محل تبلیغ شما

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸(مبنای محاسبه پنج واحد درصد بخشودگی)

0 5,049

هوفر

 موضوع: رفع ابهام از حکم جزء ۲ بند( ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (مبنای محاسبه پنج واحد درصد بخشودگی)

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء۲ بند( ق) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:
۱- مبنای محاسبه بخشودگی یادشده با توجه به بخشنامه شماره۲۱۰/۱۴۰۰/۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود.
۲- در مواردی که مؤدی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳ اقدام شود.
٣- کلیه واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال و درآمد کلیه واحدهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری و یا مجوز، برای عملکردسال۱۳۹۹ از این بخشودگی بهره مند می گردند اعم از اینکه دارای پروانه با مجوز کسب یا تولید باشند یا نباشند.
محل تبلیغ شما

۴- تمامی اشخاص حقوقی یادشده دارای در آمد تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی باسال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال ۱۳۹۹ تحقق یافته باشد، به نسبت درآمدمشمول مالیات متعلق به در آمد محقق شده در سال ۱۳۹۹ امکان برخورداری از بخشودگیمذکور را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال ۱۳۹۹ تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب نسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قيمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد.
۵- ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از بخشودگی مذکوربرخوردار می گردد لیكن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز،حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تجاوز نماید بخشودگی موردنظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحد صنفی کمتر از۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد.
۶-در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود.
امید علی پارسا
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.