مرور برچسب

XBRL

اثربخشی گزارشگری مالی

جهان در مرحله ورود به عصری پس از كامپیوترهای شخصی است، در حالی‌که گزارشگری مالی هنوز در دنیای پیش از كامپیوترهای شخصی و ارتباطات غیرمستقیم باقی مانده است.