مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۷۷۷۵/۲۰۰ مورخ ۸۹/۳/۱۹(تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم)

تصوير تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور به شماره 31782/ت 44548ن مورخ 13/2/1389 که در کارگروه مسکن،جلسه 6/2/1389 به استناد اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب…

بخشنامه ۲۳۰/۱۳۵۱مورخ ۸۹/۱/۲۵(گزارش هاي حسابرسي مالياتي در اجراي ماده ۲۷۲ ق.م.م)

پيرو بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/3/87 و دستورالعمل صادره به شماره 72824/200 مورخ 13/11/88 با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص گزارش هاي حسابرسي مالياتي در اجراي مقررات…

دانستني هاي مالياتي (قسمت ششم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد املاک

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید. به گزارش رسانه مالياتي ايران، بي شک آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم کمک شاياني به…

دانستني هاي مالياتي (قسمت پنجم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد حقوق

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید. به گزارش رسانه مالياتي ايران، موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظر…

دانستني هاي مالياتي (قسمت چهارم )نکات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل

به گزارش رسانه مالياتي ايران، آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و…

بخشنامه ۷۸۰۱۲/۲۰۰/ص مورخ۸۸/۱۲/۲۶(چگونگي اجراي مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص تعيين درآمد مشمول…

بنا به اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان وسايط نقليه عمومي، به آن اداره کل اجازه داده…

دانستي هاي مالياتي (قسمت سوم) چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالياتي مرتفع نماييم.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در صورتي که موديان مالياتي به نحوه رسيدگي به پرونده مالياتي خود اعتراض داشته باشند مي توانند راههاي مختلفي را براي رفع حل اختلاف خويش با اداره امور…

دانستني هاي مالياتي(قسمت دوم)موديان حقوق خود را بهتر بشناسند

بدون ترديد با وضع و به اجرا درآمدن قوانين و مقررات در هر جامعه يک سري الزامات و تکاليف براي شهروندان آن ايجاد مي شود به گونه اي که کليه آحاد جامعه ملزم به رعايت اجراي قوانين…

بخشنامه ۷۳۰۳۷/۲۰۰ مورخ۸۸/۱۱/۱۴(پلمپ دفاتر مشاغل بند ب ماده ۹۵ ق.م.م)

نظر به اينکه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده(95) قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به ثبت وقايع مالي خود در دفتر درآمد و هزينه مي باشد لزوماً متذکر مي شود ادارات امور مالياتي مکلف اند در…

بخشنامه ۷۱۲۸۰/۲۱۰مورخ۸۸/۱۱/۴(ارسال رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸۳۶ مربوط به ماده ۱۳۷قانون…

به پـيـوست تـصـوير رأي هـيئت عـمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه هاي شماره 836 مورخ 27/11/1387 مبني بر اينکه:« به صراحت ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم، کسر هزينه هاي درماني…

بخشنامه ۷۹۷۹۱ /۲۱۰مورخ۸۷/۸/۱۲(احکام مالياتي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه)

موادي از مقررات قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کل اصل چهل و چهارم (44)قانون اسـاسي مـصوب 8/11/86 مـجلس…

بخشنامه ۷۰۷۹۳ مورخ ۸۸/۱۰/۲۹(رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي)

توضيح سايت: اين بخشنامه داراي راي ديوان عدالت اداري مرتبط است. پيرو دستورالعمل شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 موضوع رسيدگي به تسهيلات دريافتي، سود و کارمزد پرداختي و با…

بخشنامه ۶۹۹۳۸ مورخ۸۸/۱۰/۲۲ (اجراي سيستم ماليات بردرآمد حقوق)

پيرو بخشنامه شماره 26029/233 مورخ 6/3/86 در خصوص تشکيل واحدهاي مالياتي حقوق و در راستاي ايجاد بستر مناسب جهت طرح جامع مالياتي و به منظور تسهيل و يکسان سازي رويه ها، کاهش هزينه هاي…

صورتجلسه شماره۱۷۰۳۶/۲۰۱ مورخ ۸۸/۱۰/۱۳(حذف مجازات کيفري از متن ماده ۲۰۱ و صدور حکم محکوميت از کليه معافيت ها و بخشودگي…

صورتجلسه شوراي عالي مالياتي جلسه شوراي عالي مالياتي در تاريخ 9/10/1388 برقرار مي باشد. موضوع دستور جلسه، بررسي و اظهارنظر نسبت به مفاد نامه شماره 52834/210/د مورخ…

صورتجلسه ۱۴۴۹۸/۲۰۱ مورخ۸۸/۸/۱۰ (شمول ياعدم شمول ماليات نسبت به کمک سود متعلق به تسهيلات بانکي پرداختي به شاغلين دولتي…

صورتجلسه شوراي عالي مالياتي گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فني و حقوقي سازمان منضم به تصوير نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدير کل دفتر امور تشخيص مالياتي و

بخشنامه ۱۴۳۰۲/۲۰۱ مورخ ۸۸/۸/۳(شمول نرخ هاي مالياتي نسبت به درآمدهاي اتفاقي اشخاص حقوقي)

گزارش شماره 15567/210 مورخ 15/2/88 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي کشور عنوان رئيس کل محترم وقت سازمان منضم به تصوير نامه حسابرس کل هيأت حسابرسي امور اقتصادي…

بخشنامه ۶۱۵۹۸/۲۳۰/ص مورخ۸۸/۸/۲(رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشاغل عملکرد سال ۱۳۸۷)

احتراماً،پيرو بند 3 نامه شماره 53360/230/ص مورخ 14/5/1388،مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا ادارات امور مالياتي در خصوص پرونده مالياتي عملکرد سال 1387 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون…

بخشنامه ۶۱۴۸۸ مورخ۸۸/۷/۲۹(چگونگي اجراي مصوبات هيأت محترم وزيران در خصوص تبصره (۱) ماده ۱۳۲ ق.م.م)

پيرو بخشنامه شماره 54829/210 مورخ 31/5/1388 در خصوص قابليت اجرايي ديگر مصوبات هيأت محترم وزيران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب