بخشنامه ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸ (تبصره۴ماده ۱۰۵ قانون مالياتهاي مستقيم)

0 92

نظر به اينکه در خصوص حکم موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۵ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۲۷/۱۱/۸۰ ابهاماتي مطرح مي باشد،لذا به استناد حکم تبصره ذيل ماده ۱۸۰ قانون موصوف ياد آور مي گردد:مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۵ ق.م.م در مورد سود سهام ياسهام الشرکه دريافتي از شرکتهاي سرمايه پذير خارجي جاري نخواهد بود،بنا بر اين اشخاص از بابت سود سهام يا سهام الشرکه مذ کور با رعايت ساير مقررات،مشمول ماليات خواهند بود.

.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.