حسابان وب

تدابير سازمان امور مالياتي براي وصول بهينه ماليات مشاغل

0 424
آکادمی محسن قاسمی

به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس آمار بيشترين هزينه و زمان ادارات مالياتي صرف وصول ماليات مشاغل موضوع بند «ج» (مشاغل کوچک) قانون مي شود.

در قانون ماليات هاي مستقيم تدابيري انديشيده شده است که ماليات صاحبان مشاغل بند «ج» با کمترين هزينه و سريعترين زمان وصول شده و اختلاف بين ادارات امور مالياتي و صاحبان اين مشاغل به کمترين حد خود برسد و موديان اين بخش با بالاترين تمکين، ماليات هاي خود را بپردازند.

تدابيري که در ايران در راستاي افزايش وصول ماليات اين اشخاص و افزايش تمکين مالياتي آنها در نظر گرفته شده است بيشتر در ابعاد قانوني و اداري و سياست هاي تشويقي بوده است. اين گزارش به معرفي تدابير سازمان امور مالياتي کشور براي وصول بهينه ماليات مشاغل بند «ج» مي پردازد.

تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس توافق نامه يکي از راهکارهاي سازمان امور مالياتي کشور براي افزايش اعتماد موديان مشاغل، تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس توافق سازمان امور مالياتي کشور با مجامع امور صنفي است.

به عنوان مثال تعيين ماليات بر درآمد صاحبان وسايل نقليه يکي از موارد توافق با اتحاديه ها است که درآمد مشمول ماليات آنها با توجه به نوع و قدمت وسيله نقليه تعيين مي شود. بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم ، براي افزايش تمکين موديان بند «ج» (مشاغل کوچک) درآمد مشمول ماليات آنها با توجه به نظر اتحاديه مشاغل و توافق با اتحاديه ها تعيين مي شود.

تجربه مشابهي که سازمان امور مالياتي از آن استفاده کرده است، تعيين درآمد مشمول ماليات درآمد املاک اجاري است. ارزش اجاري املاک توسط کميسيوني مرکب از نمايندگان سازمان امورمالياتي و ساير سازمان هاي مرتبط با املاک و مستغلات تعيين مي شود. ارزش اجاري املاک با توجه به منطقه، نوع مصالح، قدمت و ساير عوامل موثر براي هر متر مربع تعيين مي شود. اين راهکار نيز در جهت ايجاد رويه واحد و افزايش تمکين مالياتي اتخاذ شده است و مي توان براي ديگر منابع از آن استفاده کرد.

اجراي طرح خوداظهاري راهکار دوم براي تمکين مالياتي صاحبان مشاغل کوچک در ايران اجراي طرح خوداظهاري بر اساس ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است. اگرچه به دليل اين که اطلاعات مالي و اقتصادي شفاف وجود ندارد، خوداظهاري به معناي واقعي اجرا نمي شود.

اجراي روش خوداظهاري در ايران به اين صورت انجام مي شود که موديان از جمله موديان موضوع بند «ج»، اگر ماليات ابرازي خود را بر اساس نسبت هاي افزايش اعلام شده سازمان امور مالياتي اعلام و پرداخت کنند، ماليات آن ها بدون رسيدگي قطعي خواهد شد. در غير اين صورت به حساب مودياني که ماليات خود را کمتر از نسبت هاي اعلام شده پرداخت کنند به صورت کامل رسيدگي مي شود.

اجراي اين روش از سال ۱۳۸۲ به بعد باعث افزايش ارايه اظهارنامه و افزايش ميزان وصول ماليات هاي اين اشخاص شده است. اجراي اين راهکارها در جهت افزايش تمکين مالياتي صاحبان مشاغل کوچک صورت گرفته است تا ميزان هزينه و زمان وصول اين ماليات ها به کمترين حد خود برسد. چرا که انجام حسابرسي مالياتي براي اين اشخاص با توجه به عدم وجود اطلاعات کافي از مشاغل تنها باعث افزايش زمان وصول و به تبع آن افزايش هزينه وصول اين نوع ماليات ها مي باشد.

سياست هاي تشويقي معيارها و شاخص هاي موديان نمونه عبارتند از:

الف) بخش املاک جاري

۱-   اشخاصي که طي سه سال متوالي اظهارنامه مالياتي مربوط به درآمد املاک اجاري خويش را در اجراي ماده ۸۰ قانون ماليات هاي مستقيم تنظيم و در موعد مقرر به اداره امور مالياتي ذيربط ارايه و ماليات آن را همزمان پرداخت نموده باشند.

 ۲- مودياني که اظهارنامه ارايه شده توسط آنان در اجراي مفاد ماده ۱۵۸ قانون ماليات هاي مستقيم مشمول طرح خوداظهاري بوده و پس از رسيدگي مورد قبول اداره امور مالياتي واقع شده باشد و يا ارزش اجاري اعلام شده توسط مودي متناسب با ارزش اجاري تعيين شده توسط کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ۶۴ و تبصره ۲ ماده ۵۴ باشد.

ب) بخش مشاغل (بندهاي بندهاي «الف» و «ب» ماده ۹۵)

۱- ارايه به موقع اظهارنامه مالياتي طي سه سال متوالي

فینتو

 ۲- ارايه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و رعايت آيين نامه نگهداري دفاتر قانوني و همچنين قبولي دفاتر مروبطه توسط اداره امور مالياتي صلاحيتدار

 ۳- پرداخت ماليات متعلقه در سررسيد مقرر

 ۴- رعايت دقيق مفاده ماده ۸۶ و ۱۰۴ قانون مبني بر کسر و پرداخت ماليات هاي حقوق و تکليفي توسط مشمولين بند «الف» و نيز رعايت ماده ۸۶ توسط مشمولين بند «ب» ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم

 ۵- عدم اختلاف بيش از ۱۵ درصد بين درآمد مشمول ماليات ابرازي و درآمد مشمول ماليات مشخصه در مورد مودياني که در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ بعنوان نمونه مورد رسيدگي قرار گرفته است.

ج) بخش مشاغل بند «ج» ماده ۹۰

 ۱- ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني براي سه سال متوالي

 ۲- ارايه صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور

 ۳- پرداخت ماليات ابرازي و قطعي شده بر اساس تمکين و يا توافق با اداره امور مالياتي

 ۴- عدم کتمان درآمد طي سه سال متوالي و عدم صدور برگ تشخيص متمم از طرف اداره امور مالياتي در سال هاي فوق

 ۵- استفاده از تهيلات مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون با توجه به توافقات انجام شده با اتحاديه هاي صنفي در سه سال فوق و پرداخت ماليات متعلقه در موعد مقرر

د) اشخاص حقوقي

 ۱- ارايه اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و صورتحساب سود و زيان متکي به دفاتر قانوني و ارايه اسناد و مدارک مثبته درآمدي و پرداخت ماليات ذکر شده در اظهارنامه در سررسيد مقرر قانوني براي سه سال متوالي

 ۲- قبولي اظهارنامه و ضمائم آن و نيز دفاتر قانوني توسط اداره امور مالياتي و صدور برگ ماليات قطعي بر اساس درآمد مشمول ماليات ابرازي

 ۳- رعايت دقيق مفاد ماده ۸۶ ، ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر کسر و پرداخت ماليات هاي تکليفي در موعد مقرر قانوني

 ۴- رعايت کامل و دقيق ضوابط و مقررات مندرج در ماده ۱۶۹

 ۵- عدم صدور برگ تشخيص متمم و نداشتن درآمد و يا فعاليت کتمان شده طي سه سال متوالي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.