مرور رده

سایر قوانین

بخشنامه ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۹۶/۱۰/۴(احراز اصالت هویت برخط و عدم اخذ کپی مدارک هویتی از شهروندان)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به شماره ۷۷۴۰‏/۹۳‏/۲۰۶ مورخ ۱۰‏/۶‏/۹۳ مصوب…

دادنامه ۲۱۹ مورخ ۹۶/۱۰/۹(شمول قراردادهای حمل به کسر حق بیمه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی)

عطف به نامه شماره 269472/30 مورخ 24/12/89 به عنوان دفتر حقوقی و دعاوی در خصوص شمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی به قراردادهای حمل و نقل که با شرکت های حمل و نقل منعقد می گردند به…

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۶/۹۶۱۵مورخ ۹۶/۹/۵(دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات)

هیأت های تشخیص مطالبات به‌ عنوان یک مرجع شبه قضائی ، نماد حضور شرکاء اجتماعی و مظهر پاسخگوئی و وجدان عمومی در قانون تامین اجتماعی می باشند که حسب اختیارات مصرحه در مواد ٤٢ الی ٤٥…

رأی شماره های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ مورخ۹۶/۸/۲(حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده هم تعلق میگیرد)

رأی شماره های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری و تأیید آراء شعب ۱۹ و ۳۹ با عنوان تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است…

دادنامه ۶۲۵ مورخ ۹۶/۷/۴(ابطال هیأت وزیران مبنی بر تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از ماموریت )

مصوبه شماره 31629/ت47882هـ مورخ 20/2/1391 هیأت وزیران مبنی بر تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از ماموریت (دادنامه شماره 625 مورخ 4/7/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت…