نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه‌١٩٠٣٢/ ‌٢۶٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌٨٨(دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتها)

0 3,392

حسابداراپ

نمونه جدید:

بخشنامه ۱۲۳۹۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

 

نمو نه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی منتشر شده است ، لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مدکور عمل نمایند، به نحوی که پاسخ مندرج در تمامی قسمتهای آن از جمله رعایت تکالیف مقرر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک ، معاملات با اشخاص ثالث ، مالیات تکلیفی و هزینه ها و … دقیقا داده شود . علاوه بر لزوم تدقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هر یک از موارد ، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استاندارد های حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا  می شود:

-ضمنا در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتی ، سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی   می باشند.

۱-مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات ،قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.

۲-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، چنانچه در قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند ، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت ، بديهي است در موارد سکوت و ابهام ، به ترتیب بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور ، آراء هيات عمومي شورای عالی مالیاتی و نیز استاندارد های حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

۳-در تعیین درآمد مشمول مالیات ، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد در باره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

۴- هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی اعم از آيين نامه تحرير دفاتر يا موازين قانوني و …برخورد نماید که به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود ، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و     آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود ، بايد موضوع را بطور كتبي و با ذكر دلايل و اظهار نظر نسبت به عدم كفايت اسناد و مدارك و دفاتر قانوني براي امر حسابرسي مالياتي به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد ، در اين صورت حسابدار رسمي تكليفي به تهيه و تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي ندارد و اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

۵-چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

۶-چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذی ربط و توضیحات تکمیلی حسابرس باشد ، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف-حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد ، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را بطور کتبی به اطلاع رییس اداره        امور مالیاتی برساند، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب-در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابرس مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مودی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، بطور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند.در صورتی که پاسخ حسابرس با توجه به قسمت اخیر تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی ارائه شده ، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید ، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیت سه نفره موضوع بند (ب) تبصره یک ماده (۶) آیین نامه اصلاحی تبصره (۴) قانون

استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداران رسمی ارجاع خواهد نمود.

پندار سیستم

د- در صورتی که حسابرس مالیاتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره  امور مالیاتی اقدام نکند، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

۷- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند ، مکلفند یک نسخه از قرارداد حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.(راي ديوان عدالت اداري)

۸- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات را صادر  می نماید . قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسي مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

– چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول، استهلاکات) و “ج”( مالیاتهای تکلیفی و حقوق) ماده ۵ آيين نامه اجرايي و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهدشد:

الف- حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره  امور مالیاتی ارائه نمایند، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مودی اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتی که نظر حسابرس مالیاتی با توجه به قسمت اخیر تبصره(۱) ماده (۲۷۲)قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارشهای حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد، هیئت با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور ، جامعه حسابدارن رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی ربط قرار خواهد گرفت.

۹-کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی ازجمله درآمد حاصل از تسعیردارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است ، مگرآنکه دلایل قانونی مبنی برمعافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا به لحاظ تعلق مالیات به طرق خاص ( مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل وانتقال قطعی املاک ،  حق واگذاری محل، نقل و انتقال سهام ، سود حاصل ازسرمایه گذاری و…)، ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد .

۱۰- درمورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکارحساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود. مگرآنکه به طریقی دردرآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظورشده ویا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد ویا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله مأموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد واقلام بدهکارحساب تعدیلات سنواتی نیز، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته وقبلاً به حساب هزینه منظورنشده باشد. باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

۱۱- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین ومقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده ، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده ، و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه ، قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیرمعاف و مشمول ماليات مقطوع بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظورگردد.

۱۲- حسابرس مکلف است کاربرگ های حسابرسی مالياتي را در پرونده ای جداگانه به نام پرونده مالیاتی بایگانی و  خلاصه ای از وضعیت هر سال را به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری نماید .

۱۳- چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگی های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظورشده در فرم میسر نباشد ، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش ، توضیحات لازم را بدهد.

۱۴- گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشاره همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امور مالیاتی قرارگیرد.

۱۵- ازآنجا که برای امرحسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایراسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است ، ادارات امور مالیاتی ذی ربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی ، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را دراختیارآنها قرار خواهند داد ، ضمناً در صورت بروز هرگونه اشکال دراین خصوص اعم از حقوقی و اجرائی و اداری ، حسابرسان مذکور     می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند .

بسمه تعالی

گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

مقدمه و حدود رسیدگی

۱- اظهارنامه مالیاتی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان و جداول پیوست آن مربوط به مودي ……………………………………….                     برای سال مالی منتهی به……………./……………/…………۱۳ که توسط هیات مدیره آن تهیه و تایید شده ، مورد حسابرسی مالیاتی

این ……………………………………..قرار گرفته است . مسئولیت این…………………………………….. اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری مودي برای امر حسابرسی مالیاتی ، تعیین درآمدمشمول مالیات و اظهار نظر نسبت به کسر و پرداخت مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط ، به اتکای رسیدگی های انجام شده جهت تهیه گزارش حسابرسی مالی مورخ……../………./…….۱۳ این…………………………………….. نسبت به صورتهای مالی و نیز بر اساس حسابرسی مالیاتی انجام شده نسبت به اسناد و مدارک و دفاتر قانونی مودی است.

۲- حسابرسی این ……………………………………..بر اساس مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی و همچنین اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مقررات مربوط ، استانداردهای حسابرسی ، مصوبات سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل حسابرسی انجام شده است.

مبانی رسیدگی مزبور ایجاب می کند که این …………………………………….. حسابرسی را چنان برنامه ریزی و اجرا کند که اطمینان معقول در نیل به اهداف حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بند یک فوق به دست آید.

این حسابرسی از جمله شامل رسیدگی به شواهد و مدارک پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در مستندات مزبور و در انطباق با مفاد قانون فوق الذکر است ، به گونه ای که همراه با سایر رسیدگی ها ، مبنای معقول برای اظهار نظر فراهم آورد.

قسمت اول :توضيحات مربوط به مودي

۱- مشخصات مودي طبق مدارك رسمي

شركت /نام و نام انوادگي ثبت /شناسنامه م ثبت/صدور تاريخ ثبت / صدور شماراقتصادی
روز ماه سال

۲- نشاني:

۱ -۲- نشاني اقامتگاه قانوني / فعاليت هاي شغلي:

………………………………………………………….. تلفن :…………………………………..کد پستی :…………………………

۲-۲- نشاني محل فعاليت يا كارخانه:

…………………………………………………………………… تلفن :…………………………………..کد پستی :…………………………..

۳- ساير مشخصات مؤدي

شرح کارت بازرگاني پروانه تاسيس بهره برداری پروانه کسب سایر مجوزها
شماره
تاريخ

۴–  اطلاعات مربوط به ارائه قرار داد حسابرسي مالي و مالياتي به اداره امور مالياتي  :

نوع قرارداد شماره قرارداد تاريخ انعقاد قرارداد مبلغ قرارداد شماره وتاريخ رسيداداره امور مالياتي
گزارش حسابرسي مالي
گزارش حسابرسي مالياتي

۵-ذكر انواع فعاليت مودي و تاريخ شروع آن طبق مدارك:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۶- نوع شخصيت حقوقي:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۷- بررسی ميزان ‌سرمايه با ذكرسرمايه پرداخت شده ‌و ذكرتغييرات حاصله درطي سال ‌مورد ‌رسيدگي و حق تمبرپرداختی،درصورت كاهش سرمايه ذكر اينكه قبلاً از محل اندوخته ها و يا طبق مقررات  ماده ۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل و نوسازی صنايع کشور  مصوب ۲۶/۵/ ۸۲ افزايش سرمايه صورت گرفته‌است يا خير؟ و تعيين اثرات مالياتي در‌‌صورت کاهش سرمايه.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۸- اسامي‌مديران‌شخص‌حقوقي‌وصاحبان ‌امضاء ‌مجاز(موظف،غيرموظف)‌با ذكرتعداد و ‌درصد‌سهام ‌و يا سهم الشركه:

ردیف نام خانوادگی ش  ملی سمت تداد سهام درصدسهم ردیف نام خانوادگی ش ملی سمت تدادسهام درصد سهم

۹- تعداد شعب                                                        نشاني

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– تعداد نمايندگي                                                      نشاني

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– تعداد فروشگاهها                                                     نشاني

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

((منظور‌از نمايندگي‌دراين‌ بند ‌عبارتست از دفاتر‌كاري‌ متعلق‌ به‌ شركت‌كه درنقاطي‌خارج ‌‌از‌ محل ‌‌‌فعاليت یا اقامتگاه قانونی شركت واقع است و بعنوان شعبه به ثبت نرسيده‌است))

قسمت دوم: اطلاعات مربوط به اظهارنامه و سوابق مالياتي:

۱- سال مالي مؤسسه / شركت  از ……………….………..تا………..………………….مي‌باشد كه عملكرد مورد‌ رسيدگي سال……………….مي‌باشد.

۲-مشخصات اظهارنامه،ترازنامه وصورت حساب سود و زيان تسليم شده: مبالغ به ريال

تاريخ تسليم اظهارنامه/ ترازنامه و

حساب سودوزيان

شماره وارده به دفتر اداره امور مالياتی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی سود (زيان) ابرازی درآمد مشمول ماليات ابرازی ماليات اظهار شده
سود زيان

۳-اطلاعات مالياتي مربوط به پنج سال اخير مبالغ به ريال

سال مالياتی قيمت تمام شده فروش رفته( كالا يا خدمات ) فروش سالانه(کالا يا خدمات) نحوهرسيدگی سود (زيان)اظهارشده درآمد مشمول ماليات (زيان)قطعی/تاييد شده مالياتقطعی شده

۴- در صورتی که قسمتی از سهام واحد مورد رسیدگی متعلق به دولت می باشد صورت ریز سهامداران حقوقي به تاریخ برگزاری مجمع عمومی جهت تصویب صورتهای مالی دوره مورد رسیدگی با ذكر درصد سهام متعلقه ضمیمه و در خصوص دولتي يا غير دولتي بودن آن اظهار نظر شود. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

قسمت سوم : توضيحات مربوط به دفاتر و اسناد و مدارك و مندرجات آنها

۱– فهرست ومشخصات دفاتر سال مورد رسيدگي

الف:فهرست دفاتر مأخوذه از اداره ثبت شركتها براي سال مالي مورد رسيدگي

دفتر روزنامه پلمپ شده شماره                     تاريخ                 محل ثبت                  تعداد              جلد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

دفتر كل پلمپ شده شماره                          تاريخ                  محل ثبت                  تعداد              جلد   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شماره و تاريخ قبض پرداخت ثبت پلمب دفاتر در اداره ثبت شركتها ………………………………………………………………………….

ب: ساير دفاتر ارائه شده شامل دفاتر معين با ذكر نام و مشخصات دفتر وتعداد آن

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ج: سيستم‌ حسابداري و نرم افزارهاي مورد استفاده در حسابداري  با ذکر نام و تاریخ شروع استفاده از سیستم :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-ذكر اينكه مفادآئين‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم  در تحرير و نگهداري دفاتر رعايت گرديده‌است.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳– اشاره به اينكه آيا دفاتر سال مورد رسيدگي در اجراي ماده۱۸۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحيه‌هاي  بعدي آن بازديد و كنترل شده ‌است ودرصورت بازديد وكنترل، از لحاظ ثبت عمليات مالی چه وضعيتی      داشته اند .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۴- نتایج گزارش حسابرسی مالی :

نسبت به صورتهای مالی درگزارش حسابرسی اظهار نظر مقبول ” اظهار نظر مشروط ” اظهارنظر مردود ” عدم اظهار نظر” ارائه شده است .

قسمت چهارم:توضيحات مربوط به حسابها

۱- ذكر اينكه تراز اختتاميه سال قبل با تراز افتتاحيه سال مورد رسيدگي از نظر ارقام و عناوين حسابها مطابقت داشته  و  مغايرتي مشاهده نشد واگر اختلافي وجود دارد. موضوع اختلاف وآثار آن چه بوده ‌است.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲- تشريح اهم رویه های حسابداري طی سال مورد رسیدگی و در صورت تغییر آن نسبت به دوره مالی قبل ، ذكر تغییرات و اثر آن بر سود و زیان و درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳-كنترل تراز حسابهاي دفاتر كل ومعين و اظهارنظر نسبت به مطابقت آنها با دفاتر قانوني.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴- اظهار نظر نسبت به گردش و مانده حساب  بدهكاران ، بستانكاران ، اسناد پرداختني و دريافتني به تفكيك تجاري و غير تجاري و تعيين اثرات آن بر درآمد مشمول ماليات دوره مورد رسيدگي.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵- بررسی و انطباق صورت مغایرت حساب های بانکی با دفاتر و صورت حساب بانک ها و اظهار نظر نسبت به آن.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۶- بررسي صورت جريان وجوه نقد و اظهار نظر نسبت به اينكه منابع و مصارف در چارچوب عمليات موسسه بوده و آثار مالياتي مواردي كه غير مرتبط با عمليات واحد مورد رسيدگي است درج شود.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۷- بررسی و اظهار نظر در خصوص گردش حساب جاری شرکاء/سهامداران (جمع بدهکار ، بستانکار و مانده نهایی) و تعیین مبلغ برداشت آنان طی سال :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۸- بررسی صحت اقلام ثبت شده در حساب صندوق از نظر ورود و خروج وجه نقد و در صورت بستانکار شدن ذکر دلایل آن:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۹- صورت معاملاتي كه مؤدي ازطريق مشاركت يا مضاربه انجام داده است با تعيين ميزان سود (زيان) شريك يا صاحب سرمايه و نحوه پرداخت ماليات شريك يا صاحب سرمايه.(به استثناي قراردادهاي مشاركت مدني يا مضاربه منعقده با با‌نكها)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰- رسيدگي به صورت ريز كامل واردات و صادرات ثبت شده در دفاتر سال مورد رسيدگي وانطباق با  فهرست‌هاي  واصله موجود در پرونده مالياتي و درصورت وجود مغايرت تعيين اثرات آن بردرآمد مشمول ماليات.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۱ – رسيدگي به صورت گردش مقداري و ريالي كالا ‌و تعيين ‌ميزان ‌كسر ‌يا اضافه‌ ارزيابي براساس  قيمت  تمام شده و تعيين اثرات آن بر درآمد مشمول مالیات با ذکر روش قيمت گذاري موجودي مواد وكالا درپايان سال .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۲- رسيدگي به صورت گردش مقداري و ريالي مواد اوليه و محاسبات قيمت تمام شده انواع كالاهاي ساخته شده و فروش رفته در مورد مؤسسات صنعتي‌و اظهار نظر در مورد تطبيق آنها با صورتهاي مالي و جداول اظهارنامه تسليمي  و تعیین ضایعات متعارف و غير متعارف توليد  و ذکر دلايل ایجاد آن و اثرات آن بر سود و زيان و درآمد مشمول ماليات سال مورد رسيدگی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۳– رسيدگي به صورت دارائي‌هاي قابل استهلاك، اظهارنظرنسبت به انطباق روشهاي محاسبه هزينه استهلاك با مقررات قانونی وجدول استهلاكات،تعيين ميزان كسر يا اضافه محاسبه هزينه استهلاك و ذکر اثرات آن بر سود و زيان و درآمد مشمول ماليات سال مورد رسيدگی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۴- بررسي و اظهارنظر راجع به تغييرات ايجاد شده در اقلام دارائيهاي ثابت نسبت به سال مالي قبل و درصورت تجديد ارزيابي، ذكر اثرات آن درسود وزيان ودرآمد مشمول ماليات سال مورد رسيدگي.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۵- تعيين رقم قابل قبول از هزينه‌هاي تأسيس و هزينه‌هاي زائد بردرآمد دوره قبل از بهره‌برداري و بهره‌برداري آزمايشي  درسال مورد رسيدگي.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۶- اظهار نظر نسبت به رسيدگي بعمل آمده به حساب شعب و چگونگي ثبت عمليات شعب در دفاتر قانوني اداره مركزي:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۷- تطبيق اطلاعات و مدارك مالي موجود درپرونده  مالياتي ( مانند  فهرست  پروانه هاي  گمركي  و فهرست  اظهارنامه‌هاي گمركي و نيز اطلاعيه‌هاي وا صله از طرف ادارات و واحدهاي اطلاعات وخدمات مالياتي مربوط يا ساير اشخاص و مراجع) درخصوص فعاليتهاي انجام شده با دفاتر قانونی وذكر مغايرتها.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۸ – رسيدگي به حساب اندوخته ها و ذكر اندوخته‌هاي حاصل از منابع معاف و غيرمعاف و اندوخته‌هاي انتقال يافته به حساب سرمايه يا سود و زيان و يا تقسيم سود. .……………………………………………………….………………………………………………………     ……………………………………………………..………………………………………………………… …………………….

۱۹- رعايت ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرمها جهت نگهداري حساب از جمله فاكتور هاي فروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت پنجم: مربوط به معاملات اشخاص ثالث

اظهار نظر نسبت به ارسال خلاصه معاملات  فصلی مربوط به عملکرد مورد رسیدگی .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت ششم:

۱- ذكر انواع فعاليت‌هاي شخص‌حقوقي‌طبق ‌دفاتر‌ارائه ‌شده :                                                                  مبالغ به ريال

نام منبع درآمد مبلغ درآمد توضيحات

۲- ذكر فعاليت‌هايي كه مشمول ماليات مقطوع بوده يا درآمدهائيکه  ماليات آن قبلاً پرداخت شده است و اظهار نظر نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت مالیات متعلقه.    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

قسمت هفتم: مالياتهاي تكليفي

۱- ذكر اينكه مؤدي مقررات مربوط به مالياتهاي تكليفي را رعايت نموده ‌است يا خير؟ موارد كسر و پرداخت شده در جدول زير و درصورت عدم رعايت ، جدول صفحه ۱۳ تکميل گردد.

……………………………………………………………………………………………………………………

۲- اطلاعات مربوط به ماليات تكليفي كه در طي دوره كسر و پرداخت شده است                                            مبالغ به ريال

رديف نام دريافت كننده تاريخ پرداخت موضوع پرداخت مبلغ پرداختي ماليات متعلق شماره و تاريخ قبض پرداخت
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵


۳- اطلاعات مربوط به مالياتهاي تكليفي كه درطي دوره مالي كسر و پرداخت نشده و يا كمتر كسر و پرداخت شده ‌است.                                                                     مبالغ به ريال

رديف نام ونشاني دريافت كننده تاريخ پرداخت موضوع مبلغ ماليات متعلق ماليات پرداخت شده شماره و تاريخ قبض رسيد مالياتي مانده بدهي جريمه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
جمــع


قسمت هشتم: رسيدگي به هزينه و ماليات حقوق ودستمزد

الف:‌حساب‌هزينه‌حقوق‌ودستمزد رسيدگي‌شد.‌كل‌هزينه‌طبق‌دفاتر‌مبلغ.………………….ريال‌مي‌باشد‌.‌كه به موجب فهرستهای تنظيمي‌وتسليمي

‌‌به‌اداره امورمالياتي‌، مبلغ‌…………..………….ريال بوده وماليات متعلقه برابرمقررات مربوط محاسبه كسر وپرداخت شده‌است. در ضمن طبق

رسيدگي بعمل آمده موارد عدم مشمول ماليات حقوق به شرح زير مي باشد:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ب: هيچگونه فهرستي به اداره امور مالياتي تسليم  ننموده كه ‌ حسب  رسيدگي ميزان حقوق ‌ودستمزد پرداختي طبق دفاتر

مبلغ…………………………….. ريال وماليات متعلقه مبلغ………………………………ريال و جريمه آن مبلغ……………………………………ريال مي‌باشد.

(طبق جدول صفحه ۱۵)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ج-  مبلغ حقوق و دستمزد به موجب فهرسـت تسليـمي به اداره امور ماليـاتي با هزينـه ابـرازي مبلغ………………………………… ريال اختلاف

دارد و ماليات متعلقه مبلغ……………………………………..ريال وجريمه آن مبلغ…………………………………………ريال مي باشد.  (طبق جدول صفحه ۵ ۱)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول اطلاعات مربوط به ماليات حقوق ودستمزد پرداختي يا تخصيصي كه طي سال مالي كسر نشده و يا كمتر كسر و واريز شد‌ه‌است.                                             مبالغ به ريال

ماه جمع حقوق ودستمزد جمع حقوق ودستمزد مشمول ماليات تاريخ پرداخت يا تخصيص ماليات متعلق مبلغ ماليات پرداختي شماره و تاريخ قبض رسيد مالياتي مانده بدهي جريمه
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
جمع

قسمت نهم (۱): تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری مجاز و…

مبالغ به ریال

ردیف نام بانک یا موسسه اعتباری نام و کد شعبه شماره و تاریخ قرارداد موضوع تسهیلات مبلغ تسهیلات موارد مصرف تسهیلات مدت  باز پرداخت ميزان بازپرداخت در سال مورد رسيدگي شماره و تاریخ گواهی موضوع ماده ۱۸۶ *
اصل سود و كارمزد جريمه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

توضیحات :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

* شماره و تاريخ گواهي صرفا در خصوص  تسهيلات دريافتي در سال مالي مورد رسيدگي مي باشد.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

قسمت نهم(۲) : تسهیلات ارزي دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری خارجي و…

مبالغ به ریال

ردیف نام بانک یا موسسه خارجي اقامتگاه قانوني شماره و تاریخ قرارداد موضوع تسهیلات مبلغ تسهیلات نوع ارز موارد مصرف تسهیلات نرخ تسهيلات مدت  باز پرداخت ميزان بازپرداخت در سال مورد رسيدگي سود و زيان تسعير ارز مبلغ ماليات تكليفي
اصل سود و كارمزد جريمه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷

توضیحات :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

د – ذكر مواردي كه در گزارش رسيدگي مالياتي ،عملکرد سال /سالهاي آتي بايد مورد توجه قرار گيرد.

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

قسمت دهم :معا فيت‌ها

معافيت‌هاي مالياتي متعلقه طبق قوانين ومقررات مالياتي وساير قوانين به تفكيك نوع،مبدأ، مدت،  مجوز قانوني و ميزان

با ذكر مستندات آن

نوع معافيت شماره و تاریخ پروانه بهره برداری یا سایر مجوز ها تارخ شروع مدت شماره ماده ومجوز‌قانوني شماره و تاریخ گواهی استفاده از معافیت مبلغ(ريال)
جمــع

توضيحات در خصوص نحوه و چگونگی محاسبه و اعمال معافیتها ):مستندات معافيتها ضميمه شود )

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت یازدهم:

معافيت مالياتي مربوط به طرح وتوسعه موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم

– رسيدگي به هزينه‌هاي انجام شده طرح وتوسعه طبق ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبالغ به ريال

شماره وتاريخ مجوز‌طرح‌و توسعه مدت طرح ارزش‌كل‌طرح (برآورد‌طبق مجوز) ميزان‌هزينه‌انجام شده‌‌تا‌ ابتداي‌سال ميزان‌هزينه‌‌ انجام‌   شده سال‌عملكرد كل‌سود‌حاصله از محل منابع غيرمشمول ماليات سود‌حاصل از محل‌منابع مشمول ماليات هزينه‌طرح از منابع مشمول ماليات
جمــع

قسمت دوازدهمفعاليتهاي پيمانكاري(هر نوع کار ساختمانی ، تاسیساتی ، تاسیسات فنی ، تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات ، نقشه کشی ، نقشه برداری ،  خدمات نصب و راه اندازی ، نظارت ، محاسبات فني و مهندسين مشاور)

وضعيت پروژه / پيمان دردست اجرا در مورد فعاليت پيما نكاري مبالغ به ريال

رديف مشخصات كارفرما شماره وتاريخ پيمان/الحاقیه موضوع پيمان مبلغ درآمد سال مورد رسيدگي بر اساس درصد پيشرفت كار درآمد ابرازي بابت پيمان تا پايان عملكرد مورد رسيدگي باقيمانده مبلغ پيمان
پيمان الحاقيه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
جمـــع


قسمت سیزدهم: رسيدگي به حساب هزينه‌ها وتعيين اقلام غيرقابل قبول

رديف شماره سند شرح هزينه‌هاي غيرقابل قبول دلايل‌قانوني‌عدم‌قبول‌هزينه،‌‌درج‌ ماده‌قانوني‌ذيربط‌ مبلغ (ريال)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴


* در مواردي كه سر فصل حساب معين خاص برگشت داده مي شود ذكر عنوان سرفصل حساب يا كد معين حساب مربوط در قسمت شماره سند كفايت دارد.
رديف شماره سند شرح هزينه های غير قابل قبول دلايل قانونی عدم قبول هزينه ، درج ماده قانونی مبلغ به ريال
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
جمــــــــــــــــــع

:    توجه: درصورت منفك نبودن هزينه ها ، قدرالسهم هزينه مربوط به فعاليت‌هاي معاف وغيرمعاف و مشمول ماليات مقطوع

بايستي با روشهاي مناسب محاسبه ومنظور گردد.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

معاملات با اشخاص ثالث:

اظهار نظر در خصوص شرايط متعارف معاملات با اشخاص وابسته ( از جمله معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت ) ، معاملات عمده

با اشخاص ثالث در چارچوب گزارشگري مالي و استاندارد حسابرسي براي واحد مورد رسيدگي.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

قسمت چهادهم : جدول     خلاصه وضعيت رسيدگی به منابع مختلف درآمدی                                                                                                     مبالغ به ريال

رديف نوع فعاليت(منابع درآمدی ) ميزان درآمد يا فروش بهای تمام شده کالای فروش رفته /خدمات سهم از هزينه های عمومی و مشترک سود (زيان)  متعلقه هزينه های برگشتی معافيت مالياتي درآمد مشمول ماليات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸

ساير توضيحات  :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت پانزدهم:

۱-‌ جدول رسيدگي  به حساب تعديلات سنواتي/ عملكرد سال……………………..                                 مبالغ به ريال

رديف شماره سند شرح اقلام قابل قبول از بدهكار حساب تعديلات سنواتي بستانكار‌حساب‌تعديلات‌سنواتي و‌درآمدهايي‌كه‌ماليات‌آن‌ قبلا ً پرداخت نگرديده‌است(به استثناي درآمدهاي معاف از ماليات و مشمول ماليات مقطوع)
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
جمع
مانده تفاوت (بدهكار) يا بستانكار تعديلات سنواتي   نقل به جدول تعيين درآمد مشمول ماليات

۲-اقلامي كه مؤدي از ارائه مدارك آن خودداري نموده و به استناد قسمت اخير بند ۲ ماده ۹۷ قانون مي‌بايستي درآمد مشمول ماليات آن از طريق‌علي‌الرأس تعيين گردد

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳- بندهاي توضيحي:

الف- ذكر اثرات بندهاي شرط حسابرسي مالي بر گزارش حسابرسي مالياتي:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب- توضيحات لازم ديگري كه به نظر رسيدگي كننده براي تشخيص درآمد مشمول ماليات و ماليات و شناسايي درآمد واقعی

مؤدي مفيد بوده يا خواهدبود.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

قسمت شانزدهم :

۱ )جدول تعيين درآمد مشمول ماليات ارقام به ريال

سود(زيان) مندرج درصورت حساب سود وزيان
اضافه مي‌شود:
هزينه‌هاي غيرقابل قبول مالياتي موضوع قسمت سيزدهم هزينه‌هاي غير واقعي
ساير هزينه ها
خالص‌اقلام‌بدهكار‌وبستانكار‌حساب‌تعديلات‌سنواتي(نقل‌از‌جدول‌صفحه۲۴)
درآمد مشمول ماليات مواردي كه از طريق علي‌الرأس تعيين گرديده‌است (نقل از بند ۲ صفحه ۲۴)
ساير نقل از بندهاي توضيحي صفحه ۲۵
جمع
درآمدمشمول ماليات قبل از كسر معافيتهاي قانوني
كسر مي‌شود:
الف) معافيت‌هاي قانوني (نقل از جدول قسمت دهم)
ب) درآمدها (سودهائي) كه ماليات آن مقطوع مي‌باشد:
۱)
۲)
۳)
۴)
ج) موارد موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم
۱)
۲)
د) استهلاک زيان قابل قبول سالهای قبل
سايرنقل از  بندهاي توضيحي صفحه ۲۵
جمع
درآمد مشمول ماليات (زيان تأييد شده)

۲) خلاصه درآمد هاي مشمول ماليات و ماليات متعلق:

رديف شرح درآمد مشمول ماليات يا مأخذ محاسبه ماليات متعلق معافيت‌/ بخشودگي مالياتي ماليات قابل پرداخت
۱ عملكرد
۲ حقوق و دستمزد
۳ تكليفي
۴ ساير
جمــع

۴- اظهارنظرحسابرس با توجه به حسابرسی بعمل آمده:

الف : راجع به کفایت اسنادومدارک:

۱ -به نظر این                                    اسناد ومدارک حسابداری شرکت                              برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد            قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط و با رعایت اصول وضوابط حسابداری کفایت داشته است .

– با توجه به رسیدگی های مالیاتی به عمل آمده به دلیل آثاراساسی مورد ( موارد ) مندرج دربند(های )                                  بالا، اسناد ومدارک         حسابداری مودي                                                       برای امرحسابرسی مالیاتی کفایت نداشته است . بنابراین ، تعیین درآمد         مشمول مالیات شرکت مزبور برای سال مالی منتهی به……………………..و اظهار نظر نسبت به کسر و پرداخت مالیاتهای تکلیفی      آن طبق مفاد مواد قانونی مربوط ، امکانپذیر نیست .

ب : راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات:

۱ – به نظر این …………………………………….درآمد مشمول مالیات ( زیان ) ابراز شده در اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به       ……………………………شرکت …………………………………به مبلغ …………………………………………..ریال صحیح بوده و تائید میشود.

۲- به نظر این…………………………..بر اساس جدول تعیین درآمد مشمول مالیات فوق ، درآمد مشمول مالیات ( زیان ) مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به ………………….که توسط شرکت ………………………مبلغ …………………………ریال ابرازگردیده مبلغ ………………………..ریال تعیین می شود.

۳- به نظراین ……………………………….به دلیل نامشخص بودن پیامدهای ناشی از رفع ابهام اساسی مندرج در بندهای بالا و در نتیجه عدم امکان تعیین آثار آن ، تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت …………………………………….برای سال مالی منتهی به ……………………………..امکان پذیر نبوده و مطابق مقررات موضوعه منوط به اعلام نظرسازمان امورمالیاتی کشوراست .

ج: راجع به رعایت قوانین و مقررات درخصوص کسروپرداخت مالیاتهای تکلیفی:

۱  -این ………………………………………..به شواهدی که نشان دهد مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیاتهای مقطوع قابل وضع در منبع ، طبق مفاد قانونی مربوط کسر و پرداخت نشده ، برخورد نکرده است .

۲ -به نظراین …………………………..با توجه به موارد مندرج در بندهای…………………………………..این گزارش ، قوانین و مقررات   مالیاتی درخصوص کسر و پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای تکلیفی توسط شرکت ………………………………….رعایت نشده است بنابراین مالیاتهای تکلیفی کسر و پرداخت نشده وجرایم متعلق به شرح جداول ( مالیاتهای تکلیفی و مالیات حقوق و دستمزد) این گزارش می باشد .


-ساير توضيحات ضروري:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

–  اين گزارش بنا به درخواست مورخ …………….… شرکت…………………….…..…………/ و در            اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم توسط ……………………………………….      به شماره عضویت …………………..  د   درتاریخ ………………………….به موجب قرارداد شماره ……………….مورخ……………………..تنظيم‌گرديده است.

موسسه حسابرسی                                                                      نام و نام خانوادگی حسابدار رسمی شاغل انفرادي

مهر و امضاء                                                                                                          مهر و امضاء

نام و نام خانوادگي حسابدار رسمي شريك موسسه :

شماره عضويت :

امضاء

نام و نام خانوادگي حسابدار رسمي شريك موسسه :                                                          سازمان حسابرسي

شماره عضويت :                                                                                                                  مهر و امضاء

امضاء

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.