  با سلام
  آیا تراشکاری هم کار سخت و زیان آور محسوب می شود

 81. محسن می گوید

  سلام خسته نباشید من ی مغازه چاپ بنر و فکلکس دارم
  چون موقع چاپ بوی رنگ خیلیه
  میخواستم ببینم این جزو مشاغل سخت هست ممنئن میشم جواب بدید

 82. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیرهای زیر را دنبال کنید:
  اینجا
  اینجا

 83. سيد علي هاشمي می گوید

  با سلام اينجانب كارمند رسمي و مراقب امور تاميني و تربيتي سازمان زندانها مي باشم آيا من ميتوانم با بيست سال سابقه خدمت بازنشسته شوم يا اينكه اين قانون فقط براي كاركناني است كه زير نظر بيمه تامين اجتماعي هستند ؟

 84. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کارکنان تحت پوشش تامین اجتماعی است برای دیگران اطلاعی ندارم.

 85. مرجانه می گوید

  سلام ۱۳سال تایپ کردم و خودمو بیمه نکردم تکلیف چیه چقدر ایمیل بدم خسته شدم.

 86. محمد می گوید

  با سلام من کارم جوشکار هست ودر شرکت شیمیایی ساخت جوهر نمک کار میکنم ایا سختی کار به من تعلق میگیرد ممنون میشم جواب بدین با تشکر

 87. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  برای کارفرمایی کارکرده اید؟
  در غیر اینصورت باید بیمه اختیاری شودید.
  لطفا مسیر زیر را دنیال کنید:
  اینجا

 88. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیرهای زیر را دنبال کنید:
  اینجا

  اینجا

 89. وحید می گوید

  با سلام با توجه به بیدار خوابی های شبانه نگهبانی که باعث اثراتی روی جسم و روان شخص می گذارد از جمله این اثرات قرمزی چشم و پیری زود رس می باشد آیا با وجود این عوامل غیر طبیعی نگهبانی جزء مشاغل سخت به حساب می آید یا خیر؟لطفا پاسخ دهید

 90. امین می گوید

  سلام من کارمند رسمی شرکت ملی حفاری ایران هستم که در بخش عملیات کار میکنم شغل من اقماری و بسیار سخت و خطرناک و روزی ۱۲ ساعت کار میکنم آیا حفاری جز مشاغل سخت هست؟

 91. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا مسیرهای زیر را دنبال کنید:
  اینجا

 92. عیسی می گوید

  آیا کنتور خوانی شرکت گاز جزه کار سخت میشه یا نه

 93. حامد می گوید

  سلام وخسته نباشید
  بنده در کارگاه دروپنجره سازی اهنی کار میکنم ایا شغل من جزو مشاغل سخت وزیان اور محسوب میشود یا نه.

 94. علی رضایی می گوید

  با سلام خدمت شما دوست عزیز سوالی داشتم خدمتتون بنده ۱۷ سال در سخت وزیان اور کار میکردم گارکاه ما تعطیل شده من میتونم با بیمه بیکاری بازنشسته بشم متاهل هستم و ۳۶ ماه بیمه بیکاری تعلق میگیرد

 95. سید تورج حسینی می گوید

  سلام
  پدر اینجانب بعنوان جوشکار بصورت اختیاری در ۲۵سالگی کارکرد خود را در سال۷۵از ذوب اهن اصفهان بازنشسته کرده/بدون در نظرگرفتن سختی کار
  در حال حاضر فوت کرده اند/ایا مادرم بعنوان مستمرگیرنده میتواند بخاطر ۵سال کمبود حق بیمه اقدام ب سختی کار پدرم نماید
  باتشکر

 96. حسن ایمانی می گوید

  سلام خواهش می کنم اس ام اس کمسیون سختی کاررا برام بفرمایید

 97. حسن ایمانی می گوید

  خیلی عالی است

 98. Mahyar می گوید

  سلام. پدر من در یک کارخانه با شرایط زیان اور کار میکنه قرار بوده ۵ سال پیش باز نشسته بشه ولی ۸ سال پیش یعنی با ۱۷ سال سابقه کاری و ۳ سال مونده به بازنشستگی کا خونه گفت که نمیشه چون به دروغ گفته اند مشکل زیان آوری حل شده.
  می خواستم بدونم الا کسی که ۱۷ سال تو شرایت زیان اور کار کرده به خاطر۳ سال باید ادامه کار بده.
  خیلی ممنون میشم پاسخ سوال رو بدهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.