نرم افزارحسابداری صدگان

باب چهارم در مقررات مختلفه-فصل پنجم :وظايف موديان(مواد۱۷۷ تا۱۸۱)

0 2,142

حسابداراپ

ماده ۱۷۷: موديان مالياتي مي توانند اظهار نامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند .

در اينصورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهار نامه تسليمي را ظرف ۳ روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد . تسليم اظهار نامه به اداره امور مالياتي محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود . حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مودي اظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور مالياتي ديگري در شهرستان تسليم نمايد خواهد بود .

تبصره ۱- هر گاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهار نامه يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد, مصادف با تعطيل رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل مزبور بر حسب مورد جز مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهار نامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد .

تبصره ۲- تسليم اظهار نامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين موسسات و شركتهايي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است چنانچه دارا ي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بو.د .

تبصره ۳- صاحبان مشاغل مكلفند ظرف ۴ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ۱۰درصد ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسائي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود . اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است نخواهد بود .

پندار سیستم

ماده ۱۷۸: درمواردي كه اظهار نامه مالياتي يا ساير اوراق كه مودي مالياتي موجب مقررات مكلف به تسليم آنها مي باشد بوسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي مي گردد .

ماده ۱۷۹: درصورتي كه مودي محل هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي تواند هريك از محل هاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد

ماده ۱۸۰: هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي درآن سال مقيم خارج از كشور خواهد شد مگر دريكي از موارد زير :
۱- درسال مالياتي مزبور درايران داراي شغلي بوده باشد .
۲- در سال مالياتي مزبور حداقل شش ماه متواليا يا متناوبا در ايران سكونت داشته باشد .
۳- توقف در خارج از كشور به منظور انجام ماموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد .

تبصره : اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج از كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهار نامه يا ترازنامه و حساب سودوزيان خو دحسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايد ماليات پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج از كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هر كدام كمتر باشد از ماليات بردرآمد آنها قابل كسر خواهد بود .

– بخشنامه ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸

 

ماده ۱۸۱: سازمان امور مالياتي کشور مي تواند به منظور نظارت براجراي قوانين و مقررات مالياتي هيات هايي مركب از سه نفر را جهت بازديد و كنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود اعزام نمايد . درصورتي كه مودي از ارائه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات مذكور در بند ۳ ماده ۹۷ اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق علي الراس تشخيص خواهدشد .

تبصره : هيات هاي موضوع اين ماده مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي كشور كليه دفاتر و اسناد و مدارك مالي موديان را اعم از اين كه مربوط به سال مراحعه باشد يا سنوات قبل باشند به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و يا درصورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارائه رسيد به اداره امور مالياتي منتقل نمايد .

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.