حسابان وب

بخشنامه ۲۸۶۹۵/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۶( تفويض اختيار در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي)

0 1,023
محل تبلیغ شما

مديران کل امور مالياتي

 پيرو تفويض اختيار به عمل آمده در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي مؤديان، به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۰، در اجراي مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم،بدينوسيله اختيار بخشودگي کليه جرايم مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم(به استثناي جرايم غير قابل بخشودگي)تا پايان سال جاري با رعايت مقررات مواد ۱۹۴،۱۹۱ و ۲۰۱ ق.م.م در خصوص مؤدياني که نسبت به پرداخت کامل بدهي هاي مالياتي خود اعم از ماليات عملکرد، حقوق، تکليفي،حق تمير و ماليات بر ارزش افزوده حداکثر تا پايان اسفندماه سال جاري اقدام نمايند، به مديران کل امور مالياتي تفويض مي گردد.بديهي است پس از پايان سال جاري تفويض اختيار قبلي ملاک عمل خواهد بود.

.

ضمناً مقتضي است فهرست کامل اسامي مؤدياني که از اين تسهيلات استفاده مي نمايند، به شرح فرم پيوست در محيط نرم افزار Excel حداکثر تا تاريخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ به دفتر اينجانب ارسال گردد.

فینتو

 .

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.