حسابان وب

بخشنامه ۷۳۰۳۷/۲۰۰ مورخ۸۸/۱۱/۱۴(پلمپ دفاتر مشاغل بند ب ماده ۹۵ ق.م.م)

0 535

حسابداراپ

نظر به اينکه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده(۹۵) قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به ثبت وقايع مالي خود در دفتر درآمد و هزينه مي باشد لزوماً متذکر مي شود ادارات امور مالياتي مکلف اند در اجراي مقررات ماده (۲) آئـين نـامـه اصـلاحي مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر موضوع تبصره(۲) ماده (۹۵) در صورت مراجعه مؤديان موصوف نسبت به پلمپ دفتر درآمد و هزينه که در دي ماه سال جاري از طريق جرايد کثير الانتشار نمونه آن آگهي گرديده است اقدام نمايند.

فینتو

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.