نرم افزارحسابداری صدگان

باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی-فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن(مواد۲۶۳تا۲۷۳)

24 2,695

حسابداراپ

ماده ۲۶۳ : دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود .

ماده ۲۶۴ : وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است : الف : رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاي هيات سه نفري موضوع بند (۳) ماده (۹۷) اين قانون وساير ماموران كه طبق اين قانون درامر وصول ماليات دخالت دارند ونيز كساني كه باحفظ سمت وظايف ماموران مزبور راانجام ميدهند وتعقيب آنها . ب : تحقيق درجهات اخلاقي واعمال ورفتار افراد مذكور . پ : اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيات هاي حل اختلاف مالياتي . ت : اقامه دعوي عليه موديان وماموران مالياتي كه دراين قانون پيش بيني شده است

ماده ۲۶۵ : جهات ذيل موجب شروع رسيدگي وتحقيق خواهد بود : الف : شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون . ب : گزارش رسيده از مراجع رسمي . پ : مواردي كه ازطرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و با هيات عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود . ت : مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي .

تبصره : دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور دراين ماده رامورد رسيدگي قرار ميدهد وحسب مورد پرونده رابايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعانامه تنظيم و به هيات عالي انتظامي مالياتي تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيات عالي انتظامي مالياتي اعلام شود . هيات مذكور در صورتي كه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد راسا نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود .

ماده ۲۶۶ : مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور درماده (۲۶۲) اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيات عالي انتظامي غير از رئيس هيات و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شورا . مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و راي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد . راي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رئيس هيات عالي انتظامي مالياتي ، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاي هيات عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيات عالي انتظامي كه در راي بدوي دخالت نداشته باشد . راي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره ۱: هرگاه هر يك از اعضاي هيات عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور راي يا هر نوع اظهارنظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود .

تبصره ۲ : درهر مورد كه راي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد ، پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود احاله و راي هيات اخيرالذكر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۲۶۷ : تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيات عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از روساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور ، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و راي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود . اين راي قطعي و لازم الاجرا است .

ماده ۲۶۸ : درمواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد . محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مزكور در قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد .

ماده ۲۶۹ : تخلف قضات اعضاي هيات هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيات هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت . در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند (۳) ماده (۲۴۴) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد .

پندار سیستم

ماده ۲۷۰ : مجازات تخلف ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيات حل اختلاف در موارد زير عبارت است از : ۱- هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي راكمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند ، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد . ۲- در مواردي كه موديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهار نامه هايي كه در اجراي ماده (۱۵۸) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست مقصر به موجب راي هيات عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد . ضمنا نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت . ماموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيات عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمدا وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند . دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود . اين حكم شامل ماموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (۱۵۶) و (۲۲۷) و (۲۳۹) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد ، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) اين قانون مطالبه ماليات نمايند .

تبصره : تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود .

ماده ۲۷۱ : در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مودي هرگاه هيات سه نفري موضوع بند (۳) ماده (۹۷) اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي )مردود اعلام نمايد ماموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و در صورت تكرار به طور دايم از اشتغال در رده ماموران مالياتي منفصل خواهند شد .

ماده ۲۷۲ : سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران و حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي كه عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شوند ، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند . گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد :

الف : اظهارنامه نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري .

ب : تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط .

ج : اظهارنامه نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مودي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است .

د : ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد .

تبصره ۱: اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول ومطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند ، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهات تسليم اظهارنامه ، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد .

تبصره ۲: سازمان امور مالياتي كشور ميتواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي واگذار نمايد . در اين صورت پرداخت حق الزحمه ، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد .

(بخشنامه هاي مرتبط)

ماده ۲۷۳ : تاريخ اجراي اين قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و كليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آنها از اول فروردين ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد . از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (۱۳) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساريه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخيرالذكر لغو مي گردد . اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد .

محل تبلیغ شما

24 نظرات
 1. آزاد می گوید

  باسلام
  آیا روشی وجود دارد که بتوان مستقیما با دادستانی انتظامی مالیاتی مکاتبه نمود؟تسریع در پاسخ گویی مزید امتنان است
  باتشکر

 2. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام و عذرخواهي
  متاسفانه اطلاعاتي دراين خصوص ندارم.

 3. راحله نساج می گوید

  با سلام. بنده دانشجوی رشته حسابداری هستم و این ترم درس حسابرسی را داریم استاد از ما خواسته تا درباره حسابرسی مالیاتی تحقیق کنید. ۴ سوال مطرح شد که از شما تقاضا دارم اگر می توانید خودتان جواب دهید وگرنه آدرس سایتی یا کتابی را در اختیار بنده قرار دهید.
  ۱- چرا حسابرسی مالیاتی را قرار دادند
  ۲-حسابرسی مالیاتی چیست؟
  ۳-آیا حسابرسی مالیاتی واجب و ضروری است؟
  ۴-روش انجام حسابرسی مالیاتی

  خواهشا اگر میشود هرچه زودتر جواب بنده را بدهید

 4. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و آرزوي موفقيت
  ۱- بموجب ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه هاي بعدي ، حسابرسي مالياتي مقرر شد.
  ۲- انجام امور بررسي و رسيدگي به اسناد مالي شركت به منظور تعين درآمد مشمول ماليات و محاسبه ماليات مقرر و اطمينان از انجام تكاليف مالياتي رسيدگي شونده بموجب دستور العمل تعين شده توسط سازمان امورمالياتي
  ۳- اشخاصي كه سقف دارايي هاي آنها به ۱۶ ميليارد ريال و فروش و درآمدهاي آنها به ۸ميليارد ريال رسيده باشد مكلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از بين حسابداران رسمي هستند كه موظف به تهيه گزارش حسابرسي مالي و اعلام نظر نسبت به صورتهاي مالي هستند ولي حسابرسي مالياتي درصورتي ضروري است كه همان اشخاص ، انجام حسابرسي مالياتي را از حسابرس خود بخواهند درغيراينصورت اين حسابرسي الزامي نيست و پرونده مالياتي توسط مميزي دارايي رسيدگي ميشود.
  ۴- بموجب دستورالعمل سازمان امورمالياتي و استانداردهاي مربوطه
  بااحترام

 5. شعله افشاري می گوید

  با درود و خسته نباشيد .
  آيا بخشنامه اي از ماده ۲۷۲ وجود دارد كه در آن ذكر شده باشد در صورتي كه شما گزارش حسابرسي مالياتي را در زمان مقرر ارائه ننموده باشيد مي توانيد آن را تهيه و به هياتهاي حل اختلاف مالياتي ارائه كنيد؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  منظور از شما چه شخصي است؟
  حسابرس مالياتي شركت يا خود شركت؟
  در صورتي كه در موعد مقرر گزارش حسابرسي مالياتي ارائه نشود ، خود سازمان اقدام به مميزي مالياتي خواهد كرد.
  باتشكر

 7. nasser می گوید

  باسلام نحوه ثبت ۵% بيمه كه علاوه بر۱.۶ كه از صورت وضعيت پيمانكاران طرح هاي عمراني كسر ميشود همراه با اين۱.۶ به حساب تامين اجتماعي واريز ميشود در دفتر پيمانكار چگونه است( ۰۹۱۵۱۵۰۸۳۶۰در صورت ابهام تماس بگيريد بسيار متشكرم )

 8. امین گودرزی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  خواهشمند است در خصوص مسولیت مدنی ماموران مالیاتی در حقوق ایران مطالبی به ادرس ایمیل این جانب ارسال نمایید
  با تشکر
  لازم به ذکر است اینجانب دانشجوی ارشد حقوق عمومی میباشم

 9. مجید می گوید

  سلام لطفا برای ارائه حسابرسی مالیاتی در سطح کارشناسی ارشد مطالبی را برایم ایمیل کنید

 10. مهرنوش می گوید

  من دانشجو ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هستم موضوع تحقیقم بررسی مسئولیت کیفری ماموران مالیاتی است می شه راجبه جرایم و مسئولیت کیفری ماموران مالیاتی به من اطلاعات و منابع معرفی کنید
  به ادرس ایمیلم بفرستین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  مرسی

 11. محسن فکوری می گوید

  لطفا در مورد حسابرسی مالیاتی مطالبی برام میل کنید با تشکر

 12. محسن فکوری می گوید

  در مورد حسابرسی مالیاتی مطلب میخواااااااااااااااااام

 13. محسن می گوید

  مطالبی در مورد حسابرسی مالیاتی و چگونگی انجام و اجرای ان اگه میشه ایمیل کنین برام در سطح کارشناسی ارشد با تشکر.

 14. ایمان می گوید

  در ظاهر برای اینکه رسیدگی به حساب کتاب شرکت ها تخصصی بشه و تعدیل در حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی صورت بگیره ولی در عمل راه رو برای رانت خواری و… باز کرد.اگه یه نمونه فرم گزارش حسابرسی تایید شده سازمان رو مطالعه کنی خیلی چیزا دستت میاد

 15. ایمان می گوید

  با سلام
  تا سه ماه بعد از تسلیم اظهانامه شرکت مهلت تسلیم گزارش حسابرسی وجود دارد و در صورت عدم تسلیم در موعد .رسیدگی توسط ماموران مالیات صورت میگیرد.
  با تشکر

 16. توحيد می گوید

  سلام خسته نباشين.ببخشين ميخواستم يك نمونه از گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده ۲۷۲ برام ايميل كنين.باتشكر

 17. Alireza می گوید

  با عرض سلام وخسته نباشيد
  در ارتباط با نهادهاي عمومي غير دولتي ازجمله شهرداريها آيا ميتوان براي استرداد ماليات وعوارض اضافه پرداختي به گزارش حسابرسي موسسات استناد كرد؟

 18. علي می گوید

  سلام
  استرداد عوارض را نمی دانم ولی استرداد مالیات برابر آنچه که طی رسید مالیاتی ، پرداخت شده و بعنوان ماخذ نیز در پرونده مالیاتی مودی ( مودی که تقاضای استرداد دارد ) منظور شده باشد پس از طی مراحل اداری انجام می پذیرد .

 19. reza می گوید

  با سلام و تشکر از شما
  شرکتی اقدام به صدور فاکتور برای ما نموده… در صورتی که خریدی بابت آن فاکتور انجام نشده و شرکت مذکور به صورت یکطرفه و بدون اطلاع ما این کار را انجام داده و همین امر باعث رد دفاتر شرکت ما گردیده و مالیات ما علی الراس گردیده وشرکت مذکور نیز حاضر به همکاری جهت روشن شدن موضع و اعلام تخلف خود جهت رفع مشکل ما نمیباشد… واداره دارائی نیز حرف مارا قبول نمیکند و عنوان میدارد که موضوع از طرف آن شرکت باید اعلام و پیگیری گردد.
  خواهشمند است راهنمائی بفرمائید . راه حل چیست؟

 20. علي می گوید

  سلام
  آنطور که نوشتید ، اگر بتوانی از طریق مراجع قضایی حکم به محکومیت شرکت صادر کننده فاکتور ( در رابطه با موضوع مورد نظر ) بگیری ، پرونده مالیاتی تان از این حیث از رسیدگی بطور علی الراس خارج خواهد شد .

 21. محمدی می گوید

  باسلام
  مدرس حسابداری هستم
  لطفا مطالبی در مورد کشف اشتباهات و تقلبات که باعث کاهش در امد مشمول مالیات میشود
  و در مورد تاییدیه یارد ترازنامه و حساب سودو زیان و هزینه های قابل قبول ارسال کنید
  ممنون میشوم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.