ACCPress.com – تازه های حسابداری

تفاهم نامه ۵۰۱۰۵ مورخ ۸۸/۴/۱۹(خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم)

پیـرو بنـد ۱۸ الگـوی یـک تفـاهم خـوداظهاری درآمد مشمول مالیات ومالیات عـمـلکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفی موضوع دستورالعمل شـمـاره ۱۲۶۱۹۰ مـورخ ۵/۱۲/۸۷ و در اجـرای بنــد ۵ صـورتجـلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ با شورای اصناف کشور ابلاغی طی دستورالعمل شماره ۲۸۴۱۱ مورخ ۱۲/۳/۸۸، بدینوسیله مقرر می دارد، در صورتیکه هریک از اتحادیه ها و مجامع امور صنفی حسب مورد نسبت به انجام توافق وتفاهم خوداظهاری در چارچوب صورتجلسه مورخ ۱۱/۳/۸۸ ویا یکی از الگوهای ابلاغی این سازمان اقدام ننمایند. چنانچه اعضای آنها وهمچنین صاحبان مشاغل امور صنفی که فاقد اتحادیه بوده و یا عصو اتحادیه نمی باشند اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۸۷ خود را مطابق مفاد دستورالعمل الگوی یک تفاهم خوداظهاری وبه شرح جدول پیوست تسلیم نمایند با رعایت شرایط زیر مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۸ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 2,942 بازدید
 • بخشنامه ۳۵۲۳۸/۲۱۰ مورخ۸۸/۳/۳۰(ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۳۶۸مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ درباره حق انتخاب نماینده مودی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قـانون مالیاتها)

  به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۳۶۸ مورخ ۲۱/۱۱/۸۶ مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۴۲۴/۱۳۸۱-۲۱۱ مورخ ۸/۴/۸۳ (در رابطه با تبیین مفهوم انتخاب نماینده توسط مؤدی، موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قـانون) سـازمـان امـور مـالـیاتـی کـشور با قـانون جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۸ آذر ۱۳۸۹
 • يك نظر
 • آمار : 4,172 بازدید
 • بخشنامه ۳۸۳۸۳/۴۲۳۰/۲۱۱ مورخ۸۲/۷/۱۶(دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند ط ماده ۱۳۹)

  بنا به اختیار حاصل از بند ” الف ” ماده ۷تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶ /ت ۲۷۲۵۷ هـ مورخ ۷/۱۲/۸۱ هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ، بدین وسیله امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند ” ط” ماده (۱۳۹) فوق الذکر در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران له اداره کل مالیات بر شرکتها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات مزبور از معافیت موضوع بند ” ط” ماده (۱۳۹) یادشده (فرم شماره ۰۱/۱۳۹) و دستور العمل مراجع ، شرح وظایف و ویژگی های ناظر موسسات موصوف (فرم شماره ۰۱/۲-۱۳۹) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 10,467 بازدید
 • بخشنامه ۵۳۵۷/۷۹۸۰/۲۱۱ مورخ ۸۱/۱۲/۱۷(آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹)

  توضیح سایت: برای این آیین نامه ، اصلاحیه صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید.


  تصویر تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶ /ت ۲۷۲۵۷هـ – مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هیات محترم وزیران درخصوص آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ , جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد .

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 7,698 بازدید
 • بخشنامه ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱/۲۱۱ مورخ۸۱/۱۲/۱۴(دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳۸)

  نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده ۱۳۸ و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل  اجرائی، به شرح زیر ابلاغ می گردد:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 9,758 بازدید
 • بخشنامه ۱۹۴۱۸ /۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ۸۳/۱۱/۷(در خصوص حق بیمه های درمانی و درآمد حقوق)

   

  توضیح سایت:

  – برای این موضوع رای دیوان عدالت ادازی صادرشده است. لطفا اینجا کلیک کنید.

  این بخشنامه ملغی شد. بخشنامه جدید مورخ ۹۸/۵/۱۴ سازمان امورمالیاتی در این خصوص را اینجا ببینید.


  پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱-۴/۳۰مورخ ۱/۲/۱۳۸۱،چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶و اصلاحیه های بعدی آن،خصوصاًحق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی که معمولاًبصورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود،از طرف ادارات امور مالیاتی،کارفرمایان و مؤدیان مالیاتی سؤالاتی مطرح شده است،لذا موارد زیر را یادآور می گردد:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۷ آذر ۱۳۸۹
 • ۱۷ نظر
 • آمار : 31,396 بازدید
 • بخشنامه ۳۵۳۰۲/۱۲۹/۲۳۲مورخ ۸۸/۳/۳۰(نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرأس در اجرای بند (۱) ماده ۹۷ ق.م.م برای وارد کنندگان کالا)

  پیرو بند (۱) بخشنامه شماره ۲۰۵۲۶/۴۸۲۴-۴/۳۰ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶، به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا از طریق علی الرأس در اجرای بند (۱) ماده ۹۷ ق.م.م و در مواردی که امکان اجرای تبصره (۲) ماده مذکور میسر نگردد، لازم است به ترتیب زیر اقدام شود:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۳ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 7,993 بازدید
 • بخشنامه ۱۹۱۵۳ /۴۳۴۸/۲۱۱ مورخ۸۳/۱۱/۴(فعالیت های انتشاراتی وفهرست فعالیت های معاف)

  دستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده ۱۲ آئین نامه تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ آذر ۱۳۸۹
 • يك نظر
 • آمار : 12,394 بازدید
 • بخشنامه ۳۴۷۹۶ مورخ۸۸/۳/۲۷(تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی)

  در اجرای تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و به منظور اتخاذ رویه واحد، مقرر می دارد:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 3,547 بازدید
 • تصویب نامه۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک مورخ۸۸/۳/۲۴(نقل وانتقال املاک وحق واگذاری توسط اشخاص بیش از دو بار در سال وتعیین ارزش معاملاتی املاک)

  وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور -وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

  وزیران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 2,149 بازدید
 • بخشنامه ۳۳۴۱۵/ ۴۳۳/۲۳۲مورخ۸۸/۳/۲۴(صورتجلسه خوداظهاری بین کانون سردفترداران ودفتر یاران وسازمان امورمالیاتی دراجرای ماده ۱۵۸قانون مالیاتهابرای عملکرد سال ۱۳۸۷)

  احتراماً، به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری بین کانون سر دفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ ارسال می گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 2,461 بازدید
 • بخشنامه ۳۱۱۵۴/ ۳۹۷/ ۲۳۲مورخ ۸۸/۳/۱۹(رعایت بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳/۲۰۱- ۲۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵ در خصوص جرائم موضوع مواد ۱۹۷و ۱۹۹)

  احتراماً، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳/۲۰۱- ۲۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۵، بدین وسیله مقر می دارد منظور از تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۱۰ قانون حسب مورد بوده و لذا عدم رعایت مفاد ماده ۸۶( در خصوص ارائه لیست حقوق پرداختی) و تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مؤدی (در ارتباط با مالیات تکلیفی) موجب عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ در صورت شرایط مقرر در تبصره مزبور نخواهد بود.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲ آذر ۱۳۸۹
 • ۲ نظر
 • آمار : 5,241 بازدید
 • تفاهم نامه ۲۸۴۱۱ مورخ۸۸/۳/۱۲(توافق و تفاهم خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفی)

  پـیـرو دسـتـورالعـمل شـمـاره ۱۲۶۱۹۰ مـورخ ۵/۱۲/۸۷ و نـامـه شـمـاره ۲۴۹۱۶/۳۳۱/۲۳۲ مورخ ۵/۳/۸۸ در خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل امور صنفی به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ این سازمان با شورای اصناف کشور ارسال   می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی مطابق مفاد صورتجلسه مذکور اقدامات لازم را به عمل آورند.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱ آذر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 2,581 بازدید