نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماده 191 قانون مالياتها

بخشنامه ۹۶۸۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۲۹(اجراي بند(۷۴)قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبني بر بخشودگي جريمه هاي مالياتي ناشي از…

پيرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 2/4/1392و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۳۶۸۵۵/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱۲/۲۱(در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرايم)

امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص تفويض اختيار بخشودگي جرايم مالياتي موضوع نامه شماره 19663/200/ص مورخ 4/10/1391 رئيس کل…

تفويض اختيار بخشودگي جرائم مالياتي به مديران كل امور مالياتي تا پايان اسفند ماه

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور طي بخشنامه اي خطاب به مديران كل امور مالياتي سراسر كشور افزايش مدت تفويض اختيار بخشودگي جرائم مالياتي تا پايان اسفند ماه را ابلاغ كرد.

طی بخشنامه ای از سوی رییس سازمان امور مالیاتی بخشودگی جرایم مالیاتی به مدیران کل تفویض شد

طی بخشنامه ای از سوی رییس سازمان امور مالیاتی کشور، اختیار بخشودگی جرایم مقرر در قانون مالیات های مستقیم ( باستثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ…

بخشنامه ۲۰۰/۱۹۶۶۳ مورخ ۹۱/۱۰/۴ (تفويض اختيار بخشودگي جرايم مقرر درقانون مالياتهاي مستقيم)

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم  و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید و حمایت از کار و…

بخشنامه ۶۵۹۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(نحوه اجراي بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبني بر تسري حکم ماده «۱۹۱» قانون مالياتهاي…

در اجـراي حکـم بـنـد «40» قـانـون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر مي دارد: « مؤدياني که نسبت به پرداخت بدهي هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از…

بخشنامه ۲۸۶۹۵/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۶( تفويض اختيار در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي)

مديران کل امور مالياتي  پيرو تفويض اختيار به عمل آمده در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي مؤديان، به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي سال 1390، در اجراي مقررات ماده 191 قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۱۷۶۷۶ مورخ ۸۹/۱۰/۱۳( تسريع در قطعيت پرونده هاي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض)

نـظـر بـه ايـنکه بـه مـوجـب «قـانـون تـسـري حـکم ماده «191» قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات و عوارض کالا و خدمات مصوب – 29/02/1389» آخرين مهلت بخشودگي جرائم مؤدياني که…