نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ورود مجلس به موضوع ادغام های مبهم

حسابرسی صورت‌های مالی، سود و زیان و سابقه سهامداران در ادغام مورد توجه قرار گیرد.

نماینده موسسات اعتباری گفت: مقاومتی در برابر ادغام‌ها نیست، بلکه باید حسابرسی صورت‌های مالی، سود و زیان و سابقه سهامداران در ادغام مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب قانون، موسسات…