ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه‌١٩٠٣٢/ ‌٢۶٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌٨٨(دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتها)

نمونه جدید:

بخشنامه ۱۲۳۹۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

 

نمو نه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی منتشر شده است ، لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مدکور عمل نمایند، به نحوی که پاسخ مندرج در تمامی قسمتهای آن از جمله رعایت تکالیف مقرر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ، معاملات با اشخاص ثالث ، مالیات تکلیفی و هزینه ها و … دقیقا داده شود . علاوه بر لزوم تدقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هر یک از موارد ، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استاندارد های حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا  می شود:

-ضمنا در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتی ، سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی   می باشند.

۱-مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات ،قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.

۲-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند ، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت ، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام ، به ترتیب بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور ، آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و نیز استاندارد های حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

۳-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد در باره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

۴- هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی اعم از آیین نامه تحریر دفاتر یا موازین قانونی و …برخورد نماید که به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود ، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و     آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود ، باید موضوع را بطور کتبی و با ذکر دلایل و اظهار نظر نسبت به عدم کفایت اسناد و مدارک و دفاتر قانونی برای امر حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید ، در این صورت حسابدار رسمی تکلیفی به تهیه و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ندارد و اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

۵-چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

۶-چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذی ربط و توضیحات تکمیلی حسابرس باشد ، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف-حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد ، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را بطور کتبی به اطلاع رییس اداره        امور مالیاتی برساند، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب-در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابرس مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مودی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، بطور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند.در صورتی که پاسخ حسابرس با توجه به قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی ارائه شده ، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید ، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیت سه نفره موضوع بند (ب) تبصره یک ماده (۶) آیین نامه اصلاحی تبصره (۴) قانون

استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداران رسمی ارجاع خواهد نمود.

د- در صورتی که حسابرس مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره  امور مالیاتی اقدام نکند، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

۷- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند ، مکلفند یک نسخه از قرارداد حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.(رای دیوان عدالت اداری)

۸- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات را صادر  می نماید . قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

– چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول، استهلاکات) و “ج”( مالیاتهای تکلیفی و حقوق) ماده ۵ آیین نامه اجرایی و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهدشد:

الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره  امور مالیاتی ارائه نمایند، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتی که نظر حسابرس مالیاتی با توجه به قسمت اخیر تبصره(۱) ماده (۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارشهای حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد، هیئت با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور ، جامعه حسابدارن رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی ربط قرار خواهد گرفت.

۹-کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی ازجمله درآمد حاصل از تسعیردارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است ، مگرآنکه دلایل قانونی مبنی برمعافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا به لحاظ تعلق مالیات به طرق خاص ( مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل وانتقال قطعی املاک ،  حق واگذاری محل، نقل و انتقال سهام ، سود حاصل ازسرمایه گذاری و…)، ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد .

۱۰- درمورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکارحساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود. مگرآنکه به طریقی دردرآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظورشده ویا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد ویا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله مأموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد واقلام بدهکارحساب تعدیلات سنواتی نیز، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته وقبلاً به حساب هزینه منظورنشده باشد. باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

۱۱- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین ومقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده ، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده ، و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه ، قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیرمعاف و مشمول مالیات مقطوع بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظورگردد.

۱۲- حسابرس مکلف است کاربرگ های حسابرسی مالیاتی را در پرونده ای جداگانه به نام پرونده مالیاتی بایگانی و  خلاصه ای از وضعیت هر سال را به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری نماید .

۱۳- چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگی های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظورشده در فرم میسر نباشد ، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش ، توضیحات لازم را بدهد.

۱۴- گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشاره همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امور مالیاتی قرارگیرد.

۱۵- ازآنجا که برای امرحسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایراسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی ، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را دراختیارآنها قرار خواهند داد ، ضمناً در صورت بروز هرگونه اشکال دراین خصوص اعم از حقوقی و اجرائی و اداری ، حسابرسان مذکور     می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند .

بسمه تعالی

گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

مقدمه و حدود رسیدگی

۱- اظهارنامه مالیاتی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و جداول پیوست آن مربوط به مودی ……………………………………….                     برای سال مالی منتهی به……………./……………/…………۱۳ که توسط هیات مدیره آن تهیه و تایید شده ، مورد حسابرسی مالیاتی

این ……………………………………..قرار گرفته است . مسئولیت این…………………………………….. اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری مودی برای امر حسابرسی مالیاتی ، تعیین درآمدمشمول مالیات و اظهار نظر نسبت به کسر و پرداخت مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط ، به اتکای رسیدگی های انجام شده جهت تهیه گزارش حسابرسی مالی مورخ……../………./…….۱۳ این…………………………………….. نسبت به صورتهای مالی و نیز بر اساس حسابرسی مالیاتی انجام شده نسبت به اسناد و مدارک و دفاتر قانونی مودی است.

۲- حسابرسی این ……………………………………..بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی و همچنین اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مقررات مربوط ، استانداردهای حسابرسی ، مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل حسابرسی انجام شده است.

مبانی رسیدگی مزبور ایجاب می کند که این …………………………………….. حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که اطمینان معقول در نیل به اهداف حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بند یک فوق به دست آید.

این حسابرسی از جمله شامل رسیدگی به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در مستندات مزبور و در انطباق با مفاد قانون فوق الذکر است ، به گونه ای که همراه با سایر رسیدگی ها ، مبنای معقول برای اظهار نظر فراهم آورد.

قسمت اول :توضیحات مربوط به مودی

۱- مشخصات مودی طبق مدارک رسمی

شرکت /نام و نام انوادگی ثبت /شناسنامه م ثبت/صدور تاریخ ثبت / صدور شماراقتصادی
روز ماه سال

۲- نشانی:

۱ -۲- نشانی اقامتگاه قانونی / فعالیت های شغلی:

………………………………………………………….. تلفن :…………………………………..کد پستی :…………………………

۲-۲- نشانی محل فعالیت یا کارخانه:

…………………………………………………………………… تلفن :…………………………………..کد پستی :…………………………..

۳- سایر مشخصات مؤدی

شرح کارت بازرگانی پروانه تاسیس بهره برداری پروانه کسب سایر مجوزها
شماره
تاریخ

۴–  اطلاعات مربوط به ارائه قرار داد حسابرسی مالی و مالیاتی به اداره امور مالیاتی  :

نوع قرارداد شماره قرارداد تاریخ انعقاد قرارداد مبلغ قرارداد شماره وتاریخ رسیداداره امور مالیاتی
گزارش حسابرسی مالی
گزارش حسابرسی مالیاتی

۵-ذکر انواع فعالیت مودی و تاریخ شروع آن طبق مدارک:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۶- نوع شخصیت حقوقی:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۷- بررسی میزان ‌سرمایه با ذکرسرمایه پرداخت شده ‌و ذکرتغییرات حاصله درطی سال ‌مورد ‌رسیدگی و حق تمبرپرداختی،درصورت کاهش سرمایه ذکر اینکه قبلاً از محل اندوخته ها و یا طبق مقررات  ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور  مصوب ۲۶/۵/ ۸۲ افزایش سرمایه صورت گرفته‌است یا خیر؟ و تعیین اثرات مالیاتی در‌‌صورت کاهش سرمایه.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۸- اسامی‌مدیران‌شخص‌حقوقی‌وصاحبان ‌امضاء ‌مجاز(موظف،غیرموظف)‌با ذکرتعداد و ‌درصد‌سهام ‌و یا سهم الشرکه:

ردیف نام خانوادگی ش  ملی سمت تداد سهام درصدسهم ردیف نام خانوادگی ش ملی سمت تدادسهام درصد سهم

۹- تعداد شعب                                                        نشانی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– تعداد نمایندگی                                                      نشانی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– تعداد فروشگاهها                                                     نشانی

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

((منظور‌از نمایندگی‌دراین‌ بند ‌عبارتست از دفاتر‌کاری‌ متعلق‌ به‌ شرکت‌که درنقاطی‌خارج ‌‌از‌ محل ‌‌‌فعالیت یا اقامتگاه قانونی شرکت واقع است و بعنوان شعبه به ثبت نرسیده‌است))

قسمت دوم: اطلاعات مربوط به اظهارنامه و سوابق مالیاتی:

۱- سال مالی مؤسسه / شرکت  از ……………….………..تا………..………………….می‌باشد که عملکرد مورد‌ رسیدگی سال……………….می‌باشد.

۲-مشخصات اظهارنامه،ترازنامه وصورت حساب سود و زیان تسلیم شده: مبالغ به ریال

تاریخ تسلیم اظهارنامه/ ترازنامه و

حساب سودوزیان

شماره وارده به دفتر اداره امور مالیاتی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی سود (زیان) ابرازی درآمد مشمول مالیات ابرازی مالیات اظهار شده
سود زیان

۳-اطلاعات مالیاتی مربوط به پنج سال اخیر مبالغ به ریال

سال مالیاتی قیمت تمام شده فروش رفته( کالا یا خدمات ) فروش سالانه(کالا یا خدمات) نحوهرسیدگی سود (زیان)اظهارشده درآمد مشمول مالیات (زیان)قطعی/تایید شده مالیاتقطعی شده

۴- در صورتی که قسمتی از سهام واحد مورد رسیدگی متعلق به دولت می باشد صورت ریز سهامداران حقوقی به تاریخ برگزاری مجمع عمومی جهت تصویب صورتهای مالی دوره مورد رسیدگی با ذکر درصد سهام متعلقه ضمیمه و در خصوص دولتی یا غیر دولتی بودن آن اظهار نظر شود. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت سوم : توضیحات مربوط به دفاتر و اسناد و مدارک و مندرجات آنها

۱– فهرست ومشخصات دفاتر سال مورد رسیدگی

الف:فهرست دفاتر مأخوذه از اداره ثبت شرکتها برای سال مالی مورد رسیدگی

دفتر روزنامه پلمپ شده شماره                     تاریخ                 محل ثبت                  تعداد              جلد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

دفتر کل پلمپ شده شماره                          تاریخ                  محل ثبت                  تعداد              جلد   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شماره و تاریخ قبض پرداخت ثبت پلمب دفاتر در اداره ثبت شرکتها ………………………………………………………………………….

ب: سایر دفاتر ارائه شده شامل دفاتر معین با ذکر نام و مشخصات دفتر وتعداد آن

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ج: سیستم‌ حسابداری و نرم افزارهای مورد استفاده در حسابداری  با ذکر نام و تاریخ شروع استفاده از سیستم :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-ذکر اینکه مفادآئین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم  در تحریر و نگهداری دفاتر رعایت گردیده‌است.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳– اشاره به اینکه آیا دفاتر سال مورد رسیدگی در اجرای ماده۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحیه‌های  بعدی آن بازدید و کنترل شده ‌است ودرصورت بازدید وکنترل، از لحاظ ثبت عملیات مالی چه وضعیتی      داشته اند .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴- نتایج گزارش حسابرسی مالی :

نسبت به صورتهای مالی درگزارش حسابرسی اظهار نظر مقبول ” اظهار نظر مشروط ” اظهارنظر مردود ” عدم اظهار نظر” ارائه شده است .

قسمت چهارم:توضیحات مربوط به حسابها

۱- ذکر اینکه تراز اختتامیه سال قبل با تراز افتتاحیه سال مورد رسیدگی از نظر ارقام و عناوین حسابها مطابقت داشته  و  مغایرتی مشاهده نشد واگر اختلافی وجود دارد. موضوع اختلاف وآثار آن چه بوده ‌است.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲- تشریح اهم رویه های حسابداری طی سال مورد رسیدگی و در صورت تغییر آن نسبت به دوره مالی قبل ، ذکر تغییرات و اثر آن بر سود و زیان و درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳-کنترل تراز حسابهای دفاتر کل ومعین و اظهارنظر نسبت به مطابقت آنها با دفاتر قانونی.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴- اظهار نظر نسبت به گردش و مانده حساب  بدهکاران ، بستانکاران ، اسناد پرداختنی و دریافتنی به تفکیک تجاری و غیر تجاری و تعیین اثرات آن بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵- بررسی و انطباق صورت مغایرت حساب های بانکی با دفاتر و صورت حساب بانک ها و اظهار نظر نسبت به آن.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۶- بررسی صورت جریان وجوه نقد و اظهار نظر نسبت به اینکه منابع و مصارف در چارچوب عملیات موسسه بوده و آثار مالیاتی مواردی که غیر مرتبط با عملیات واحد مورد رسیدگی است درج شود.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۷- بررسی و اظهار نظر در خصوص گردش حساب جاری شرکاء/سهامداران (جمع بدهکار ، بستانکار و مانده نهایی) و تعیین مبلغ برداشت آنان طی سال :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۸- بررسی صحت اقلام ثبت شده در حساب صندوق از نظر ورود و خروج وجه نقد و در صورت بستانکار شدن ذکر دلایل آن:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۹- صورت معاملاتی که مؤدی ازطریق مشارکت یا مضاربه انجام داده است با تعیین میزان سود (زیان) شریک یا صاحب سرمایه و نحوه پرداخت مالیات شریک یا صاحب سرمایه.(به استثنای قراردادهای مشارکت مدنی یا مضاربه منعقده با با‌نکها)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰- رسیدگی به صورت ریز کامل واردات و صادرات ثبت شده در دفاتر سال مورد رسیدگی وانطباق با  فهرست‌های  واصله موجود در پرونده مالیاتی و درصورت وجود مغایرت تعیین اثرات آن بردرآمد مشمول مالیات.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۱ – رسیدگی به صورت گردش مقداری و ریالی کالا ‌و تعیین ‌میزان ‌کسر ‌یا اضافه‌ ارزیابی براساس  قیمت  تمام شده و تعیین اثرات آن بر درآمد مشمول مالیات با ذکر روش قیمت گذاری موجودی مواد وکالا درپایان سال .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۲- رسیدگی به صورت گردش مقداری و ریالی مواد اولیه و محاسبات قیمت تمام شده انواع کالاهای ساخته شده و فروش رفته در مورد مؤسسات صنعتی‌و اظهار نظر در مورد تطبیق آنها با صورتهای مالی و جداول اظهارنامه تسلیمی  و تعیین ضایعات متعارف و غیر متعارف تولید  و ذکر دلایل ایجاد آن و اثرات آن بر سود و زیان و درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۳– رسیدگی به صورت دارائی‌های قابل استهلاک، اظهارنظرنسبت به انطباق روشهای محاسبه هزینه استهلاک با مقررات قانونی وجدول استهلاکات،تعیین میزان کسر یا اضافه محاسبه هزینه استهلاک و ذکر اثرات آن بر سود و زیان و درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۴- بررسی و اظهارنظر راجع به تغییرات ایجاد شده در اقلام دارائیهای ثابت نسبت به سال مالی قبل و درصورت تجدید ارزیابی، ذکر اثرات آن درسود وزیان ودرآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۵- تعیین رقم قابل قبول از هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های زائد بردرآمد دوره قبل از بهره‌برداری و بهره‌برداری آزمایشی  درسال مورد رسیدگی.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۶- اظهار نظر نسبت به رسیدگی بعمل آمده به حساب شعب و چگونگی ثبت عملیات شعب در دفاتر قانونی اداره مرکزی:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۷- تطبیق اطلاعات و مدارک مالی موجود درپرونده  مالیاتی ( مانند  فهرست  پروانه های  گمرکی  و فهرست  اظهارنامه‌های گمرکی و نیز اطلاعیه‌های وا صله از طرف ادارات و واحدهای اطلاعات وخدمات مالیاتی مربوط یا سایر اشخاص و مراجع) درخصوص فعالیتهای انجام شده با دفاتر قانونی وذکر مغایرتها.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۸ – رسیدگی به حساب اندوخته ها و ذکر اندوخته‌های حاصل از منابع معاف و غیرمعاف و اندوخته‌های انتقال یافته به حساب سرمایه یا سود و زیان و یا تقسیم سود. .……………………………………………………….………………………………………………………     ……………………………………………………..………………………………………………………… …………………….

۱۹- رعایت ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرمها جهت نگهداری حساب از جمله فاکتور های فروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت پنجم: مربوط به معاملات اشخاص ثالث

اظهار نظر نسبت به ارسال خلاصه معاملات  فصلی مربوط به عملکرد مورد رسیدگی .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت ششم:

۱- ذکر انواع فعالیت‌های شخص‌حقوقی‌طبق ‌دفاتر‌ارائه ‌شده :                                                                  مبالغ به ریال

نام منبع درآمد مبلغ درآمد توضیحات

۲- ذکر فعالیت‌هایی که مشمول مالیات مقطوع بوده یا درآمدهائیکه  مالیات آن قبلاً پرداخت شده است و اظهار نظر نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت مالیات متعلقه.    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

قسمت هفتم: مالیاتهای تکلیفی

۱- ذکر اینکه مؤدی مقررات مربوط به مالیاتهای تکلیفی را رعایت نموده ‌است یا خیر؟ موارد کسر و پرداخت شده در جدول زیر و درصورت عدم رعایت ، جدول صفحه ۱۳ تکمیل گردد.

……………………………………………………………………………………………………………………

۲- اطلاعات مربوط به مالیات تکلیفی که در طی دوره کسر و پرداخت شده است                                            مبالغ به ریال

ردیف نام دریافت کننده تاریخ پرداخت موضوع پرداخت مبلغ پرداختی مالیات متعلق شماره و تاریخ قبض پرداخت
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵


۳- اطلاعات مربوط به مالیاتهای تکلیفی که درطی دوره مالی کسر و پرداخت نشده و یا کمتر کسر و پرداخت شده ‌است.                                                                     مبالغ به ریال

ردیف نام ونشانی دریافت کننده تاریخ پرداخت موضوع مبلغ مالیات متعلق مالیات پرداخت شده شماره و تاریخ قبض رسید مالیاتی مانده بدهی جریمه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
جمــع


قسمت هشتم: رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق ودستمزد

الف:‌حساب‌هزینه‌حقوق‌ودستمزد رسیدگی‌شد.‌کل‌هزینه‌طبق‌دفاتر‌مبلغ.………………….ریال‌می‌باشد‌.‌که به موجب فهرستهای تنظیمی‌وتسلیمی

‌‌به‌اداره امورمالیاتی‌، مبلغ‌…………..………….ریال بوده ومالیات متعلقه برابرمقررات مربوط محاسبه کسر وپرداخت شده‌است. در ضمن طبق

رسیدگی بعمل آمده موارد عدم مشمول مالیات حقوق به شرح زیر می باشد:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ب: هیچگونه فهرستی به اداره امور مالیاتی تسلیم  ننموده که ‌ حسب  رسیدگی میزان حقوق ‌ودستمزد پرداختی طبق دفاتر

مبلغ…………………………….. ریال ومالیات متعلقه مبلغ………………………………ریال و جریمه آن مبلغ……………………………………ریال می‌باشد.

(طبق جدول صفحه ۱۵)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ج-  مبلغ حقوق و دستمزد به موجب فهرسـت تسلیـمی به اداره امور مالیـاتی با هزینـه ابـرازی مبلغ………………………………… ریال اختلاف

دارد و مالیات متعلقه مبلغ……………………………………..ریال وجریمه آن مبلغ…………………………………………ریال می باشد.  (طبق جدول صفحه ۵ ۱)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول اطلاعات مربوط به مالیات حقوق ودستمزد پرداختی یا تخصیصی که طی سال مالی کسر نشده و یا کمتر کسر و واریز شد‌ه‌است.                                             مبالغ به ریال

ماه جمع حقوق ودستمزد جمع حقوق ودستمزد مشمول مالیات تاریخ پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق مبلغ مالیات پرداختی شماره و تاریخ قبض رسید مالیاتی مانده بدهی جریمه
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع

قسمت نهم (۱): تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری مجاز و…

مبالغ به ریال

ردیف نام بانک یا موسسه اعتباری نام و کد شعبه شماره و تاریخ قرارداد موضوع تسهیلات مبلغ تسهیلات موارد مصرف تسهیلات مدت  باز پرداخت میزان بازپرداخت در سال مورد رسیدگی شماره و تاریخ گواهی موضوع ماده ۱۸۶ *
اصل سود و کارمزد جریمه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

توضیحات :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

* شماره و تاریخ گواهی صرفا در خصوص  تسهیلات دریافتی در سال مالی مورد رسیدگی می باشد.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

قسمت نهم(۲) : تسهیلات ارزی دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری خارجی و…

مبالغ به ریال

ردیف نام بانک یا موسسه خارجی اقامتگاه قانونی شماره و تاریخ قرارداد موضوع تسهیلات مبلغ تسهیلات نوع ارز موارد مصرف تسهیلات نرخ تسهیلات مدت  باز پرداخت میزان بازپرداخت در سال مورد رسیدگی سود و زیان تسعیر ارز مبلغ مالیات تکلیفی
اصل سود و کارمزد جریمه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

توضیحات :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

د – ذکر مواردی که در گزارش رسیدگی مالیاتی ،عملکرد سال /سالهای آتی باید مورد توجه قرار گیرد.

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

قسمت دهم :معا فیت‌ها

معافیت‌های مالیاتی متعلقه طبق قوانین ومقررات مالیاتی وسایر قوانین به تفکیک نوع،مبدأ، مدت،  مجوز قانونی و میزان

با ذکر مستندات آن

نوع معافیت شماره و تاریخ پروانه بهره برداری یا سایر مجوز ها تارخ شروع مدت شماره ماده ومجوز‌قانونی شماره و تاریخ گواهی استفاده از معافیت مبلغ(ریال)
جمــع

توضیحات در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه و اعمال معافیتها ):مستندات معافیتها ضمیمه شود )

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت یازدهم:

معافیت مالیاتی مربوط به طرح وتوسعه موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم

– رسیدگی به هزینه‌های انجام شده طرح وتوسعه طبق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبالغ به ریال

شماره وتاریخ مجوز‌طرح‌و توسعه مدت طرح ارزش‌کل‌طرح (برآورد‌طبق مجوز) میزان‌هزینه‌انجام شده‌‌تا‌ ابتدای‌سال میزان‌هزینه‌‌ انجام‌   شده سال‌عملکرد کل‌سود‌حاصله از محل منابع غیرمشمول مالیات سود‌حاصل از محل‌منابع مشمول مالیات هزینه‌طرح از منابع مشمول مالیات
جمــع

قسمت دوازدهمفعالیتهای پیمانکاری(هر نوع کار ساختمانی ، تاسیساتی ، تاسیسات فنی ، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ،  خدمات نصب و راه اندازی ، نظارت ، محاسبات فنی و مهندسین مشاور)

وضعیت پروژه / پیمان دردست اجرا در مورد فعالیت پیما نکاری مبالغ به ریال

ردیف مشخصات کارفرما شماره وتاریخ پیمان/الحاقیه موضوع پیمان مبلغ درآمد سال مورد رسیدگی بر اساس درصد پیشرفت کار درآمد ابرازی بابت پیمان تا پایان عملکرد مورد رسیدگی باقیمانده مبلغ پیمان
پیمان الحاقیه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
جمـــع


قسمت سیزدهم: رسیدگی به حساب هزینه‌ها وتعیین اقلام غیرقابل قبول

ردیف شماره سند شرح هزینه‌های غیرقابل قبول دلایل‌قانونی‌عدم‌قبول‌هزینه،‌‌درج‌ ماده‌قانونی‌ذیربط‌ مبلغ (ریال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴


* در مواردی که سر فصل حساب معین خاص برگشت داده می شود ذکر عنوان سرفصل حساب یا کد معین حساب مربوط در قسمت شماره سند کفایت دارد.
ردیف شماره سند شرح هزینه های غیر قابل قبول دلایل قانونی عدم قبول هزینه ، درج ماده قانونی مبلغ به ریال
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
جمــــــــــــــــــع

:    توجه: درصورت منفک نبودن هزینه ها ، قدرالسهم هزینه مربوط به فعالیت‌های معاف وغیرمعاف و مشمول مالیات مقطوع

بایستی با روشهای مناسب محاسبه ومنظور گردد.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

معاملات با اشخاص ثالث:

اظهار نظر در خصوص شرایط متعارف معاملات با اشخاص وابسته ( از جمله معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت ) ، معاملات عمده

با اشخاص ثالث در چارچوب گزارشگری مالی و استاندارد حسابرسی برای واحد مورد رسیدگی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

قسمت چهادهم : جدول     خلاصه وضعیت رسیدگی به منابع مختلف درآمدی                                                                                                     مبالغ به ریال

ردیف نوع فعالیت(منابع درآمدی ) میزان درآمد یا فروش بهای تمام شده کالای فروش رفته /خدمات سهم از هزینه های عمومی و مشترک سود (زیان)  متعلقه هزینه های برگشتی معافیت مالیاتی درآمد مشمول مالیات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

سایر توضیحات  :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت پانزدهم:

۱-‌ جدول رسیدگی  به حساب تعدیلات سنواتی/ عملکرد سال……………………..                                 مبالغ به ریال

ردیف شماره سند شرح اقلام قابل قبول از بدهکار حساب تعدیلات سنواتی بستانکار‌حساب‌تعدیلات‌سنواتی و‌درآمدهایی‌که‌مالیات‌آن‌ قبلا ً پرداخت نگردیده‌است(به استثنای درآمدهای معاف از مالیات و مشمول مالیات مقطوع)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
جمع
مانده تفاوت (بدهکار) یا بستانکار تعدیلات سنواتی   نقل به جدول تعیین درآمد مشمول مالیات

۲-اقلامی که مؤدی از ارائه مدارک آن خودداری نموده و به استناد قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۷ قانون می‌بایستی درآمد مشمول مالیات آن از طریق‌علی‌الرأس تعیین گردد

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳- بندهای توضیحی:

الف- ذکر اثرات بندهای شرط حسابرسی مالی بر گزارش حسابرسی مالیاتی:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب- توضیحات لازم دیگری که به نظر رسیدگی کننده برای تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات و شناسایی درآمد واقعی

مؤدی مفید بوده یا خواهدبود.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت شانزدهم :

۱ )جدول تعیین درآمد مشمول مالیات ارقام به ریال

سود(زیان) مندرج درصورت حساب سود وزیان
اضافه می‌شود:
هزینه‌های غیرقابل قبول مالیاتی موضوع قسمت سیزدهم هزینه‌های غیر واقعی
سایر هزینه ها
خالص‌اقلام‌بدهکار‌وبستانکار‌حساب‌تعدیلات‌سنواتی(نقل‌از‌جدول‌صفحه۲۴)
درآمد مشمول مالیات مواردی که از طریق علی‌الرأس تعیین گردیده‌است (نقل از بند ۲ صفحه ۲۴)
سایر نقل از بندهای توضیحی صفحه ۲۵
جمع
درآمدمشمول مالیات قبل از کسر معافیتهای قانونی
کسر می‌شود:
الف) معافیت‌های قانونی (نقل از جدول قسمت دهم)
ب) درآمدها (سودهائی) که مالیات آن مقطوع می‌باشد:
۱)
۲)
۳)
۴)
ج) موارد موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم
۱)
۲)
د) استهلاک زیان قابل قبول سالهای قبل
سایرنقل از  بندهای توضیحی صفحه ۲۵
جمع
درآمد مشمول مالیات (زیان تأیید شده)

۲) خلاصه درآمد های مشمول مالیات و مالیات متعلق:

ردیف شرح درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات متعلق معافیت‌/ بخشودگی مالیاتی مالیات قابل پرداخت
۱ عملکرد
۲ حقوق و دستمزد
۳ تکلیفی
۴ سایر
جمــع

۴- اظهارنظرحسابرس با توجه به حسابرسی بعمل آمده:

الف : راجع به کفایت اسنادومدارک:

۱ -به نظر این                                    اسناد ومدارک حسابداری شرکت                              برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد            قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط و با رعایت اصول وضوابط حسابداری کفایت داشته است .

– با توجه به رسیدگی های مالیاتی به عمل آمده به دلیل آثاراساسی مورد ( موارد ) مندرج دربند(های )                                  بالا، اسناد ومدارک         حسابداری مودی                                                       برای امرحسابرسی مالیاتی کفایت نداشته است . بنابراین ، تعیین درآمد         مشمول مالیات شرکت مزبور برای سال مالی منتهی به……………………..و اظهار نظر نسبت به کسر و پرداخت مالیاتهای تکلیفی      آن طبق مفاد مواد قانونی مربوط ، امکانپذیر نیست .

ب : راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات:

۱ – به نظر این …………………………………….درآمد مشمول مالیات ( زیان ) ابراز شده در اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به       ……………………………شرکت …………………………………به مبلغ …………………………………………..ریال صحیح بوده و تائید میشود.

۲- به نظر این…………………………..بر اساس جدول تعیین درآمد مشمول مالیات فوق ، درآمد مشمول مالیات ( زیان ) مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به ………………….که توسط شرکت ………………………مبلغ …………………………ریال ابرازگردیده مبلغ ………………………..ریال تعیین می شود.

۳- به نظراین ……………………………….به دلیل نامشخص بودن پیامدهای ناشی از رفع ابهام اساسی مندرج در بندهای بالا و در نتیجه عدم امکان تعیین آثار آن ، تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت …………………………………….برای سال مالی منتهی به ……………………………..امکان پذیر نبوده و مطابق مقررات موضوعه منوط به اعلام نظرسازمان امورمالیاتی کشوراست .

ج: راجع به رعایت قوانین و مقررات درخصوص کسروپرداخت مالیاتهای تکلیفی:

۱  -این ………………………………………..به شواهدی که نشان دهد مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیاتهای مقطوع قابل وضع در منبع ، طبق مفاد قانونی مربوط کسر و پرداخت نشده ، برخورد نکرده است .

۲ -به نظراین …………………………..با توجه به موارد مندرج در بندهای…………………………………..این گزارش ، قوانین و مقررات   مالیاتی درخصوص کسر و پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای تکلیفی توسط شرکت ………………………………….رعایت نشده است بنابراین مالیاتهای تکلیفی کسر و پرداخت نشده وجرایم متعلق به شرح جداول ( مالیاتهای تکلیفی و مالیات حقوق و دستمزد) این گزارش می باشد .


-سایر توضیحات ضروری:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

–  این گزارش بنا به درخواست مورخ …………….… شرکت…………………….…..…………/ و در            اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم توسط ……………………………………….      به شماره عضویت …………………..  د   درتاریخ ………………………….به موجب قرارداد شماره ……………….مورخ……………………..تنظیم‌گردیده است.

موسسه حسابرسی                                                                      نام و نام خانوادگی حسابدار رسمی شاغل انفرادی

مهر و امضاء                                                                                                          مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی حسابدار رسمی شریک موسسه :

شماره عضویت :

امضاء

نام و نام خانوادگی حسابدار رسمی شریک موسسه :                                                          سازمان حسابرسی

شماره عضویت :                                                                                                                  مهر و امضاء

امضاء

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 14,534 بازدید
 • ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: