ACCPress.com – تازه های حسابداری

باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی-فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن(مواد۲۶۳تا۲۷۳)

ماده ۲۶۳ : دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می شود .

ماده ۲۶۴ : وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است : الف : رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون وسایر ماموران که طبق این قانون درامر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور راانجام میدهند وتعقیب آنها . ب : تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی . ت : اقامه دعوی علیه مودیان وماموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است

ماده ۲۶۵ : جهات ذیل موجب شروع رسیدگی وتحقیق خواهد بود : الف : شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون . ب : گزارش رسیده از مراجع رسمی . پ : مواردی که ازطرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی .

تبصره : دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور دراین ماده رامورد رسیدگی قرار میدهد وحسب مورد پرونده رابایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود . هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود .

ماده ۲۶۶ : مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور درماده (۲۶۲) این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا . مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می نماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی ، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد . رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره ۱: هرگاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود .

تبصره ۲ : درهر مورد که رای مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۲۶۷ : تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور ، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود . این رای قطعی و لازم الاجرا است .

ماده ۲۶۸ : درمواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد . محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مزکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید .

ماده ۲۶۹ : تخلف قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد .

ماده ۲۷۰ : مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از : ۱- هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی راکمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد . ۲- در مواردی که مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هایی که در اجرای ماده (۱۵۸) این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت . ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیراند فراهم سازند به موجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند . دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود . این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد ، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) این قانون مطالبه مالیات نمایند .

تبصره : تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود .

ماده ۲۷۱ : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هرگاه هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی )مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد .

ماده ۲۷۲ : سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شوند ، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند . گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد :

الف : اظهارنامه نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری .

ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط .

ج : اظهارنامه نسبت به مالیات های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است .

د : سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد .

تبصره ۱: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند ، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهات تسلیم اظهارنامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .

تبصره ۲: سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .

(بخشنامه های مرتبط)

ماده ۲۷۳ : تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد . از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می گردد . این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد .

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: 29 آگوست 2010
 • ۲۴ نظر
 • آمار : 15,810 بازدید
 • آزاد در ساعت 1:33 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آگوست 2011

  باسلام
  آیا روشی وجود دارد که بتوان مستقیما با دادستانی انتظامی مالیاتی مکاتبه نمود؟تسریع در پاسخ گویی مزید امتنان است
  باتشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آگوست 16th, 2011 8:48 ق.ظ:

  ضمن عرض سلام و عذرخواهی
  متاسفانه اطلاعاتی دراین خصوص ندارم.

  [پاسخ]

  راحله نساج در ساعت 9:51 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فوریه 2012

  با سلام. بنده دانشجوی رشته حسابداری هستم و این ترم درس حسابرسی را داریم استاد از ما خواسته تا درباره حسابرسی مالیاتی تحقیق کنید. ۴ سوال مطرح شد که از شما تقاضا دارم اگر می توانید خودتان جواب دهید وگرنه آدرس سایتی یا کتابی را در اختیار بنده قرار دهید.
  ۱- چرا حسابرسی مالیاتی را قرار دادند
  ۲-حسابرسی مالیاتی چیست؟
  ۳-آیا حسابرسی مالیاتی واجب و ضروری است؟
  ۴-روش انجام حسابرسی مالیاتی

  خواهشا اگر میشود هرچه زودتر جواب بنده را بدهید

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فوریه 22nd, 2012 11:41 ق.ظ:

  عرض سلام و آرزوی موفقیت
  ۱- بموجب ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های بعدی ، حسابرسی مالیاتی مقرر شد.
  ۲- انجام امور بررسی و رسیدگی به اسناد مالی شرکت به منظور تعین درآمد مشمول مالیات و محاسبه مالیات مقرر و اطمینان از انجام تکالیف مالیاتی رسیدگی شونده بموجب دستور العمل تعین شده توسط سازمان امورمالیاتی
  ۳- اشخاصی که سقف دارایی های آنها به ۱۶ میلیارد ریال و فروش و درآمدهای آنها به ۸میلیارد ریال رسیده باشد مکلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی از بین حسابداران رسمی هستند که موظف به تهیه گزارش حسابرسی مالی و اعلام نظر نسبت به صورتهای مالی هستند ولی حسابرسی مالیاتی درصورتی ضروری است که همان اشخاص ، انجام حسابرسی مالیاتی را از حسابرس خود بخواهند درغیراینصورت این حسابرسی الزامی نیست و پرونده مالیاتی توسط ممیزی دارایی رسیدگی میشود.
  ۴- بموجب دستورالعمل سازمان امورمالیاتی و استانداردهای مربوطه
  بااحترام

  [پاسخ]

  ایمان پاسخ در تاريخ جولای 20th, 2013 2:34 ق.ظ:

  در ظاهر برای اینکه رسیدگی به حساب کتاب شرکت ها تخصصی بشه و تعدیل در حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی صورت بگیره ولی در عمل راه رو برای رانت خواری و… باز کرد.اگه یه نمونه فرم گزارش حسابرسی تایید شده سازمان رو مطالعه کنی خیلی چیزا دستت میاد

  [پاسخ]

  شعله افشاري در ساعت 10:10 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2012

  با درود و خسته نباشید .
  آیا بخشنامه ای از ماده ۲۷۲ وجود دارد که در آن ذکر شده باشد در صورتی که شما گزارش حسابرسی مالیاتی را در زمان مقرر ارائه ننموده باشید می توانید آن را تهیه و به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ارائه کنید؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ آوریل 30th, 2012 10:34 ق.ظ:

  باسلام و احترام
  منظور از شما چه شخصی است؟
  حسابرس مالیاتی شرکت یا خود شرکت؟
  در صورتی که در موعد مقرر گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه نشود ، خود سازمان اقدام به ممیزی مالیاتی خواهد کرد.
  باتشکر

  [پاسخ]

  محسن فکوری پاسخ در تاريخ می 12th, 2013 9:33 ق.ظ:

  لطفا در مورد حسابرسی مالیاتی مطالبی برام میل کنید با تشکر

  [پاسخ]

  ایمان پاسخ در تاريخ جولای 20th, 2013 2:38 ق.ظ:

  با سلام
  تا سه ماه بعد از تسلیم اظهانامه شرکت مهلت تسلیم گزارش حسابرسی وجود دارد و در صورت عدم تسلیم در موعد .رسیدگی توسط ماموران مالیات صورت میگیرد.
  با تشکر

  [پاسخ]

  nasser در ساعت 7:28 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2012

  باسلام نحوه ثبت ۵% بیمه که علاوه بر۱٫۶ که از صورت وضعیت پیمانکاران طرح های عمرانی کسر میشود همراه با این۱٫۶ به حساب تامین اجتماعی واریز میشود در دفتر پیمانکار چگونه است( ۰۹۱۵۱۵۰۸۳۶۰در صورت ابهام تماس بگیرید بسیار متشکرم )

  [پاسخ]

  امین گودرزی در ساعت 7:48 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مارس 2013

  با سلام و خسته نباشید
  خواهشمند است در خصوص مسولیت مدنی ماموران مالیاتی در حقوق ایران مطالبی به ادرس ایمیل این جانب ارسال نمایید
  با تشکر
  لازم به ذکر است اینجانب دانشجوی ارشد حقوق عمومی میباشم

  [پاسخ]

  مجید در ساعت 7:57 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آوریل 2013

  سلام لطفا برای ارائه حسابرسی مالیاتی در سطح کارشناسی ارشد مطالبی را برایم ایمیل کنید

  [پاسخ]

  مهرنوش در ساعت 11:49 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  من دانشجو ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هستم موضوع تحقیقم بررسی مسئولیت کیفری ماموران مالیاتی است می شه راجبه جرایم و مسئولیت کیفری ماموران مالیاتی به من اطلاعات و منابع معرفی کنید
  به ادرس ایمیلم بفرستین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  مرسی

  [پاسخ]

  محسن فکوری در ساعت 9:34 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  در مورد حسابرسی مالیاتی مطلب میخواااااااااااااااااام

  [پاسخ]

  محسن در ساعت 3:21 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: می 2013

  مطالبی در مورد حسابرسی مالیاتی و چگونگی انجام و اجرای ان اگه میشه ایمیل کنین برام در سطح کارشناسی ارشد با تشکر.

  [پاسخ]

  توحيد در ساعت 11:21 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دسامبر 2013

  سلام خسته نباشین.ببخشین میخواستم یک نمونه از گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ برام ایمیل کنین.باتشکر

  [پاسخ]

  Alireza در ساعت 8:21 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: سپتامبر 2014

  با عرض سلام وخسته نباشید
  در ارتباط با نهادهای عمومی غیر دولتی ازجمله شهرداریها آیا میتوان برای استرداد مالیات وعوارض اضافه پرداختی به گزارش حسابرسی موسسات استناد کرد؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ سپتامبر 19th, 2014 10:59 ب.ظ:

  سلام
  استرداد عوارض را نمی دانم ولی استرداد مالیات برابر آنچه که طی رسید مالیاتی ، پرداخت شده و بعنوان ماخذ نیز در پرونده مالیاتی مودی ( مودی که تقاضای استرداد دارد ) منظور شده باشد پس از طی مراحل اداری انجام می پذیرد .

  [پاسخ]

  reza در ساعت 12:20 ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2014

  با سلام و تشکر از شما
  شرکتی اقدام به صدور فاکتور برای ما نموده… در صورتی که خریدی بابت آن فاکتور انجام نشده و شرکت مذکور به صورت یکطرفه و بدون اطلاع ما این کار را انجام داده و همین امر باعث رد دفاتر شرکت ما گردیده و مالیات ما علی الراس گردیده وشرکت مذکور نیز حاضر به همکاری جهت روشن شدن موضع و اعلام تخلف خود جهت رفع مشکل ما نمیباشد… واداره دارائی نیز حرف مارا قبول نمیکند و عنوان میدارد که موضوع از طرف آن شرکت باید اعلام و پیگیری گردد.
  خواهشمند است راهنمائی بفرمائید . راه حل چیست؟

  [پاسخ]

  علي پاسخ در تاريخ اکتبر 19th, 2014 7:41 ب.ظ:

  سلام
  آنطور که نوشتید ، اگر بتوانی از طریق مراجع قضایی حکم به محکومیت شرکت صادر کننده فاکتور ( در رابطه با موضوع مورد نظر ) بگیری ، پرونده مالیاتی تان از این حیث از رسیدگی بطور علی الراس خارج خواهد شد .

  [پاسخ]

  محمدی در ساعت 9:05 ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اکتبر 2014

  باسلام
  مدرس حسابداری هستم
  لطفا مطالبی در مورد کشف اشتباهات و تقلبات که باعث کاهش در امد مشمول مالیات میشود
  و در مورد تاییدیه یارد ترازنامه و حساب سودو زیان و هزینه های قابل قبول ارسال کنید
  ممنون میشوم

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: